-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2021“ a „Zelená perla 2021“

24. června 2022
[Česká republika]

Ropáka 2021 získal bývalý ministr životního prostředí a současný poslanec Richard Brabec a Zelenou perlu 2021 místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie Pynelopi Cimprichová. Rozhodlo o tom 81 členů Komise z 96.

* * * * * *

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 81 členů nezávislé Komise z 96 rozhodlo o vítězi 30. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 27. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. zoolog Mojmír Vlašín, politolog Lukáš Jelínek či publicista Vladimír Just.


Titul Ropák 2021 získal


1) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (247 bodů)

- za zodpovědnost při neúnosném rozkladu České inspekce životního prostředí její rozbředlostí při odhalování a potrestání viníků poškozování životního prostředí, jak např. vyplývá z výsledků šetření jejího postupu po ekologické havárii na řece Bečvě v září 2020,

- za rezignaci na vyšší obranu svěřeného veřejného zájmu při jednání o novém stavebním zákonu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v červenci 2021 spíše pasivním přihlížením rezortu k předloženému návrhu podnikatelského sektoru s následnou komplexní poslaneckou změnou bez odborných analýz a bez řádného legislativního procesu v neprospěch potřeb státní ochrany přírody a účinné účasti veřejnosti, která mj. k územním plánům bude moci předkládat jen připomínky a ne námitky s povinností je vypořádat,

- za rozměklost rezortu při potvrzování povolených výjimek z limitů znečišťujících látek v ovzduší pro uhelné elektrárny Počerady v září 2021 a Chvaletice v listopadu 2021, jejichž zákonnost nyní řeší soudy,

- za přehnanou opatrnost prosazovat rychlá a účinná opatření proti globálním změnám klimatu, včetně masivního rozvoje obnovitelných zdrojů energie a rychlého odklonu od fosilních zdrojů,

- za předložení návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí v březnu 2021 a za její schválení pod č. 240/2021 Sb. v červnu 2021 s účinností od 1. 7. 2021, která neklade důraz na rychlá a účinná protierozní opatření chránící zemědělskou půdu před vodní a větrnou erozí, ale navrhuje pokutovat až opakované nahlašování velkých erozních událostí, i když rozsah škod způsobených erozí půdy je 4-10 miliard korun ročně, dále se nezabývá větrnou erozí působící až na čtvrtině zemědělské půdy, za přípustnou míru ohrožení půdy vodní erozí považuje odnos 9 tun půdy na hektar za rok, ačkoliv by tento požadavek měl být poloviční a mohl by být zaveden třeba do 2 let od účinnosti vyhlášky, přičemž odborné instituce, obce a spolky předložily návrhy na skutečné zpřísnění ochrany půdy před erozí, které ale nebyly příliš brány v úvahu.


Zelenou perlu 2021 získala


1) Pynelopi Cimprichová, místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie (176 bodů)

„Rostliny potřebují kysličník uhličitý na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník uhličitý snížit... A z čeho budou ty rostliny žít? Z čeho nám budou vytvářet kyslík?“

(z odpovědi na otázku, zda Evropská unie bude v roce 2050 skutečně tzv. uhlíkově neutrální)
z Předvolební debaty se zástupci stran a hnutí

https://www.youtube.com/watch?v=iEyQVdH8GF4&t=1945s (32:50-33:12 minuta), 22. 9. 2021


* * * * * *


V anketě Ropák 2021 se na dalších dvou místech umístili:


2) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství (ČSSD) – Česká republika (168 bodů)

