-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ředitelství silnic a dálnic podepsalo s Dětmi Země dohodu v rámci modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice

18. září 2018
[Středočeský kraj]

Společná tisková zpráva ŘSD ČR a Dětí Země.

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve spolupráci se spolkem Děti Země. S cílem usnadnit modernizaci dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi podepsaly obě strany dne 10. září 2018 dohodu o důslednější ochraně ptáků před rizikem jejich zbytečných nárazů do průhledných protihlukových stěn. Práce na úseku budou zahájeny již v říjnu letošního roku.

V rámci dohody ŘSD vyhoví návrhům Dětí Země a doporučením České společnosti ornitologické o vhodnější úpravě povrchu průhledných protihlukových stěn. ŘSD vnímá potřebu jejich důsledné ochrany při provozování dálnice, takže je připraveno požadavek splnit a v rámci principu předběžné opatrnosti předejít zbytečným střetům ptáků s takovými typy stěn.

Děti Země se v dohodě zavázaly, že nepodají proti Ministerstvu dopravy správní žalobu o zákonnosti pravomocného stavebního povolení pro stavbu „D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“, jejímž cílem by bylo soudním rozhodnutím prosadit ornitology lepší způsob ochrany ptáků před nárazy do těchto stěn.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kroupa:

„Pokračujeme ve společně započatém dialogu, který jsme navázali v rámci přípravy dálnice D11 u Hradce Králové. Cílem Ředitelství silnic a dálnic je dokončit modernizaci naší nejdůležitější dopravní komunikace v co nejkratším termínu a opět jsme tedy upřednostnili vzájemnou dohodu před případným soudním sporem. Pevně věřím, že spolupráce mezi ŘSD a spolkem Děti Země bude i nadále pokračovat k všeobecné spokojenosti.“

Předseda Dětí Země RNDr. Miroslav Patrik říká:

„Dohoda je výhodná pro obě strany, protože ŘSD bude mít jistotu, že stavbu nebude provázet soudní spor o zákonnosti vydaného stavebního povolení a my budeme mít zase jistotu, že průhledné protihlukové stěny budou svou povrchovou úpravou doporučených v dohodě skutečně zaručovat, že se zbytečně nestanou pastí pro ptáky. Navržené tři možnosti úpravy těchto stěn vycházejí z odborné literatury a ze zkušeností a doporučení ornitologů.“

ŘSD a Děti Země první podobnou dohodu podepsaly dne 29. srpna 2018 a týkala se dálnice D1106 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Děti Země se v ní zavázaly do týdne stáhnout svůj rozklad proti vydání stavebního povolení, což učinily dne 5. září, a ŘSD ČR má do vydání kolaudačního souhlasu splnit devět jejich návrhů na přísnější ochranu přírody a veřejného zdraví především během výstavby této dálnice. Garantem za ŘSD ČR je ekologický dozor stavby firma NaturaServis, s. r. o.

Příloha k tiskové zprávě:

Dohoda mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Dětmi Země – Klubem za udržitelnou dopravu na důslednou ochranu ptáků u stavby „D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“ (2 strany, bez čtyř příloh).


* * * * * * * * *


Dohoda s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o uznání a realizaci návrhu Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu na důslednou ochranu ptáků, který je obsažen v jejich rozkladu ze dne 9. 8. 2017 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy dne 10. 7. 2017 pro stavbu „D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“


1. Úvod

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD), se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 a zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou, a pobočný spolek s názvem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen DZ), se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno a zastoupený členem výboru RNDr. Miroslavem Patrikem, uzavírají dobrovolně tuto dohodu s výše uvedeným názvem (dále jen Dohoda) a s níže uvedenými závazky.

1.2. ŘSD uznává, že návrh DZ na důslednou ochranu ptáků obsažený v jejich rozkladu ze dne 9. 8. 2017 (a také v jejich vyjádření ze dne 16. 5. 2018 a 16. 7. 2018 v rámci rozkladového řízení) proti vydání stavebního povolení pro modernizaci dálnice D1 v úseku 02 EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 10. 7. 2017, č.j. 800/2015-910-IKP/21, jak je uveden níže, je oprávněný, reálný, uskutečnitelný a týká se důsledné a oprávněné ochrany těchto druhů živočichů v ČR.

1.3. DZ uznávají, že návrh obsažený v jejich rozkladu ze dne 9. 8. 2017 (a upřesněný v jejich vyjádření ze dne 16. 5. 2018 a 16. 7. 2018) proti vydání stavebního povolení pro modernizaci dálnice D1 v úseku 02, jak je uveden níže, je v tomto konkrétním případě vhodnější a efektivnější realizovat mimosoudním způsobem, než vést s Ministerstvem dopravy soudní spor, jehož výsledek by mohl zbytečně ohrozit průběh modernizace této dálnice.

