Děti Země Nymburk - Klub za záchranu Polabí
Novinky:
 • Společně s občanským sdruľením Polabí jsme dosáhli zastavení projektu na výstavbu chemičky v Nymburce. Proti této stavbě, kde se měl vyrábět oxid chromitý, se zvedl mohutný odpor nymburských občanů, petici podepsalo více neľ 2100 lidí. Rozhodujícím momentem se stalo nesouhlasné stanovisko ministerstva ľivotního prostředí v procesu EIA.
 • Kontaktovali nás občané Kounic, kterým se nelíbili záměr na vykácení deseti lip a dvou jírovců u kounického kostela sv. Jakuba. Jejich snahu jsme podpořili dopisem starostce Kounic a radami, jak postupovat dále.
 • Na přelomu října a listopadu proběhla víkendovka "Zpátky pod Kokořín".
 • Klub se zapojil do připomínkování dokumentace EIA na chemickou výrobu oxidu chromitého v Nymburce. Kvůli mnoha nedostatkům jsme doporučili vrácení dokumentace k přepracování.
 • Na konci srpna proběhl tradiční tábor v CHKO Kokořínsko. Dobrovolníci tentokrát pracovali hlavně na lokalitách výskytu vzácných rostlin.
 • Dva roky běľel projekt na mapování a ochranu hnízdią» břehule říční. Údaje o pěti koloniích jsme předali přísluąným okresním úřadům i s návrhy na jejich ochranu.
 • Bude Loučeňsko přírodním parkem? My doufáme, ľe ano. Proto podáváme návrh na jeho zřízení okresnímu úřadu Nymburk.
 • Klub za záchranu Polabí při sdruľení Děti Země vznikl v roce 1992. Několik ochránců přírody z okresu Nymburk se tehdy snaľilo zabránit zasypání slepého ramene Labe u městečka Sadská. Záchrana tohoto cenného mokřadního území se stala jedním z prvních úspěchů Dětí Země na poli ochrany přírody.
  Klub za záchranu Polabí od té doby rozvinul ąirokou ąkálu aktivit. Základem jeho činnosti je sice praktická ochrana přírody, ale nevyhýbá se ani oponování projektům, které by mohly poąkodit ľivotní prostředí v regionu, kde působí.
  Klub za záchranu Polabí sídlí v Nymburce a vyvíjí činnost v ąirąím regionu středního Polabí. Hlavní část aktivit se soustřeďuje do okresu Nymburk, tradiční akcí se vąak stal i letní tábor na pomoc přírodě v CHKO Kokořínsko. Na činnosti klubu se dnes podílí několik desítek dobrovolníků.


  Co děláme? | Naąe úspěchy | Tiskové zprávy | Články v tisku | Poděkování

  Kamejka modronachová
  (Kamejka modronachová z vrchu Chotuc)
  Děti Země - Klub za záchranu Polabí
  Jiří Řehounek
  rehounek@gym-nymburk.cz
  Vąechlapská 1666/6
  288 00 Nymburk

  Text: Jiří Řehounek, webové zpracování: Honza ©ípek, poslední aktualizace 8. dubna 2001
  Hlavní stránka Dětí Země