- za účelový odpor schválit novelu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, do konce volebního období v roce 2021, předloženou ministerstvem v červenci 2020 jako sněmovní tisk č. 954, která mohla zlepšit podmínky pro pěstování lesa, neboť více než 60 % nově vysazených listnatých stromů a jedlí v krátké době spase násobně přemnožená spárkatá zvěř, mohla posílit práva vlastníků pozemků, zlepšit plánování odlovů a také uspořit kolem 5-7 miliard korun ročně veřejných a soukromých prostředků za škody způsobené zvěří na lesních porostech, jak na to také v červenci 2020 upozornilo osm profesních a občanských spolků ve svých námitkách; projednávání bylo v červnu 2021 ukončeno, takže převážily zájmy vlivné části myslivecké lobby nad zájmy vlastníků lesů a zemědělců a nad veřejnými zájmy lesy ekologicky a ekonomicky rozvíjet,

- za zodpovědnost při předložení nevhodných opatření pro Národní plán obnovy v části „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“, neboť urychlené zalesňování stejnověkými či stejnodruhovými hospodářskými lesy neznamená reálné zvýšení biodiverzity a ani zachytávání uhlíku a zadržování vody v krajině nelze řešit udržováním meliorací s rozšiřováním závlah, hrázemi na horských potocích či odbahňováním rybníků, ale revitalizací toků, vytvářením tůní, mokřadů a říčních poldrů po celém povodí, a dále i mezí či stromořadí, přičemž námitky odborných pracovišť a spolků byly opakovně zlehčovány nebo přehlíženy; vláda sice plán za téměř 200 miliard korun i s těmito zásadními chybami v květnu 2021 schválila, nicméně Evropská komise ho třikrát vrátila k přepracování, než ho na základě zohlednění připomínek odborné i laické veřejnosti s odstraněním všech zásadních nedostatků v červenci 2021 schválila.


3) Ing. Josef Kott, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (121 bodů)

- za předložení změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru 2021 při projednávání jeho novely, podle které by došlo ke zrušení ochrany zvláště chráněných druhů organismů při běžném zemědělském, lesnickém, vodním či rybářském hospodaření, a to třeba u čápa černého, ledňáčka říčního, křepelky polní, skřivana lesního, rosničky zelené, chřástala polního, u několika druhů orchidejí nebo u tisu červeného v lesích, takže by hospodáři na tyto druhy nemuseli brát ohledy, a navíc změna nijak nesouvisela s důvody tento zákona novelizovat; výbor pro životní prostředí v dubnu 2021 doporučil návrh zamítnout, přičemž novela zákona byla Poslaneckou sněmovnou dne 2. 6. 2021 schválena bez tohoto návrhu,

- za předložení změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru 2021 při projednávání jeho novely, podle které by bylo možné dřeviny v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací nesystémově kácet pouhým ohlášením příslušnému úřadu, tj. bez správního řízení s příp. účastí spolků a bez vydání rozhodnutí o kácení s možností uložit náhradní výsadbu, ačkoliv v těchto ochranných pásmech roste asi 80-90 % dřevin, a navíc se jednalo se o stejný návrh, který byl již v roce 2020 zamítnut Legislativní radou vlády; výbor pro životní prostředí v dubnu 2021 doporučil návrh zamítnout, přičemž novela zákona byla Poslaneckou sněmovnou dne 2. 6. 2021 schválena bez tohoto návrhu.


* * * * * *


V anketě Zelená perla 2021 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:


2) Jiří Pospíšil, zastupitel hl. města Prahy a poslanec Evropského parlamentu (TOP 09) (173 bodů)
„Centrum bez aut bude mrtvá zóna.“

(z odpovědi na otázku, jak snížit množství automobilů v centru Prahy, třeba zavedením mýtného systému)

z článku Centrum bez aut bude mrtvá zóna, tvrdí Jiří Pospíšil
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/centrum-bez-aut-bude-mrtva-zona-tvrdi-jiri-pospisil-20211017.html, 18. 10. 2021


3) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (115 bodů)

„Netvrdím, že se klima nemění, ale je třeba se těmto změnám pragmaticky přizpůsobovat, ne šílet. Že stoupne hladina moří? Polovina Holandska žije „pod hladinou moře“ po staletí – a spokojeně.“

z článku New Green Deal a poručíme větru, dešti
MF Dnes (https://www.tomasjirsa.cz/clanky/new-green-deal-a-porucime-vetru-desti.htm), 3. 9. 2021