2. Závazky

2.1. ŘSD se dobrovolně zavazuje, že níže uvedený návrh DZ o vhodnější úpravě povrchu průhledných protihlukových stěn (dále jen PHS) na ochranu ptáků bude při modernizaci dálnice D1 v úseku 02 realizovat, protože vnímá potřebu jejich důsledné ochrany při provozování této dálnice, takže je připraveno ho splnit a v rámci principu předběžné opatrnosti předejít zbytečným střetům ptáků s PHS.

ŘSD se zavazuje, že při realizaci průhledných PHS zajistí jedno z níže uvedených provedení úpravy těchto PHS, které jsou ověřeny terénními průzkumy, odbornou literaturou a doporučovány Českou společností ornitologickou (viz např. jejich dopis ze dne 3. 9. 2018), takže se jedná o prověřené možnosti důsledné ochrany ptáků před jejich střety s tímto typem PHS:
a) Provedení průhledných PHS na mostních objektech proti nárazu ptáků bude zajištěno buď pískováním ve vertikálních pruzích širokých min. 2 cm a v rozestupech od sebe max. 10 cm, nebo nalepením vertikálních pásů se stejnými parametry (min. 2 cm široké a od sebe max. 10 cm).
c) Provedení průhledných PHS na mostních objektech proti nárazu ptáků bude zajištěno integrovanou drátěnou sítí s oky 2x2 cm.
d) Provedení průhledných PHS na mostních objektech proti nárazu ptáků bude zajištěno potiskem technologie sítotisku černých linek min. šíře 2 mm při rozteči max. 30 mm.

2.2. DZ se dobrovolně zavazují, že ve lhůtě do 10. 9. 2018 nepodají proti Ministerstvu dopravy správní žalobu o zákonnosti pravomocného stavebního povolení ze dne 25. 7. 2018, č.j. 5/2018-510/RK/38 pro stavbu „D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“ s cílem soudním rozhodnutím prosadit vhodnější způsob ochrany ptáků před nárazy do průhledných PHS, který na základě svého rozkladu ze dne 9. 8. 2017 (a jejich vyjádření ze dne 16. 5. 2018 a ze dne 16. 7. 2018), odborné literatury, doporučení České společnosti ornitologické a dalších podkladů považují za reálný, uskutečnitelný a logicky oprávněný.

DZ se dále zavazují, že když bude ŘSD nuceno podat žádost o změnu stavebního povolení pro předmětnou stavbu modernizace dálnice D1 v úseku 02 z důvodu změny povrchových úprav průhledných PHS, bude aktivně spolupracovat s ŘSD při zpracování a podání žádosti o tuto změnu stavebního povolení a také při vedení příslušného stavebního řízení.

3. Způsob kontroly

3.1. Splnění závazku ŘSD v bodě 2.1. Dohody představuje zaslání přesvědčivého dokladu v elektronické podobě na e-mail dz.brno@ecn.cz o prosazení DZ navržené úpravy povrchu průhledných PHS, a to nejpozději 15 dní před zahájením realizace těchto PHS.

3.2. Splnění závazků DZ v bodě 2.2. Dohody představuje upuštění od podání správní žaloby do 10. 9. 2018 proti rozhodnutí ministra dopravy ze dne 25. 7. 2018, č.j. 5/2018-510/RK/38 o potvrzení stavebního povolení ze dne 10. 7. 2017, č.j. 800/2015-910-IKP/21 pro modernizaci dálnice D1 v úseku 02.

4. Závěr

4.1. Obě strany Dohody se zavazují, že do 15 dní od jejího podepsání bude vydána společná tisková zpráva, na níž zástupci obou stran seznámí veřejnost s jejím obsahem. K tomuto účelu obě strany dohodnou obsah této společné tiskové zprávy, která bude ve stejný den koordinovaně zaslána sdělovacím prostředkům a od tohoto dne trvale umístěna na internetových stránkách obou stran.

4.2. Tato Dohoda je vydána ve dvou stejnopisech se stejným právním účinkem, platným po jejím podepsání oběma stranami, přičemž každá strana obdrží po jednom. Změny v Dohodě lze provádět jen se souhlasem obou stran.

4.3. Dohoda obsahuje čtyři přílohy, které tvoří rozklad DZ ze dne 9. 8. 2017 (1) proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 10. 7. 2017, č.j. 800/2015-910-IKP/21 pro modernizaci dálnice D1 v úseku 02, vyjádření DZ ze dne 16. 5. 2018 (2) a 16. 7. 2018 (3) v rámci rozkladového řízení a přehled výběru odborné literatury o efektivních způsobech ochrany ptáků před střety s průhlednými PHS (4).V Praze dne ............................ V Brně dne ...........................


Za Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu


.................................................................... ....................................................................
generální ředitel Ing. Jan Kroupa člen výboru RNDr. Miroslav Patrik
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dohoda ŘSD ČR s DZ k modernizaci D1 v úseku 02 v pdf

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-