-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Posuzování vlivů obchvatu Okříšek na přírodu začne znovu

16. května 2016
[Vysočina]

Kraj Vysočina požádal o ukončení posuzování své varianty

Krajský úřad v Jihlavě na základě žádosti Kraje Vysočina svým oznámením ze dne 6. května 2016 zastavil podrobné hodnocení vlivů trasy obchvatu Okříšek v délce 3,4 km na životní prostředí, neboť kraj chce předložit jinou variantu obchvatu.

Krajský úřad přitom na základě požadavků Dětí Země, ZD Okříšky a občanů a Obce Petrovice vydal dne 18. prosince 2015 závěry zjišťovacího řízení, že trasa obchvatu bude podrobně vyhodnocena. Celý schvalovací proces se tak vrací na začátek.

„Rozhodnutí kraje se dalo očekávat, pokud chce skutečně férovým a zákonným způsobem zlepšit dopravní obslužnost v okolí Okříšek tak, aby se to významně nedotklo přírody a života jiných obyvatel v okolí, takže vyčkáme, s čím přijde,“ hodnotí aktuální stav přípravy obchvatu Okříšek předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho začalo schvalování obchvatu Okříšek a související přeložky silnice z Okříšek do Třebíče nelogicky, neboť optimální by bylo nejprve v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje kraje koncepčně posoudit vlivy různých koridorů těchto nových silnic na životní prostředí a zdraví obyvatel za účasti veřejnosti a všech dotčených obcí a teprve pak provést podrobné hodnocení procesem EIA.

Původně vybraná varianta obchvatu Okříšek severozápadně od Petrovic v jejich těsné blízkosti mohla způsobit nadlimitní intenzity hluku, snížit stav a kvalitu podzemních vod, negativně zasáhnout do krajinného rázu a do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.

„Kromě přípravy obchvatu Okříšek nás ještě zajímá přeložka silnice z Okříšek do Třebíče, protože vybraná trasa se nám rovněž z hlediska vlivů na přírodu nezdá příliš vhodná, takže jsme se proti ukončení podrobného hodnocení jejího vlivu na přírodu odvolali a Ministerstvo životního prostředí nám v březnu vyhovělo a uložilo krajskému úřadu znovu a pečlivě rozhodnout,“ vysvětluje dosavadní stav její přípravy Patrik.

Kraj Vysočina chce přeložku silnice II/405 z Okříšek do Třebíče v délce 6,53 km postavit, ačkoliv její varianta není schválená v žádném územním plánu dotčené obce a ani v Zásadách územního rozvoje.


* * * * * * * * * * *


Průběh procesu hodnocení vlivů dvou silnic u Okříšek na životní prostředí s účastí Dětí Země


Přeložka silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice (obchvat Okříšek)

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 02.09.2015 = vyjádření Dětí Země k oznámení EIA
3) 18.12.2015 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení s 10 požadavky, že proběhne podrobné posuzování a že Kraj Vysočina by měl vyhodnotit i jinou trasu obchvatu Okříšek
4) 04.05.2016 = Kraj Vysočina stahuje žádost o hodnocení vlivů vybrané varianty obchvatu
5) 06.05.2016 = KÚ v Jihlavě podrobný proces hodnocení vlivů obchvatu Okříšek zastavuje


Přeložka silnice č. II/405 Okříšky – křižovatka s I/23

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 06.01.2016 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí
3) 28.01.2016 = odvolání Dětí Země proti tomuto rozhodnutí
4) 15.03.2016 = MŽP v Brně odvolání uznává a rozhodnutí ruší
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů přeložky silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice na životní prostředí

Děti Země uspěly s kritikou přeložky silnice Okříšky – Třebíč (TZ, 17.03.2016)

Obchvat Okříšek bude vyhodnocen i v alternativní variantě (TZ, 28.12.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-