* * * * * *


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2021


4) Ing. Miroslav Svoboda, ředitel lesního závodu Židlochovice Lesů ČR, s. p. – Jihomoravský kraj (111 bodů)

- za vytrvalé odmítání zajistit účinnou ochranu evropsky významné lokality Soutok-Podluží s rozlohou asi 9,7 tisíc hektarů kolem Dyje a Moravy vyhlášením aspoň 37 % nejcennějších jejích částí za zvláště chráněná území na národní úrovni s tvrzením, že dosavadní holosečné hospodaření v lužních lesích s převahou dubů a frézování půdy je osvědčené, ponechat některá území přírodním procesům či bez zásahů člověka je rizikové a přírodu lze chránit smlouvami nebo na menší ploše s nižší intenzitou ochrany, přestože národní úroveň ochrany, tj. NPR a NPP nebo CHKO, podporuje osm odborných společností s více než šesti tisíci odborníky a petice za záchranu Moravské Amazonie s více než 13,2 tisíci podpisy; Ministerstvo životního prostředí se po nezdaru vyhlásit zde CHKO zatím marně snaží od října 2019 vyhlásit Národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy a od března 2020 Národní přírodní památku Soutok, neboť Lesy ČR, s. p., a město Lanžhot s oběma návrhy nesouhlasí.


5) Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice, náměstek hejtmanky Středočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Středočeský kraj a Ústecký kraj (89 bodů)

- za podporu rychlejší přípravy a povolování středočeské trasy dálnice D3 z Prahy na jih do Nové Hospody délky více než 59 km za asi 38 miliard korun, která se má stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Voticka, ačkoliv trasa navzdory dlouhodobému odporu veřejnosti, spolků, mnoha obcí a nezávislých odborníků probíhá poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody, způsobí další fragmentaci krajiny a škodlivě zasáhne do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů a přestože rychlé a kvalitní spojení Prahy a jižních Čech může zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku, modernizace silnice I/3 z Mirošovic do Mezna a modernizace železničního koridoru do Českých Budějovic,

- za podporu zlepšování plavebních podmínek na Labi do Pardubic pro nákladní vodní dopravu, a to zejména výstavbou jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun, ačkoliv významný škodlivý vliv na dotčené území NATURA 2000 nelze podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 reálně a funkčně kompenzovat, a plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun s možným škodlivým zásahem do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech či na jiných evropsky významných lokalitách v okolí, ačkoliv dopravní potřebnost a ekonomická efektivnost nebyla přesvědčivě doložena, takže by bylo logické financování tohoto plánu spíše zastavit, pokud se na přípravu obou těchto staveb bezúčelně utratila asi jedna miliarda korun.


6) Bohumil Mach, myslivec a bývalý předseda MS Jelen Kameňák z. s. ze Skelné Huti u Nýrska – Plzeňský kraj (78 bodů)

- za nedovolené přechovávání nezákonně zastřeleného zvláště chráněného rysa ostrovida, kterého u něho v mrazničce při domovní prohlídce v červnu 2021 našla Celní správa ČR, a za nelegálně držené vycpaniny chráněných živočichů jako je bobr evropský, tetřev hlušec, tetřívek obecný a včelojed lesní, dále paroží chráněného losa evropského a ještě těla mrtvého chráněného krahujce obecného, takže Okresní soud v Klatovech mu na jaře 2022 za tyto přečiny uložil příkazem pokutu ve výši 90 tisíc korun.


7) MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. – Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj (76 bodů)

- za vytrvalé prosazování změny manipulačního řádu na Vodním díle Nové Mlýny, které má na střední a dolní nádrži umožnit zvýšení vodní hladiny o 35 cm na kolaudační výšku s cílem za stovky miliónů korun získat navíc 9 milionů m3 vody pro údajné zavlažování 5-7 tisíc hektarů vinic a sadů a umělé povodňování lužních lesů na soutoku Dyje a Moravy s tvrzením, že se v budoucnu zlepší ochrana ptáků v ptačí oblasti na střední nádrži a v přírodní rezervaci Věstonická nádrž, nicméně touto manipulací vodní hladiny má v rozporu s plánem péče dojít jednak ke škodlivému zásahu do biotopů deseti zvláště chráněných druhů živočichů a jednak ke kácení třinácti mohutných topolů a vrb u soutoku Jihlavy a Svratky pro vytvoření pastviště pro husy; o povolení škodlivého zásahu a kácení stromů nyní rozhoduje Ministerstvo životního prostředí,

- za vytrvalé prosazování boční víceúčelové protipovodňové vodní nádrže Skalička na řece Bečvě pro zadržení asi 32 miliónů m3 povodňových vod za asi 3,8 miliardy korun bez podrobných geologických, biologických a speleologických průzkumů s rizikem škodlivého ovlivnění léčivých pramenů v lázních v Teplicích nad Bečvou a podzemních vod, poničení Hranického krasu s jeskyněmi, zvýšené vodní eroze břehů a ke zničení lužních lesů a dalších říčních ekosystémů, včetně území NATURA 2000 Hustopeče-Štěrkáč, přičemž nádrž v petici odmítlo více než 3,6 tisíc osob, dále pak obec Skalička, města Hranice a Teplice nad Bečvou a Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zdravotnictví, neboť od roku 2016 existuje přírodě šetrnější a méně riziková varianta boční suché nádrže s tůněmi, loukami a lesy a s ovladatelným vtokem pro zadržení asi 37 miliónů m3 povodňových vod, která by navíc zachovala tok poslední štěrkonosné řeky v ČR; během roku 2022 má o variantě rozhodnout česká vláda, přičemž mírně preferován je boční suchý poldr.


8) Bc. Jiří Hůlka, starosta Horní Plané – Jihočeský kraj (70 bodů)

- za podporu výstavby obrovského rekreačního komplexu u Karlových Dvorů na levém břehu vodní nádrže Lipno v CHKO Šumava se zastavěním asi 21 hektarů půdy I. třídy ochrany jako součást mnoha podobných plánů kolem přehrady, který má být plošně větší, než tato část obce Horní Planá, a který má obsahovat 136 rekreačních domů, 130 pokojů ve dvou hotelích a v ubytovně, dvě přístaviště pro 200 lodí, nové silnice atd., čímž se např. sníží kvalita současného bydlení s měkkou rekreací a prostupnost krajiny, naruší se krajinný ráz, škodlivě se zasáhne do biotopů dvou desítek zvláště chráněných druhů živočichů, může se zhoršit kvalita vod, včetně té v přehradě, která je opakovaně postihovaná přemnožením sinic, a zvýší se světelné znečištění území, přičemž při hodnocení vlivů na životní prostředí, které začalo v prosinci 2020, nebyla předložena kapacitně nižší varianta s vyšším podílem přírodních složek, chybí analýza o souladu záměru s krajinářskou územní studií kraje a nebyly posouzeny kumulativní vlivy s dalšími stavbami v okolí: proti záměru je několik místních spolků, které mj. sbírají podpisy pod petici, přičemž Krajský úřad Jihočeského kraje v prosinci 2021 vrátil dokumentaci EIA k přepracování a k doplnění,

- za nečinnost prosadit změnu územního plánu, která by zvýšila ochranu volné nezastavěné krajiny v okolí vodní nádrže Lipno před zástavbou a lépe by zachovala kvalitu současného bydlení s měkkou rekreací.


