-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajský úřad žádá posouzení variant snížení dopravy v Bílině

8. srpna 2022
[Ústecký kraj]

V procesu EIA by se mohl vyhodnotit i námět Dětí Země z roku 2007 s tunelem


Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejnil 26. července 2022 závěry zjišťovacího řízení pro stavbu průtahu Bílinou s tunelem délky téměř 1,4 km, které Ředitelství silnic a dálnic ČR ukládají vypracovat dokumentaci EIA a na základě zaslaných čtyř vyjádření a šesti opožděných splnit dvanáct podmínek.

Vyjádření dne 29. června 2022 s devíti požadavky zaslaly i Děti Země, přičemž většina z nich byla do závěrů zahrnuta.

„S obsahem závěrů zjišťovacího řízení jsme spokojeni, neboť krajský úřad uznal většinu našich připomínek, které je nutné zohlednit při zpracování dokumentace EIA, zejména o posouzení dalších variant. Mezi ně řadíme nejen nulovou variantu a variantu průtahu s estakádou, která v březnu 2011 získala závazné stanovisko EIA, ale také náš námět průtahu s tunelem délky 1,3 km z března 2007,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Kromě Dětí Země zaslaly vyjádření ve lhůtě ještě Ústecký kraj, který vypracování dokumentace EIA nežádal, Krajský úřad Ústeckého kraje s řadou závažných připomínek pro dokumentaci EIA a firma BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s., která provozuje stáčírnu Bílinské kyselky, takže navrhla vypracovat podrobný hydrogeologický posudek, neboť stavba prochází ochranným pásmem přírodního léčivého zdroje.

„Překvapilo nás, že Ústecký kraj s hejtmanem za hnutí ANO Janem Schillerem podrobné hodnocení nežádal a město Bílina se starostkou za hnutí ANO Zuzanou Schwarz Bařtipánovou a ani městský úřad dokonce žádné vyjádření neposlaly, ačkoliv se stavba významně dotkne života ve městě při její realizaci,“ kroutí hlavou Patrik.

Patrik také připomíná, že Děti Země již od prosince 1998 ve svých vyjádřeních k různým územním plánům kraje a k procesu EIA v letech 2007-2011 odmítaly výstavbu východního obchvatu Bíliny, neboť doporučovaly buď modernizovat průtah, nebo nejlépe pod městem postavit tunel.

Jejich námět na tunel nebyl ale dosud posouzen. Vyhodnocení několika variant na snížení automobilové dopravy ve městě žádá i Správa CHKO České středohoří.

„V listopadu 2019 jsme proto podpořili výsledek jednání města a ŘSD ČR, aby se místo východního obchvatu délky 7,8 km za tři miliardy korun postavil průtah s tunelem délky kolem 1,3 km za více než tři a půl miliardy korun, neboť se jím ochrání příroda a krajina v okolí města. Jde hlavně o krajinný ráz v předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde měly být hluboké zářezy s hloubeným tunelem délky více než půl kilometru a kde se měly bourat zahrádky, a také okolí Přírodní rezervace vrchu Trupelník s blízkou estakádou,“ připomíná Patrik.

ŘSD ČR ve svém letáku z října 2019 uvádí, že silniční průtah Bílinou s tunelem délky asi 1,3 km za asi 3,5 miliardy korun má v roce 2021 získat nové závazné stanovisko EIA, takže by se mohl stavět v letech 2025-2028.

Oznámení EIA z května 2022 již ale uvádí, že průtah se má stavět o čtyři roky později v letech 2029-2032.


* * * * * * * * * * * *


I. Výtah z 12 podmínek závěrů zjišťovacího řízení pro záměr „I/13 Bílina, tunel“ ze dne 26. 7. 2022


1) Do vyhodnocení zahrnout všechny historicky uvažované varianty. V opačném případě podrobně odůvodnit jejich nezahrnutí ve vztahu k možnostem širšího území, ekonomickým aspektům a dopravní situaci ve městě...

2) Hodnocení zvolených variant založit na srozumitelném modelu dopravních intenzit...

3) Pro zvolené varianty zpracovat hlukovou studii...

4) Pro zvolené varianty zpracovat rozptylovou studii... Hodnocení fáze provozu v případě tunelové varianty založit na konkrétním technickém řešení způsobu odvětrání, umístění a parametrech výduchů.

5) V rámci relevantních kapitol hlukové a rozptylové studie navrhnout technická, organizační a kompenzační opatření k zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže v území a doložit jejich účinnost.

6) Pro zvolené varianty provést detailní bilanci množství vytěžené zeminy... i návrh na využití přebytku zemin v konkrétních koncových zařízeních.

