Ochrana přírody na Kokořínsku


Hrad Kokořín
Foto: Jiří Řehounek
Několik členů Klubu za záchranu Polabí se jeden srpnový víkend roku 1994 sešlo na terénní základně CHKO Kokořínsko v Kokořínském dole, aby pomohli s vybudováním líhně pro chráněné raky říční. Tato víkendová akce dala základ pro pořádání každoročního tábora Dětí Země na Kokořínsku.
Jeho první ročník proběhl v srpnu následujícího roku. Hlavní činností tehdy bylo vytváření tůněk pro obojživelníky a další vodní živočichy. O tom, že práce na tůňkách nebyla marná, svědčilo již v následujícím roce množství živočichů, kteří se v nových tůňkách usídlili. Mimo jiné v nicvh byl zjištěn jinde na Kokořínsku vzácný mlok skvrnitý.
Na přelomu července a srpna roku 1996 se v Kokořínském dole členové a příznivci Dětí Země sešli znovu. Od tohoto roku se na pořádání tábora vedle Klubu za záchranu Polabí a Správy CHKO Kokořínsko podílely také Děti Země Olomouc. Pracovní náplní tábora bylo tentokrát budování protierozních zábran na svazích Kokořínského dolu, kkteré zabraňují splachům z okolních polí do mokřadů na dně dolu. Některé zábrany byly opraveny na dalším ročníku tábora.
Třetí ročník tábora zastihl jeho účastníky na konci července 1997 v jeskyni Klemperka nedaleko obce Kokořín. Během tábora začalo čištění silně zanesené spodní místnosti této umělé jeskyně od nánosů. Cílem tohoto opatření je vytvoření vhodných podmínek pro zimování netopýrů.
Odbornou náplň tábora od počátku zajišťuje Mgr. Luboš Beran, zoolog CHKO Kokořínsko a člen Klubu za záchranu Polabí. Ve volných chvílích pak mohou účastníci tábora obdivovat přírodní krásy a kulturní památky Kokořínska.

Zoolog Luboš Beran při kontrole tůňky (1998). Tato tůňka byla prohloubena účastníky prvního ročníku tábora v roce 1995, což se kladně projevilo na jejím oživení. Nyní se v ní pravidelně rozmnožují obojživelníci.
Foto: Jiří Řehounek
Pro velký úspěch letních táborů začal v roce 1996 pořádat Klub za záchranu Polabí také podzimní víkendovou akci "Zpátky pod Kokořín". V říjnu roku 1996 její účastníci pracovali na údržbě lokality vzácné orchideje kruštíku bahenního, na přelomu října a listopadu roku 1997 se vrátili s krumpáči a lopatami do jeskyně Klemperka.
V roce 1998 se hlavní náplní tábora stalo vytváření tůněk. Celkem bylo vyhloubeno osm nových tůněk, které by měly v dalším roce přilákat k rozmnožování různé druhy obojživelníků, zejména vzácné mloky. Kromě toho se účastníci tábora podíleli na údržbě lokalit, na nichž rostou vzácné druhy rostlin, např. některé druhy orchidejí. Jednalo se hlavně o mokřadní louky.
V roce 1998 účastníci akce Zpátky pod Kokořín pracovali na údržbě mokřadní lokality v Kokořínském dole. Vyřezávali náletovou vegetaci, která by jinak mohla ohrozit faunu a flóru mokřadu.

Kruštík bahenní (Epipactis palustris), silně ohrožená orchidej chráněná zákonem.
Foto: Luboš Beran

Účastníci víkendové akce "Zpátky pod Kokořín" při údržbě lokality s výskytem kruštíků (1996).
Foto: Jiří Řehounek

Mokřady patří k nejcennějším ekosystémům Kokořínska.
Foto: Jiří Řehounek

Text: Jiří Řehounek; Webové zpracování: Honza Šípek; poslední aktualizace 20. března 2000
Hlavní stránka Dětí Země