-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Obchodní centrum AMESIDE v Plzni musí mít proces EIA

9. září 2019
[Plzeňský kraj]

Vlivy stavby na životní prostředí se budou důkladně hodnotit

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejnil dne 27. srpna 2019 závěry zjišťovacího řízení k plánované výstavbě obřího obchodního centra AMESIDE v Plzni, kterými uznal požadavek Dětí Země, Krajské hygienické stanice i jednoho občana města na podrobné vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí procesem EIA.

V oznámení totiž hlavně chyběly důležité údaje o vlivech na okolí a na veřejné zdraví, zejména zvýšením intenzit hluku. Pražská firma Ameside, a. s., tak musí vypracovat dokumentaci EIA.

„S požadavkem krajského úřadu na vypracování dokumentace EIA jsme spokojeni, protože v našem vyjádření se čtrnácti požadavky jsme upozornili na mnoho chyb, nejasností a rozporů, takže bylo zcela logické, aby pro tuto monstrózní stavbu bylo nařízené podrobné vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. Také oceňujeme, že naše kritika absence údajů o vlivu stavby na hlukovou situaci se nezávisle objevila i ve vyjádření Krajské hygienické stanice jako jediné státní instituce,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém vyjádření, podobně jako jeden plzeňský občan, upozorňují, že stavbou vzroste škodlivá automobilová doprava, takže dojde k nadlimitnímu navýšení intenzit hluku a k dalšímu znečištění ovzduší.

Stavba také podle nich není v souladu se strategickými plány Plzně, jako je zejména plán udržitelné mobility, akční plán protihlukových opatření či program ke zlepšení kvality ovzduší.

„Součástí vyjádření je také odborné stanovisko MUDr. Evy Rychlíkové, Ph.D. ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem s jedenácti nedostatky, rozpory a vadami oznámení EIA, které se týkají vlivů na veřejné zdraví z hlediska intenzit hluku a stavu ovzduší. V dokumentaci EIA se má investor s tímto stanoviskem podrobně vypořádat, stejně jako se všemi podanými vyjádřeními,“ uvádí další podrobnosti Patrik.

Z vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje vyplývá, že nejsou řádně řešeny nadlimitní intenzity hluku z nočního provozu centra, dále chybí posouzení hluku při výstavbě a také z automobilové dopravy po dostavbě, tzn. hlavně na Denisově nábřeží, na Anglickém nábřeží, na Sirkové ulici, na Pražské a na Nádražní.

Zdrojem trvalého zvýšení intenzit hluku a znečištění ovzduší budou po dostavbě centra stacionární zdroje (vzduchotechnika) a liniové zdroje v podobě nárůstu počtu aut zaměstnanců, zásobování a návštěvníků centra, a to zejména na Denisově nábřeží. Tyto vlivy významně zhoršují veřejné zdraví a pohodu bydlení.

Nové olbřímí obchodní centrum AMESIDE na ploše 2,9 hektarů má být v prostoru vymezeném Americkou třídou, Denisovým nábřežím a stávajícími objekty Obchodního domu TESCO, polikliniky a administrativní budovy.

Stavba se má skládat ze dvou podzemních podlaží s parkovištěm pro téměř 1170 aut a s téměř 330 odstavnými místy. Na povrchu mají být obchody, stravovací a zábavné zařízení, kanceláře a byty a také zastřešené ulice.

Celková hrubá podlažní plocha je 13,2 hektarů. Výstavba má probíhat v letech 2022 až 2026.

Vyjádření k oznámení EIA, kromě již zmiňovaných tří, také zaslala Česká inspekce životního prostředí v Plzni, Plzeň 3, Plzeň a odbor životního prostředí. Tato vyjádření ovšem podrobný proces EIA nepožadovala.


* * * * * * * * * * *


I. Požadavky závěrů zjišťovacího řízení ze dne 12. 8. 2019 pro obchodní centrum AMESIDE v Plzni


1) Akustická studie
- Doplnit vstupní data, ze kterých hluková studie vychází.
- Doplnit intenzity dopravy stávající a po realizaci záměru na komunikacích Americká třída, Denisovo nábřeží, Sirková, Pražská.
- Doplnit další podkladové dokumenty, pokud na ně bude v hlukové studii odkazováno.
- Uvést posouzení hluku z dopravy u další chráněné zástavby (Denisovo nábřeží, Anglické nábřeží, Sirková, Pražská, Nádražní) a vyhodnocení navýšení hluku na těchto komunikacích.
- Posoudit hluk v období výstavby i provozu záměru – zásobování obchodního centra.

2) Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (zejména pak připomínky a doporučení MUDr. Evy Rychlíkové, Ph.D., držitelky osvědčení o autorizaci pro hodnocení zdravotních rizik a o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, pracovnice Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 24. 7. 2019).


II. Průběh hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE v Plzni na životní prostředí


27.06.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje oznámení EIA
18.07.2019 = vyjádření KHS Plzeňského kraje s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
29.07.2019 = vyjádření Dětí Země s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
29.07.2019 = vyjádření občana Plzně s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
27.08.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje závěry zjišťovacího řízení se šesti požadavky pro vypracování dokumentace EIA se zaměřením na vlivy intenzit hluku a na veřejné zdravíVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů stavby „AMESIDE“ v Plzni na životní prostředí

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-