-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dálnice D1106: Ředitelství silnic a dálnic ČR nalezlo společnou řeč s Dětmi Země

29. srpna 2018
[Královehradecký kraj]

Společná tisková zpráva ŘSD ČR a Dětí Země.

S cílem urychlit výstavbu dálnice D1106-1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem podepsaly dnes Ředitelství silnic a dálnic ČR a Děti Země kompromisní dohodu. Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhoví některým zásadním připomínkám spolku v oblasti ochrany životního prostředí a spolek do týdne stáhne svůj rozklad proti vydání stavebního povolení.

Zájmen Ředitelství silnic a dálnic je co nejrychlejší dostavba páteřní dálniční sítě. Je proto ochotno u dálnice D1106-1 přistoupit na zásadní návrhy Dětí Země, které důsledněji omezují negativní vliv výstavby a provozování této dálnice na životní prostředí a na přírodu a krajinu.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kroupa: „Dali jsme přednost dialogu, diskusi před žalobami. ŘSD ČR je připraveno zohlednit a vyhovět připomínkám Dětí Země v oblasti minimalizace dopadů stavby na životní prostředí. Aby dálnice skutečně lidem a regionu pomáhala, ne ho poškodila. Už nyní můžeme připomínky Dětí Země právě v tomto ohledu hodnotit jako smysluplné a do stavby dálnice D1106-1 je úpravami zahrneme. A tím ji můžeme hned začít stavět, neboť mimo jiné odvede citelnou dopravní zátěž alespoň z těžce zkoušené Jaroměře.“

Předseda Dětí Země RNDr. Miroslav Patrik říká: „Určitě je lepší vést dialog a právě u dálnice D1106-1 se podařilo nalézt vzájemnou shodu. Naším zájmem je bdít nad některými velkými stavbami, které negativně ovlivní životní prostředí, aby byly schvalovány podle zákona a s ohledem na ochranu přírody a účast veřejnosti při rozhodování. Vážíme si proto vstřícného postoje ŘSD ČR a bude-li to možné, lze takto postupovat také u dalších staveb, jejichž povolování se aktivně účastníme.“

Přílohy k tiskové zprávě:

1) Dohoda mezi ŘSD ČR a Dětmi Země – Klubem za udržitelnou dopravu o realizaci opatření na ochranu životního prostředí při výstavbě dálnice D1106-1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem

2) Rozklad Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1


* * * * * * * * * * *


Dohoda s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o uznání a realizaci návrhů Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu obsažených v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy dne 22. 6. 2018 pro dálnici D1101-6 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

1. Úvod

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD), se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 a zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou, a pobočný spolek s názvem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen DZ), se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno a zastoupený členem výboru RNDr. Miroslavem Patrikem, uzavírají dobrovolně tuto dohodu s výše uvedeným názvem (dále jen Dohoda) a s níže uvedenými závazky.

1.2. ŘSD uznává, že návrhy DZ obsažené v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IPK/19, jak jsou uvedeny níže, jsou oprávněné, reálné, uskutečnitelné a týkají se veřejného zájmu na důslednou, konkrétní a kontrolovatelnou ochranu přírody a krajiny a životního prostředí.

1.3. DZ uznávají, že návrhy obsažené v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1, jak jsou uvedeny níže, je v tomto konkrétním případě vhodnější a efektivnější realizovat mimoprocesním způsobem, než čekat na konec zdlouhavého rozkladového řízení s nejasným výsledkem.

2. Závazky

2.1. ŘSD se dobrovolně zavazuje, že níže uvedené návrhy bude na dálnici D1106-1 průběžně realizovat, protože vnímá potřeby ochrany přírody a krajiny a je připraveno níže uvedené podmínky plnit a předejít tak k ohrožení nebo poškození níže specifikovaných lokalit.

2.1.1. Během terénních pracích a během výstavby až do doby zkušebního provozu či předčasného užívání (dále jen provozu) bude technickými opatřeními zajištěna efektivní ochrana dřevin na březích vodotečí i retenčních nádraží a ucelených porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení.

2.1.2. Zemní práce podél vodotečí budou prováděny za účasti ekologického dozoru (ve smyslu podmínky č. 20 předmětného stavebního povolení byla již vybrána firma NaturaServis, s. r. o.) tak, aby nedošlo k ohrožení obojživelníků, zejména v době migračního tahu, a plazů. Obojživelníci a plazi budou chráněni před vstupem na staveniště dočasnými bariérami, které budou osazeny odchytovými nádobami.

2.1.3. Stavba bude realizována takovým způsobem, aby na území významných krajinných prvků (VKP) nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.

2.1.4. Plochy VKP dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu, a to do zahájení provozu.

2.1.5. Na dotčených pozemcích VKP bude omezen pohyb stavební techniky jen na nezbytně nutnou dobu.

2.1.6. ŘSD do dvou let od zahájení výstavby vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin k posílení funkce VKP na dotyku stavby, který určí plochy a místa pro tuto výsadbu, počty a druhy místně původních dřevin k výsadbě a zajistí péči o tyto dřeviny během tří let od jejich vysazení.

ŘSD se zavazuje, že do tří měsíců od vypracování tohoto projektu ho prostřednictvím ekologického dozoru poskytne DZ. Dále se ŘSD zavazuje, že tuto náhradní výsadbu zajistí do jednoho roku od zahájení provozu.

2.1.7. ŘSD bude pravidelným měřením vyhodnocovat hlučnost na staveništi a v případě překročení hlukových limitů stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, zajistí neprodlenou nápravu. Měřící body budou umístěny na nejbližších domech s trvalým bydlením a se souhlasem vlastníků těchto domů.