9) Mgr. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje (STAN) – Středočeský kraj (64 bodů)

- za zodpovědnost při schválení rozhodnutí Rady Středočeského kraje v červnu 2021 o zrušení a omezení regionální železniční osobní dopravy na dvanácti tratích v kraji od prosince 2021 s tvrzením, že jsou cestujícími málo využívány, takže kraj ročně ušetří asi 52 miliónů korun z celkových asi 3,5 miliardy korun na dopravní obslužnost za rok, a řada spojů bude nahrazena autobusy, čímž došlo k rezignaci na zajištění úplné a pohodlné dopravní obslužnosti, neboť některé vlaky nahrazeny nebyly a několik obcí si udržení vlaků v omezené míře platí ze svých rozpočtů, plán se nelogicky týká i tratí nedávno opravených, náhradní používání osobních automobilů a autobusů může znamenat vyšší škodlivé vlivy na životní prostředí, zejména na stav ovzduší, na intenzity hluku a na nehodovost, a bude docházet k dalšímu poškozování krajských silnic, na jejichž údržbu či rekonstrukci dlouhodobě chybějí peníze; s rozhodnutím nesouhlasí řada obcí a petice občanů, která byla s více než 5 tisíci podpisy v září 2021 předána hejtmance.


10) Mgr. Jan Benda, člen představenstva firmy PH-Real a. s. – Ústecký kraj (62 bodů)

- za prosazování výstavby obrovského logistického centra podél silnice I/63 na Teplicku na asi 32,5 hektarech orné půdy, z nichž na asi 16 hektarech má tvořit šest výrobně-skladovacích hal výšky 10-14 metrů a parkoviště pro 600 aut, takže dojde k silnému narušení krajinného rázu a harmonického měřítka vyvýšeného území blízko přírodní rezervace Rač a CHKO České středohoří, k dalšímu šíření světelného smogu, ke snížení propustnosti území, k navýšení automobilové dopravy, k dalšímu záboru zemědělsky využívané půdy zachovalé krajiny významně industrializovaného Ústecka a ke změnám v zadržování vody, přičemž vážné výhrady při hodnocení vlivů stavby na životní prostředí během roku 2020 vznesly zejména obce Modlany, Rtyně nad Bílinou, Řehlovice a Bžany, Správa CHKO České středohoří, šest spolků a asi 1,4 tisíc osob, včetně dvacítky místních farmářů; stavební úřad v Teplicích vydal v červnu 2021 i na základě souhlasného stanoviska EIA z října 2020 územní rozhodnutí, proti kterému obce Modlany a Rtyně nad Bílinou a dva spolky podaly odvolání, takže se čeká na rozhodnutí krajského úřadu.


11) Ing. Libor Hejduk, ředitel odboru výkonu státní správy VI Ministerstva životního prostředí se sídlem v Hradci Králové – Pardubický kraj (57 bodů)

- za potvrzení změny č. 29 integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v listopadu 2021 o povolení výjimek z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku na 6 let od srpna 2021 do srpna 2027 při spalování uhlí v částečně modernizované elektrárně Chvaletice na Pardubicku, kterou v červenci 2021 na základě žádosti firmy Sev.en EC, a. s., z prosince 2018 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, navzdory upozornění pěti spolků a obcí Veltruby a Bukovka v jejich odvolání, že firma o zpřísnění limitů věděla nejpozději od srpna 2017, takže měla do srpna 2021 dost času je splnit, příp. bylo možné obě výjimky povolit jen na 2 roky, a navíc množství povolených emisí rtuti a oxidů dusíku je příliš značné v neprospěch zdraví obyvatel ČR, přičemž na základě žaloby dvou spolků v lednu 2021 stále probíhá soudní spor; sice Krajský soud v Ostravě v březnu 2022 rozhodnutí ministerstva z listopadu 2021 zrušil, neboť závažné důvody pro povolení obou výjimek byly předloženy jen pro období 2 let, nicméně Nejvyšší správní soud v květnu 2022 tento rozsudek zrušil a vrátil k novému rozhodnutí, neboť je nutné ještě zohlednit, že při pravidelných kontrolách během 6 lety a za možnosti kontroly plnění výjimky za 3 roky se množství vypouštěné rtuti a oxidů dusíku bude snižovat s cílem limity splnit v nejkratší možné době.


