-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Obchvat Třebíče již téměř čtyři roky čeká na stanovisko EIA

28. prosince 2021
[Vysočina]

Děti Země proto žádají krajský úřad řízení o výjimce přerušit

Již téměř čtyři roky se čeká na dokončení hodnocení vlivů části uvažované trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky asi 4,2 km, které v březnu 2018 prošlo úvodní fází vydáním závěrů zjišťovacího řízení.

Krajský úřad v Jihlavě v nich Ředitelství silnic a dálnic ČR uložil vypracovat a předložit podrobnou dokumentaci EIA a posoudit i varianty trasy obchvatu.

Podle Dětí Země nelze bez ukončení procesu EIA pokračovat v další přípravě obchvatu, včetně od srpna probíhajícího řízení o jejím škodlivém zásahu do biotopů.

„Zřejmě vznikly zásadní potíže, protože si nedovedeme představit, proč tak dlouho trvá vypracovat potřebné studie a předložit dokumentaci EIA veřejnosti. Bez vydání souhlasné stanoviska EIA s posouzením variant totiž nelze rozhodnout ani o povolení škodlivého zásahu obchvatu do biotopů třicítky zvláště chráněných druhů živočichů, takže jsme probíhající řízení navrhli přerušit,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o škodlivém zásahu obchvatu v celkové délce asi 6,5 km bylo na základě žádosti ŘSD ČR zahájené na krajském úřadě v Jihlavě již 13. srpna 2021. Jeho účastníky jsou také spolek Obchvat Třebíč a Děti Země.

Ty ve svém vyjádření z 10. listopadu 2021 upozornily, že když chybí stanovisko EIA a také doklady o posouzení variant a o doložení převahy veřejného zájmu. Děti Země proto navrhly řízení přerušit, než budou ve spise.

„Je zjevné, že ŘSD ČR u přípravy obchvatu Třebíče nejeví známky nějaké aktivity. Přitom letos v květnu tvrdilo, že dokumentace EIA je hotová a že do konce tohoto roku získá stanovisko EIA,“ diví se Patrik.

Krajský úřad v březnu 2018 ve svých závěrech zjišťovacího řízení pro jihozápadní část trasy uložil ŘSD ČR splnit šestnáct podmínek, vyhodnotit varianty trasy a vypořádat se s námitkami.

Za rizika označil škodlivý zásah do biotopů, velké kácení lesa, vlivy na vodu a nestabilitu podloží a na možné nadlimitní hodnoty intenzit hluku a o stavu ovzduší. Vypracování dokumentace EIA kromě veřejnosti žádala i ČIŽP a krajští hygienici.

„Připadá nám, že ŘSD ČR vytvářilo účelový chaos, neboť obchvat rozdělilo na tři části, přičemž dva kratší úseky podrobným procesem EIA zatím neprošly. Jihozápadní úsek sice jím prochází, ale ani po téměř čtyřech letech nebyl ukončen konci. Navíc bez stanoviska EIA nelze povolit výjimku na celou trasu,“ uzavírá Patrik.

V letáku ŘSD ČR ze srpna 2021 se uvádí, že stanovisko EIA má být vydáno v roce 2021, územní rozhodnutí pro celý obchvat délky 6,5 km by mělo být v roce 2022 a stavební povolení údajně v roce 2024. Obchvat má být pak zprovozněn v roce 2029.


* * * * * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů jihozápadního úseku trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky 4,146 km na životní prostředí (proces EIA)


12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA


II. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o povolení výjimky ze zákona
20.09.2021 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení řízení
25.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
10.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „Silnice I/23: Třebíč, obchvat“


1. V článku ŘSD ČR ze dne 5. 5. 2021 se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/i-23-trebic-obchvat/

„V rámci té jsme již dokončili dokumentaci EIA a v současné době probíhá inženýrská činnost, tj. opatření veškerých podkladů a dokladů pro zahájení územního řízení. Žádost o vydání stanoviska k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a vydání územního rozhodnutí bychom rádi podali ve společném řízení v 2. polovině tohoto roku. Jakmile obdržíme pravomocné územní rozhodnutí, zahájíme veřejné výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP.


2. V informačním letáku ŘSD ČR (8/2021) se mj. uvádí a vyplývá následující:
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/394/infoletak_s23-trebic-obchvat.pdf

„Stavbou vnitřního obchvatu Třebíče dojde k výraznému vyvedení dopravy převážně mimo zastavěná území tohoto města, jehož středem stávající silnice I/23 prochází... přeložka sníží dopravní zátěž v centru města. Snížení množství výfukových plynů bude mít pozitivní dopad na životní podmínky obyvatel. Stavba obchvatu přinese rovněž zvýšení bezpečnosti, jelikož odstraní nevhodné úrovňové křížení s železniční tratí č. 240 Brno – Jihlava. Stavba obchvatu výrazně také uspoří čas při průjezdu městem.

V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021):

2021 = vydání stanoviska EIA
2022 = vydání územního rozhodnutí
2024 = vydání stavebního povolení
2026 = zahájení výstavby
2029 = zahájení automobilového provozu
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní + jižní část“ (9/2009-10/2009, ukončen)

Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – jihovýchodní obchvat“ (3/2016-4/2016, ukončen)

Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“ (2/2018: probíhá – chybí stanovisko EIA)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-