-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Lanžhot více než sedm měsíců odpíral informace o Soutoku

6. května 2022
[Jihomoravský kraj]

Řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy probíhá již více než dva roky


Děti Země se po více než sedmi a půl měsících od podání žádosti konečně dočkaly poskytnutí písemností z roku 2020, kterými město Lanžhot brání návrhu Ministerstva životního prostředí z října 2019 vyhlásit Národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy na soutoku řek Dyje a Moravy.

Od Lesů ČR, s. p., sice obdobné listiny získaly již za pět měsíců, nicméně zákonná lhůta byla v obou případech jen třicet dní.

Podle Dětí Země je toto utajování informací o životním prostředí důkazem nepřípustné svévole mocných.

„Když jsme loni v září poslali Lanžhotu a Lesům ČR žádosti o zaslání kopií jejich námitek a rozkladů v řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy, abychom zjistili údaje o stavu přírody a krajiny v cenném území na soutoku Dyje a Moravy z jejich pohledu, netušili jsme, že píchneme do vosího hnízda, jelikož nám obě veřejné korporace tyto listiny nezákonně několik měsíců utajovaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země informace od Lesů ČR místo v říjnu získaly až letos v únoru, a to na základě rozhodnutí ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Musel totiž zrušit odpírající rozhodnutí svého ministerstva, neboť logicky nebylo možné tyto údaje o životním prostředí před veřejností utajovat.

„Postup Lanžhota byl ještě absurdnější, neboť nejprve bylo nečinné a pak nám starosta Ladislav Straka třikrát nezákonně s účelovými argumenty napsal, že na žádané listiny města z řízení nemáme nárok. Dvě odvolání nám pak uznal krajský úřad a třetí uznalo již samo město a údaje poslalo,“ popisuje Patrik právní bitvu.

Česká republika sice v roce 2005 na asi 9 714 hektarech vymezila Evropsky významnou lokalitu Soutok – Podluží, ale její reálná ochrana dosud chybí.

MŽP totiž nejprve v roce 2012 vzdalo čtyřletou snahu prosadit zde chráněnou krajinnou oblast. V říjnu 2019 pak předložilo návrh na vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, která by se rozkládala asi na 4,4 % území EVL, a v březnu 2020 návrh na asi 32,5 % plochy vyhlásit EVL Národní přírodní památku Soutok.

Po více než dvou letech nebyly ovšem schváleny.

„Pro nás je také zarážející, že MŽP řeší oba rozklady proti vyhlášení Lanžhotských pralesů již více než jeden a půl roku, ačkoliv se o nich mělo podle nás už dávno rozhodnout jejich zamítnutím,“ myslí si Patrik.

Děti Země se navíc neztotožňují s názorem Lesů ČR vyhlásit na soutoku Dyje a Moravy několik přírodních rezervací a přírodních památek s nižším stupněm ochrany nebo s nimi sepsat smlouvu o ochraně území a ani s názorem Lanžhota vyhlásit zde národní park.

Podle nich by byla nejlepší CHKO, případně NPR a NPP.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a plánu péče na roky 2019 až 2028 (2,5 roku)


21.10.2019 = MŽP zveřejňuje návrh na vyhlášení NPR a plánu péče
09.12.2019 = Krajský úřad Jihomoravského kraje posílá souhlasné vyjádření
23.12.2019 = Povodí Moravy, s. p., posílá námitky
10.01.2020 = město Lanžhot posílá námitky

17.01.2020 = Lesy ČR, s. p., posílají námitky
17.08.2020 = MŽP námitce Povodí Moravy, s. p., o vypuštění pruhu 10 metrů od okraje hráze z NPR vyhovuje
11.08.2020 = MŽP námitky města Lanžhota proti vyhlášení NPR zamítá
28.08.2020 = město Lanžhot posílá rozklad

09.10.2020 = MŽP námitky Lesů ČR, s. p., proti vyhlášení NPR zamítá
26.10.2020 = Lesy ČR, s. p., posílají rozklad
13.11.2020 = Lesy ČR, s. p., rozklad doplňují o důvody
27.01.2021 = MŽP námitky čtyř fyzických osob proti vyhlášení NPR zamítá, neboť nejsou účastníky řízení

Základní údaje:

