-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajský úřad v Plzni nezákonně zasáhl do práv Dětí Země

25. srpna 2021
[Plzeňský kraj]

Šlo o sabotáž, abychom se nemohli účastnit řízení o vlivu na přírodu, tvrdí Děti Země

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země ze 17. února 2021 svým rozsudkem ze dne 30. července 2021 rozhodl, že Krajský úřad Plzeňského kraje nezákonným způsobem zasáhl do jejich práv na zasílání informací o zahajovaných správních řízeních s vlivem na přírodu a krajinu, které jim od srpna 2020 upíral.

Krajský soud rovněž krajskému úřadu přikázal, aby Dětem Země do patnácti dní zaslal všechny dosud zatajené informace. Tento nezákonný postup krajského úřadu hodnotí Dětí Země jako účelovou sabotáž.

„Před podáním žaloby jsme lidem na krajském úřadě i jeho řediteli marně psali, že se dlouhodobě dopouštějí porušování zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož mají spolky po podání žádosti právo na to, aby dostávaly žádané informace o zahajovaných řízeních přímo. Krajský úřad ovšem tvrdošíjně trval na tom, že stačí, když je vyvěsí jen na své úřední desku, což je absurdní,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země jim krajský úřad řadu let úmyslně bránil se účastnit hlavně řízení o povolování velkých dopravních staveb, přičemž v této své nezákonné činnosti pokračoval, i když ho s právními argumenty a s odkazy na rozsudky požádaly, aby s tím ihned přestal.

Z podkladů přitom vyplývá, že se na nezákonnostech mohly podílet mj. tyto osoby na krajském úřadě: Václav Kokoška, Václav Spurný, Jiří Vlček, Martin Plíhal a Jan Kroupar.

„Navíc ani ředitel krajského úřadu Jiří Leščinský nám nepomohl zjednat nápravu, neboť prý svým podřízeným věří. Ve svém dopise nám navíc napsal, že až třeba získá nějaký rozsudek na naši podporu, tak bude konat. To je ovšem alibismus, neboť nápravu nám rozsudek zajistí o bez něho,“ upozorňuje dále Patrik, který by aspoň uvítal, kdyby ředitel rozhodl, že soudní náklady zaplatí konkrétní viníci, nikoliv všichni občané státu.

Děti Země před podáním žaloby se svými námitkami neuspěly ani u Ministerstva životního prostředí, které jim opakovaně tvrdilo, že vyvěšování informací jen na úřední desku je v pořádku a že právní názory soudů nejsou pro něho důležité.

Děti Země tyto nesprávné argumenty ministerstva získaly od Tomáše Marka a Huberta Bošiny.

„Ministerstvo životního prostředí proto nyní čelí dvěma našim žalobám proti jeho tvrzení, že když jsme se do utajených řízení včas nepřihlásili, tak jsme ani nebyli jejich účastníky, což aktuální rozsudek jasně vyvrací. Dále jsme ministru Richardu Brabcovi zaslali dva podněty na zrušení dvou rozhodnutí jeho ministerstva, neboť nám krajský úřad i ministerstvo bránilo v účasti. Očekáváme, že nám ministr brzy vyhoví,“ doplňuje Patrik.

Podle něho se tyto šikanózní postupy orgánů ochrany přírody proti spolkům, které po podání své žádosti mají navíc ještě sledovat úřední desku, začaly množit hlavně po nástupu hnutí ANO do rezortu životního prostředí.

Děti Země totiž již v červnu 2019 získaly podobný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, podle kterého jim Krajský úřad Královéhradeckého kraje nezákonně od srpna 2018 neposílal žádané informace přímo, ale jen je vyvěšoval na úřední desce.

Ministerstvo ovšem od té doby nevydalo žádný vysvětlující metodický pokyn.


* * * * * * * * * * * * *


I. Průběh sporu Dětí Země s Krajským úřadem Plzeňského kraje o ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.


1) 16.08.2018 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací
2) 16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací
3) 17.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací
4) 17.12.2020 = krajský úřad pouze na své úřední desce oznamuje zahájení řízení o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do cenných biotopů obchvatem Plzně v oblasti Roudné
5) 17.02.2021 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Plzni proti nezákonnému zásahu
6) 30.07.2021 = Krajský soud v Plzni svým rozsudkem spis. zn. 77 A 12/2021 prohlašuje, že krajský úřad odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah, takže mu přikazuje, aby jim do 15 dní zaslal všechny chybějící informace dle jejich žádosti ze dne 17.08.2020
7) 17.08.2021 = Děti Země posílají na krajský úřad žádost o posílání informací


II. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2021, č. j. 77 A 12/2021 – 46 proti nezákonnému zásahu Krajského úřadu Plzeňského kraje do práv Dětí Země uvádí tyto hlavní výroky


Zásah spočívající v postupu žalovaného odmítajícím žalobci přímo zasílat informace na základě žádosti ze dne 17. 8. 2020 podané podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a odkazující žalobce pouze na elektronickou úřední desku žalovaného, je nezákonný.

Žalovanému se přikazuje, aby do 15 dnů od doručení tohoto rozsudku zaslal žalobci všechny dosud nezaslané informace vztahující se k žalobcově žádosti ze dne 17. 8. 2020 podané podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.


III. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2021, č. j. 77 A 12/2021 – 46 proti nezákonnému zásahu Krajského úřadu Plzeňského kraje do práv Dětí Země uvádí tyto hlavní argumenty


32. Jak vyplynulo z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2013, č. j. 6 A 38/2013 – 23)...: „(...) ustanovení § 70 odst. 3 poslední věty zákona o ochraně přírody a krajiny nezakládá samo o sobě oprávnění pro správní orgán, aby občanskému sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, doručoval oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, resp. aby libovolně volil mezi individuálním doručením jeho písemného vyhotovení nebo doručením veřejnou vyhláškou, jako by šlo o rovnocenné alternativy na výběr.

Toto ustanovení pouze pro oba způsoby doručování upřesňuje, který den se považuje za den oznámení informace o zahájení řízení. Možnost doručovat takové oznámení veřejnou vyhláškou se musí pro dané řízení opírat o jiný právní předpis (např. § 87 odst. 1 věta druhá stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012, nebo § 144 odst. 2 správního řádu z roku 2004, který upravuje zahájení řízení s velkým počtem účastníků).“.


36. Nelze pochybovat o tom (viz výše citovaný rozsudek kasačního soudu), že příslušný správní orgán, v tomto případě žalovaný, nemá volný výběr (a to bez ohledu na novelizaci § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), jde-li o způsob doručení oznámení o zahájení řízení, tedy nemůže se libovolně rozhodovat, zda tak učiní individuálním doručením jeho písemného vyhotovení nebo doručením veřejnou vyhláškou. Možnost doručovat takové oznámení veřejnou vyhláškou se musí pro dané řízení opírat o jiný právní předpis.


37. Postupuje-li žalovaný v souzené věci tak, že paušálně praktikuje způsob doručení veřejnou vyhláškou... je takové konání nepřípustné a v rozporu se zákonem (a judikaturou správních soudů). Je totiž povinností žalovaného jakožto orgánu ochrany přírody a krajiny svůj postup v každém případě individualizovat a k doručení skrze veřejnou vyhlášku může přistoupit jen tam, kde to lze odůvodnit zákonným zmocněním (...). To se ovšem v souzené věci nestalo a za takové situace nezbylo než přitakat žalobci.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proti Dětem Země byl učiněn nezákonný zásah, říká soud (TZ, 08.09.2019)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-