ŘSD se zavazuje, že do šesti měsíců od zahájení výstavby poskytne DZ informaci, kde se tyto měřící body nalézají. Dále se ŘSD zavazuje, že kolaudační souhlas získá do tří let od zahájení provozu. Pokud vzniknou objektivní časové prodlevy při získávání povolení pro realizaci nutných protihlukových opatření, bude ŘSD o této nové skutečnosti DZ informovat nejpozději 1 měsíc před uplynutím lhůty tří let od zahájení provozu, takže se tato nová skutečnost stane podkladem pro sepsání dodatku k této Dohodě.

2.1.8. ŘSD se zavazuje, že do zahájení provozu poskytne DZ prostřednictvím ekologického dozoru seznam všech zvláště chráněných druhů živočichů, kteří byli v trase dálnice D1106-1 nalezeni.

2.1.9. ŘSD se zavazuje, že do zahájení provozu poskytne DZ prostřednictvím ekologického dozoru seznam kompenzačních opatření jako způsob zmírnění škodlivých zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice D1106-1.

2.2. DZ se dobrovolně zavazují, že ve lhůtě do 7 dní od podepsání této dohody oběma stranami zašlou na Ministerstvo dopravy a na ŘSD se zaručeným elektronickým podpisem řádné zpětvzetí svého rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení dne 22. 6. 2018 pro dálnici D1106-1. Dále se DZ zavazují, že o svých případných námitkách, které vyplynou z průběžných zpráv, budou ŘSD informovat v nejbližším možném termínu.

3. Způsob kontroly

3.1. Splnění závazků ŘSD představuje zasílání průběžných zpráv v elektronické podobě na e-mail dz.brno@ecn.cz vždy do 31. 12. běžného roku od zahájení výstavby dálnice D1106-1 až do získání kolaudačního souhlasu.

3.2. Splnění závazků DZ představuje řádně podané a řádně doručené zpětvzetí jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1 na Ministerstvo dopravy a na ŘSD v dohodnuté lhůtě.

4. Závěr

4.1. Obě strany Dohody se zavazují, že do 15 dní od jejího podepsání bude svolána společná tisková konference, na níž zástupci obou stran seznámí veřejnost s jejím obsahem. K tomuto účelu obě strany dohodnou obsah společné tiskové zprávy, která bude na této tiskové konferenci předložena a bude také ve stejný den trvale umístěna na internetových stránkách obou stran.

4.2. Tato Dohoda je vydána ve dvou stejnopisech se stejným právním účinkem, platným po jejím podepsání oběma stranami, přičemž každá strana obdrží po jednom. Změny v Dohodě lze provádět jen se souhlasem obou stran.

4.3. Dohoda obsahuje jednu přílohu, kterou tvoří rozklad DZ ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy v jeho rozhodnutí ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IPK/19 pro dálnici D1101-6 Hradec Králové – Předměřice nad Labem.


V Praze dne ............................ V Brně dne ...........................

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu


.................................................................... ....................................................................
generální ředitel Ing. Jan Kroupa člen výboru RNDr. Miroslav Patrik* * * * * * * * * *Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041

Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury a ÚP
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

Zasláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

23. 7. 2018


1. Oznámení o účasti ve stavebním řízení dle § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
2. Rozklad proti vydání stavebního povolení pro záměr „Dálnice D11, stavba 1106-1 Hr. Králové – Předměřice n. L.“ – k č.j. 265/2018-910-IPK/19 ze dne 22. 6. 2018 (35 SO)


Ministerstvo dopravy (dále jen MD) veřejnou vyhláškou ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IKP/19, která byla zveřejněná dne 22. 6. 2018, na základě žádosti ŘSD ČR ze dne 19. 4. 2018, oznámilo vydání stavebního povolení pro stavbu dálnice D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (35 SO).

Záměr představuje výstavbu nové dálnice délky 7,64 km a s parametry D27,5/120 s plánovanou dobou výstavby od 8/2018 do 12/2022 za cca 7 mld. Kč. Stavba obsahuje 35 SO jako např. MÚK Plotiště, 5 mostů, 1 PHS, 3 retenční nádrže, vegetační úpravy, oplocení apod. Stavba patří mezi prioritní dopravní stavby, takže spadá pod definici dle § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb. (tzn. že žalobu lze podat do 1 měsíce od doručení).

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) jako účastník předmětného stavebního řízení dle § 3 písm. i) bodu 2 a § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. podávají tímto ve lhůtě do 23. 7. 2018 tento

r o z k l a d

a žádají, aby stavební povolení bylo dle § 152 odst. 5 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Napadáno je rozhodnutí v celém rozsahu.


Odůvodnění:

I. Oznámení o účasti dle § 3 písm. i) bodu 2 a § 9c odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

V § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí: „Pro účely tohoto zákona se rozumí dotčenou veřejností právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.“

V § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí: „Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.“

V § 9c odst. 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí: „Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.“

V § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí: „Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.“
V § 9c odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí: „Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4.“

Děti Země v souladu s § 3 písm. i) bodu 2 a § 9c odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. tímto oznamují svou účast v předmětném stavebním řízení (č. 2) o povolení stavby dálnice D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem, resp. v rozkladovém řízení.

Děti Země dále sdělují, že splňují podmínky dle § 3 písm. i) bodu 2 výše cit. zákona pro účast v tomto řízení, neboť předmětem jejich činnosti mj. ochrana životního prostředí, hlavní činností není podnikání a ani jiná výdělečná činnost a existují déle než tři roky. Důkazem jsou stanovy (viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=772350) a další údaje ve veřejném rejstříku (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=836876&typ=UPLNY).


II. Přehled důvodů rozkladu

1. Úvod

Děti Země připomínají, že předmětná dálnice D1106-1 se na MD povoluje již podruhé, jak dokládá níže uvedený průběh stavebního řízení č. 1, kterého se Děti Země účastnily jen podáním rozkladu ze dne 3. 7. 2017.

