-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > úspěchy
OK

Úspěchy Dětí Země

Od svého vzniku v září 1989 dosáhly Děti Země řady úspěchů. Dosáhli jsme jich díky lidem a organizacím, kteří se podílejí na naší činnosti nebo ji finančně podporují. Mezi naše nejvýznamnější úspěchy patří:

> naše projekty byly opakovaně oceněny v soutěži japonské nadace Sasakawa Peace Foundation

> poskytli jsme právní a mediální podporu více než stovce lokálních občanských sdružení a obcí


2 0 0 8
> kosením a odstraňováním nepůvodních rostlin jsme pomohli populaci hořce křížatého a dalších vzácných rostlin v Přírodní památce Na Oboře

> kosením rákosin a čištěním tůní jsme pomohli v udržení biodiverzity mokřadů v okolí Osinalic a Nedamova

> vysázeli jsme desítky stromků u obce Ráj na Kokořínsku

> uzavřením smlouvy se společností InterCora jsme prosadili řadu významných opatření ke snížení negativních dopadů nového obchodního centra v Plzni v ul. U Prazdroje na životní prostředí, konkrétně např. snížení hlukové zátěže či vybudování vyhrazených jízdních pruhů pro veřejnou dopravu

> dosáhli jsme zrušení nezákonného stavebního povolení na velkochov brojlerů v obci Stálky a snížení počtu zde chovaných brojlerů o 30% tak, aby počet brojlerů na velikost podlahové plochy odpovídal vyhlášce

> dosáhli jsme zrušení nezákonného stavebního povolení na velkochov brojlerů v obci Trboušany

> přispěli jsme ke zrušení stavebního povolení pro velkochov krokodýlů ve Velkém Karlově

> upozornili jsme Českou inspekci životního prostředí na velkochov prasat ve Velkých Albrechticích, který nesplnil svoji zákonnou povinnost a nezajistil si integrované povolení; tento podnět byl vyhodnocen jako oprávněný a s provozovatelem bylo zahájeno řízení o pokutě

> upozornili jsme Českou inspekci životního prostředí na velkochov nosnic v Kosičkách, který nesplnil svou povinnost nahlásit do integrovaného registru znečištění emise amoniaku; tento podnět byl vyhodnocen jako oprávněný a s provozovatelem bylo zahájeno řízení o pokutě

> uzavřením smlouvy se společností SP Poběžovice v souvislosti s rekonstrukcí velkochovu prasat v Poběžovicích jsme prosadili řadu podmínek, které částečně zmírní utrpení zvířat v tomto zařízení

> vyhráli jsme žalobu o právo na informace o povolených stavbách billboardů, které nám nezákonně odmítal poskytnout Úřad městského obvodu Plzeň 4 a Magistrát města Plzně

> uspořádali jsme historicky největší cyklojízdu v Plzni


2 0 0 7
> vysázeli jsme desítky mladých stromů na různých místech CHKO Kokořínsko

> pomohli jsme udržovat tůně s výskytem ohrožených vodních rostlin Na Kokořínsku

> upozornili jsme Českou inspekci životního prostředí na 5 velkochovů hospodářských zvířat, které nesplnily svou povinnost nahlásit do integrovaného registru znečištění emise amoniaku; naše podněty byly vyhodnoceny jako oprávněné a s provozovateli bylo zahájeno řízení o pokutě

> upozornili jsme Českou inspekci životního prostředí na 8 velkochovů hospodářských zvířat, které byly provozovány po 31.10.2007, aniž by splnily svoji zákonnou povinnost a zajistily si integrované povolení; tyto podněty byly vyhodnoceny jako oprávněné a s provozovateli bylo zahájeno řízení o pokutě

> v různých velkochovech jsme prosadili celkem 16 technologických opatření, která povedou ke zlepšení životních podmínek zvířat

> přiměli jsme stavební úřady k odstranění 4 nelegálních billboardů hyzdících krajinu

> vyhráli jsme dvě žaloby o právo na informace o povolených stavbách billboardů


2 0 0 6
> pomohli jsme místnímu sdružení uzavřít smlouvu, v níž se investor stavby Kauflandu v Rokycanech závazal k ekologické kompenzaci v podobě zpracování projektové dokumentace stavby podchodu pro pěší a cyklisty pod Pražskou ulicí v Rokycanech a zároveň poskytnutí příspěvku na tuto stavbu ve výši 1.500.000 Kč

