-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Pro obchvat Břeclavi není „naturové“ hodnocení nutné

4. dubna 2018
[Jihomoravský kraj]

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek krajského soudu o zrušení kompenzačních opatření

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 28. března 2018 zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. března 2017, neboť nebylo podle něho nutné provést hodnocení vlivů obchvatu Břeclavi silnicí I/55 na soustavu NATURA 2000, jelikož jeho příprava začala v listopadu 2003, tzn. ještě před vstupem České republiky do Evropské unie.

Krajský soud nyní bude zkoumat zbývající žalobní body v žalobách Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu a spolku Voda z Tetčic proti uložení kompenzačních opatření.

„Rozsudek není pro nás prohrou ani výhrou, neboť podle NSS v tomto případě nebylo nutné mít jako podklad pro uložení kompenzačních opatření stanovisko EIA s „naturovým“ hodnocením vlivu obchvatu Břeclavi na soustavu NATURA 2000, což je standardní procedura po vstupu našeho státu do Evropské unie, ale postačovaly jiné podklady,“ vysvětluje obsah rozsudku NSS předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Rozsudek krajského soudu z března 2017, který nyní NSS zrušil, přitom uznal námitku obou žalujících spolků, že rozhodnutí o kompenzačních opatřeních nelze vydávat, pokud procesem EIA neproběhlo vyhodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí i na Evropsky významnou lokalitu Soutok - Podluží. Výsledkem tohoto procesu pak mělo být stanovisko EIA s podmínkami, které by bylo podkladem pro územní řízení.

„Do vydání nového rozsudku krajského soudu tedy opět platí rozhodnutí krajského úřadu v Brně o uložení kompenzačních opatření plánovaného obchvatu Břeclavi na území EVL Soutok - Podluží, přičemž funkčnost těchto opatření se bude sledovat odhadem pět až deset let. A pokud budou tato opatření úspěšná, tak pak budou zahájena stavební řízení a vydána stavební povolení,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle něho lze těžko odhadnout, kdy krajský soud znovu rozhodne a zda při přezkumu zbývajících žalobních bodů obou žalob, které soud zatím nezkoumal, dá soud žalujícím spolkům za pravdu či nikoliv.

„Děti Země již více než dvacet let v různých koncepčních materiálech a v krajských plánech navrhují, aby kolem Břeclavi byla vybudována čtyřpruhová dálnice D55, která propojí dálnici D2 a rakouskou dálniční síť, takže nebude nutné stavět dálnici D52 z Brna na Vídeň kolem Mikulova,“ připomíná ještě Patrik

Podle Dětí Země totiž nezávislé ekologické studie prokazují, že je kolem Břeclavi výhodnější postavit obchvat v podobě dálnice D55, než stavět dálnici D52 na Vídeň a navíc ještě obchvat města se silnicí I/55.


* * * * * * * * * *


I. Průběh správního a soudního řízení o uložení kompenzačních opatření za významné negativní vlivy na území soustavy NATURA 2000 (EVL Soutok – Podluží) plánovaným obchvatem Břeclavi silnicí I/55:


01) 07.08.2014 = žádost odboru ŽP MěÚ Břeclav na odbor ŽP KÚ JmK o vydání rozhodnutí
02) 22.04.2015 = KÚ JmK vydává rozhodnutí s 25 kompenzačními podmínkami a s dalšími 16 podmínkami
03) 19.05.2015 = odvolání Dětí Země
04) 28.05.2015 = odvolání Vody z Tetčic
05) 14.09.2015 = MŽP všechna odvolání zamítá a rozhodnutí KÚ JmK potvrzuje
06) 16.11.2015 = žaloba Dětí Země
07) 23.11.2015 = žaloba Vody z Tetčic
08) 22.03.2017 = Krajský soud v Brně ruší rozhodnutí KÚ JmK i MŽP
09) 02.05.2017 = kasační stížnost MŽP
10) 03.05.2017 = kasační stížnost města Břeclavi a ŘSD ČR
11) 28.03.2018 = NSS ruší rozsudek Krajského soudu v Brně a vrací spor k dalšímu řízení


II. Průběh schvalování plánovaného obchvatu Břeclavi silnicí I/55:


1) 03.11.2003 = ŘSD ČR podle zákona č. 100/2001 Sb. předkládá oznámení EIA k vyjádření veřejnosti

2) 29.12.2003 = KÚ JmK vydává závěry zjišťovacího řízení, kterým podrobné hodnocení vlivů na životní prostředí a přírodu neukládá

3) 15.12.2006 = KÚ JmK vydává stanovisko SEA ke změně č. 5.01 ÚP SÚ Břeclavi, z něhož vyplývá, že obchvat způsobí významný negativní vliv na soustavu NATURA 2000, tj. na EVL Soutok – Podluží

4) 09.02.2007 = stavební úřad MěÚ Břeclav vydává územní rozhodnutí, a to bez stanoviska EIA, které by řešilo významný negativní vliv obchvatu na EVL, posoudilo různé varianty a uložilo konkrétní a časově reálná kompenzační opatření

5) 17.07.2014 = ŘSD ČR podává na odbor ŽP MěÚ Břeclav žádost o vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavební objekty 331 a 332, přičemž chybí kompenzační opatření, takže řízení je na několik let přerušené

6) 07.08.2014 = odbor ŽP MěÚ Břeclav podává na KÚ JmK žádost o vydání rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření za významné negativní vlivy obchvatu na EVL Soutok – Podluží

7) 22.04.2015 = KÚ JmK vydává rozhodnutí s 25 kompenzačními podmínkami a s dalšími 16 podmínkami

8) 14.09.2015 = MŽP rozhodnutí KÚ JmK o uložení kompenzací potvrzuje

9) 05.10.2016 = zastupitelé Jihomoravského kraje schvalují ZÚR JmK, ale bez územní ochrany obchvatu Břeclavi silnicí I/55

10) 22.03.2017 = Krajský soud v Brně ruší rozhodnutí KÚ JmK a MŽP, neboť nelze kompenzace ukládat, pokud chybí podrobné hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí a území EVL Soutok – Podluží celým procesem EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.

11) 28.03.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť stanovisko EIA nebylo potřeba, jelikož příprava obchvatu začala již dne 3. 11. 2003 předložením oznámení EIA, tzn. před vstupem ČR do EU dne 1. 5. 2004

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Nevyšší správní soud dal zelenou obchvatu Břeclavi – odkaz na rozsudek NSS (TZ, 28.03.2018)

NSS bude řešit obchvat Břeclavi bez odkladného účinku (TZ, 08.06.2017)

Umístění obchvatu Břeclavi bylo podle soudu nezákonné (TZ, 03.05.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-