Průběh stavebního řízení č. 1 pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem
• 12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení (36 stavebních objektů)
• 02.03.2017 = MD vydává oznámení č.j. 508/2016-910-IPK/8 o zahájení stavebního řízení
• 01.06.2017 = MD vydává stavební povolení č.j. 508/2016-910-IPK/26
• 03.07.2017 = Děti Země (a dvě majitelky pozemků z Dolan) podávají rozklad
• 27.03.2018 = ministr dopravy rozhodnutím č.j. 36/2017-510-RK/32 stavební povolení ruší a řízení zastavuje

Je tedy zřejmé, že celý obsah všech tří rozkladů nebyl ministrem dopravy úplně přezkoumán. Není tak transparentně zjistitelné, jak si jednotlivé rozkladové námitky právně stojí.

Jisté je jen to, že námitka Dětí Země v jejich rozkladu o podezření na nezákonné vydání závazného stanoviska MěÚ Hradec Králové ze dne 6. 10. 2016, č.j. MMHK/138197/2016 sp2/mrk, SZ MMHK/134132/2016 k zásahu do dvou vodotečí jako VKP byla důvodná, neboť toto závazné stanovisko bylo rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodnutím ze dne 30. 10. 2017, č.j. KUHK-32974/ZP/2017 zrušeno.

Děti Země tedy očekávají, že nové závazné stanovisko pro tyto dvě vodoteče bude pro předmětné stavební řízení (č. 2) vydáno s datem po 30. 10. 2017, bude již odpovídat zákonným požadavkům a bude součástí spisu, tzn. jeho příp. podmínky budou součástí podmínek napadeného stavebního povolení (č. 2).

Průběh stavebního řízení č. 2 pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem
19.04.2018 = ŘSD ČR podává znovu žádost o vydání stavebního povolení (35 stavebních objektů)
11.05.2018 = MD vydává oznámení č.j. 265/2018-910-IPK/4 o zahájení stavebního řízení
22.06.2018 = MD vydává stavební povolení č.j. 265/2018-910-IPK/19
23.07.2018 = Děti Země podávají rozklad

Děti Země tedy níže ministru dopravy předkládají důvody tohoto svého rozkladu, které logicky vycházejí z obsahu jejich rozkladu ze dne 3. 7. 2017 proti vydání stavebního povolení ze dne 1. 6. 2017, č.j. 508/2016-910-IPK/26 pro stejnou stavbu dálnice. Hlavní rozdíl je kladen na závazné stanovisko k zásahu do VKP.


2. K podmínce č. 24 stavebního povolení

MD v podmínce č. 24 uložilo ŘSD ČR následující: „Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolu jejich technického stavu.“

Děti Země s úmysly MD souhlasí, nicméně se domnívají, že takto formulovaná podmínka není konkrétní, vymahatelná a kontrolovatelná. Není totiž zřejmé, jakou hranicí je pojem „minimalizace“, resp. kdy lze tvrdit, že jde o minimalizaci negativních účinků a kdy ještě ne. Bylo by proto vhodné stupeň těchto účinků konkretizovat, a to příp. i prostorově a časově.

Rovněž není zřejmé, kdo a kdy bude kontrolovat splnění této podmínky, resp. na základě jakých kritérií bude možné konstatovat, že podmínka č. 24 je splněna a stavebník bude moci stavbu realizovat, resp. podmínka splněna není a stavebník bude muset provést další minimalizaci vlivů pro následnou kontrolu.


3. Žádost o přezkum závazných stanovisek podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Podklady pro vydání stavebního povolení tvoří i závazná stanoviska dle § 149 odst. 1 správního řádu a dle § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona. Děti Země proto dle § 149 odst. 4 správního řádu žádají MD, aby zajistilo přezkum zákonnosti VŠECH vydaných závazných stanovisek ve spisu příslušnými nadřízenými orgány, přičemž z opatrnosti uvádějí pojem „všech“, aby nedopatřením nebylo nějaké opomenuto.

Jde zejm. o tato závazná stanoviska těchto úřadů (příkladmo):
1) závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje ze dne 3. 9. 2013, č.j. S-KHSHK 20309/2013/2/HOK.JC/Ze (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
2) závazné stanovisko SŽDC ze dne 26. 2. 2014, č.j. 18017/13-OŘ HKR-150 (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
3) závazné stanovisko SŽDC ze dne 24. 2. 2017, č.j. 13117/2017-SŽDC OŘ HKR-ÚT (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
4) závazné stanovisko SŽDC ze dne 16. 3. 2018, č.j. 13536/2018-SŽDC OŘ HKR-ÚT
5) závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 31. 3. 2014, č.j. MP-SOP0596/14-2/Bj (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
6) závazné stanovisko MV ze dne 2. 12. 2015, č.j. MV-177397-2/OBP-2015 (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
7) závazné stanovisko MV ze dne 18. 5. 2018, č.j. MV-56593-2/OBP-2018
8) závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 10. 10. 2013, č.j. MMHK/168251/2013 zp/mrk k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
9) závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 16. 9. 2011, č.j. MMHK/168251/2013 zp/mrk SZ MMHK/193585/2013
10) závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 3. 4. 2017, č.j. SZ MMHK/057382/2017/ŽP2/Hlav (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
11) koordinované závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 29. 10. 2013, č.j. SZ MMHK/144149/2013/ŽP/Čer
12) koordinované závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 4. 11. 2013, č.j. MMHK/193585/2013 (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
13) koordinované závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 17. 12. 2013, č.j. SZ MMHK/144149/2013/ŽP/Čer (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
14) koordinované závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 30. 9. 2016, č.j. SZ MMHK/154631/2016/ŽP2/Hlav MMHK/175205/2016
15) závazné stanovisko EIA vydané MŽP dne 7. 12. 2016 pod č.j. 1717/550/16, 70721/ENV/16 (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
16) závazné stanovisko EIA vydané MŽP dne 1. 2. 2017, č.j. 90289/ENV/16 (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
17) závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru hlavního architekta ze dne 18. 6. 2014, č.j. MMHK/085031/2014 – vydané dle § 15 stavebního zákona (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
18) závazné stanovisko MM Hrade Králové, odboru hlavního architekta ze dne 23. 3. 2016, č.j. MMHK/055079/2016/ST3/Ma – vydané dle § 15 stavebního zákona (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
19) závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 10. 9. 2013, č.j. HSHK-1315/OP-2013/b (součást i spisu stavebního povolení č. 1)
20) závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 4. 6. 2018, č.j. 5150-18-701
21) závazné stanovisko MO ČR ze dne 16. 4. 2018, č.j. 1753/69045/2018-1150-OÚZ-PCE

