-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země se odvolaly proti výjimce pro nový jaderný blok

1. prosince 2021
[Vysočina]

Chybí hlavně řádné doložení veřejného zájmu a jeho naléhavost

Podle zjištění Dětí Země má povolovací proces na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech vážný problém.

Krajský úřad Kraje Vysočina totiž 13. července 2020 povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů živočichů, ale podle analýzy Dětí Země bylo toto rozhodnutí vydáno v rozporu se zákonem. Děti Země proto 18. listopadu 2021 podaly odvolání.

„Navrhujeme, aby se tři podmínky z celkových devíti doplnily o důslednější ochranu biotopů a dále se uložil způsob kontroly jejich plnění. Ovšem hlavním nedostatkem je nedoložení veřejného zájmu a jeho naléhavost nad zákonnou ochranou dotčených biotopů a také nedoložení neexistence jiného řešení, než je výstavba nového jaderného bloku,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Předmětem řízení je posouzení vlivů škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů při změně koryta Lipňanského potoka a přestavbou Horního a Dolního rybníka na suché poldry, příp. jen Horního rybníka.

Účelem těchto stavebních prací má být bezpečné odvádění srážkových vod ze staveniště při výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech v letech 2029 až 2036 a při jeho provozu.

„Rozhodnutí o výjimce považujeme za formální, neboť krajský úřad se s prokazováním naléhavosti veřejného zájmu a s neexistencí jiného řešení bez zásahu vypořádal jen asi na pěti řádcích. Chybějí jakékoliv doklady na podporu jeho tvrzení, že nový jaderný blok v Dukovanech a navržené úpravy koryta potoka a dvou rybníků tyto požadavky zákona skutečně splňují,“ upřesňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země mělo být v řízení doloženo, že neexistuje jiné koncepční řešení, jak zajistit potřebný objem výroby elektřiny kolem roku 2036, než z nového jaderného zdroje, nebo doložit že neexistuje jiné konkrétní řešení, jak postavit a provozovat nový jaderný blok v Dukovanech, aniž by se srážkové vody musely odvádět se škodlivými zásahy do koryta Lipňanského potoka a do dvou rybníků.

„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez výstavby nového jaderného bloku, což dokládá například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže v řízení o výjimce se mělo toto koncepční řešení posoudit,“ upozorňuje Patrik.

Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE. Z jejího obsahu vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. bez spalování uhlí, ropy a zemního plynu. A také bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů stavbou „Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem včetně jejich retence“


13.03.2020 = Elektrárna Dukovany II, a. s., podává žádost o povolení výjimky
13.07.2020 = KÚ v Jihlavě povoluje výjimku ke škodlivému zásahu s 9 podmínkami
10.11.2021 = Děti Země posílají přihlášku do řízení
18.11.2021 = Děti Země posílají odvolání proti povolení výjimky


II. Hlavní námitky Dětí Země v jejich odvolání proti povolení výjimky


- doplnit pětiletý monitoring na sledování funkčnosti vybudovaných tří tůní
- zajistit odborný průzkum, který potvrdí, že v dutinách stromů, určených ke kácení, nezimují netopýři
- předložit jasný popis škodlivého zásahu v konkrétní dokumentaci, nikoliv ve čtyřech variantách
- uložit podmínku o způsobu a četnosti provádění kontrol KÚ při plnění podmínek příp. nové výjimky
- omezit platnost výjimky do roku 2027 a v té době provést nové průzkumy
- doložit veřejný zájem a jeho naléhavost a neexistenci jiného řešení, jak kolem roku 2036 získat elektrickou energii, než výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech, a jak odvádět srážkové vody ze staveniště a při provozu bloku, než změnou koryta Lipňanského potoka a dvou rybníků


III. Studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv


- Česká republika má v rámci Evropské unie třetí nejvyšší emise skleníkových plynů na obyvatele
- studie má tři scénáře: 1. zohledňuje Státní energetickou koncepce (2019), 2. očekává částečný útlum vypouštění skleníkových plynů a 3. očekává ukončení vypouštění skleníkových plynů
- studie se zabývá výrobou elektřiny a tepla a dopravou
- studie očekává rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie a technologie pro skladování elektřiny, větší investice do energetických úspor, transformaci výroby tepla a dopravy s ukončením spalování fosilních paliv
- studie předkládá tuto časovou osu:
*** kolem roku 2030 výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nahradí spalování uhlí a zemního plynu
*** kolem roku 2040 se sníží podíl jaderné energie a nastoupí používání zeleného vodíku a dovoz elektřiny
*** kolem roku 2050 je dosažena nulová bilance skleníkových plynů, tzn. bez uhlí, ropy a zemního plynuVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Území se škodlivým zásahem do Lipňanského potoka a do Horního a Dolního rybníka u JE Dukovany

Proces hodnocení vlivů záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ (2016-2019)

studie „Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv“ (55 stran, 10/2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-