> u záměru společnosti Lidl vybudovat v Hořovicích supermarket na místě cenné lipové aleje jsme prosadili uzavření smlouvy, v níž se společnost Lidl zavázala zachovat čtyři nejhodnotnější stromy, investovat 1.500.000 Kč do „výstavby“ nového parku a další 4.000.000 Kč do náhradních výsadeb

> díky našemu podnětu uložil odbor životního prostředí v Tachově soukromému zemědělci pokutu ve výši 25.000 Kč a několik nápravných opatření za znečištění podzemních vod v osadě Souměř

> obci Drahoňův Újezd jsme pomohli uspořádat místní referendum o rozšíření kamenolomu do těsné blízkosti obce

> vyhráli jsme soudní spor proti Magistrátu města Plzně o nezákonnou stavbu parkoviště v Manětínské ul. v Plzni

> odstraněním náletových dřevin jsme pomohli vzácným teplomilným společenstvům v PP Na Oboře (CHKO Kokořínsko)

> v CHKO Kokořínsko jsme vysadili desítky mladých stromků

> kosením mokřadních luk a rákosin u Rozprechtic, Nedamova a Vojtěchova jsme přispěli k udržování jejich druhové rozmanitosti


2 0 0 5
> odhalili jsme, že firma Česká drůbež měla ve velkochovu nosnic ve Velkém Malahově v některých klecích více slepic, než dovoluje vyhláška; firma na základě smlouvy s Dětmi Země musela přeskladnit celou halu a zaplatit pokutu 100.000 Kč

> prosadili jsme přepracování dokumentace u haly pro chov brojlerů v Horšově, tak, aby byla v souladu s vyhláškou

> uzavřeli jsme dohodu se společností Linde Frigera, v níž se firma zavazuje k vysazení rozsáhlého biokoridoru v blízkosti jí budovaného průmyslového areálu v Mýtě u Rokycan

> zabránili jsme výstavbě parkoviště u rybníka Košináře v Plzni

> zabránili jsme výstavbě dvou billboardů o rozměrech 24 x 9 a 9,6 x 3,6 metrů v Plzeňském kraji

> vysázeli jsme alej třešní, lip a javorů u Bylochova, vytvořili jsme tůň pro rozmnožování obojživelníků u Bílých skal na Kokořínsku, vysázeli jsme základ sadu ovocných dřevin v Dubové Hoře, který přispěje k záchraně krajových odrůd na Kokořínsku


2 0 0 4
> vysázeli jsme stovky původních listnáčů a ovocných stromů do alejí kolem polních cest v CHKO Kokořínsko

> kosením rákosin a mokřadních luk jsme pomohli při péči o přírodní rezervace Kokořínský důl a Mokřady horní Liběchovky

> pomohli jsme s údržbou Přírodní památky Na Oboře v CHKO Kokořínsko, kde roste několik chráněných druhů rostlin

> uhlídali jsme před rušením návštěvníky přírody a možným vykradením mláďat překupníky zvířat dvě hnízda sokolů stěhovavých. Z každého vylétla tři mláďata

> díky vyvěšeným hnízdním budkám, zahnízdily na okrese Pelhřimov vzácné sovy. Sova pálená úspěšně vyvedla čtyři mláďata a sýc rousný šest mláďat

> do volné přírody jsme vypustili deset sov pálených z umělého odchovu. Tyto sovy pomohou v návratu tohoto druhu do přírody Vysočiny

> v jarním období jsme na křížení tahové cesty obojživelníků se silnicí přenesli 1286 ropuch obecných a zabránili tak úhynu několika desítek z nich pod koly projíždějících automobilů

> prosadili jsme spojení plzeňských čtvrtí Severní předmestí a Vinice cyklostezkami s centrem města

> pomohli jsme prosadit výsadbu úzkého pruhu zeleně v Plzni v souvislosti se stavbou supermarketu LIDL