Pokud nadřízené orgány zjistí, že závazná stanoviska k povolení záměru byla vydána v rozporu s § 3 a § 50 odst. 4 správního řádu, pak Děti Země navrhují, aby byla dle § 149 odst. 4 správního řádu změněna nebo dle § 149 odst. 5 správního řádu v rámci přezkumných řízení zrušena (více níže).


3.1. K zákonnosti závazného stanoviska KHS Královéhradeckého kraje ze dne 3. 9. 2013 na ochranu veřejného zdraví

Stejně jako ve stavebním povolení pro dálnici D1106-1 ze dne 1. 6. 2017, č.j. 508/2016-910-IPK/26, tak se v napadeném stavebním povolení ze dne 22. 6. 2018 nachází závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje ze dne 3. 9. 2013, č.j. S-KHSHK 20309/2013/2/HOK.JC/Ze, takže Děti Země níže opakují tuto svou námitku.

V napadeném stavebním povolení jsou dle závazného stanoviska KHS pod podmínkou č. 33 uloženy 2 podmínky na ochranu veřejného zdraví.

Děti Země žádají, aby Ministerstvo zdravotnictví napadené závazné stanovisko KHS dle § 149 odst. 5 správního řádu zrušilo a aby při vydání nového byly splněny níže uvedené návrhy. Tím bude zaručeno, že dotčené veřejné zájmy budou lépe chráněné před negativní stavební činnosti.


3.1.1. Děti Země považují za nesprávné a v rozporu se základním účelem zákona o ochraně veřejného zdraví, aby před vydáním stavebního povolení nebylo jednoznačné, kde budou zařízení staveniště a zda na nich budou pracovat stroje či zařízení, které budou produkovat škodlivé emise a škodlivé intenzity hluku.

Tyto skutečnosti je podle Dětí Země nutné znát, aby bylo zřejmé, že stavební činností nedochází k porušování limitů a pokud ano, tak zda jsou učiněna veškeré eliminační opatření, která musejí být technicky i časově reálná.

Je proto nelogické, aby v napadeném závazném stanovisku nebyly uloženy podmínky, které se vztahují k zařízení staveniště, kde mohou pracovat hlučné stroje a zařízení, tzn. z předložené DSP a z hlukové studie není jednoznačně zřejmé, zda a v jakém množství bude možné použít mobilní drtiče stavebního odpadu, mobilní betonárku apod., anebo zda bude moci použít hlučnější stroje.

Nelze proto akceptovat postup, že tyto základní informace budou zřejmé až po vydání napadeného stavebního povolení. Splnění hlukových limitů by se tak nesprávně řešilo bez účastníků stavebního řízení, což je nepřípustné, zvláště když se nebudou moci vyjádřit k nové hlukové studii, na základě které se budou v novém závazném stanovisku KHS ukládat nové podmínky k ochraně veřejných zájmů.

Naopak je nezbytné, aby v hlukové studii jako podkladu pro vydání stavebního prostředí byly simulovány různé modelové varianty, z nichž mj. z plošného hlediska vyplyne, do jakých míst (kam) budou zasahovat různé modelové intenzity hluku. Tímto způsobem tak může dojít k určení ploch, kde je buď zcela či jen částečně nežádoucí, aby na nich pracovaly významné zdroje hluku, příp. i škodlivých emisí.


3.1.2. Děti Země mezi podmínkami závazného stanoviska (a stavebního povolení) postrádají konkrétní údaj o max. délce předčasného užívání stavby či zkušebního provozu, který by omezil jejich dobu, aby příp. realizace potřebných protihlukových opatření neprobíhala „neúměrně dlouho“. Takový údaj, např. 1 rok, v závazném stanovisku KHS chybí, takže bez něho bude jen na časové a věcné libovůli ŘSD ČR, kdy zajistí podlimitní intenzity hluku. Tento postup je nepřípustný.


3.1.3. Děti Země mezi podmínkami závazného stanoviska (a stavebního povolení) postrádají konkrétní údaj o termínu, do kdy by měly být zhotovené příp. dodatečná protihluková opatření, včetně ověření jejich účinnosti prostřednictvím kontrolního měření, pokud by kontrolní měření u rodinného domu na lokalitě U Mlýnku zjistilo, že limity nejsou dodrženy. Bylo by tedy vhodné, aby podmínka č. 1 závazného stanoviska KHS byla buď takto doplněna, nebo aby byla uložená nová podmínka závazného stanoviska.

Děti Země proto požadují, aby Ministerstvo zdravotnictví napadené závazné stanovisko KHS dle § 149 odst. 5 správního řádu zrušilo a uložilo žadateli pro vydání nového závazného stanoviska KHS vypracovat novou hlukovou studii, která na základě 2-3 modelových situací vytipuje místa s přípustnými liniemi limitu hluku.

Dále by měl žadatel zpracovatelům této studie navrhnout několik míst, kde by chtěl umístit zařízení staveniště, která musejí být známá již před vydáním stavebního povolení. KHS pak až na základě této nové hlukové studie vydá ke stavebnímu řízení nové závazné stanovisko. Jedině tak bude možné posoudit, že umístění zařízení staveniště a použití „škodlivějších“ strojů nebude v rozporu s veřejnými zájmy.

