Ochrana svědeckého vrchu Chotuc

Svědecký vrch Chotuc leľí nedaleko obce Křinec v okrese Nymburk a je výraznou dominantou celého okolí. Na jeho jiľní stráni nejdeme teplomilná luční společenstva s výskytem řady vzácných rostlin, např. vstavače nachového, kamejky modronachové či klokoče zpeřeného. Severní svah je porostlý lesem. Jedinečnost této lokality vedla k jeho navrľení na zvláątě chráněné území. Vrcholem tohoto snaľení by se v roce 1998 mělo stát jeho vyhláąení přírodní rezervací.
Teplomilná luční společenstva na jiľní stráni se ovąem neobejdou bez pravidelného posekání, které bylo v minulých letech zanedbáváno. Proto připravil klub za záchranu Polabí ve spolupráci s okresním úřadem Nymburk a obecním úřadem Křinec v červnu 1998 víkendovou akci, jejíľ náplní bylo hrabání posekané trávy a stařiny.
V témľe roce jsme na Chotuci zjistili kácení starých třeąní. Ihned jsme se obrátili na okresní úřad v Nymburce se ľádostí o jeho zastavení, protoľe v těchto stromech se vyvíjí vzácné druhy hmyzu. Okresní úřad naąí ľádosti vyhověl. Naąí snahou do budoucna bude zajistit přiměřenou dosadbu třeąní, aby byl zde byl výskyt těchto druhů zajiątěn i po odumření starých stromů.


Vstavač nachový (Orchis purpurea), zástupce naąich orchidejí, silně ohroľený druh chráněný zákonem. Foto Jiří Řehounek
Vstavač nachový (Orchis purpurea), zástupce naąich orchidejí, silně ohroľený druh chráněný zákonem. Foto Jiří Řehounek
Kamejka modronachová (Lithospermum purpureo-coeruleum), teplomilná rostlina z čeledi brutnákovitých. Foto Jiří Řehounek
Kamejka modronachová (Lithospermum purpureo-coeruleum), teplomilná rostlina z čeledi brutnákovitých Foto Jiří Řehounek
Jiľní stráň Chotuce nebyla dlouho sečena, coľ se začalo projevovat na populacích vzácních rostlin. Foto Jiří Řehounek
Jiľní stráň Chotuce nebyla dlouho sečena, coľ se začalo projevovat na populacích vzácních rostlin. Foto Jiří Řehounek
Účastníci víkendové akce na Chotuci před hrabáním.... Foto Lucie ©tusová
Účastníci víkendové akce na Chotuci před hrabáním... Foto Lucie ©tusová
...v plné práci... Foto Lucie ©tusová
...v plné práci... Foto Lucie ©tusová
...a při vracení nářadí. Foto Lucie ©tusová
...a při vracení nářadí. Foto Lucie ©tusová


Text: Jiří Řehounek; Webové zpracování: Honza ©ípek; poslední aktualizace 20. března 2000
Hlavní stránka Dětí Země