-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Chyby při vyřizování žádostí o informace k novému průtahu Třebíčí

30. října 2023
[Vysočina]

ŘSD ČR účelově natáhlo tři řízení v průměru asi o šedesát šest dní

Ředitelství silnic a dálnic ČR propadlo v testu Dětí Země o správnosti a zákonnosti vyřizování tuctu žádostí o informace, do něhož bylo zařazeno sedm povinných subjektů. Jako jediné totiž nevyřizovalo žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. včas a bez chyb.

V souladu se zákonem a správně naopak postupovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Městský úřad Třebíč a krajský úřad v Jihlavě. Nedostatky ve včasnosti odpovědí měly jen Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury.

„ŘSD ČR jako jediný povinný subjekt vyřizovalo naše žádosti o zaslání různých studií a další údajů o plánované přeložce silnice v Třebíči mimo zákonná kritéria, takže jsme je dostali v průměru o šedesát šest dní po lhůtě a až po zásahu Úřadu pro ochranu osobních údajů, který musel dvě nelogicky odmítavá rozhodnutí zrušit,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik svéráznou svévoli ŘSD ČR.

ŘSD ČR k jedné žádosti o informace absurdně tvrdilo, že nerozumí, jaké vyjádření Ministerstva životního prostředí má zaslat, ačkoliv si ho samo od tohoto ministerstva vyžádalo. Řízení se tak úmyslně a zbytečně protáhlo o tři týdny s tím, že se Děti Země nakonec dověděly, že žádané vyjádření MŽP ani neexistuje.

„V další žádosti jsme chtěli podklady pro Centrální komisi Ministerstva dopravy a číslo, kolik se již za přípravu přeložky utratilo peněz, a ve třetí jsme žádali o audit studií o přeložce silnice a údaje o dovozu nadrozměrných a těžkých částí nového jaderného bloku do Dukovan. Toto nám bylo ale odmítáno se zjevně nepravdivým tvrzením, že údajně mají přímou souvislost s územním řízením a s jedním soudním řízením, takže by se jejich poskytnutím pozice ŘSD ČR v těchto řízeních znevýhodnila,“ uvádí Patrik potíže s vymáháním práva.

Podle informačního zákona nejrychleji a správně postupovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Dětem Země obratem napsalo, že žádané studie nemá a že je má ŘSD ČR. Také třebíčský úřad, krajský úřad v Jihlavě a Ministerstvo životního prostředí ve lhůtě 15 dní buď údaje o přeložce poslaly, nebo sdělily, že je nemají.

„Nyní je umisťování přeložky silnice v Třebíči od srpna přerušené, neboť se čeká na výsledek posuzování jejího vlivu na životní prostředí. Podle nás by se měla předložená dokumentace EIA doplnit a přepracovat, neboť nedošlo k posouzení variant jako je modernizovaný průtah, prosazovaná endogenní varianta přes město a exogenní varianta mimo město. Navíc chybějí ještě různé odborné studie,“ popisuje aktuální stav Patrik.

Podle údajů ŘSD ČR ze září 2023 jsou investiční náklady na výstavbu dvoupruhové přeložky silnice I/23 délky 6 km odhadnuty na 5,6 miliardy Kč (bez DPH) a její výstavba by měla probíhat od dubna 2026 do prosince 2029.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh vyřizování žádostí Dětí Země o informace u Ředitelství silnic a dálnic ČR (2023)


1. Žádost č. 76 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 111 dní

13.06.2023 = Děti Země zasílají žádost
27.06.2023 = ŘSD ČR zčásti žádosti vyhovuje, neboť zasílá informace k bodům 3) a 4) žádosti: výdaje za dosavadní přípravu přeložky silnice (50,6 mil. Kč) a související údaje
27.06.2023 = ŘSD ČR zčásti žádost ODMÍTÁ, neboť informace v bodech 1) a 2) žádosti by negativně ovlivnily soudní řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů cenných druhů živočichů

18.07.2023 = Děti Země zasílají odvolání
28.09.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odvolání vyhovuje, neboť informace k bodům 1) a 2) žádosti se netýkají soudního řízení
02.10.2023 = ŘSD ČR ve zbytku žádosti vyhovuje, neboť zasílá informace k bodům 1) a 2) žádosti: podklady pro rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy o přeložce silnice v Třebíči


2. Žádost č. 77 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 94 dní

10.07.2023 = Děti Země zasílají žádost
24.07.2023 = ŘSD ČR si prodlužuje lhůtu o deset dní
04.08.2023 = ŘSD ČR žádosti zčásti vyhovuje a zasílá informace k bodu 1) žádosti: studie Technická studie – audit studií obchvatu I/23 Třebíč – obchvat (2017)

04.08.2023 = ŘSD ČR zčásti žádost ODMÍTÁ, neboť informace by negativně ovlivnily územní řízení a soudní řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů cenných druhů živočichů
11.08.2023 = DZ zasílají odvolání
05.10.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odvolání vyhovuje, neboť žádané informace se netýkají územního řízení a soudního řízení
12.10.2023 = ŘSD ČR žádosti zčásti vyhovuje a zasílá informace k bodu 2) žádosti: studie Opatření pro přepravu NTK pro realizaci NJZ (2018)


3. Žádost č. 78 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 14 dní

11.07.2023 = Děti Země zasílají žádost
25.07.2023 = ŘSD ČR žádosti vyhovuje a zasílá žádané informace: studie Aktualizace studie tahu silnice I/23 hranice Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka (2004) a studie Dopravně inženýrský průzkum pro záměr I/23 Třebíč, obchvat (2020)


4. Žádost č. 79 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 40 dní

11.08.2023 = Děti Země zasílají žádost
25.08.2023 = ŘSD ČR zasílá výzvu o přesnění žádosti do 30 dní, neboť je nesrozumitelná
20.09.2023 = ŘSD ČR žádosti ODMÍTÁ, neboť informace neexistují: vyjádření MŽP k přeložce


II. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,95 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení
07.08.2023 = krajský úřad v Jihlavě územní řízení přerušuje do skončení procesu EIA


III. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = spolky Děti Země, Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a lidé zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dokumentace EIA pro nový průtah Třebíčí je nedostatečná (TZ, 13.07.2023)

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče (TZ, 27.06.2023)

Nedej se: Průchvat Třebíče (ČT2, 26.03.2023)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-