Současně by ministerstvo mělo ve svém zrušujícím stanovisku zavázat KHS k tomu, aby v podmínkách nového závazného stanoviska byla nejasná podmínka č. 1 upřesněna (viz výše) o konkrétní termín či lhůtu (např. časově omezila délku zkušebního provozu...), které by nutily ŘSD ČR řešit příp. nadlimitní hluk.


3.2. K zákonnosti závazného stanoviska MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 10. 10. 2013 k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

3.2.1. V napadeném stavebním povolení je dle nově vloženého (ve stavebním řízení č. 1 nebylo ve spise) závazného stanoviska MM Hradec Králové ze dne 10. 10. 2013, č.j. MMHK/168251/2013 zp/mrk k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. pod podmínkou č. 39 uloženo 9 podpodmínek, z nichž 2 navrhují Děti Země změnit (viz níže) a další 4 podmínky do tohoto závazného stanoviska doplnit (viz bod 3.2.2.).

Podmínka č. 39c) uvádí následující: „Velký význam bude mít zachování břehového porostu okolo vodotečí i retenčních nádraží a ucelených porostů zeleně v nejbližším okolí stavby.“

Podle názoru Dětí Země je takto formulovaná podmínka nejasná a měla by být buď ze závazného stanoviska vyškrtnuta, nebo aspoň změněna dle níže uvedeného námětu, neboť není zřejmé, co přesně a komu se ukládá za povinnost – obsah podmínky (věty) je de facto jen deklaratorní.

Děti Země navrhují příkladmo tuto změnu podmínky č. 39c) stavebního povolení: „Během terénních pracích a během výstavby až do doby zkušebního provozu či předčasného užívání bude technickými opatřeními zajištěna efektivní ochrana dřevin na březích vodotečí i retenčních nádraží a ucelených porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení.“

Podmínka č. 39d) uvádí následující: „Zemní práce podél vodotečí musí být prováděny v době mezi podzimním a jarním tahem obojživelníků. V této době bude nutné provést přeložky koryt včetně ohumusování svahů.“

Podle názoru Dětí Země je tato podmínka nekonkrétní a tedy těžko kontrolovatelná, takže by měla být změněna tak, že by měla obsahovat konkrétní měsíce, kdy lze tyto zemní práce provádět, tj. dle níže uvedeného námětu.

Děti Země předkládají tento námět změny podmínky č. 39d) stavebního povolení, který by měl krajský úřad nadřízený jako odborný orgán ochrany přírody doplnit: „Zemní práce podél vodotečí musí být prováděny v době mezi podzimním a jarním tahem obojživelníků, tzn. během měsíců ??? V této době bude nutné provést přeložky koryt včetně ohumusování svahů.“

Souhrnně řečeno, Děti Země žádají, aby krajský úřad podmínky č. 39c) a 39d) napadeného stavebního povolení u závazného stanoviska ze dne 10. 10. 2013 k zásahu do VKP dle § 149 odst. 4 správního řádu změnil (příp. podmínku č. 39c) vyškrtnul) tak, aby byla jednoznačná konkrétní a kontrolovatelná dle výše uvedených návrhů. Tím bude zaručeno, že dotčené veřejné zájmy budou lépe chráněné před negativní stavební činností.


3.2.2. Podle názoru Dětí Země neobsahuje závazné stanovisko další potřebné podmínky na ochranu VKP, resp. na zmírnění negativního vlivu stavby na jeho funkčnost a stabilitu. Proto Děti Země navrhují, aby závazné stanovisko bylo změněno tak, aby mezi podmínkami byly zahrnuty níže uvedené návrhy:
- návrh č. 1 na doplnění nové podmínky: „Stavba bude realizována tak, aby na území VKP nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.“
- návrh č. 2 na doplnění nové podmínky: „Plochy VKP dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu, a to do zahájení zkušebního provozu či do zahájení předčasného užívání stavby.“
- návrh č. 3 na doplnění nové podmínky: „Na dotčených pozemcích VKP nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.“
- návrh č. 4 na doplnění nové podmínky: „Podkladem pro stavební řízení bude projekt s návrhem náhradní výsadby dřevin na posílení funkce VKP na dotyku stavby, který stanoví, že k výsadbě dojde do zahájení zkušebního provozu či do předčasného užívání, určí plochy a místa pro náhradní výsadbu, určí počty a druhy místně původních dřevin k výsadbě a zajistí péči o tyto dřeviny během 3 let od jejich vysazení.“

Souhrnně řečeno, Děti Země žádají, aby krajský úřad uvedené 4 navržené podmínky doplnil (příp. je upravil) k již 9 podmínkám závazného stanoviska ze dne 10. 10. 2013, tzn. dle § 149 odst. 4 správního řádu ho tímto změnil. Tím bude zaručeno, že dotčené veřejné zájmy budou lépe chráněné před negativní stavební činností.


3.3. K zákonnosti závazného stanoviska EIA vydaného MŽP dne 7. 12. 2016

3.3.1. Stejně jako ve stavebním povolení pro dálnici D1106-1 ze dne 1. 6. 2017, č.j. 508/2016-910-IPK/26, tak se v napadeném stavebním povolení ze dne 22. 6. 2018 nachází závazné stanovisko EIA ze dne 7. 12. 2016, a to pod podmínkou č. 40, která obsahuje 9 podpodmínek, které jsou označeny písmeny a podbody (ve stavebním povolení ze dne 1. 6. 2017 pro stejnou stavbu bylo převzato dokonce 10 podmínek závazného stanoviska EIA!).

Dětem Země je známo, že dne 4. 8. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 100/2001 Sb. (č. 256/2016 Sb.), která obsahuje § 23a o prioritních stavbách. V ust. § 23a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí:
„Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr,
a) který se nachází na transevropské dopravní síti,
b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015,
c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.“) a
d) který stanoví vláda nařízením.“

V ust. § 23a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí:
„Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let.“

Nařízení vlády ze dne 24. 8. 2016, č. 283/2016, o stanovení prioritních dopravních záměrů nabylo účinnosti dne 12. 9. 2016, přičemž podle něho je stavba „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“ prioritním záměrem ve smyslu § 23a zákona č. 100/2001 Sb. Podle této úpravy musí být pro záměr vydáno závazné stanovisko EIA podle § 23a odst. 3 a 5 cit. zákona s tím, že výše uvedená argumentace se na tuto situaci vztahuje analogicky.

