-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spor o umístění dálnice D1 u Přerova se vrací na soud v Ostravě

22. dubna 2022
[Olomoucký kraj]

Nejvyšší správní soud uznal dvě námitky z kasační stížnosti Dětí Země


Již jedenáct měsíců probíhá soudní spor o zákonnosti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze 14. dubna 2021 o změně územního rozhodnutí pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov a ještě nejméně tři měsíce probíhat bude.

Krajský soud v Ostravě sice 23. září 2021 žalobu Dětí Země, Krajiny Dluhonice a Vody z Tetčic zamítl, nicméně Nejvyšší správní soud dne 21. dubna 2022 kasační stížnost Dětí Země uznal.

Soud v Ostravě tak bude o změně územního rozhodnutí, která stále platí, znovu rozhodovat.

„Sice nás těší, že soud rozhodl již za dva a půl měsíce od našeho doplnění kasační stížnosti, ale na druhou stranu jsme očekávali, že uspějeme aspoň se třemi body ze sedmi, nikoliv jen s jedním. Nejvyšší správní soud totiž uznal jen dvě dílčí námitky, v nichž jsme tvrdili, že se krajský soud řádně nezabýval naší žádostí na zajištění přezkumu závazného stanoviska EIA ve znění z prosince 2020,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle zjištění Nejvyššího správního soudu se krajský soud ve svém zamítavém rozsudku ze dne 23. září 2021 podrobně nezabýval námitkou Dětí Země, podle níž by měl ministr životního prostředí při přezkoumání závazného stanovisku EIA upřesnit uložený požadavek tak, aby bylo zřejmé, zda se má plán na sledování odvádění dešťových vod z dálnice do vodních toků předložit před umístěním dálnice nebo před jejím povolením.

„Krajský soud se také pečlivě nezabýval naším upozorněním, že rozptylová studie z května 2016 je již zastaralá, takže je nutné vypracovat a předložit novou. Například více než dva roky platí přísnější limit ročních koncentrací jemného prachu, takže by mohlo dojít k jeho významnému překročení. A pokud ano, tak se musejí uložit kompenzační opatření,“ upřesňuje Patrik obsah druhé úspěšné námitky v kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 21. dubna 2022, spis. zn. 10 As 533/2021 mj. uvádí následující:

„Krajský soud by měl v této souvislosti zkoumat, zda je s ohledem na běh času skutečně zapotřebí vypracovat novou rozptylovou studii... Pokud jde o argumentaci změnou limitů pro částice PM2,5, bude na krajském soudu, aby jednak posoudil, jaký vliv na případné překročení limitů PM2,5 má napadené rozhodnutí žalovaného... a případně, zda i po změně limitů obstojí závazné stanovisko EIA... pro napadené rozhodnutí.“

Krajský soud má nyní lhůtu devadesáti dní od obdržení soudního spisu z NSS, během níž by měl o žalobách Dětí Země, Krajiny Dluhonice a Vody z Tetčic znovu rozhodnout.

Žalované rozhodnutí krajského úřadu v Olomouci ze 14. dubna 2021 o změně územního rozhodnutí do vydání nového rozsudku stále platí. Dálnice D1 u Přerova již také na podzim 2021 získala sedm stavebních povolení, která ale ještě nejsou pravomocná.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o změně územního rozhodnutí č. 32/2006 pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky o tzv. systémovém riziku podjatosti vedení Přerova
20.06.2018 = KÚ v Olomouci pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
19.11.2019 = MM Olomouc vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
19.12.2019 = Děti Země, Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic posílají odvolání

08.06.2020 = KÚ v Olomouci sedm podaných odvolání poprvé zamítá
23.07.2020 = Děti Země a Krajina Dluhonice posílají správní žalobu
20.10.2020 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí KÚ v Olomouci ruší (spis. zn. 38 A 6/2020)
14.04.2021 = KÚ v Olomouci sedm podaných odvolání podruhé zamítá
31.05.2021 = Děti Země, Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic posílají správní žalobu

23.09.2021 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí KÚ v Olomouci potvrzuje (spis. zn. 38 A 4/2021)
22.12.2021 = Děti Země posílají kasační stížnost
07.02.2022 = Děti Země doplňují kasační stížnost o důvody
21.04.2022 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a spor vrací soudu (spis. zn. 10 As 533/2021)


II. Průběh povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 7,5 mld. Kč


15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

23.04.2018 = MŽP vydává ověřující závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.

03.03.2020 = krajský úřad v Olomouci mění rozhodnutí o kácení 1 stromu a dále i keřů na ploše 2.631 m2, které vydal MM Přerov (10. 12. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (2019), nicméně na základě žádosti Dětí Země (10. 3. 2020) obě tato rozhodnutí ruší MŽP (13. 5. 2020): na základě žádosti ŘSD ČR (10. 6. 2020) bylo ovšem řízení o kácení zastaveno MM Přerov (16. 6. 2020)

23.03.2020 = krajský úřad v Olomouci mění rozhodnutí o kácení 42 stromů a dále i keřů na ploše 2.068 m2, které vydal MM Přerov (16. 1. 2020) na základě žádosti ŘSD ČR (2019)

14.04.2021 = KÚ v Olomouci mění rozhodnutí o změně umístění dálnice č. 32/2006 ze dne 3. 3. 2006, které vydal MM Olomouc (19. 11. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017), přičemž první rozhodnutí KÚ (08.06.20) zrušil Krajský soud v Ostravě rozsudkem spis. zn. 38 A 6/2020 (20. 10. 2020)

30.07.2021 = Ministerstvo dopravy vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 53 objektů

23.08.2021 = Drážní úřad vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 14 objektů

30.09.2021 = krajský úřad v Olomouci vydává nepravomocné stavební povolení pro 4 objekty

24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 20 objektů

24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 5 objektů

24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 22 objektů

24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné dílčí stavební povolení pro 3 objekty
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Soud uznal většinu žalobních bodů a zrušil umístění D1 u Přerova (TZ, 23.11.2020)

Připravovanou dálnici D1 u Přerova čekají dvě odvolací řízení (TZ, 20.12.2019)

Děti Země k umístění dálnice u Přerova zaslaly čtvrté námitky (TZ, 16.09.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-