-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Ekoporadna

Hlavní stránky kampaně najdete na: http://www.detizeme.cz/ekoporadna

Ekoporadna Dětí Země (nebo také Centrum pro podporu občanů – CEPO) se snaží poskytovat jednorázové informace, rady a návody, jak chránit životní prostředí a jak se bránit jeho poškozování či ničení. Každý má totiž stav životního prostředí ve svých rukou, jen je nutné být aktivní a získat správnou radu či návod, jak postupovat.
Děti Země se navíc některých případů mohou samy dlouhodobě aktivně zabývat, pokud k tomu budou mít odbornou a časovou kapacitou a také potřebné základní informace.

Ekoporadna Dětí Země poskytuje podporu, rady, pomoc a návody pro tyto případy a okruhy dotazů:
 • jak založit spolek na ochranu životního prostředí
 • jaké odborníky oslovit
 • s kterými dalšími spolky a s nezávislými odbornými osobami se spojit
 • jak získávat informace od úřadů a jak se bránit proti nečinnosti a odmítání žádostí
 • jak se efektivně účastnit hodnocení staveb (proces EIA) a koncepcí (proces SEA) na životní prostředí
 • jak se efektivně účastnit schvalování územních plánů krajů (ZÚR) a obcí (ÚP)
 • jak efektivně postupovat ve správních řízeních se zásahem do přírody a do životního prostředí
 • jak se soudně bránit proti zásahu, proti vydání správního rozhodnutí či proti schválení územního plánu
 • jaké sdělovací prostředky a s čím nejlépe oslovit
 • jaké efektivně oslovit veřejnost (petice, články, sociální sítě, tiskové zprávy)
Ekoporadna Dětí Země má největší zkušenosti s těmito tématy:
 • výstavba dopravních sítí (dálnice a silnice, železniční tratě, vodní kanály a jezy)
 • výstavba jiných velkých staveb (spalovny komunálních odpadů, cementárny, továrny, průmyslové zóny...)
 • výstavba menších staveb (parkoviště, obchodní centra, skladovací haly, překladiště, slepičárny...)
 • kácení dřevin rostoucích mimo les (v omezené míře i kácení lesa)
 • zásah staveb do krajinného rázu a do významných krajinných prvků (vodní toky, aleje)
 • ochrana biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin před zástavbou
 • ochrana zdraví před znečištěným ovzduším a před nadlimitním hlukem

Pokud od Ekoporadny Dětí Země potřebujete poradit nebo pomoci, zavolejte nebo pošlete e-mail či dopis:

Děti Země
RNDr. Miroslav Patrik
Adresa: Cejl 866/50a, 602 00 Brno
Telefon: 603 574 289
E-mail: deti.zeme@ecn.cz


Projekt Ekoporadny Dětí Země jako partnerské organizace spolku NESEHNUTÍ projektu „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody / Responsibility as an integral part of freedom“ byl v letech 2020 až 2022 podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací (program je financován z Fondů EHP a Norska).Projekt Ekoporadny Dětí Země byl v roce 2009 a 2010 podpořen Statutárním městem Brno.


Ekoporadenské služby v období 5/2009 - 4/2011 a vytvoření a provoz těchto stránek v červenci 2009 bylo finančně podpořeno grantem od Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí prostřednictvím ZO ČSOP Veronica v rámci projektu „Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji“. Informace nemusí vyjadřovat stanoviska dárců.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Brno  Děti Země - Plzeň 
-

Kampaně programu VĚC VEŘEJNÁ
HLAVNÍ kampaň:
Ropák roku
-
OSTATNÍ kampaně:
Ekoporadna
Kampaň za odstranění nelegálních billboardů [skončeno]
Ochrana ovzduší
Rizikové chemikálie v domácnostech
Svobodní jako ptáci?!
Velkochovy hospodářských zvířat
Zelená perla
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Návrh akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj
 Proč a jak založit občanské sdružení [doc]
 Úspěchy Centra pro podporu občanů Dětí Země v Plzni v roce 2003

Související odkazy
Ekologický právní servis

Občanská společnost - informační server
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-