-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Proběhne veřejné jednání o zvýšení hladiny VD Nové Mlýny

15. února 2021
[Jihomoravský kraj]

Děti Země požadují přepracování podkladů

Hodnocení vlivů plánu Povodí Moravy, s. p., zvýšit vodní hladinu na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny o 35 cm na životní prostředí se po více než roce posunul do další fáze.

Ministerstvo životního prostředí totiž na čtvrtek 18. února 2021 od 16 hodin svolalo online veřejné projednání, kterého se může zúčastnit kdokoliv, kdo bude připojený na internetu.

Tohoto procesu EIA se od počátku aktivně účastní také Děti Země a Česká ornitologická společnost, neboť záměr má významný negativní vliv na území ptačí oblasti.

„Loni v prosinci jsme k dokumentaci zaslali třináct námitek, neboť je metodologicky vadná a z věcného hlediska obsahuje chyby a rozpory. Navíc nedošlo k posouzení variant zvýšení hladiny vody bez významně negativního vlivu na ptačí oblast, jak jsme žádali již v lednu 2020. Proto jsme navrhli, aby dokumentace byla přepracována nebo aby bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko EIA,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Povodí Moravy, s. p., si na vypracování dokumentace najalo Libora Ládyše, který ji vytvořil ve spolupráci s odborníkem na území NATURA 2000 Tomášem Kurasem.

Posudek má vypracovat Richard Kuk, kterého zase vybralo Ministerstvo životního prostředí. Příprava záměru má stát zatím téměř tři milióny korun.

„Povodí Moravy zatím postupuje nezákonně, pokud tvrdí, že v ptačí oblasti sice zvýšením hladiny vody dojde k negativnímu vlivu na ptáky, ale následnými opatřeními, které nazývá kompenzace, prostředí v nádrži opět zlepší. Zřejmě si myslí, že se tím vyhne prokázání, že manipulace s vodou má významný negativní vliv. Tento manévr je ovšem v rozporu s judikaturou a navíc by mohlo dojít k nevratným škodám na populacích ptáků, tvrdí Patrik.

Cílem záměru je v dolní a ve střední nádrži VD Nové Mlýny změnou manipulačního řádu zvyšovat hladinu vody o 35 cm z úrovně 170,00 metrů nad mořem a navrhnout opatření na zlepšení stavu různých druhů ptáků, hlavně rybáka obecného, v ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž.

Cílem procesu EIA je zjistit všechny významné vlivy a příp. navrhnout podmiňující podmínky.

Předmětem ochrany ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pěti druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je také nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného v ČR. Na nádrži se také každoročně shromažďuje více než dvacet tisíc vodních a mokřadních ptáků.

- - - - - - - - - - - - -

Odkaz na online veřejné projednání ve čtvrtek 18. února od 16 hodin
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=ma5897cdc1061e944c12d2a85b019ef8d

- - - - - - - - - - - - -


I. Průběh zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr zvýšit hladinu vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm


• 11.12.2019 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje vypracování oznámení
• 10.01.2020 = Děti Země a Česká společnost ornitologická zasílají vyjádření s žádostí vypracovat dokumentaci
• 12.02.2020 = Ministerstvo životního prostředí v závěrech zjišťovacího řízení uvádí, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, takže se zpracuje dokumentace, která zohlední deset požadavků (zasláno bylo 12 vyjádření, za veřejnost od Dětí Země a od České společnosti ornitologické)
• 09.12.2020 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci se 13 námitkami
• 08.02.2021 = Ministerstvo životního prostředí svolává online veřejné projednání od 16 hodin


II. Závěry zjišťovacího řízení z 12.02.2020 s 10 požadavky (výtah) na dokumentaci EIA:


1. Zpracovat kvalitní hodnocení vlivů na ptačí oblast, které musí být v souladu se zákonem, s judikaturou správních soudů i s metodickými dokumenty a musí zohlednit všechny připomínky a odstranit všechny zjištěné nedostatky.

2. Zpracovat kvalitní biologické hodnocení.

3. Uvést podrobný popis manipulace s vodní hladinou během roku při postupné realizaci záměru a po jeho skončení, kdy budou fungovat eliminační a kompenzační opatření na ochranu ptáků a dalších druhů organismů.

4. Uvést informace, při jaké konkrétní hladině nádrže budou probíhat jaké konkrétní stavební práce a jaké eliminační či kompenzační opatření a vliv těchto práci vyhodnotit.

5. Definovat délku všech terénních a stavebních prací tak, aby bylo zřejmé, v které roční době budou probíhat stavební práce (a jaké) a s jakými eliminačními či kompenzačními opatřeními.

6. Vyhodnotit vlivy na územní systém ekologické stability a na vodní a mokřadní druhy rostlin a živočichů.

7. Ověřit aktuální stav příprav dalších záměrů a vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy (např. dálnice D52).

8. Pokud by došlo k navyšování vodní hladiny v nádržích ještě před realizací některých opatření proti abrazi, musí být posouzen i vliv na abrazi ostrovů od vlnobití.

9. Uvést plánovaný objem kameniva pro výstavbu a vyhodnotit vliv jeho přepravy na všech dopravních trasách.

10. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které byly předloženy v těchto sedmi vyjádřeních (zbývajících pět nemělo žádné zásadní námitky): Ministerstvo životního prostředí (odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků a odbor ochrany vod), Krajský úřad Jihomoravského kraje (odbor životního prostředí a odbor územního plánování a stavebního řádu), Městský úřad Hustopeče, Česká inspekce životního prostředí, obec Přítluky, Česká společnost ornitologická a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.


III. Zjištěné výdaje Povodní Moravy, s. p., pro plán zvýšit hladinu vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm (viz https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani)


- smluvní firma (12.11.2018) Ekopontis, s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 124.500 Kč
- smluvní firma (21.06.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 758.000 Kč
- smluvní firma (28.06.2019) HG partner s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 1.480.000 Kč
- smluvní firma (30.07.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 557.000 KčVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Posuzování plánu na zvýšení hladiny vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny

Zvýšení hladiny VD Nové Mlýny projde procesem EIA (TZ, 19.02.2020)

Povodí Moravy připravuje zvýšení hladiny Nových Mlýnů (TZ, 22.01.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-