-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

26. října 2022
[Vysočina]

Děti Země rozporují přípustnost škodlivého zásahu do cenných biotopů


Děti Země dne 17. října 2022 napadly žalobou rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 10. srpna 2022 o zamítnutí jejich odvolání i odvolání spolku Obchvat Třebíče proti rozhodnutí krajského úřadu v Jihlavě z 6. prosince 2021 o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče.

Podle nich nebyly splněny všechny požadavky zákona a řada jejich námitek nebyla pečlivým způsobem vypořádána.

„Správní žaloba obsahuje celkem pět bodů, v nichž tvrdíme, že ve spise nebyly všechny potřebné odborné podklady, neboť obecná tvrzení nestačí, dále chybí popis konkrétních lokalit k umístění přenášených cenných jedinců živočichů, také není zřejmé, jak by se kácely stromy se zimujícími netopýry, a dokonce chybí věčný a časový plán kontroly plnění výjimky ze strany krajského úřadu,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik obsah tři bodů žaloby, o níž by měl Krajský soud v Brně rozhodnout asi za dva roky.

Podle Dětí Země je další závažnou chybou rozhodnutí nedoložení veřejného zájmu postavit novou silnici I/23 přes urbanizovanou a rekreační část města a nedoložení její převahy a naléhavosti nad veřejným zájmem ochrany biotopů téměř třicítky zvláště chráněných druhů živočichů, které byly v trase silnice zjištěny.

Ve spise totiž nejsou přesvědčivé doklady, že stávající průtah nelze rekonstruovat či modernizovat tak, aby byly limity intenzit hluku a stavu ovzduší dodržené a bezpečnost a plynulost dopravy se zvýšila.

„V žalobě ještě namítáme, že krajský úřad měl velmi důkladně zkoumat, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak snížit vlivy automobilové dopravy, než je výstavba nové silnice v jiné části města se škodlivým zásahem, neboť dosud nebylo vydáno závazné stanovisko EIA,“ uvádí Patrik obsah pátého bodu žaloby.

Podle něho se měly odbornou analýzou posoudit tyto varianty: Nulová plus s rekonstrukcí a modernizací sávajícího průtahu a Aktivní s novými trasami, a to přes město nebo pro obyvatele Třebíče lépe mimo něj.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod stavby nové silnice, neboť má prý zajistit průjezd nadrozměrných nákladů při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech.

Podle nich ve spise opět chyběly konkrétní doklady, že jednak potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 nelze získat i bez nového jaderného bloku a jednak že tyto náklady nelze do Dukovan dovézt i bez nové silnice, třeba po dnešních silnicích a po železnici.

ŘSD ČR ve svém letáku z října 2022 uvádí, že obchvat délky 6,5 km má v roce 2022 získat stanovisko EIA, v roce 2023 územní rozhodnutí, v roce 2024 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
20.09.2021 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení řízení
25.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
10.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
22.12.2021 = Obchvat Třebíče, z. s. zasílá formální odvolání

06.01.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
24.01.2022 = Obchvat Třebíče, z. s., zasílá doplněné odvolání
04.02.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání
04.07.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání s dodatkem
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí obě odvolání zamítá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.10.2022 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně žalobu


II. Průběh hodnocení vlivů jihozápadního úseku trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky 4,146 km na životní prostředí (proces EIA)


Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS917?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „Silnice I/23: Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR (8/2021) se mj. uvádí následující:
„V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

V informačním letáku ŘSD ČR (10/2022) se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/#/stavby/I23/i23-trebic-obchvat?kraj=VYS&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0

„K odevzdání čistopisu DÚR došlo v 05/2021. V 02/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování podrobného GTP... Celkem bylo provedeno 124 vrtů (v rozmezí hloubky 3-25 m)... Průzkum (dokončený cca v polovině 09/2022) je podkladem pro zpracování DSP.“


Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021 / říjen 2022):

2021 / 2022 = vydání stanoviska EIA
2022 / 2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 / 2025 = vydání stavebního povolení
2026 / 2026 = zahájení výstavby
2029 / 2029 = zahájení automobilového provozu
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Politici ve vedení Třebíče se bojí jiných názorů na obchvat (TZ, 04.07.2022)

Řízení o výjimce pro obchvat Třebíče se přesune na MŽP (TZ, 15.02.2022)

I/23 Třebíč, obchvat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-