-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Vlivy dvou silnic u Okříšek budou podrobně vyhodnoceny

22. března 2017
[Vysočina]

Krajský úřad v Jihlavě uznal připomínky Dětí Země a místních občanů

Nová trasa východního obchvatu Okříšek a obce Petrovice délky 3,73 km a přeložka silnice z Třebíče do Okříšek délky 6,53 km budou na základě doporučení Dětí Země, ČSOP Kněžice, ZD Okříšky, 25 občanů Petrovic i obce a dalších osob podrobně posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí.

Rozhodl o tom krajský úřad v Jihlavě v závěrech zjišťovacího řízení ze dne 14. března 2017, takže investor, Kraj Vysočina, musí vypracovat podrobnou dokumentaci EIA a splnit sedm a osm ekologických požadavků.

„Jsme spokojeni, neboť krajský úřad stejně jako v roce 2015 a 2016 opět rozhodl, že obě silnice si zaslouží podrobné ekologické vyhodnocení, neboť předložená oznámení byla nedostatečná, neboť jsme identifikovali asi patnácti rozporů,“ komentuje závěry obou zjišťovacích řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad v podmínkách pro vypracování dokumentace EIA uložil především doložit přesvědčivé výpočty dopravních intenzit v roce 2040 na nových silnicích a na stávající síti, dále předložit hlukovou studii, studii o vlivech na podzemní vody, na půdu a na krajinný ráz a zásahy do biotopů chráněných druhů organismů.

„Téměř všechny naše připomínky byly akceptovány nebo závisí na kraji jako investorovi, jak o nich rozhodne, což se hlavně týká našeho základního požadavku posoudit nejen vlivy východní trasy obchvatu Okříšek a Petrovic na životní prostředí, ale i severozápadní trasy podle našeho návrhu,“ upozorňuje dále Patrik.

Alternativní trasa obchvatu Okříšek, která neprochází územím Petrovic, je podle Dětí Země o 60 metrů kratší, probíhá hlavně po vrstevnicích, takže nemá vysoké násypy a hluboké zářezy, místo pěti střetů s ekologickými prvky v krajině má jen jeden a výrazným stavebním prvkem je jen mimoúrovňové křížení silnice se železnicí.

Původně prosazovaná trasa obchvatu Okříšek severozápadně od Petrovic v jejich těsné blízkosti mohla podle Dětí Země způsobit nadlimitní intenzity hluku, snížit stav a kvalitu podzemních vod, významně negativně zasáhnout do krajinného rázu, do půdního fondu a do cenných biotopů zvláště chráněných druhů organismů.

„Kromě nového obchvatu Okříšek délky 3,73 km nás zajímá i přeložka silnice II. třídy z Okříšek do Třebíče délky 6,53 km, protože navrhovaná trasa se přibližuje k rybníku Parný Mlýn, který je významným hnízdištěm vodních ptáků a je zde i jejich shromaždiště, takže je nutné provést pečlivé průzkumy,“ dodává nakonec Patrik.


* * * * * * * * * * *


Průběh hodnocení vlivů silnice III/40510 Okříšky – Přibyslavice (obchvat Okříšek)

01) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA č. 1
02) 02.09.2015 = Děti Země zasílají vyjádření k oznámení EIA č. 1
03) 18.12.2015 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení o tom, že podrobný proces EIA č. 1 proběhne
04) 04.05.2016 = Kraj Vysočina stahuje žádost
05) 06.05.2016 = KÚ v Jihlavě podrobný proces EIA č. 1 zastavuje
06) 30.01.2017 = zveřejnění oznámení EIA č. 2
07) 19.02.2017 = Děti Země zasílají vyjádření k oznámení EIA č. 2
08) 14.03.2017 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení o tom, že podrobný proces EIA č. 2 proběhne


Průběh hodnocení vlivů přeložky silnice II/405 Okříšky – křižovatka s I/23

01) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA č. 1
02) 06.01.2016 = KÚ v Jihlavě vydává rozhodnutí o tom, že podrobný proces EIA č. 1 neproběhne
03) 28.01.2016 = Děti Země zasílají odvolání
04) 15.03.2016 = MŽP odvolání uznává a rozhodnutí KÚ v Jihlavě ruší
05) 24.05.2016 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení o tom, že podrobný proces EIA č. 1 proběhne
06) 19.01.2017 = Kraj Vysočina stahuje žádost
07) 19.01.2017 = KÚ v Jihlavě podrobný proces EIA č. 1 zastavuje
08) 30.01.2017 = zveřejnění oznámení EIA č. 2
09) 20.02.2017 = Děti Země zasílají vyjádření k oznámení EIA č. 2
10) 14.03.2017 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení o tom, že podrobný proces EIA č. 2 proběhne


Námět alternativní trasy obchvatu Okříšek Dětmi Země pro dokumentaci EIA:

- měří cca 3,67 km (návrh kraje měří cca 3,73 km)
- trasa je daleko od obytné zástavby
- má jen 1 střet s prvky ÚSES (návrh kraje má 5 střetů s prvky ÚSES)
- trasa z větší části probíhá po vrstevnici bez velkých zářezů a násypů: v zářezu je asi 600 m trasy a v násypu asi 200 m
- most přes řeku Jihlavu by měl být se spodním obloukem
- jediným „novým“ stavebním prvkem je mimoúrovňové křížení se železnicí „na mostě“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Posuzování vlivů obchvatu Okříšek na přírodu začne znovu (TZ, 16.05.2016)

Proces hodnocení vlivů silnice III/40510 Okříšky – Přibyslavice na životní prostředí (obchvat Okříšek)

Proces hodnocení vlivů přeložky silnice II/405 Okříšky – křižovatka se silnicí I/23 na životní prostředí
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-