Děti Země jsou přesvědčeny, že vydání závazného stanoviska EIA podle ust. § 23a zákona č. 100/2001 Sb. o „prioritních stavbách ČR“ a podle nařízení vlády č. 283/2016 je nesprávné, neboť jsou v rozporu s účelem cit. zákona o efektivní účasti dotčené veřejnosti a především se směrnicí EIA.

Děti Země níže předkládají stručné námitky proti právnímu rámci schvalování závazných stanovisek EIA u „prioritních staveb“, kterou je i dálnice D1106, resp. D1106-1, a to bez nového procesu EIA s přiměřenými lhůtami, s absencí vyjádření dotčené veřejnosti a bez objektivního posouzení variant (i s účastí veřejností).

Nesouhlas se zákonem č. 256/2016 Sb., který Děti Země považují za protiústavní a odporující právu EU:

Dne 5. 8. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 256/2016 Sb., kterým byl změněn zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato změna umožňuje pro vybrané stavby (včetně D1106), jejichž vlivy na životní prostředí byly posouzeny podle zákona č. 244/1992 Sb., a tedy nikoli v souladu s právem EU (navíc jsou stanoviska EIA pro tyto záměry vydána před mnoha lety a tedy vesměs neaktuální) provést namísto nového procesu posuzování EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. za účasti veřejnosti, pouze vydání „závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru“ podle § 23a zákona č. 100/2001 Sb. A navíc bez účasti veřejnosti!

Děti Země považují zákon č. 256/2016 Sb. za protiústavní, jelikož nejde o obecnou normu, ale o účelově schválený speciální zákon vztahující se na předem vybrané konkrétní záměry, které jsou taxativně vyjmenovány v důvodové zprávě k zákonu č. 256/2016 Sb. a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů. Jedním z těchto záměrů je i stavba „Dálnice D11 1106 Hradec Králové - Smiřice“.

Podle názoru Dětí Země je nedostatek obecnosti právní úpravy zásadní vadou, pro kterou by měl být zákon č. 256/2016 Sb. zrušen. V tomto smyslu lze odkázat na nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, kterým byl zrušen § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v němž Ústavní soud mimo jiné konstatoval, že „K základním principům materiálního právního státu náleží maxima všeobecnosti právní regulace (požadavek obecnosti zákona). Všeobecnost obsahu je ideálním, typickým a podstatným znakem zákona (resp. i právního předpisu vůbec). Smyslem rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní je svěření všeobecné a prvotní mocenské regulace státu zákonodárství, odvozené všeobecné mocenské regulace a rozhodování o individuálních případech správě a výlučně jenom rozhodování o individuálních případech soudnictví. Z uvedeného vymezení definičního znaku pojmu zákona (resp. právního předpisu) se pak odvíjí pojem zákona (právního předpisu) v materiálním smyslu, od něhož nutno odlišovat zákony (právní předpisy) ve smyslu formálním.“

Dále lze upozornit na nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, kterým byl zrušen zákon č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně. V tomto nálezu Ústavní soud mj. uvedl, že „ustanovení zákona stanovující (pro konkrétní stavbu) neodůvodněně odlišný procesní režim porušují princip rovnosti v právech“.

Je tedy zřejmé, že tento zákon je v rozporu s ústavním pořádkem, takže by měl být podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR předložen Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení zákona č. 256/2016 Sb.

Děti Země jsou dále přesvědčené, že zákon č. 256/2016 Sb. je rovněž v rozporu s požadavky směrnice EIA, konkrétně jejích čl. 5, 6 a 8, které vyžadují, aby záměry uvedené v příloze č. I směrnice EIA byly vyhodnoceny z hlediska svých dopadů na životní prostředí. Podle bodu 7 přílohy č. I směrnice EIA patří k takovým záměrům i výstavba dálnic a rychlostních silnic, tedy i předmětný záměr, který se povoluje.

Postup zavedený citovaným zákonem, resp. platným zněním § 23a zákona č. 100/2001 Sb., přitom vylučuje vyhodnocení dopadů dálnice D1106 na životní prostředí, které by bylo provedeno v souladu s požadavky čl. 5 směrnice EIA. Současně zcela znemožňuje účast veřejnosti na tomto vyhodnocení ve smyslu čl. 6 směrnice EIA a rovněž zohlednění výstupů vyhodnocení v řízení o povolení záměru podle čl. 8 směrnice EIA.

Současně nejde ani o případ předpokládaný v čl. 1 odst. 4 směrnice EIA, ve znění před schválením její změny směrnicí 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014, ani čl. 2 odst. 4 nebo 5 směrnice EIA ve znění naposledy citované směrnice, neboť nejde o záměr, který by byl přijímán legislativním aktem (čemuž by v ČR navíc z výše uvedených důvodů bránila protiústavnost takovéhoto postupu).

Je tedy zřejmé, že rozpory zákona č. 256/2016 Sb., resp. § 23a zákona č. 100/2001 Sb., se směrnicí EIA, bude nutné dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU předložit Soudnímu dvoru EU k soudnímu přezkoumání.


3.3.2. Jak již bylo výše uvedeno, tak stavební povolení v podmínce č. 40 obsahuje 9 podpodmínek (a s dílčími podpodmínkami), které MD pro fázi přípravy, výstavby a provozování dálnice převzalo ze závazného stanoviska EIA ze dne 7. 12. 2016, které pro stavbu D1106 Hradec Králové – Smiřice vydalo MŽP.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a ve vztahu k ust. § 149 správního řádu se jedná o závazné stanovisko, které je povinným podkladem pro navazující správní řízení, takže jeho všechny relevantní podmínky musejí být součástí podmínek navazujícího správního rozhodnutí, aby byly zákonným způsobem vykonatelné, vymahatelné a kontrolovatelné.

