-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ekodukt na silnici I/11 u Jablunkova má výjimku podle zákona

5. srpna 2022
[Moravskoslezský kraj]

Příprava této snadné stavby probíhá již téměř šestnáct let


Krajský úřad Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím ze dne 27. července 2022 povolil škodlivý zásah plánovaného ekoduktu nad silnicí I/11 u Jablunkova za asi 180 miliónů korun do biotopů třinácti zvláště chráněných druhů živočichů, včetně medvěda, vlka, rysa a losa, a to za splnění patnácti podmínek.

Řízení o povolení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR probíhalo dva měsíce a účastnily se ho i Děti Země a Hnutí DUHA. Výjimka platí do konce roku 2027.

„Řízení jsme jen sledovali, neboť ekodukt nad čtyřpruhovou silnicí I/11 měl být postavený už dávno. Proto nám není jasné, proč jeho výstavbu ŘSD ČR dlouhé roky bojkotuje, ačkoliv má usnadnit hlavně migraci velkých šelem a losa. Přitom ministerstva a Moravskoslezský kraj v listopadu 2006 podepsaly se spolky Deklaraci o porozumění, takže ekodukt patří mezi prioritní stavby,“ říká nespokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Kromě obrovských časových průtahů při přípravě této relativně jednoduché stavby během téměř šestnácti let ze strany ŘSD ČR se Dětem Země také nelíbí, že šířka ekoduktu se dvěma oblouky má být v koruně jen 47 metrů.

Přitom podle řady nezávislých posudků, naposledy z roku 2009, by měla být kolem 80 metrů.

„Státní investor se dlouhé roky účelově handrkoval o šířku ekoduktu, dokonce navrhoval jen 40 metrů, přestože by optimálně měla být dvojnásobná. Dohodnutá šířka jen 47 metrů je pro nás důkazem, že ŘSD ČR pohrdá zájmy ochrany přírody, neboť ho zajímá jen rychlé a rozsáhlé betonování krajiny pro rozvíjení škodlivé automobilové dopravy,“ upozorňuje Patrik na druhý problém chybějícího ekoduktu nad silnicí I/11 u Jablunkova.

Děti Země přesto očekávají, že ŘSD ČR po získání pravomocnosti výjimky požádá do konce srpna o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí, aby se ekodukt začal stavět ještě před koncem roku 2022 a ne až podle plánu v roce 2024.

V opačném případě půjde podle něho o další doklad, jak je ŘSD ČR odborně neschopné připravit a postavit stavebně snadnou stavbu a jak patří mezi největší potížisty při investování v dopravě.

„Stále slyšíme, jak stát umí rychle připravit a postavit různé dálnice, ale údajně mu v tom brání zákonodárci a spolky. Ale jakmile se objeví skutečně naléhavý veřejný zájem vybudovat obyčejný ekodukt se šířkou do padesáti metrů za téměř dvě stě miliónů korun na podporu migrace vzácných druhů velkých savců, který nemá žádné výrazné kritiky, tak výsledek není ani za pět let, ale čeká se na něj i téměř dvě desetiletí,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Deklarace porozumění uzavřená dne 3. 11. 2006 mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest, Ekologickým právním servisem, Beskydčanem – sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půdou pro život a Dětmi Země


Bod 7.: „Kromě kompenzací, uvedených ve Stanovisku EIA, je na základě Usnesení vlády ČR č. 550 MSK připraven ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Stranami občanských sdružení vyprojektovat, postavit a udržovat mezi Slezskými Beskydami a Moravskoslezskými Beskydami přírodní koridor pro velké savce.

Strany občanských sdružení budou součástí projektového týmu, budou se podílet na výběru vhodné trasy pro umístění koridoru, aktivně podpoří jednání s občany a zastupiteli příslušných obcí při projednávání nezbytné změny územního plánu a při majetkoprávní přípravě projektu. Občanská sdružení jsou oprávněna se podílet na správě a údržbě koridoru.“


II. Investiční záměr I/11 Migrační koridor přes Jablunkovskou brázdu pro velké savce (ŘSD ČR, 7/2009) – investiční náklady odhadnuty na 179 miliónů Kč (bez DPH)


„Investiční akce navazuje na závěry usnesení vlády České republiky č. 550 ze dne 10. května 2006, kterým bylo schváleno uzavření investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company o vybudování výrobního závodu v průmyslové zóně Nošovice...

Dne 3. listopadu 2006 byla uzavřena „Deklarace porozumění“ mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem. Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agenturou na podporu investic a podnikání Czechinvest a dalšími zainteresovanými subjekty.

Tato Deklarace má zmírnit negativní dopady výstavby závodu na životní prostředí a obsahuje mimo jiné také závazek postavit a udržovat mezi Slezskými Beskydami a Moravskoslezskými Beskydami přírodní koridor pro velké savce...

V předchozích záměrech byly sledovány dvě šířky migračního koridoru 40 m a 80 m. Ani jeden z těchto záměrů nebyl přijat. V této fázi přípravy investičního záměru byly zvažovány další možné šířky mezi těmito uvedenými mezními hodnotami... Výsledkem posuzování je návrh maximálně dosažitelné šířky 47 m...“


III. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.: I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt (Jan Losík, 6/2020)


„Plánovaný zásah způsobí narušení vegetace na dotčených plochách, avšak toto ovlivnění bude jen maloplošné a po dokončení stavby se na povrchu ekoduktu dá očekávat postupná obnova porostů i populací většiny živočichů. Při realizaci záměru dojde k ovlivnění několika zvláště chráněných druhů živočichů...

Dokončená stavba bude mít významný pozitivní vliv na migrační prostupnost území pro živočichy, včetně významných zvláště chráněných druhů (velké šelmy, los evropský), jejichž populace na území ČR jsou závislé na migračním propojení se zdrojovými populacemi v Polsku a na Slovensku.“


IV. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz: I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt (Alice Háková, 6/2020)


„Je žádoucí dále omezit kácení dřevin v břehovém porostu podél vodoteče a v navazujících smrkových porostech. Na mostě budou instalovány neprůhledné bariéry vhodné barevnosti (...).

Svahy budou zatravněny. Terén v rámci plochy staveniště bude následně uveden do původního stavu urovnáním povrchu a výsadbou geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřevin.

Na objekt ekoduktu nebudou instalovány žádná reklamní či jiná sdělení. Realizace záměru nezpůsobí významný zásah do cenných znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu a nezmění ráz krajiny, ani výrazněji nesníží jeho přírodní a estetickou hodnotu...“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Představitelé společnosti HYUNDAI, státu a Moravskoslezského kraje uzavřeli s nevládními organizacemi průlomovou dohodu (TZ Dětí Země, 20.11.2006)

U Jablunkova by se v roce 2021 mohl začít stavět ekodukt (05.02.2019)

Umístění ekoduktu na silnici I/11
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-