- Evropsky významná lokalita (EVL) Soutok – Podluží (vyhlášena 2005) = nyní cca 9.714 ha
- Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy (návrh z 10/2019) = cca 431 ha (4,4 % území EVL)
- Národní přírodní památka Soutok (návrh z 3/2020) = cca 3.157 ha (32,5 % území EVL)


II. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí námitek a rozkladu města Lanžhot z řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a plánu péče (7,5 měsíců)


09.09.2021 = Děti Země posílají podle zákona č. 106/1999 Sb. žádost o poskytnutí informací
01.10.2021 = Děti Země posílají stížnost proti nečinnosti
06.10.2021 = Lanžhot poskytnout informace odmítá
11.10.2021 = Děti Země posílají odvolání č. 1

22.11.2021 = KÚ v Brně odmítavé rozhodnutí ruší, přičemž se má postupovat podle zákona č. 123/1998 Sb.
14.12.2021 = Lanžhot poskytnout informace odpírá
28.12.2021 = Děti Země posílají odvolání č. 2
17.03.2022 = KÚ v Brně odepřené rozhodnutí ruší

14.04.2022 = Lanžhot poskytnout informace odpírá
25.04.2022 = Děti Země posílají odvolání č. 3
29.04.2022 = Lanžhot posílá žádané informace


III. Průběh vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí námitek a rozkladu Lesů ČR, s. p., z řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a plánu péče (5 měsíců)


09.09.2021 = Děti Země posílají podle zákona č. 106/1999 Sb. žádost o poskytnutí informací
05.11.2021 = Ministerstvo zemědělství poskytnout informace podle zákona č. 123/1998 Sb. odpírá
16.11.2021 = Děti Země posílají rozklad
19.01.2022 = ministr Zdeněk Nekula odepřené rozhodnutí ruší
07.02.2022 = Lesy ČR, s. p., posílají žádané informace


IV. Z rozkladu města Lanžhota ze dne 28. 8. 2020 (3 strany) proti rozhodnutí MŽP ze dne 11. 8. 2020 o zamítnutí námitek k návrhu vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy


- NPR nelze vyhlásit, protože podle zákona o ochraně přírody a krajiny se lokality NATURA 2000 mají mezi zvláště chráněná území zahrnout do šesti let, takže se tak mělo stát do února 2014
- neřešily se námitky k návrhu plánu péče, který s vyhlášením NPR úzce souvisí
- neřešily se námitky k zajištění lepší ochrany vodních ekosystémů, zvláště pokud v lužních lesích na Soutoku dlouhodobě chybí voda, takže stromy zde usychají a ani se neprovádí nová výsadba
- město na ochranu Soutoku doporučuje vyhlásit národní park, neboť v radě NP budou i obce s vlivem na rozsah a provádění ochrany území, příp. zástupci Povodí Moravy, s. p., a Lesů ČR, s. p.


V. Z rozkladu Lesů ČR, s. p., ze dne 26. 10. 2020 (4 strany) proti rozhodnutí MŽP ze dne 9. 10. 2020 o zamítnutí námitek k návrhu vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy


- chybí vypořádání sedmi námitek z celkových deseti
- není řádně zdůvodněno, proč místo vyhlášení NPR nelze ochranu území zajistit na základě přímé smlouvy
- nelze vyhlásit NPR s argumenty o budoucím stavu území, ale je nutné zohlednit současný stav, který ovšem neodpovídá přísným požadavkům na vyhlášení NPR
- nebylo prokázáno, že by dosavadní lesnická hospodářská činnost, která zajistila úspěšný růst lesa se zastoupením dubu až na 40 % plochy, byla v rozporu se zájmy ochrany přírody, neboť naopak po vyhlášení NPR a ponechání dalšího vývoje území jen přírodním procesům může dojít k zániku těchto cenných dubů
- chybějí důvody, proč má být na vybraných místech zaveden bezzásahový režim
- chybějí důvody, proč se má vyhlásit právě NPR, jejíž ochranu by měla na starosti AOPK ČR, a nikoliv několik přírodních rezervací a přírodních památek, jejichž ochranu by zajišťoval krajský úřad v Brně

--
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

MŽP se již dva roky snaží vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy (TZ, 5. 1. 2022)

Návrh na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a plánu péče na roky 2019 až 2028 (21. 10. 2019)

David Horal a Vladan Riedl (2020): Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-