-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní řízení pro dálnici kolem Přerova se povede v Olomouci

22. června 2018
[Olomoucký kraj]

Krajský úřad v Olomouci uznal systémové riziko podjatosti primátora Přerova

Obavy Dětí Země a Vody z Tetčic ze systémového rizika podjatosti vedení Přerova v čele s primátorem Vladimírem Puchalským na průběh a výsledek územního řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov kolem Přerova byly potvrzeny usnesením Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20. června 2018.

Ten proto stavebnímu úřadu v Přerově odebral vedení územního řízení a svěřil ho stavebnímu úřadu v Olomouci. Podle Dětí Země se tím zabrání případným politickým vlivům na rozhodování.

„Rozhodnutí krajského úřadu o doložení významného rizika politického ovlivnění průběhu územního řízení pro dálnici D1 na stavebním úřadě v Přerově ze strany primátora Vladimíra Puchalského považujeme za správné, neboť jedině tak bude možné důvěřovat zákonnosti, objektivnosti a férovosti při umisťování této důležité a potřebné stavby,“ hodnotí postup krajského úřadu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země a Voda z Tetčic ve svých námitkách hlavně upozornily na značný mediální aktivismus primátora Přerova od září 2017 do dubna 2018, kdy za účasti Dětí Země probíhalo řízení o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice a soudní spory před krajským soudem a Nejvyšším správním soudem, který nakonec povolenou výjimku v květnu 2018 potvrdil.

„Tyto agresivní mediální akce pana Puchalského jsme řádně a podrobně doložili a navíc jsme odkázali na ustálenou judikaturu, která přesně definuje a popisuje systémové riziko podjatosti politiků, kteří mají například obrovský zájem na rychlé a snadné povolování a výstavbě nějaké důležité stavby,“ doplňuje dále Patrik.

Podle něho krajský úřad správně pochopil a doložil, že dálnice u Přerova a politický a mediální vliv primátora Puchalského je typickou ukázkou značného nebezpečí pro nestrannost rozhodování stavebního úřadu v Přerově.

Krajský úřad ve svém usnesení mj. uvádí následující:
„Mediální výstupy primátora města Přerova se dají označit za velmi nešťastné, dalo by se říci až osobně silně zaujaté bez profesionálního nadhledu. Je jasné, že primátor města má hájit zájmy města a jeho občanů, ale vše by mělo být vedeno na morální, nezaujaté, profesionální a striktně zákonné rovině.... Skutečnosti, které vycházejí z vyjadřování primátora města Přerova, ukazují na nadkritickou osobní zaujatost primátora města Přerova, která vedla k podání námitky podjatosti.“

Děti Země se dosud účastnily asi sedmi řízení o obchvatu Přerova: např. v letech 2005-6 to bylo územní řízení, v letech 2009-11 to byly dvě řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 23 cenných druhů organismů a jedno stavebního řízení a od prosince 2016 do října 2017 šlo o řízení o výjimce pro 26 druhů živočichů.


* * * * * * * * * *


I. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov délky 10,4 km (km 75,3-85,4)


1) 15. 12. 2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25. 07. 2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03. 05. 2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28. 12. 2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06. 06. 2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30. 11. 2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 27. 03. 2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 32/2006

8) 02. 10. 2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)


II. Průběh územního řízení pro dálnici D0136 o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
17.04.2018 = Voda z Tetčic namítá systémové riziko podjatosti vedení Přerova
23.04.2018 = Děti Země namítají systémové riziko podjatosti vedení Přerova
26.04.2018 = tajemník MM Přerova zasílá obě námitky o podjatosti se spisy na KÚ v Olomouci
07.05.2018 = poslední den pro podání námitek k územnímu řízení
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení


III. Průběh správního a soudního řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice D0136 délky 9,74 km (km 75,66-85,40) do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů

16.12.2016 = ŘSD ČR podává žádost
28.02.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 1
12.04.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 2
24.05.2017 = krajský úřad v Olomouci výjimku povoluje
12.06.2017 = Děti Země podávají odvolání
02.10.2017 = MŽP odvolání Dětí Země zamítá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04.12.2017 = Děti Země podávají správní žalobu
04.01.2018 = Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc přiznává odkladný účinek
28.02.2018 = Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc žalobu Dětí Země zamítá
12.04.2018 = Děti Země podávají kasační stížnost
21.05.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost Dětí Země zamítá

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Zásah dálnice u Přerova do biotopů řeší Nejvyšší správní soud (TZ, 16.04.2018)

Dálniční obchvat Přerova čelí žalobě Dětí Země (TZ, 14.12.2017)

Výlep plakátů primátorem Přerova k dálnici D1 je bizarní retro (TZ, 27.09.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-