-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Řízení o výjimce pro obchvat Třebíče se přesune na MŽP

15. února 2022
[Vysočina]

Děti Země a sdružení Obchvat Třebíče se odvolaly proti výjimce ze zákona

Krajský úřad v Jihlavě dopisem ze dne 11. února 2022 zaslal účastníkům řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče sdělení, že proti jeho povolujícímu rozhodnutí z 6. prosince 2021 zaslaly Děti Země a sdružení Obchvat Třebíč, z. s., odvolání.

Účastníci řízení se k nim mohou vyjádřit a pak se spis přesune na Ministerstvo životního prostředí, které o obou odvoláních rozhodne.

„Naše odvolání má sedm bodů a namítáme v něm formální vypořádání našich námitek, není také jasné, na základě jakých podkladů se rozhodovalo a navíc některé podle nás chybějí, dále navrhujeme upřesnit podmínky o místech, kam se mají přenášet chránění živočichové, a o ochraně zimujících netopýrů v dutinách stromů, které se mají vykácet,“ vyjmenovává některé důvody odvolání předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ovšem za hlavní nedostatek povolené výjimky považují nedoložení převahy veřejného zájmu a ani nedoložení neexistence jiného dopravního řešení v Třebíči, než má být obchvat přes město, zvláště když chybí stanovisko EIA, které se má podle plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR vydat až s územním rozhodnutím.

„Investor se rozhodl jít do velkého rizika, pokud bez stanoviska EIA, které posuzuje hlavní vlivy stavby na životní prostředí a hodnotí i varianty, požádal nejprve o výjimku. Zákon to sice umožňuje, ale pak měl krajský úřad pečlivě a podrobně posoudit různé varianty obchvatu, a to bez nové výstavby s modernizací současného průtahu, s trasou přes Třebíč a mimo město. To ale v rozporu s judikaturou neudělal,“ vysvětluje dále Patrik.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod výstavby obchvatu, který má prý zajistit průjezd zařízení do nového jaderného bloku v Dukovanech.

Podle nich ve spise chybějí doklady koncepčního rázu, zda nelze potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 získat i bez výstavby nového jaderného bloku, a také konkrétní důkazy, že jaderné zařízení nelze do Dukovan dovézt i bez nového obchvatu, třeba po stávajících silnicích, či po železnici.

„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez výstavby nového jaderného bloku, což dokládá například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže v řízení o výjimce se mělo takové koncepční řešení také posoudit,“ upozorňuje Patrik.

Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE, přičemž z ní vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. bez spalování uhlí, ropy a zemního plynu a také bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km

13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o povolení výjimky ze zákona
20.09.2021 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení řízení
25.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
10.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
22.12.2021 = Obchvat Třebíč, z. s. posílá formální odvolání
06.01.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
04.02.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání
11.02.2022 = krajský úřad v Jihlavě sděluje, že je možné se k oběma odvoláním vyjádřit


II. Průběh hodnocení vlivů jihozápadního úseku trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky 4,146 km na životní prostředí (proces EIA)

Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS917?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „Silnice I/23: Třebíč, obchvat“

V informačním letáku ŘSD ČR (8/2021) se mj. uvádí a vyplývá následující:
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/394/infoletak_s23-trebic-obchvat.pdf

„Stavbou vnitřního obchvatu Třebíče dojde k výraznému vyvedení dopravy převážně mimo zastavěná území tohoto města, jehož středem stávající silnice I/23 prochází... přeložka sníží dopravní zátěž v centru města. Snížení množství výfukových plynů bude mít pozitivní dopad na životní podmínky obyvatel. Stavba obchvatu přinese rovněž zvýšení bezpečnosti, jelikož odstraní nevhodné úrovňové křížení s železniční tratí č. 240 Brno – Jihlava. Stavba obchvatu výrazně také uspoří čas při průjezdu městem.

V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021):

2021 = vydání stanoviska EIA
2022 = vydání územního rozhodnutí
2024 = vydání stavebního povolení
2026 = zahájení výstavby
2029 = zahájení automobilového provozu

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Obchvat Třebíče již téměř čtyři roky čeká na stanovisko EIA (TZ, 28.12.2022)

Děti Země se odvolaly proti výjimce pro nový jaderný blok (TZ, 01.12.2021)

studie „Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv“ (55 stran, 10/2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-