12) Ing. Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a. s., předseda správní rady ZEVO Vráto, a. s., a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Jihočeský kraj (50 bodů)

- za prosazování výstavby třetí největší české spalovny komunálních odpadů v Novém Vrátě v Českých Budějovicích s kapacitou 160 tisíc tun odpadů za rok, ačkoliv tento obrovský objem je v rozporu s evropskou směrnicí č. 2008/98/ES zajistit do roku 2035 recyklaci 65 % komunálních odpadů, tzn. zvýšit objem sběru odpadů, jeho třídění a recyklaci, takže lze očekávat dálkový dovozu odpadů, a to i z ciziny, navíc spalovna může i při uvažovaném použití železniční vlečky zvýšit v okolí intenzity automobilové dopravy a zhoršit kvalitu ovzduší a hladinu hluku, dále je nejasný osud asi třetiny zbytku po spalování, tj. škváry a popílku, obsahujícího toxické látky jako např. dioxiny, který bude nutné uložit na skládku nebo využít jinak s dalšími riziky pro životní prostředí; Ministerstvo životního prostředí navzdory kritice čtyř spolků a veřejnosti vydalo pro spalovnu v dubnu 2022 souhlasné stanovisko EIA


* * * * * *


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2021


4) Miloš Zeman, prezident České republiky (103 bodů)

„Druhým nebezpečím, které se objevilo především v Evropě, je takzvaný zelený úděl. Z původně seriózní vědy zvané ekologie se stalo náboženství. A jako každé náboženství i toto má své proroky, například v podobě postpubertální dívčiny.“

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana
https://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/clanek/dokument-vanocni-poselstvi-prezidenta-republiky-milose-zemana-40382188, 26. 12. 2021


5) Jan Sechter, náměstek ministra dopravy (71 bodů)

„Začínáme ty řeky dávat dohromady, začínáme se o ně starat, a to společně se svými sousedy. Z určitého pohledu na celoevropskou mapu se dá říct, že pokud bude splavněný velký kus Labe od Hamburku až do Pardubic a velký kus Odry ze Štětína až do Bohumína, tak jsme udělali velký kus práce na projektu Dunaj–Odra–Labe.“

z článku Projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe pokračuje i přes nesouhlas samospráv
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3306871-projekt-kanalu-dunaj-odra-labe-pokracuje-i-pres-nesouhlas-samosprav, 4. 5. 2021


6) Andrej Babiš, předseda české vlády, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (63 bodů)

„Kdyby ekoteroristé jménem Děti země celou dobu nenapadali u soudu úplně každé stavební povolení, mohlo to být ještě o jeden nebo dva roky rychlejší.“

(k rekonstrukci dálnice D1 z Mirošovic do Kývalky délky 160 km za téměř 22 miliard korun i s jejím rozšířením o sto padesát centimetrů během devíti let před úplným dokončením)
z jeho knihy Sdílejte, než to zakážou (str. 147)
https://www.sdilejteneztozakazou.cz, červenec 2021


6) Zdeněk Koudelka, advokát a vysokoškolský pedagog (Trikolóra) (63 bodů)

„Proto usilujeme o to, aby nám voliči uvěřili, že se nenecháme zblbnout jako Hitlerova mládež, nezblbneme jako dřívější svazáci či dnešní klimaťáci a nebudeme podřizovat vládní politiku a státní výdaje švédské Gretě.“

(z odpovědi na otázku, zda by se v době ekonomických ztrát státu měly nadále z veřejných zdrojů finančně podporovat politické neziskové organizace)
z článku Hitlerova mládež, svazáci a dnešní klimaťáci. Greta není nevinné dítě, přešel by nás úsměv. Právník z Trikolóry o tom, proč musíme bránit normální svět
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Hitlerova-mladez-svazaci-a-dnesni-klimataci-Greta-neni-nevinne-dite-presel-by-nas-usmev-Pravnik-z-Trikolory-o-tom-proc-musime-branit-normalni-svet-648965, 1. 1. 2021


7) Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (62 bodů)

„Většina europoslanců se bohužel nechala unést apokalyptickou rétorikou Grety. Upnula se na globální, „náboženský“ zápas s klimatickou změnou coby odpustek za naše hříchy.“

(z odpovědi na otázku, proč většina Evropského parlamentu podporuje urychlenou ochranu klimatu)
z článku Europoslanec Saša Vondra o Zeleném údělu: Nejde o záchranu planety, ale o přerozdělení bohatství v Evropě
https://www.reflex.cz/clanek/108297/europoslanec-sasa-vondra-o-zelenem-udelu-nejde-o-zachranu-planety-ale-o-prerozdeleni-bohatstvi-v-evrope, 26. 7. 2021


8) Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity v Praze (56 bodů)

„Nedávno za mnou byla studentka a říkala mi, že nejí maso kvůli klimatické změně. Řekl jsem jí: „Chápu, slečno, že někdo nejí maso, protože mu nechutná, protože mu je líto těch zvířat anebo má kvůli zdravotním problémům předepsanou bezmasou dietu. Nejíst maso kvůli klimatu je ale opravdu pitomost.“

(z odpovědi na otázku, zda je nutné zvýšit živočišnou výrobu a získat tak více organické hmoty do půdy, ale za cenu vyšší produkce metanu jako skleníkového plynu)
z článku Green Deal je obrovský experiment
Téma, 31. 12. 2021


9) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (50 bodů)

„Ochranáři oslavují návrat vlka na Šumavu. Nepřipomínají však, že kdyby pro vlčí smečku nebylo díky myslivcům v lesích dostatek potravy, nikdy by se nemohl vlk do naší přírody vrátit.“

z článku Chvála myslivosti. Ke svátku sv. Huberta
Právo (https://www.tomasjirsa.cz/clanky/chvala-myslivosti-ke-svatku-sv-huberta.htm), 3. 11. 2021


10) Petr Bendl, zastupitel obce Bratronice a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (48 bodů)

„Musíme se poprat se situací škůdců. Není to jen kůrovec a nejsou to jen brouci, ale také například vlci.“

z článku České farmáře čekají po volbách změny. Kandidáti na ministra zemědělství se na většině priorit shodují
https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/ceske-farmare-cekaji-po-volbach-zmeny-kandidati-na-ministra-zemedelstvi-se-na-vetsine-priorit-shoduji, 31. 8. 2021


11) Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (46 bodů)

„Já si určitě jeden benzíňák na důchod koupím, dokud to nebude moc drahé. Auto se spalovacím motorem miluju.“

(z odpovědi na otázku, kdo a jak by po roce 2035 zakázal lidem používat automobily na fosilní paliva)
z článku Europoslanec Saša Vondra o Zeleném údělu: Nejde o záchranu planety, ale o přerozdělení bohatství v Evropě
https://www.reflex.cz/clanek/108297/europoslanec-sasa-vondra-o-zelenem-udelu-nejde-o-zachranu-planety-ale-o-prerozdeleni-bohatstvi-v-evrope, 26. 7. 2021


12) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (41 bodů)

„Myslivost je historicky osvědčeným způsobem udržitelného rozvoje přírodních zdrojů.“

z článku Chvála myslivosti. Ke svátku sv. Huberta
Právo (https://www.tomasjirsa.cz/clanky/chvala-myslivosti-ke-svatku-sv-huberta.htm), 3. 11. 2021


13) Petr Vrzal, místostarosta obce Dolní Morava (40 bodů)

„Bez atrakcí se dnes, bohužel, nedá dělat cestovní ruch. Ve společnosti je po nich poptávka, běžní lidé a rodiny s dětmi nechtějí chodit po horách s batůžkem, chtějí něco zažít.“

