-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Škodlivý zásah do biotopů cenných druhů živočichů trasou obchvatu Žebětína byl povolen nezákonně

27. prosince 2023
[Jihomoravský kraj]

Soud zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí i krajského úřadu v Brně


Krajský soud v Brně na základě žaloby Dětí Země z května 2022 zrušil rozsudkem z 5. prosince 2023, spis. zn. 31 A 68/2022 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z března 2022 i rozhodnutí krajského úřadu v Brně z května 2021 o povolení škodlivého zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů uvažovaným obchvatem Žebětína u Brna. Soud uznal všechny tři žalobní body Dětí Země.

Obchvat je nyní bez povoleného zásahu do cenných biotopů a navíc již v lednu 2022 ztratil také územní rozhodnutí.

„Připadá nám, že Ministerstvo životního prostředí i krajský úřad v Brně předvedly jakýsi státní nihilismus, neboť jednak opsaly nepodložená obecná tvrzení města Brna a jednak se našimi odbornými a právními argumenty v odvolání věnovala nízká pozornost. Oba úřady tedy postupovaly, jako kdyby bylo zbytečné řízení věnovat větší pozornost, pokud je žadatelem veřejná korporace typu Brna,“ domnívá se předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Průzkumem byla v trase prosazovaného východního obchvatu Žebětína z obojživelníků nalezena třeba rosnička zelená či ropucha obecná, z plazů například užovka obojková, z ptáků ťuhýk obecný a ze savců vydra říční.

Krajský soud v prvé řadě souhlasí s Dětmi Země, že jejich návrhy na změnu uložených podmínek jsou reálné, takže podle něho chybějí logické a konkrétní důvody, proč by se speciální traviny nemohly vysadit co nejdříve, proč by se migrace obojživelníků nemohla sledovat již od zprovoznění stavby a proč za vykácené dřeviny jako biotopu chráněných druhů ptáků nelze na tělese obchvatu vysadit nové, které by byly pro ně vhodné.

Dále byl s absurdními důvody zamítnut požadavek Dětí Země na uložení rámcového věcného a časového plánu, v jakých fázích výstavby a provozu obchvatu bude krajský úřad provádět kontrolu podmínek příp. povoleného zásahu. Oba úřady totiž chybně tvrdily, že plán kontrol bude podrobně vypracován až před zahájením výstavby.

„Byly také uznány naše zásadní námitky, že se orgánům ochrany přírody nezdařilo prokázat, v čem konkrétně má spočívat veřejný zájem na výstavbě uvažované trasy obchvatu a jeho převaha nad ochranou biotopů dotčených cenných druhů živočichů. Navíc nehodnotily ani různé varianty, třeba bez této trasy obchvatu,“ uvádí dále Patrik.

Soud v rozsudku mj. uvádí následující: „... správní spis neobsahuje dostatečné podklady týkající se stávajícího vlivu dopravy na veřejné zdraví, ani vlivu záměru na dopravní situaci a veřejné zdraví. Správní spis neobsahuje žádnou studii ani jiný odborný podklad, který by svědčil o špatné dopravní situaci v této městské části a který by alespoň rámcově modeloval, jak by se ona údajně špatná situace po realizaci záměru měla změnit.“

Podle zjištění Dětí Země je příprava obchvatu Žebětína na bodě nula, neboť její trasa nebyla dosud schválena v územním plánu Brna. Navíc územní řízení, které na stavebním úřadě ÚMČ Brno-Žebětín probíhalo v letech 2020 až 2022, skončilo fiaskem, neboť Brno svou žádost po zaslání osmi odvolání místních obyvatel raději stáhlo.

Trasu obchvatu v rámci připomínkování územního plánu odmítá část obyvatel Žebětína, kteří byli se svými námitkami úspěšní již v územním řízení, neboť bylo v únoru 2022 zastaveno.

Dalším kritikem stavby je místní spolek s názvem Hostislav – společně pro Žebětín, z. s., který vznikl v listopadu 2020 a který občanům poskytuje rady a pomoc nejen o prosazované trase obchvatu, ale například i o plánu na umístění rozvojové plochy.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů plánovanou stavbou „Východní obchvat Žebětína I. etapa“

11.11.2020 = SM Brno zasílá žádost o povolení škodlivého zásahu
27.11.2020 = KÚ v Brně oznamuje zahájení řízení
25.01.2021 = SM Brno žádost doplňuje
21.05.2021 = KÚ v Brně povoluje škodlivý zásah se 16 podmínkami
16.06.2021 = Děti Země zasílají blanketní odvolání
20.08.2021 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
31.03.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Dětí Země zamítá
30.05.2022 = Děti Země zasílají žalobu ke Krajskému soudu v Brně
05.12.2023 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP i KÚ v Brně ruší (spis. zn. 31 A 68/2022)


II. Průběh územního řízení o umístění stavby „Východní obchvat Žebětína I. etapa“

07.02.2020 = SM Brno zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí
27.04.2020 = SM Brno žádost doplňuje
04.05.2020 = ÚMČ Brno-Žebětín oznamuje zahájení řízení
05.02.2021 = ÚMČ Brno-Žebětín vydává územní rozhodnutí
23.03.2021 = osm fyzických osob zasílá odvolání
13.01.2022 = SM Brno stahuje žádost o vydání územního rozhodnutí
21.01.2022 = MM Brno územní rozhodnutí ruší a řízení zastavuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-