-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Umístění téměř kilometrové části obchvatu Znojma zkrachovalo

8. března 2023
[Jihomoravský kraj]

Ředitelství silnic a dálnic ČR se bezúspěšně snažilo dvanáct let


Krajský úřad Jihomoravského kraje usnesením ze dne 27. února 2023 zrušil územní rozhodnutí pro část obchvatu Znojma silnicí I/38 délky 752 metrů, které 9. června 2020 vydal stavební úřad ve Znojmě, a řízení po dvanácti letech zastavil.

Krajský úřad rozhodl na základě sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 20. února 2023, že svou žádost ze 14. října 2011 o vydání rozhodnutí stahuje. Na základě odvolání Spolku Obchvat se v odvolacím spise mj. objevilo i nesouhlasné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k hluku.

„Průběh řízení o umístění 1. části I. etapy obchvatu Znojma délky pouhých 752 metrů z jeho celkové délky téměř 12,1 km dokládá důležitost účasti spolků v povolovacích řízeních, neboť místní občané a Spolek Obchvat úspěšně upozorňovali, že investor nepředkládal všechny podklady a stavební úřad stále rozhodoval nezákonně. Krajský úřad totiž všechna tři územní rozhodnutí zrušil,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země se opět prokázalo, že Ředitelství silnic a dálnic ČR přípravu dálnic a silnic nezvládá. U obchvatu Znojmo dokonce postupuje nelogicky, pokud prosazuje trasu délky 12,1 km bez vydaného jednoho závazného stanoviska EIA, neboť obchvat „salámově“ rozdělí na kousky, které pak silou protlačuje.

Důkazem chaosu je i řízení o umístění trasy obchvatu délky 752 metrů, které po dvanácti letech končí bez rozhodnutí.

„Je obdivuhodné, že místní znojemský spolek a další účastníci řízení odhalovali nezákonné postupy stavebního úřadu při umístění kousku obchvatu města, takže krajský úřad musel v únoru 2013, v srpnu 2017 a nyní územní rozhodnutí zrušit,“ uvádí Patrik, který upřesňuje, že od roku 2019 se jezdí jen po 30 procentech trasy obchvatu.

Ve třetím odvolacím řízení se navíc zjistilo, že ve spise je hluková studie, která neřeší nadlimitní intenzity hluku a vlivy automobilové dopravy nehodnotila pro celou trasu obchvatu.

Ministerstvo zdravotnictví proto na základě odvolání Spolku Obchvat a několika fyzických osob rozhodnutím ze dne 4. října 2021 předloženou dokumentaci i hlukovou studii z roku 2018 jako vadné odmítlo a původně souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje změnilo na nesouhlasné.

„Je absurdní, pokud státní investor předloží vadnou hlukovou studii, která se vlivy hluku na lidské zdraví a ani zmírňujícími opatřeními řádně nezabývá, státní hygiena vydá souhlasné závazné stanovisko a stavební úřad takovou stavbu umístí. Naštěstí Ministerstvo zdravotnictví na základě námitek občanů chyby najatého odborníka na hluk i své podřízeného instituce uznalo a další umisťování stavby tak ukončilo,“ uzavírá Patrik.

Z celkové délky obchvatu Znojma 12,091 km je zatím postaveno jen 5,717 km, tj. II. etapa délky 3,432 km a jen 2. část I. etapy délky 2,321 km, neboť její 1. část délky 752 metrů je bez územního rozhodnutí.

U IV. etapy obchvatu délky 1,345 km byly krajským úřadem v Brně dne 7. června 2022 vydány závěry zjišťovacího řízení o nutnosti předložit dokumentaci EIA. U III. etapy obchvatu délky 4,277 km se čeká na nový proces EIA.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro 1. část I. etapy obchvatu Znojma délky 752 metrů silnicí I/38 s názvem „Napojení silnice II/413 na silnici I/38“ v letech 2011 až 2023


08.08.2011 = KÚ v Brně vydává závěry zjišťovacího řízení s ukončením úvodní fáze procesu EIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.10.2011 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02.11.2011 = Občanské sdružení Obchvat zasílá přihlášku do řízení
03.04.2012 = MěÚ Znojmo vydává územní rozhodnutí č. 1
07.05.2012 = Občanské sdružení Obchvat zasílá odvolání
28.02.2013 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší a věc vrací na MěÚ Znojmo

15.12.2014 = MěÚ Znojma oznamuje pokračování řízení
05.06.2015 = MěÚ Znojmo vydává územní rozhodnutí č. 2
07.07.2015 = Občanské sdružení Obchvat zasílá odvolání
18.08.2017 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší a věc vrací na MěÚ Znojmo

20.11.2018 = MěÚ Znojma oznamuje pokračování řízení
09.06.2020 = MěÚ Znojmo vydává územní rozhodnutí č. 3
08.07.2020 = Spolek Obchvat zasílá odvolání
09.07.2020 = Spolek Obchvat zasílá odvolání s dalšími důvody
04.10.2021 = Ministerstvo zdravotnictví vydává nesouhlasné závazné stanovisko na ochranu veřejného zdraví
20.02.2023 = ŘSD ČR zasílá na KÚ v Brně sdělení o stažení žádosti o vydání územního rozhodnutí
27.02.2023 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší a řízení na žádost ŘSD ČR zastavuje


II. Průběh přípravy a výstavby obchvatu Znojma silnicí I/38 celkové délky 12,091 km


3,432 km = II. etapa: zprovoznění od roku 2019
3,037 km = I. etapa: v přípravě – zahájení výstavby v roce 2024, resp. chybí postavit jen 1. část délky 752 metrů
1,345 km = IV. etapa: v přípravě – zahájení výstavby v roce 2026
4,277 km = III. etapa: v přípravě – zahájení výstavby v roce 2028
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6,000 km = Znojmo – Hatě: v přípravě – zahájení výstavby v roce 2028


Zdroj: informační letáky ŘSD ČR k obchvatu Znojma silnicí I/38
https://kraje.rsd.cz/jihomoravsky/#/stavby?kraj=JHM&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Trasa 1. části I. etapy obchvatu Znojma délky 752 metrů silnicí I/38 „Napojení silnice II/413 na silnici I/38“

Proces hodnocení vlivu trasy IV. etapy obchvatu Znojma délky 1,345 km silnicí I/38
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-