Klub za záchranu Polabí děkuje za pomoc a podporu ve své činnosti těmto organizacím a jednotlivcům (v abecedním pořadí):
panu Janu Bártlovi
Mgr. Milanu Boukalovi
Gymnáziu Nymburk
Klubu ochrany dravců a sov při sdruľení Děti Země
Klubu přátel přírody Sadská
rodině Francových ze Lhoty
Ing. Vojtěchu Krameąovi
Ing. Pavlu Kraftovi
MOS - Společnosti pro ochranu ptactva
obecnímu úřadu Písty a panu starostovi Ladislavu Mazurovi
Petru Henebergovi
obecnímu úřadu Křinec a paní starostce Evě Plaché
Mgr. Marii Pátkové
Ing. Lence Caklové
redakci týdeníku Polabské listy
přírodovědeckému klubu Polabí při Polabském muzeu Poděbrady
referátu ľivotního prostředí OkÚ Nymburk
PaeDr. Zdeňku Součkovi
Správě CHKO Kokořínsko

Text: Jiří Řehounek; Webové zpracování: Honza ©ípek; poslední aktualizace 8. dubna 2001
Hlavní stránka Dětí Země