-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Povolování dálnice D52 na Mikulov stále přešlapuje na místě

14. května 2021
[Jihomoravský kraj]

Již šestnáct let je to směs chaosu a nezákonností, tvrdí Dětí Země

Dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova délky 23,1 km ani po šestnácti letech od vydání stanoviska EIA dne 13. května 2005 nemá žádné pravomocné územní rozhodnutí. Navíc stále chybějí nejméně dvě rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů.

Podle Dětí Země je hlavní příčinou chaotická příprava Ředitelství silnic a dálnic ČR s hledáním slepých řešení a porušování zákonů státními úřady. Ekologické spolky na rizika, chyby a rozpory dlouhodobě a opakovaně upozorňují.

„Plány na spojení jižní Moravy s Rakouskem se zabýváme asi dvacet pět let a od počátku jsme upozorňovali na různá technická, přírodní a právní rizika při prosazování trasy původně na Nový Přerov a pak na Mikulov. Proto jsme v roce 1998 doporučili využít dálnici D2 na Slovensko a od ní vybudovat dálnici D55 kolem Břeclavi. Stát se ovšem vydal tou nejsložitější cestou, takže výsledek zatím nikde,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik dále vzpomíná, že Ministerstvo životního prostředí sice v červnu 1999 vydalo souhlasné stanovisko SEA pro kompromisní koncepci rozvoje dopravních sítí s dálnicí D55 kolem Břeclavi a mimo CHKO Pálava, ale vláda Miloše Zemana ho nerespektovala, neboť v červenci 1999 schválila původní koncepci s dálnicí D52.

„Pak ale začaly očekávané potíže, neboť se dálnici nepodařilo opakovaně zahrnout do územních plánů, které soudy postupně rušily, takže až Zásady územního rozvoje kraje z října 2016 jsou platné,“ doplňuje dále Patrik.

Souběžně se schvalováním a rušením územních plánů soudy docházelo k vydávání a rušení i různých rozhodnutí. V letech 2007-2010 bylo například zahájeno pět dílčích územních řízení, ale kromě obchvatu Mikulova délky 3,9 km byly zbývající v letech 2013-2019 postupně zastaveny. ŘSD ČR totiž nikdy nedodalo potřebné podklady.

„Obchvat Mikulova sice po devíti letech získal v prosinci 2019 územní rozhodnutí, ale Krajský soud v Ostravě ho loni v září i letos v lednu zrušil. Krajský úřad v Brně totiž v rozporu se zákonem neuznal za účastníka řízení jeden rakouský spolek. Spor nyní opět řeší Nejvyšší správní soud,“ říká Patrik, který očekává rozsudek do léta.

Aktuálním zásadním problémem je úsek z Pohořelic k VD Nové Mlýny délky 7,5 km, neboť dokumentace pro územní rozhodnutí je podle stanoviska Městského úřadu v Pohořelicích ze dne 27. listopadu 2020 a ze dne 6. ledna 2021 v rozporu se ZÚR Jihomoravského kraje i s ÚP Pohořelic.

Projekt totiž nepočítá s výstavbou doprovodné silnice podél dálnice mimo Novou Ves, takže auta by projížděla přes obec, což je ale nepřípustné.

„A předvídatelné potíže má i prostřední úsek přes Vodní dílo Nové Mlýny, neboť se zde nově plánuje výstavba estakády délky asi 2,4 km, takže musí proběhnout nové posouzení vlivů na životní prostředí,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Hodnocení a schvalování koncepce „Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“ v roce 1999


1. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 24. června 1999:

„... vydává souhlasné stanovisko ke kombinaci variant Y a Z koncepce „Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“, popsané v příloze č. 1, s doplňky a doporučeními, uvedenými v příloze č. 2 a na základě odůvodnění uvedeného v příloze č. 3... Posuzovaná koncepce by měla svým rozsahem a opatřeními pokrýt dopravní nároky i za časovým horizontem roku 2010, např. do roku 2030...

Příloha č. 1: Popis kombinace variant Y a Z koncepce...

R52 + I/52
R52 Brno – Pohořelice
I/52 Pohořelice – Mikulov – hranice Rakouska
Vylučuje se výstavba a územní ochrana trasy R52 v úseku Pohořelice – Nový Přerov - hranice Rakouska, preferuje se dostavba trasy R55 Břeclav D2 - hranice Rakouska.

R55 + I/55
R55 hranice Rakouska – Břeclav D2
I/55 Břeclav D2 – Hulín a Přerov – Olomouc“

2. Usnesení české vlády č. 741 ze dne 21. července 1999

„Vláda schvaluje Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 obsažený v části III předloženého materiálu a upravený podle přílohy tohoto usnesení...

h) vedení rychlostní silnice R 52:
* úsek Pohořelice – státní hranice Rakouska řešit v závislosti na výsledku jednání expertní komise ČR – Rakousko ve smyslu jednání s rakouskou stranou ve Valticích;

i) vedení rychlostní silnice R 55:
* úsek Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav řešit v kategorii R s postupnou výstavbou v závislosti na růstu intenzit a finančních možnostech,
* úsek Břeclav – státní hranice s Rakouskem řešit v závislosti na výsledcích jednání s rakouskou stranou podle bodu h);“


II. Závazné stanovisko MěÚ Pohořelice ze dne 27. listopadu 2020 o nepřípustnosti umístění dálnice R5204.1 Pohořelice – Nová ves, neboť je v rozporu se ZÚR JmK a ÚP Pohořelic


„Z pohledu souladu předloženého záměru se ZÚR byl proto shledán předložený záměr z důvodu navrženého dopravního napojení doprovodné komunikace, bez řešení jejího provedení mimo zastavěnou část Nové Vsi, či příslušných kompenzačních opatření k zamezení průjezdu vozidel objíždějících placený úsek D52, jako záměr, který je v rozporu s požadavky ZÚR....

Vzhledem k provedenému prověření souladu předloženého řešení s ÚP byl orgánem územního plánování konstatován rozpor předloženého návrhu s platným ÚP.“


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (letáky ŘSD ČR)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves
= délka 3,100 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2026 (02/2020)
D5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny
= délka 3,676 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2026 (12/2019)
D5205 přechod VN Nové Mlýny
= délka 5,624 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2029 (01/2021)
D5206.4 VN Nové Mlýny – Bavory
= délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)
D5206.3 Bavory – silnice II/414
= délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)
D5206.1 obchvat Mikulova
= délka 3,895 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2024 (11/2020)
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice
= délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)


IV. Základní údaje o schvalování dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,1 km:


1) D5204.1 Pohořelice – Nová Ves v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


2) D5204.2 Nová Ves – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje zahájení územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
03.12.2019 = KÚ v Brně všechna odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Mikulov částečně mění
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.01.2020 = rakouský spolek Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales podává žalobu proti vyloučení z územního řízení a proti nevypořádání svých námitek a svého odvolání
30.09.2020 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí krajského úřadu v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí ruší
22.12.2020 = Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti krajského úřadu v Brně a ŘSD ČR rozsudek ruší
28.01.2021 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí krajského úřadu v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí opět ruší
09.02.2021 = ŘSD ČR podává druhou kasační stížnosti
10.02.2021 = krajský úřad v Brně podává druhou kasační stížnost

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dálnice do Vídně by u Nových Mlýnů mohla vést nad vodou (13.01.2021)

D52: Rakouský spolek zrušil umístění obchvatu Mikulova (TZ, 12.10.2020)

Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno (TZ, 28.11.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-