MD dle svého názoru relevantní podmínky tohoto závazného stanoviska EIA do stavebního povolení pro stavbu D1106-1 převzalo, kromě těchto tří podmínek:
* č. 2 – tato podmínka byla ovšem součástí stavebního povolení ze dne 1. 6. 2017 pro předmětnou stavbu, přičemž z napadeného stavebního povolení není řádně seznatelné a přezkoumatelné, na základě jakých důvodů nebyla opět převzata
* č. 10 a č. 11 – ze závazného stanoviska EIA vyplývá, že tyto podmínky se týkají stavby D1106-2

A. Neuložením podmínky č. 2 závazného stanoviska EIA ze dne 7. 12. 2016 bez přezkoumatelných důvodů v napadeném stavebním povolení je podle názoru Dětí Země porušením základních zásad správního řízení, resp. § 3 ve vztahu k § 2 odst. 4 a k § 68 odst. 3 správního řádu.

Pokud podmínka č. 2 závazného stanoviska EIA byla již splněna, měla být tato skutečnost uvedena v odůvodnění napadeného stavebního povolení, přičemž její splnění musí být rovněž doloženo ve spise. Pokud splněna nebyla, tak tato podmínka měla být součástí napadeného stavebního povolení. Navíc podle názoru Dětí Země je takto formulovaná podmínka č. 2 závazného stanoviska sice potřebná, nicméně není zřejmé, kdo a do kdy má takový seznam udělat a k čemu má sloužit. Tyto konkrétní údaje v podmínce č. 2 chybějí, takže ji nelze považovat za správně definovanou a měla by být konkretizována.


B. Děti Země dále žádají, aby ministr ŽP na základě přezkumu zákonnosti závazného stanoviska EIA ze dne 7. 12. 2016 dle § 149 odst. 4 správního řádu provedl změnu obsahu některých jeho podmínek, neboť řada z nich není konkrétní, vymahatelná a kontrolovatelná, příp. jsou nelogické (více viz níže).

Změnou některých podmínek stanoviska EIA sice bude zaručeno, že dotčené veřejné zájmy budou lépe chráněné od stavební činnosti, nicméně se touto změnou nijak neodstraní zásadní pochybení MŽP (a české vlády), kterým je vydání cit. závazného stanoviska EIA v „rychlém režimu“ dle § 23a zákona č. 100/2001 Sb., a tedy bez účasti veřejnosti, která má zákonné právo se účastnit celého a řádného procesu EIA.


1. Podmínka 40a) stavebního povolení uvádí, že dočasné a stabilní kompenzační opatření pro nevhodný vnik živočichů na staveniště, resp. na vozovku, mají být navržené do prováděcího projektu.

Podle Dětí Země je ale nezbytné, aby takový návrh byl předložen společně s DSP již do stavebního řízení, aby se s ním mohli účastníci stavebního řízení z řad spolků (jako jsou Dětí Země) a veřejnost řádně seznámit a vyjádřit se k němu. Budou-li předloženy až v prováděcím projektu, tak se s těmito návrhy (konkrétně s jakými a kde a kdy budou realizovány) Děti Země v souladu se svými stanovami a účelem účasti ve stavebním řízení nemohou seznámit a vyjádřit se k nim.

Je tedy nutné podmínku změnit tak, že ŘSD ČR již do stavebního řízení předloží konkrétní návrh těchto kompenzačních opatření.


2. Podmínka 40b) stavebního povolení obsahuje 4 podbody, přičemž v prvním podbodu uvádí, že v prováděcí dokumentaci se mají podrobně řešit opatření na ochranu fauny a flóry, a to např. sadovými úpravami s cílem posílit funkci biokoridorů a VKP.

Podle Dětí Země je nutné podmínku změnit tak, aby tato opatření byla předložena nejpozději ke stavebnímu řízení, neboť jde o poslední správní řízení, jehož se mohou spolky jako Děti Země účastnit a efektivně naplnit tak své stanovy, jejichž cílem je hájit veřejný zájem ochrany přírody a životního prostředí. Současně je nutné, aby obsah těchto sadových úprav byl konkretizován, aby bylo zřejmé, co přesně budou obsahovat, aby byly kontrolovatelné.

Podmínka 40b) stavebního povolení v druhém podbodu uvádí, že bude zachován a obnoven břehový porost kolem vodotečí a kolem retenčních nádrží.

Podle Dětí Země je i v tomto případě nutné, aby byl tento podbod konkretizován tak, aby bylo zřejmé, co znamená „obnova“ porostu (počty a druhy dřevin, místa a do kdy a v jakém rozsahu má k ní dojít (Děti Země navrhují optimálně do zahájení zkušebního provozu či do zahájení předčasného užívání dálnice).

Podmínka 40b) stavebního povolení ve třetím podbodu uvádí, že zemní práce mají probíhat „přednostně v době mezi jarním a podzimním tahem obojživelníků“.

Podle Dětí Země je nutné podmínku změnit tak, aby bylo zřejmé, o jaké konkrétní časové období běžného roku se jedná, tzn. vymezit konkrétní dny a měsíce, kdy k tahu obojživelníků dochází.


4. Absence závazného stanoviska k zásahu do VKP dvou vodotečí jako náhrada po zrušení závazného stanoviska MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 6. 10. 2016

Podle zjištění Dětí Země chybí ve spisu náhrada za závazné stanovisko MM Hradec Králové, odboru ŽP ze dne 6. 10. 2016, č.j. MMHK/138197/2016 zp2/mrk k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vodotečí Olšovka a Trotina (viz mapa na str. 10 tohoto rozkladu), které bylo napadeno Dětmi Země v jejich rozkladu ze dne 3. 7. 2017 v rámci stavebního řízení č. 1 a které Krajský úřad Královéhradeckého kraje svým rozhodnutím ze dne 30. 10. 2017, č.j. KUHK-32974/ZP/2017 (viz příloha) uznal za nezákonné a zrušil ho.

