-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Přeložka silnice I/13 z Děčína k dálnici D8 má stanovisko EIA

1. září 2022
[Ústecký kraj]

Proces EIA nesplnil svůj účel, neboť všechny tři varianty i s podvariantami jsou rizikové


Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejnil 5. srpna 2022 souhlasné závazné stanovisko EIA s dvaceti dvěma podmínkami pro realizaci přeložky silnice I/13 z Děčína k dálnici D8, resp. k obci Malé Chvojno.

Podle Dětí Země proces EIA, který probíhal téměř devět a půl roku, nesplnil svůj účel, neboť za přípustné označil všechny tři varianty i s jejich podvariantami, i když každá je nevhodná z jiných důvodů.

Navíc nebyla posuzována modernizace stávající silnice I/13 se silnicí I/62 podél Labe bez nové přeložky.

„Plán na výstavbu nové dvoupruhové přeložky silnice I/3 z Děčína k dálnici D8 je podle nás chybný, neboť každá ze stavebních variant předložených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR během posledních osmnácti let je technicky riziková a ekologicky škodlivá z jiných důvodů. Navíc proces EIA nevyhodnotil modernizaci stávajících dvou silničních spojení I. třídy z Děčína k dálnici D8,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Komplikace s přípravou přeložky probíhají od počátku jejího prosazování státním investorem. Ten sice v červenci 2008 po čtyřech letech procesu EIA získal od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko EIA jen pro úsek od obce Modrá k dálnici D8 délky 6,8 km, ale jeho platnost skončila po dvou letech a nové nebylo vydáno.

Nyní bylo sice po téměř devíti a půl letech dalšího procesu EIA vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA pro úsek z Děčína až k obci Malé Chvojno se třemi variantami délky kolem 13,7 km, ale podle Dětí Země každá z nich v dalších povolovacích fází narazí na vážné a možná i na nepřekonatelné obtíže, neboť proces EIA selhal.

„Opakovaně jsme žádali, aby se posoudila varianta s modernizací silnice I/13 a silnice I/62 podél Labe, takže by ta první sloužila pro osobní dopravu a ta druhá pro nákladní, ale bylo to účelově zamítnuto. Pozitivní aspoň je, že se kromě předložených variant Pastýřská a Chrochvická podařilo prosadit i posouzení varianty Malšovická s tunelem délky více než 3 km. Nakonec se sice ukázala jako relativně nejlepší, ale i ta není příliš vhodná, neboť zasahuje do krajinářsky a biologicky cenných území a ovlivňuje hydrogeologické poměry,“ upřesňuje dále Patrik.

Jako relativně nejlepší vyšla varianta Malšovická 2015 a 2018, pak Pastýřská 2018 a 2015 a nakonec Chrochvická 2018.

Děti Země a další spolky doporučovaly Malšovickou s dlouhým tunelem, která vycházela z varianty Bohyňská, a naopak odmítaly Chrochvickou. Podle Dětí Země je tato varianta jasně nepřípustná.

„Proces EIA trpí ještě dalšími dvěma vadami. Jednak je výběr kritérií pro posuzování pochybný a dále nebyly stanoveny jejich váhy, takže číselné vyhodnocení je nejasné a zavádějící. Měla být provedena multikriteriální analýza. Dále nejsou zohledněny výsledky konkrétních limitujících zjištění, kdy sice části variant z nějakého hlediska přípustné nejsou, přesto se v konečném hodnocení tento stav nikde neprojevuje,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ na životní prostředí (2008)


21.12.2004 = Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje oznámení EIA
25.02.2005 = Ministerstvo životního prostředí vydává závěry zjišťovacího řízení s 10 podmínkami
05.09.2007 = Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje dokumentaci EIA
12.10.2007 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
01.04.2008 = Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje posudek EIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.04.2008 = probíhá ústní jednání
31.07.2008 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA s 55 podmínkami o přípustnosti varianty VA v úseku Modrá – dálnice D8 délky 6,8 km a o nepřípustnosti zbývající části varianty VA v úseku Děčín – Modrá a varianty VB: platnost stanoviska EIA skončila po 2 letech a nové nebylo vydáno


II. Hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ na životní prostředí (2022)


28.03.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
12.06.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 6 podmínkami
24.08.2015 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
25.10.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje vrací dokumentaci EIA k přepracování
12.12.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje přepracovanou dokumentaci EIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.01.2019 = Děti Země zasílají vyjádření k přepracované dokumentaci EIA
21.01.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje vrací přepracovanou dokumentaci EIA k přepracování
07.02.2021 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dvakrát přepracovanou dokumentaci EIA
08.03.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k dvakrát přepracované dokumentaci EIA
05.04.2022 = probíhá ústní jednání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05.08.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 22 podmínkami pro všechny tři varianty a jejich podvarianty přeložky silnice v úseku Děčín – Malé Chvojno průměrné délky 13,7 km: pořadí dle vhodnosti = Malšovická 2015 a 2018, Pastýřská 2018 a 2015 a Chrochvická 2018


III. Výtah z 22 podmínek závazného stanoviska EIA ze dne 5. srpna 2022 pro záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ délky cca 13,7 km


„1. V rámci další projektové přípravy posoudit možnost snížení nivelety úseku v okolí Libouchce.

Varianta Malšovická

2. V rámci další projektové přípravy nalézt technicky schůdné řešení napojení na I/62.

3. V dalším stupni projektové přípravy prověřit možnost posunutí přeložky silnice III/25380 východním směrem a jejího vymístění z území Evropsky významné lokality Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch.

Varianta Chrochvická

4. V rámci další projektové přípravy zvolit ve 14 km trasy namísto galerie tunel.

Pro zvolenou variantu

6. V rámci dalších fází projektové přípravy záměru (DÚR, DSP) aktualizovat biologický průzkum...

10. Pro ochranu netopýrů v místech křížení přeletových koridorů s přeložkou I/13 realizovat opatření dle návrhu v dokumentaci EIA.

11. V rámci dokumentace pro stavební povolení ověřit na základě podrobného geotechnického průzkumu přesné geologické poměry vybrané varianty (zejména v místech založení mostů, navrhovaných tunelů a v sesuvných územích). Na základě průzkumu zvolit technické řešení k vyloučení nebo minimalizaci rizik spojených se sesuvem.

13. Protihlukové stěny navrhnout s ohledem na ochranu ptactva jako neprůhledné, z matných skel nebo průhledné s výplní svislých bílých pruhů. Šířka pruhů 20 mm ve vzdálenosti do 100 mm.

20. Vymezit úseky přeložky I/13, kde bude zakázáno používat posypovou sůl.“


IV. Výtah z vyjádření Dětí Země ze dne 8. března 2022 k dvakrát přepracované dokumentaci EIA k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“


„Děti Země se k záměru poprvé vyjádřily ve svém vyjádření k dokumentaci EIA č. 1 ze dne 12. 10. 2007, v němž mj. doporučily variantu VA a zamítnout variantu VB a dále vyhodnotit
• nějakou ekologicky příznivější variantu s dlouhým tunelem pod CHKO České středohoří (např. s názvem Zelená či Malšovická či Bohyňská) a
• variantu Nula plus plus (0++), tzn. technicky a organizačně zakázat jízdu kamionů po stávající silnici I/13 od D8 do Děčína, modernizovat silnici I/62 Ústí nad Labem – Děčín pro jízdy kamionů a silnici I/13 od D8 do Děčína pro jízdy osobních aut

Dětem Země bylo již před 14,5 lety jasné, že trasování nové přeložky silnice I/13 stávajícím údolím směrem do Děčína je obtížně reálné. Z tohoto důvodu již asi 14 let navrhují vybudovat dlouhý 2pruhový tunel... nebo levněji provést modernizaci I/62 z Ústí nad Labem do Děčína a stávající I/13 od D8 do Děčína s tím, že po této moderní silnici I/13 by byla jízda kamionů zakázána (varianta Nula plus plus).

Děti Země navrhují, aby pro variantu Chrochvická bylo vydáno nesouhlasného závazného stanoviska EIA...

Pokud by proces EIA ještě pokračoval, tak Děti Země doporučují, aby dokumentace EIA vyhodnotila jen 3 varianty Nulová, Nulová plus plus a Malšovická (příp. ještě Pastýřská) v modifikované trase tak, aby střet s územím NATURA 2000 byl ještě více eliminován.“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Trasa stávající silnice I/13 v úseku Děčín – D8 u Knínic (18,1 km)

Proces hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“: 05.08.2022 (cca 13,7 km)

Proces hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“: 31.07.2008
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-