> zabránili jsme postavení čtyř obrovských billboardů u dálnice D5 o velikosti 126-300 m2, které by narušily krajinný ráz


2 0 0 3
> v reakci na Dětmi Země vyhlášený bojkot supermarketů Lidl přistoupila společnost Lidl na podmínku vysázení deseti stromů za každý nelegálně pokácený strom v blízkosti svých supermarketů

> dosáhli jsme snížení počtu chovaných slepic v nově stavěných drůbežárnách na Domažlicku z 1.600.000 na 800.000 a prosadili jsme zlepšení podmínek chovaných zvířat

> liberecká spalovna komunálních odpadů zapojila do procesu čištění spalin dioxinový filtr. Společnost Termizo k tomuto kroku přistoupila po několik let trvající ostré kritice Dětí Země.

> v Praze se dodatečně v polovině roku podařilo prosadit zvýšení částky na výstavbu cyklostezek z původně navržených 0 Kč na 20 milionů a zřízení funkce cyklistického koordinátora na magistrátu

> na letním táboře jsme pokosili několik ploch mokřadních luk a rákosin. Toto opatření by mělo přispět k udržení či zvýšení jejich biodiverzity

> vytvořili jsme dvě mokřadní tůně v PR Mokřady Dolní Liběchovky

> odstraněním náletových dřevin jsme pomohli populaci orchideje vstavače nachového v Přírodní památce Chotuc

> společnosti ISDE byla za škody na přírodě způsobené nedodržením podmínek pro pořádání motocyklové Šestidenní v několika lokalitách uložena pokuta ve výši 300.000 Kč. Část důkazů o těchto škodách dodaly hlídky Dětí Země, které průběh závodu monitorovaly.

> plánování trasy silnice R35 přes Český ráj ze strany Libereckého kraje bylo pozastaveno - koalici občanských sdružení S.O.S. Český ráj (součástí koalice jsou i Děti Země) společně s obcemi se podařilo zahájit diskusi o variantách, které by vedly mimo Český ráj.

> před libereckou radnicí jsou od září 2003 umístěny stojany na jízdní kola. Děti Země na problém špatných podmínek pro parkování jízdních kol ve městě upozornily, když v dubnu 2003 předaly libereckému primátorovi jako dárek ke Dni Země stojan na kola.


2 0 0 2
> pomohli jsme místním obyvatelům ubránit klidný zelený vnitroblok před stavbou nepotřebného Penny marketu

> zachránili jsme 55 stromů a 156 m2 keřového porostu před stavbou nového parkoviště v Plzni na Lochotíně

> vystavěli jsme naučnou stezku v Doupovských horách

> prosadili jsme, že trasa mezinárodní motocyklové Šestidenní v Jizerských horách nebyly vedeny přes původně navrhované přírodně cenné lokality. Nejenže tratě musely být vedeny mimo Chráněná krajinná území, ale závodníci museli všechny vodní toky křížit pouze po vybudovaném přemostění

> vysázeli jsme čtyři nová stromořadí původních dřevin kolem polních cest a mezí u Janovy Vsi


2 0 0 1
> společně s místními občany jsme zabránili výstavbě chemické výrobny oxidu chromitého v Nymburce, která by výrazně ovlivnila životni prostředí a zdraví občanů

> vystavěli jsme naučnou stezku v Českém krasu


2 0 0 0
> podařilo se nám vybudovat a otevřít zimní zahradu v objektu mateřské školky v Bohumilicích

> prispěli jsme k změně umístění plánovaného Distribučního centra Ostravsko, což zabranilo vážnému ohrožení NPR Kotvice a dalších mokřadů v Poodří

> přispěli jsme k přijetí emisního limitu na nebezpečné dioxiny ze spaloven odpadů na stejné úrovni jako v Evropské unii. Vyhláška vstoupila v platnost 1. května 2000 a tímto úspěchem byla korunována petice "Konec dioxinů v České republice" podepsaná více jak 14 tisíci lidí.

> po našich zásazích na ochranu biodiverzity se zvětšily populace některých chráněných rostlin na Kokořínsku.

> po dvouletém úspěšném snažení Klubu na záchranu Polabí byl registrován významný krajinný prvek Lodické tůně s výskytem mnoha chráněných druhů živočichů.