7) Pro tunelovou variantu zvolit a popsat konkrétní lokality, kde bude nakládáno s rubaninou a kde bude rubanina uložena včetně vyhodnocení souvisejících vlivů (mezideponování, transport, uložení).

8) Podrobně popsat vlivy na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemních vod...

9) Pro tunelovou variantu zpracovat podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum mimo jiné s důrazem na vlivy... přírodní léčivý zdroj minerální vody...

10) U zvolených variant zpracovat hodnocení vlivu na krajinný ráz...

11) Konkretizovat a odůvodnit zábory u dotčených zemědělských a lesních pozemků.

12) Podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny ve všech doručených vyjádřeních...


II. Přehled subjektů, které zaslaly vyjádření k oznámení EIA z května 2022


* ve lhůtě (4)

Ústecký kraj – nežádal zpracování dokumentace EIA
Krajský úřad Ústeckého kraje
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.

* po lhůtě (6)

Obvodní báňský úřad pro Ústecký kraj – nežádal zpracování dokumentace EIA
Povodí Ohře, s. p.
Česká inspekce životního prostředí, OI v Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice, ÚP v Mostě
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a hřídel
Agentura ochrany přírody a krajiny, RP Správa CHKO České středohoří


III. Průběh hodnocení vlivů záměru „I/13 Bílina, tunel“ na životní prostředí (2022)


30.05.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
29.06.2022 = Děti Země posílají vyjádření k oznámení EIA s návrhem na posouzení variant, včetně jejich tunelové
26.07.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení s 12 podmínkami


IV. Průběh hodnocení vlivů „Silnice I/13 Bílina, obchvat“ na životní prostředí (2007-2011)


05.03.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
23.03.2007 = Děti Země posílají vyjádření k oznámení EIA s návrhem na západní průtah s tunelem
07.05.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 6 podmínkami
31.08.2010 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
30.09.2010 = Děti Země posílají vyjádření k dokumentaci EIA

20.01.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje posudek EIA
21.02.2011 = Děti Země zasílají vyjádření k posudku EIA s preferencí průtahu na estakádě před obchvatem
22.02.2011 = veřejné projednání záměru
21.03.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko EIA se 62 podmínkami na 5 let
11.02.2016 = Krajský úřad Ústeckého kraje prodlužuje platnost stanoviska EIA o 5 let
04.11.2019 = Ředitelství silnic a dálnic ČR v tiskové zprávě informuje o plánu na výstavbu průtahu s tunelem


V. Námět Dětí Země: průtah s tunelem délky 1,3 km (23. 3. 2007)


Námět dvoupruhového průtahu Bílinou s tunelem vychází z návrhu Dětí Země na řešení dopravní situace ve městě z roku 1998. Námět byl Dětmi Země předložen v jejich vyjádření ze dne 23. 3. 2007 ke zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA (č. 1) a vypracovala ho firma Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Základní technické parametry námětu Dětí Země na 2pruhový průtah Bílinou s tunelem délky 1,3 km:
- délka silničního průtahu = 3,5 km
- šířka silničního průtahu = 12,0 m
- návrhová rychlost vozidel= 80 km/h
- počet kruhových objezdů = 2, vnější průměr 60 m
- počet mostů = 1 přes řeku Bílina
- délka tunelu = 1,3 km (částečně hloubený a částečně ražený)
- maximální sklon tunelu silničního průtahu= 4 %
- hloubka stropu tunelu pod zástavbou na ulici Břežánecká = 24 m
- hloubka stropu tunelu pod řekou Bílina = 13 m


VI. Varianta ŘSD ČR: průtah s tunelem délky 1,38 km (30. 5. 2022)


Námět čtyřpruhového průtahu Bílinou s tunelem byl oficiálně zveřejněn ŘSD ČR v oznámení EIA pro záměr „I/13 Bílina, tunel“ dne 30. 5. 2022 ke zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA (č. 2).

Základní technické parametry varianty ŘSD ČR na 4pruhový průtah Bílinou s tunelem délky 1,4 km:
- délka silničního průtahu = 3,165 km
- šířka silničního průtahu = 21,5 m
- návrhová rychlost vozidel= 90 km/h
- délka tunelu = 1,38 km (částečně hloubený a částečně ražený: 1,26 km)
- počet MÚK = 2
- počet mostů = 4

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů záměru „I/13 Bílina, tunel“ na životní prostředí (2022)

Děti Země podporují výstavbu silničního tunelu pod Bílinou (TZ, 06.11.2019)

V Bílině může být nový průtah nebo obchvat (TZ, 03.06.2011)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-