(k důvodům výstavby nejdelšího visutého mostu na světě pro pěší Sky Bridge 721 nad obcí)
z článku Dolní Morava staví nejdelší visutou lávku světa. Kritici varují, že přiláká masy lidí
https://magazin.aktualne.cz/bydleni/architektura/dolni-morava-bude-mit-nejdelsi-visuty-most-na-svete-preklene/r~8cf5612a536011ec8a900cc47ab5f122, 3. 12. 2021


14) Libor Lukáš, předseda spolku Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s., a zastupitel obce Pitín (Trikolóra) (33 bodů)

„Do očí bijící katastrofální stav české legislativy umožňuje komukoliv, kdekoliv a na cokoliv podat námitku či žalobu, a to naprosto beztrestně, bez jakékoliv zodpovědnosti, byť se ho kauza absolutně netýká.“

z článku Petici za dokončení D1 podepsalo deset tisíc lidí, autoři v ní útočí na odpůrce stavby
https://zdopravy.cz/petici-za-dokonceni-d1-podepsalo-deset-tisic-lidi-autori-v-ni-utoci-na-odpurce-stavby-86138, 8. 7. 2021


15) Jiří Mánek, předseda představenstva Turistického spolku Lipenska a bývalý ředitel Správy NP a CHKO Šumava (22 bodů)

„Oproti podobným evropským jezerům není Lipno ještě tak zastavěné rekreačními středisky.“

(reakce na protesty proti stavbě velkých rekreačních oblastí v okolí Karlových Dvorů u Lipna v CHKO Šumava)
z článku Odborníci i chataři založili spolek bojující proti zástavbě Lipenska
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lipensko-pro-zivot-spolek-chatari-zastavba.A211122_144432_budejovice-zpravy_khr, 22. 11. 2021


16) Jiří Hůlka, starosta Horní Plané (18 bodů)

„Na poslední chvíli protestují chataři, kteří nechtějí mít blízko podobné stavby. Nebo je někdo navedl.“

(reakce na protesty proti stavbě velkých rekreačních oblastí v okolí Karlových Dvorů u Lipna v CHKO Šumava)
z článku Odborníci i chataři založili spolek bojující proti zástavbě Lipenska
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lipensko-pro-zivot-spolek-chatari-zastavba.A211122_144432_budejovice-zpravy_khr, 22. 11. 2021


17) Luboš Zálom, podnikatel-freelancer a místopředseda Svobodných (9 bodů)

„V tuto chvíli je důležité postavit se především omezování fosilních paliv a nesmyslné podpoře elektrodopravy.“

(z odpovědi na otázku, co dělat proti útlumu automobilové dopravy ve středních Čechách)
z článku Iniciujeme občanský odpor proti Hřibovi, pokud bude jeho protimotoristický fanatismus pokračovat, bouchl do stolu pravičák
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Iniciujeme-obcansky-odpor-proti-Hribovi-pokud-bude-jeho-protimotoristicky-fanatismus-pokracovat-bouchl-do-stolu-pravicak-675948, 6. 9. 2021


* * * * * * * * * * *


Galerie držitelů titulu Ropák za 30. ročníků


01) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
02) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
03) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
04) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
05) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
06) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
07) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
08) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
09) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a.s.)
12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)
26) 2017 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD)
27) 2018 = Jan Skalický (předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L)
28) 2019 = Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj a nestr. poslankyně za hnutí ANO)
29) 2020 = Karel Havlíček (místopředseda české vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, nestr. za hnutí ANO)
30) 2021 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)


* * * * * * * * * * *


Galerie držitelů Zelených perel za 27. ročníků


01) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
02) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
03) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
04) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
05) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
06) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
07) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
08) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
09) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
22) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)
23) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)
24) 2018 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD)
25) 2019 = Andrej Babiš (předseda české vlády, poslanec a předseda hnutí ANO)
26) 2020 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)
27) 2021 = Pynelopi Cimprichová (místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Výsledky anket „Ropák 2020“ a „Zelená perla 2020“

Výsledky čtenářského hlasování o Ropáka 2021 (24.06.2022) - Petr Borecký

Ankety Ropák a Zelená perla
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-