Krajský úřad ve svém rozhodnutí toto závazné stanovisko zrušil z těchto 4 závažných důvodů: absence vyhodnocení míry dotčení ekologicko-stabilizační funkce VKP stavbou, neurčitost a nepřezkoumatelnost podmínek stanoviska, absence odůvodnění uložených čtyř podmínek a absence identifikace záměru.

Nicméně podstatné asi je, že krajský úřad ve svém rozhodnutí uvádí, že toto závazné stanovisko se vztahuje ke stavbě D1106-2, nikoliv ke stavbě D1106-1, přestože právě pro tento úsek dálnice D1106 bylo součástí spisu!

Mapa: Místa střetu dálnice D1106 s vodotečemi Olšovka (bod 1) a Trotina (bod 2), resp. s VKP

Z přiložené mapy přitom vyplývá, že závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 6. 10. 2016, které bylo součástí spisu stavebního řízení pro úsek D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem, mělo být spíše součástí spisu stavebního řízení pro úsek D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice, takže zde chybělo.

Podle názoru Dětí Země tak vzniká nejasná situace, neboť krajský úřad v rámci přezkumu závazného stanoviska k zásahu do VKP pro stavební řízení pro stavbu D1106-1 toto závazné stanovisko zrušil, ačkoliv mělo být ve spisu pro stavební řízení pro stavbu D1106-2, přičemž stavební povolení pro tento úsek je již pravomocné (viz rozhodnutí MD ze dne 19. 1. 2018, č.j. 509/2016-910-IPK/12), protože žádný účastník stavebního řízení pro stavbu D1106-2 jeho absenci nenamítal a ani tedy nemohl požadovat jeho přezkum ve svém rozkladu.

Je tedy zřejmé, že námitky Dětí Země proti závaznému stanovisku k zásahu do VKP ze dne 6. 10. 2016 a jejich požadavek na přezkum jeho zákonnosti v jejich rozkladu ze dne 3. 7. 2017 ve stavebním řízení (č. 1) pro stavbu D1106-1 měly být uplatněny ve stavebním řízení pro stavbu D1106-2.

Děti Země sice byly účastníky obou stavebních řízení, nicméně vzhledem k tomu, že toto závazné stanovisko bylo nesprávně přiřazené ke stavbě D1106-1 a následně bylo na základě rozkladu Dětí Země ze dne 3. 7. 2017 krajským úřadem zjištěno, že bylo vydáno nezákonným způsobem, tak došlo ke zrušení stavebního povolení č. 1 dne 27. 3. 2018 pro stavbu D1106-1. A ke zrušení stavebního povolení pro stavbu D1106-2 nedošlo, neboť Děti Země jako účastník stavebního řízení neseznaly, že by k tomu měly nějaký vážný důvod, ačkoliv ten existoval, neboť závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 6. 10. 2016 ve spise chybělo a navíc bylo vydáno nezákonně.

Děti Země tedy žádají ministra dopravy a příp. i krajský úřad k vyjasnění, zda závazné stanovisko ze dne 6. 10. 2016 bylo správně součásti stavebního řízení č. 1 pro stavbu D1106-1 a pokud ano, pak je zřejmé, že v předmětném stavebním řízení č. 2 chybí nové závazné stanovisko k zásahu do těchto dvou vodotečí.


RNDr. Miroslav Patrik
vedoucí výboru klubu


Příloha:
1) rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 30. 10. 2017, č.j. KUHK-32974/ZP/2017


Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronickým podpisem. Kvalifikovaný certifikát sériové číslo 3453636 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů na http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch).Předmět: Doruceni zpravy do podatelny. [PODATELNA:LOOP]
Datum: Mon, 23 Jul 2018 23:53:10 +0200
Od: Podatelna MD <noreply-posta@mdcr.cz>
Adresa pro odpověď: noreply-posta@mdcr.cz
Komu: Deti Zeme v Brne <dz.brno@ecn.cz>
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu posta@mdcr.cz.

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka

Sumarizace: Datum doruceni: 23.7.2018 23:53:07
Predmet zpravy: D1106-1 (MD) = rozklad c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c. 2), 23.07.2018
Předmět: D1106-1 (MD) = rozklad c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c. 2), 23.07.2018
Datum: Mon, 23 Jul 2018 23:47:10 +0200
Od: Deti Zeme v Brne <dz.brno@ecn.cz>
Komu: Podatelna MD <posta@mdcr.cz>, Deti Zeme <dz.brno@ecn.cz>

Dobry den! Deti Zeme - Klub za udrzitelnou dopravu se sidlem v Brne v priloze v pdf (+ 1 priloha v pdf) posilaji se zarucenym elektronickym podpisem rozklad c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c.2) pro dalnici „D11-1106.1 Hradec Králové – Předměřice n. L.“. Zaslano 23.7.2018. Prosime o predani a o potvrzeni spravneho prijeti tohoto podani.

Dekujeme. Miroslav Patrik, DZ v Brne, ele-podpis

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RNDr. Miroslav Patrik
Deti Zeme, Cejl 866/50a, CZ - 602 00 Brno
mobil: +420-603 574 289
miroslav.patrik@ecn.cz, http://www.detizeme.cz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pokud byl tento e-mail z adresy dz.brno@ecn.cz podepsán elektronickým podpisem, potvrďte prosím jeho doručení neprodleně. Kvalifikovaný certifikát sériového čísla 3453636 vydala PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů na http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch).


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Dohoda ŘSD ČR s DZ o D1106-1 a rozklad DZ ke stažení v pdf

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-