-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
MŽP se již dva roky snaží vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy

5. ledna 2022
[Jihomoravský kraj]

Vyšší ochranu odmítá Lanžhot a Lesy ČR

Již více než dva roky se Ministerstvo životního prostřední snaží prosadit svůj návrh ze dne 21. října 2019 na vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, která by na osmi plochách zabírala asi 431 hektarů.

Návrhu brání město Lanžhot, jehož námitky ministerstvo zamítlo již 11. srpna 2020, a Lesy ČR, s. p., jehož námitky byly zamítnuté 9. října 2020. Obě veřejnoprávní korporace ovšem podaly rozklady.

Podle názoru Dětí Země by „jihomoravská“ ministryně Anna Hubáčková měla oba rozklady zamítnout.

„Město Lanžhot ve svých námitkách předložilo mimoběžná tvrzení, která s ochranou přírody přímo nesouvisejí, a Lesy ČR se zase mylně domnívají, že tamní lužní krajině nejvíce pomůže pokračovat v jejich osvědčené činnosti těžit zde ve velkém dřevo, ačkoliv jde o destruktivní činnost,“ považuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik argumenty ministerstva v obou jeho zamítavých rozhodnutích za přesvědčivé, takže by podle něho měla „jihomoravská“ ministryně oba rozklady snadno zamítnout.

Česká republika sice v roce 2005 schválila na jižní Moravě Evropsky významnou lokalitu Soutok – Podluží, která se nyní rozkládá na asi 9.714 hektarech, avšak reálná ochrana tohoto území stále chybí.

Jelikož MŽP v roce 2012 ukončilo svou čtyřletou snahu prosadit zde CHKO, tak následně v říjnu 2019 předložilo návrh na vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, která by se rozkládala asi na 4,4 % tohoto území NATURA 2000, a v březnu 2020 předložila návrh vyhlásit na asi 32,5 % tohoto území Národní přírodní památku Soutok.

Ovšem ani jeden návrh s vyšším stupněm ochrany přírody nebyl dosud schválen.

„Tvrzení starosty Lanžhota Ladislava Straky, že by se místo menší rezervace měl vyhlásit velký národní park, protože jedině tak může město prosazovat své plány na další svůj rozvoj, považujeme za bizarní, neboť může být velmi obtížené doložit, že území taková přísná kritéria splňuje,“ upozorňuje dále Patrik.

Vyšší ochranu většího území Soutoku úspěšně a dlouhodobě odmítají také Lesy ČR, s. p., podle nichž bez hospodářského pěstování stromů a jejich těžby pro zisk by došlo k zániku cenných lesů s převahou dubů, takže ponechat tyto uměle vytvořené porosty přirozenému vývoji by byl nebezpečný a drahý experiment.

„Dosavadní holosečná lesnická činnost na soutoku Dyje a Moravy je v rozporu s veřejným zájmem, neboť zde dochází k nežádoucím změnám druhového složení lesů a jejich věkové struktury a také k vysušování krajiny velkoplošnou těžbou s frézováním půdy. Je proto nutné cenné porosty lužních lesů s převahou starých dubu, louky a mokřady naopak nechat přirozenému režimu,“ domnívá se Patrik, který připomíná, že s vyhlášením NPR Lanžhotské pralesy souhlasí i Krajský úřad Jihomoravského kraje.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh vyhlašování Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a plánu péče na roky 2019 až 2028


21.10.2019 = MŽP zveřejňuje návrh na vyhlášení NPR a plánu péče
09.12.2019 = Krajský úřad Jihomoravského kraje posílá souhlasné vyjádření
23.12.2019 = Povodí Moravy, s. p., posílá námitky
10.01.2020 = město Lanžhot posílá námitky
17.01.2020 = Lesy ČR, s. p., posílají námitky
17.08.2020 = MŽP námitce Povodí Moravy, s. p., o vypuštění pruhu 10 metrů od okraje hráze z NPR vyhovuje
11.08.2020 = MŽP námitky města Lanžhota proti vyhlášení NPR zamítá
09.10.2020 = MŽP námitky Lesů ČR, s. p., proti vyhlášení NPR zamítá
26.10.2020 = Lesy ČR, s. p., posílají rozklad
13.11.2020 = Lesy ČR, s. p., rozklad doplňují o důvody
27.01.2021 = MŽP námitky čtyř fyzických osob proti vyhlášení NPR zamítá, neboť nejsou účastníky řízení

Základní údaje:

- Evropsky významná lokalita (EVL) Soutok – Podluží (vyhlášena 2005) = nyní cca 9.714 ha
- Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy (návrh 2019) = cca 431 ha (4,4 % území EVL)
- Národní přírodní památka Soutok (návrh 2020) = cca 3.157 ha (32,5 % území EVL)


II. Z námitek města Lanžhota ze dne 10. 1. 2020 proti vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy, které MŽP ve svém rozhodnutí ze dne 11. 8. 2020 zamítlo


- chybí odborné odůvodnění návrhu
- chybí odborné odůvodnění rozsahu
- chybí ochrana vodních ekosystémů
- chybí souhlas Rakouska, neboť území NPR je těsně u státních hranic
- chybí souhlas Slovenska, neboť území NPR je blízko státních hranic
- chybějí údaje o možnostech pohybu rybářů u řeky Dyje a Moravy
- chybějí údaje o rozsahu finančních nákladů za výstavbu plotů a o jejich ekonomické účelnosti
- chybějí údaje o účinnosti ochrany přírody v NPR Ranšpurk a NPR Cahnov od doby jejich založení (1949)
- město žádá vyhlásit národní park, neboť v radě NP budou i obce s vlivem na rozsah a provádění ochrany


III. Z námitek Lesů ČR, s. p., ze dne 17. 1. 2020 proti vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy, které MŽP ve svém rozhodnutí ze dne 9. 10. 2020 zamítlo


• NPR bude příliš velká, i když tvoří jen cca 4,4 % plochy EVL Soutok – Podluží, takže je nutné ji zmenšit
• NPR nezajistí účinnou ochranu území, takže její plochu zmenšit a zbývající plochy vést jen jako „památku“
• NPR způsobí Lesům ČR, s. p., značnou finanční újmu, neboť bude významně omezena těžba dřeva na prodej
• EVL vzniklo působením přírodních sil a pěstování a těžby dřeva, takže ponecháním NPR přirozenému vývoji představuje drahý experiment s rizikem likvidace vytvořených cenných porostů s převahou dubů
• NPR nezohledňuje hospodářské zájmy Lesů ČR, s. p., na pokračování v ekonomicky prospěšné těžbě dřeva
• návrh vyhlásit NPR na ploše 4,4 % EVL a NPP na ploše 32,5 % EVL proběhlo jednostranně, neboť nedošlo k odbornému posouzení návrhu Lesů ČR, s. p., vyhlásit ochranu jen na 13 % území EVL
• některé pozemky, které mají být součástí NPR, jsou předmětem sporu o vlastnictví, takže do jeho vyřešení je nelze zařadit do NPR, neboť by tím vznikla významná finanční újma definitivnímu vlastníkovi

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Návrh na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a plánu péče na roky 2019 až 2028 (21. 10. 2019)

Návrh na vyhlášení NPP Soutok a plánu péče na roky 2020 až 2028 (11. 3. 2020)

David Horal a Vladan Riedl (2020): Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-