> zlepšili jsme podmínky pro populaci kriticky ohroženého plže vrkoče bažinného v PR Kokořínský důl


1 9 9 9
> prosazení ochrany veseckého údolí před jeho plánovaným zatopením přehradou - podařilo se tím zachránit domov řadě chráněných a ohrožených živočichů a rostlin

> spolu s dalšími neziskovými organizacemi jsme dvakrát po sobě ubránili zákon o ochraně přírody a krajiny před devastujícími změnami navrhovanými některými poslanci

> ve dvou obcích jsme pomohli místním občanům v jejich souboji s firmou W - Eko, která jim nabízela výstavbu spaloven odpadů - v České Vsi na Šumpersku a v Josefově Dole v Jizerských horách

> podařilo se nám zastavit nelegální těžbu v Červeném lomu uvnitř CHKO Český kras a v sousedství přírodní rezervace Kobyla

> dosáhli jsme pozitivních změn v navržené novele tzv. "emisní vyhlášky" tak, aby lépe chránila ovzduší především před emisemi organických látek

> zachránili jsme stovky chráněných škeblí z vypuštěného rybníka Harasov


1 9 9 8
> zákaz odstřelu kormoránů na Přerovsku

> se skupinou dalších občanských sdružení zastavení projektu rekreačního parku u Rajchéřova, který by vedl ke zničení panenské přírody Českomoravské vysočiny

> spolu s řadou občanských sdružení jsme dosáhli toho, že FIS neodsouhlasila konání MS v klasickém lyžování v CHKO Jizerské hory, kde by chystané úpravy vážně poškodily lesní a mokřadní ekosystémy

> místnímu občanskému sdružení v Křečovicích u Rovenska pod Troskami jsme pomohli zabránit otevření nového lomu na kámen

> prosazení posuzování dopravní koncepce v procesu EIA

> po našem podnětu bylo zastaveno kácení starých třešní na svědeckém vrchu Chotuc, ve kterých se vyvíjí vzácé druhy hmyzu


1 9 9 7
> společně s místními občany jsme dosáhli zastavení projektů spaloven nebezpečných odpadů v Čepí na Pardubicku a v Teplicích nad Metují

> se starosty obcí, právníky a místními občany jsme dosáhli zrušení územního rozhodnutí na výstavbu cementárny u Tmaně v Českém krasu

> občanům v Předenicích na Plzeňsku jsme pomohli zabránit otevření kamenolomu, které by vedlo k poškození významných krajinných prvků


1 9 9 6
> s využitím místního referenda jsme zabránili výstavbě výrobny suchých maltových směsí u Vejprnic a skládky ve Vrčni


1 9 9 5
> společně s Hnutím DUHA prosazení novely zákona o ochraně ozónové vrstvy Země a obrana jeho eroze lobbysty freonového průmyslu


1 9 9 4
> na náš návrh byla vyhlášena cyklopěší stezka z Nymburka na Všechlapský vrch

> zastavení projektů výstavby podzemních parkovišť v Děčíně


1 9 9 3
> zákaz výroby freonových sprejů

> záchrana slepého ramene Labe u městečka Sadská

> ukončení provozu nebezpečné skládky toxického odpadu u Liberce

> vytvoření tůněk pro vzácné korýše (listonohy a žábronožky) v NPR Libický luh


1 9 9 2
> zastavení projektů jaderných výtopen v Čechách včetně projektu jaderné výtopny firmy Siemens v Plzni


1 9 9 1 - 1 9 9 8
> záchrana desítek mláďat raroha velkého a orla královského na Slovensku a sedmi druhů ohrožených rostlin v západní části Českého středohoří
-
-
O DĚTECH ZEMĚ
- Úspěchy Dětí Země
- Historie Dětí Země
- Předsednictvo
- Rada Dětí Země
- Čestná rada
-
V ý r o č n í  z p r á v y
- 2008 [pdf]
- 2007 [pdf]
- 2006 [pdf]
- 2005 [pdf]
- -
- 2004 [rtf]
- 2003 [rtf]
- 2002 [html]
- -
- 2000 [pdf]
- -
- 1999 [pdf]
- Děti Země v tisku

-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-