-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země nesouhlasí s dalšími výzkumy betonové lobby na Labi

19. ledna 2021
[Ústecký kraj]

Za prosazování jezu u Děčína stát utratil již asi 640 milionů korun

Děti Země zaslaly dne 18. ledna 2021 Správě CHKO České středohoří a Ministerstvu životního prostředí podrobné důvody svého odvolání ze dne 1. října 2020 proti povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů patnácti zvláště chráněných druhů živočichů.

Výjimka byla povolena v srpnu 2020 a má v řece Labi a na jeho březích v úseku od Střekova do Hřenska umožnit Ředitelství vodních cest ČR pokračovat v přírodovědných průzkumech s cílem postavit jez u Děčína.

„Příprava jezu za asi 5,2 miliard korun za posledních patnáct až dvacet let stála podle nás již kolem 640 milionů korun, takže neexistuje převažující veřejný zájem utrácet na nové výzkumy lidí a firem najatých státním investorem další peníze, neboť různých studií jsou již desítky. Navíc Správa Národního parku České Švýcarsko v listopadu 2018 vydala stanovisko, podle kterého má jez významný škodlivý vliv na území NATURA, takže stavba je nerealizovatelná,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik hlavní důvody odvolání.

Správa Národního parku České Švýcarsko ve svém stanovisku ze dne 13. listopadu 2018 mj. uvádí následující: „Přírodní stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. (3270) jako předmět ochrany EVL Labské údolí není možné v plném rozsahu nahradit či simulovat technickými opatřeními, které by garantovaly tutéž přírodní kvalitu i funkci.“

Obrovské a rizikové náklady za přípravu jezu u Děčína mj. kritizuje i zpráva č. 18/16 Nejvyššího kontrolního úřadu z června 2019, podle které stát do března 2019 utratil asi 625,7 miliónů Kč. Děti Země přitom z registru smluv zjistily, že ŘVC ČR po vydání kritického stanoviska v listopadu 2018 podepsalo na jez od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 smlouvy za dalších 17,5 miliónů Kč, takže se mohlo utratit již kolem 640 miliónů Kč.

„Z registru smluv jsme také zjistili, že za poslední čtyři roky byly k tématu vlivu jezu Děčín na životní prostředí sepsány smlouvy s nejvyššími finančními objemy pro firmu HBH Projekt za asi 7,7 miliónů korun a pro firmu Ekopontis za asi 3,8 miliónů korun,“ uvádí dále Patrik, podle kterého může dokonce konsorcium firem VPÚ DECO PRAHA, Sweco Hydroprojekt a AQUATIS podle smlouvy z roku 2011 zhotovit do roku 2024 dokumentaci pro územní rozhodnutí, neboť to vyplývá z dodatku č. 5 z roku 2017 k této smlouvě.

Děti Země v odvolání rozporují i tvrzení ŘVC ČR, že se nové přírodovědné průzkumy pro výstavbu jezu u Děčína využijí i pro činnost Správy CHKO České středohoří a pro informování a vzdělávání veřejnosti. Ve spise totiž žádné doklady, že se tak dříve stalo, nejsou. Navíc ŘVC ČR spíše informace nezákonně tají.


* * * * * * * * * *


I. Řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 15 zvláště chráněných druhů živočichů pro vědecký monitoring řeky Labe a jeho břehů od Střekova do Hřenska v rámci výstavby jezu u Děčína

31.03.2020 = Ředitelství vodních cest ČR posílá žádost o povolení výjimky
30.04.2020 = Správa CHKO České středohoří posílá oznámení o zahájení řízení
21.05.2020 = Děti Země posílají vyjádření
30.06.2020 = ústní jednání v Děčíně
08.07.2020 = Správa CHKO ČS sděluje, že je možné se do 15 dní vyjádřit k žádosti
31.08.2020 = Správa CHKO ČS povoluje výjimku s 12 podmínkami
01.10.2020 = Děti Země posílají odvolání
26.10.2020 = Ústecké šrouby posílají odvolání
09.12.2020 = Děti Země posílají vyjádření k odvolání Ústeckých šroubů
18.01.2021 = Děti Země posílají odůvodnění svého odvolání


II. Údaje z veřejného registru smluv o nasmlouvaných objemech veřejných prostředků na přípravu jezu u Děčína mezi ŘVC ČR a různými firmami (viz https://smlouvy.gov.cz)

Přehled objemu nasmlouvaných peněz ŘVC ČR podle roků od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020
• od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 = 3,3 mil. Kč – nejvíce AQUATIS a. s. = 1,5 mil. Kč
• od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 = 6,2 mil. Kč – nejvíce HBH Projekt spol. s r. o. = 1,6 mil. Kč
• od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 = 9,9 mil. Kč – nejvíce VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. + AQUATIS a. s. = 1,7 mil. Kč
• od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 = 9,2 mil. Kč – nejvíce HG partner s. r. o. = 3,2 mil. Kč
• od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 = 8,3 mil. Kč – nejvíce HBH Projekt spol. s r. o. = 2,2 mil. Kč

Přehled objemu smluv ŘVC ČR podle firem od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (celkem 9,189 mil. Kč)
• 3,2 mil. Kč = HG partner s. r. o.
• 2,2 mil. Kč = HBH Projekt spol. s r. o.
• 1,6 mil. Kč = Ekopontis, s. r. o.
• 1,2 mil. Kč = VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. + AQUATIS a. s.
• 0,6 mil. Kč = SG Geotechnika a. s.
• 0,4 mil. Kč = WELL Consulting, s. r. o.

Přehled objemu smluv ŘVC ČR podle firem od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (celkem 8,313 mil. Kč)
• 2,2 mil. Kč = HBH Projekt spol. s r. o.
• 2,2 mil. Kč = SG Geotechnika a. s.
• 1,8 mil. Kč = VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. + AQUATIS a. s.
• 1,0 mil. Kč = GEOtest a. s.
• 0,8 mil. Kč = Ekopontis, s. r. o.
• 0,3 mil. Kč = GEOVIA s. r. o.
• 0,1 mil. Kč = WELL Consulting, s. r. o.

Smlouva ŘVC ČR s konsorciem tří firem VPÚ DECO PRAHA a. s. + Sweco Hydroprojekt a. s. + AQUATIS a. s. za cca 112 miliónů Kč s názvem „Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Platební stupeň Děčín“ s dodatkem č. 5 ze dne 26. 7. 2017
(viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2684102)

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 31. 12. 2024 s tím, že tato lhůta se prodlužuje o dobu mezi (i) 1. dubnem 2011, kdy bylo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Plavební stupeň Děčín realizovaný v rámci projektu Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN-Plavební stupeň Děčín“, oznámení o níž bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 7. 1. 2011 pod ev. č. 60054928, nejpozději předpokládáno zahájení prací dle této SMLOUVY, a (ii) datem podpisu této SMLOUVY...“

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Neexistence reálných kompenzací za jez u Děčína stále platí (TZ, 03.03.2020)

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno (TZ, 30.12.2019)

Stanovisko Správy Národní parku České Švýcarsko k možnosti stanovení kompenzačních opatření za významně negativní vliv Koncepce vodní dopravy na EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica (13.11.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-