-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dokumentace EIA pro nový průtah Třebíčí je nedostatečná

13. července 2023
[Vysočina]

Děti Země a spolky Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova žádají její zásadní přepracování


Ředitelství silnic a dálnic ČR si v listopadu 2022 nechalo zpracovat dokumentaci EIA s posouzením vlivů prosazované trasy přeložky silnice I/23 přes Třebíč délky 6 km, k níž mohla veřejnost do pátku 7. července 2023 zaslat svá vyjádření na krajský úřad v Jihlavě.

Podle zjištění Dětí Země a spolků Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a řady občanů města nejde o úplný a objektivní odborný poklad pro vydání územního rozhodnutí, neboť zastírá zásadní střety v území a nehodnotí různé varianty, takže by se měla přepracovat.

„Na dokumentaci EIA jsme čekali pět let, takže nás překvapila její nízká kvalita, neboť buď obsahuje řadu obecných a zavádějících tvrzení, nebo mnohé údaje chybějí. Přitom má jít o ohromný zásah nové dvoupruhové silnice přes obydlené části Třebíče a přes rekreační a sportovní oblasti se dvěma přírodně cennými údolími a s lesoparkem, jejichž zničení by bylo obtížně nahraditelné. Také v ní není seriózní porovnání variant se stávajícím průtahem i s jeho modernizací a s variantou mimo město,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země je vadou dokumentace EIA i to, že nebyly předloženy studie o dopravních intenzitách na průtahu a na variantě mimo město nyní a v budoucnu, o nehodovosti na všech variantách, o nadlimitním znečištění ovzduší na průtahu, o reálnosti protihlukových opatření na prosazované trase, pokud intenzity hluku snižují jen těsně pod limit atd. Chybějí i studie, proč nelze vozit velké náklady do JE Dukovany přes průtah.

„Všechny tři spolky považují za závažné, že Ředitelství silnic a dálnic ČR účelově rezignovalo na objektivní posouzení vlivů různých variant, jako je průtah a jeho modernizace, prosazovaná endogenní varianta přes město a exogenní varianta mimo město. Dokumentace EIA se sice odvolává na komparativní studii z roku 2018, ale ta nebyla přiložena. Navíc z předložených jejích částí vyplývá, že vhodná kritéria a ani konkrétní posouzení neobsahuje, přičemž zjištěné hlavní ekologické vlivy jsou nejnižší u varianty mimo město,“ tvrdí Patrik.

Podle Patrika chybějí i kvalitní studie o vlivu prosazované přeložky na klima nebo na krajinný ráz i se sociologickým výzkumem mezi obyvateli Třebíče, jak se nevratný zásah do harmonického měřítka přírodě blízkého území kolem Stařečského potoka, v Libušině a v Terovském údolí a v lesoparku Lorenzovy sady dotkne vnímání obyvatel Třebíče.

Podle něho je zásah prosazované silnice přes město do krajinného rázu v těchto místech jasně neúnosný. Navíc novým průtahem se zbytečně zničí téměř sto padesát stromů a keřů na šesti hektarech.

ŘSD ČR ve svém letáku z června 2023 uvádí, že přeložka přes město celkové délky 6,5 km má v roce 2023 získat stanovisko EIA a územní rozhodnutí, v roce 2025 stavební povolení a v roce 2029 má dojít ke zprovoznění.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


Proces EIA záměru „I/23 Třebíč, obchvat“
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1224?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = spolky Děti Země, Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a lidé zasílají vyjádření k dokumentaci EIA


II. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (6,546 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „I/23 Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR z 8/2021 se mj. uvádí následující:

„V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“


V informačním letáku ŘSD ČR z 10/2022 se mj. uvádí následující:

„K odevzdání čistopisu DÚR došlo v 05/2021. V 02/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování podrobného GTP... Celkem bylo provedeno 124 vrtů (v rozmezí hloubky 3-25 m)... Průzkum (dokončený cca v polovině 09/2022) je podkladem pro zpracování DSP.“


V informačním letáku ŘSD ČR z 6/2023 se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/#/stavby/I23/i23-trebic-obchvat?kraj=VYS&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0

„Dne 16. 11. 2022 byla podána žádost o umístění stavby v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Dne 31. 5. 2023 KÚ KV zahájil územní řízení.“


Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021 / říjen 2022 / červen 2023):

2021 / 2022 / 2023 = vydání stanoviska EIA
2022 / 2023 / 2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 / 2025 / 2025 = vydání stavebního povolení
2026 / 2026 / 2026 = zahájení výstavby (2027 podle dokumentace EIA z 11/2022)
2029 / 2029 / 2029 = zahájení automobilového provozu (2030 podle dokumentace EIA z 11/2022)


IV. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání spolku Obchvat Třebíče, z. s., a Dětí Země zamítá
17.10.2022 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu (sp. zn. 31 A 98/2022)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Hodnocení vlivů záměru „I/23 Třebíč, obchvat“ na životní prostředí

Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče (TZ, 27.06.2023)

Nedej se: Průchvat Třebíče (ČT2, 26.03.2023)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-