-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2017“ a „Zelená perla 2017“

27. dubna 2018
[Česká republika]

Ropáka 2017 získal poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Zelenou perlu 2017 vládní zmocněnce pro jadernou energetiku Ján Štuller. Rozhodlo o tom 90 členů Komise ze 103.

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 90 členů nezávislé Komise ze 103 rozhodlo o vítězi 26. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 23. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.


Titul Ropák 2017 získal


1) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Česká republika (231 bodů)

- za podání změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně s poslancem Františkem Adámkem (ČSSD) v únoru 2017 v rámci novelizace stavebního zákona a její silné prosazování, na základě které jsou spolky vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., tzn. především pro stavby s lokálním negativním vlivem na životní prostředí a přírodu; novela stavebního zákona s touto změnou byla schválená Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017.


Zelenou perlu 2017 získal


1) Ján Štuller, vládní zmocněnce pro jadernou energetiku (177 bodů)

„Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou.“
z přednášky „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění“ na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT (3:40-4:05 minuta)
https://slideslive.com/38901778/narodni-akcni-plan-rozvoje-jaderne-energetiky-v-cr-a-jeho-plneni, 19. 5. 2017


V anketě Ropák 2017 se na dalších dvou místech umístili:


2) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (182 bodů)

- za hlavní podíl při schválení novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Poslaneckou sněmovnou dne 5. 9. 2017, která omezí jeho účel, neboť se cca o 85 % ruší počet staveb, tj. na cca 300, u kterých se bude provádět zjišťovací řízení o jejich ekologických vlivech, ruší se právo veřejnosti na vyjádření k posudku EIA, na jehož základě vydává úřad stanovisko EIA, a vládě dává právo rozhodnout, které stavby nebudou podle tohoto zákona posuzovány, neboť mají výraznou převahou veřejného zájmu,

- za účelovou nečinnost při schvalování poslaneckých návrhů na změnu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci schválení novely stavebního zákona dne 27. 6. 2017, které znamenají tyto významné změny: a) spolky jsou vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., b) investoři mohou obejít řádné správní řízení o zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů s účastí spolků, neboť místo rozhodnutí bude nově postačovat jen podkladové závazné stanovisko, vydané úřadem bez vlivů spolků, a c) lze prohlásit uložená kompenzační opatření za zásah stavby do území evropské soustavy NATURA 2000 za plně funkční, ačkoliv tomu tak reálně ještě není,

- za odpovědnost při odmítnutí České republiky podpořit přísnější emisní limity pro velké spalovací zdroje podle nejlepších dostupných technik na úrovni Evropské unie (dokumenty BREF), čímž ČR podpořila zájmy průmyslu a nikoliv zdraví evropské populace; navzdory tomu byly přísnější emisní limity členskými státy dne 28. 4. 2017 schváleny.


3) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy – Česká republika (161 bodů)

- za trvalé prosazování výstavby cca 380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300-400 mld. Kč do roku 2045, neboť na jednání ministrů dopravy zemí Visegrádské skupiny konané dne 31. 1. 2017 podepsal memorandum, které předpokládá financování této stavby z evropských peněz, přestože ekologická, dopravní, ekonomická i právní hlediska tento projekt silně zpochybňují, přičemž by mj. došlo k významnému zásahu do fungování zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů střední Evropy.


V anketě Zelená perla 2017 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:


2) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (152 bodů)

„Divočina bez člověka není možná.“
z diskuse o podobě NP Šumava v pořadu „Parlamentní volby 2017: Předvolební debata na téma zemědělství a životní prostředí“ (1:24:37-1:24:40 hodina)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11966400156-parlamentni-volby-2017/217411033281006-predvolebni-debata (a také https://www.youtube.com/watch?v=BqeCIrS-HCE), 6. 10. 2017


3) Antonín Schubert, předseda Svazu obcí NP Šumava a starosta Modravy (126 bodů)

„Míra demagogie ekoaktivistické kampaně podporované některými vládními politiky, státními úředníky, vědci, herci, zpěváky a všemi veřejnoprávními médii, má svou historickou paralelu v roce 1938.“
z článku ŠUMAVA: Neetická kampaň ekologistů
http://neviditelnypes.lidovky.cz/sumava-neeticka-kampan-ekologistu-d5e-/p_spolecnost.aspx?c=A170222_195653_p_spolecnost_wag, 24. 2. 2017


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2017


4) Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj – Česká republika (156 bodů)

- za zodpovědnost při schválení vládní novely stavebního zákona Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017, která v rozporu s programovým prohlášením vlády z února 2014 omezila práva občanů na efektivní účast při rozhodování úřadů o stavbách, neboť aktivně neodmítala účelový pozměňovací návrh zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od poslanců z ČSSD Jaroslava Foldyny a Františka Adámka, kterým byly spolky vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.


5) Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP – Česká republika (117 bodů)

- za vydání stanoviska SEA k návrhu Koncepce vodní dopravy v květnu 2017 s 31 podmínkami, podle které se má na udržení a další rozvoj nákladní a osobní vodní dopravy utratit asi 26 mld. Kč, včetně výstavby jezu Děčín a plavebního kanálu u Přelouče, přestože mělo být vydáno nesouhlasné stanovisko, jelikož návrh koncepce má jednak značné negativní vlivy na evropsky významné lokality Labské údolí a Porta Bohemica, které jsou díky unikátním přírodním podmínkám prakticky nekompenzovatelné, a jednak navzdory požadavkům laické i odborné veřejnosti nedošlo k mezistátnímu ekologickému posouzení vlivu koncepce na Labe v Německu.


6) Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky – Česká republika (114 bodů)

- za trvalý negativní postoj k ochraně české přírody a krajiny v roce 2017, a to např. odborně neodůvodněným odmítnutím novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v březnu 2017, kterým se mj. upravuje péče o národní parky, přestože novelu zákona podpořila rozhodující většina laické i odborné veřejnosti; nesouhlas prezidenta byl přehlasován Poslaneckou sněmovnou dne 4. 4. 2017.


7) RNDr. Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (85 bodů)

- za podání návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v květnu 2017, podle kterého by spolky, existující déle než tři roky, musely dokládat podpisy nejméně stovky osob, pokud by se chtěly účastnit územních nebo stavebních řízení, přičemž občané by kromě adresy a data narození museli nově uvádět číslo občanského průkazu nebo pasu a pro každé navazující řízení by navíc musela být předkládána nová originální podpisová listina, což lze považovat za nedůvodnou šikanózní zvůli na aktivních občanech, kteří chtějí připomínkovat stavby, které mají negativní vliv na přírodu a životní prostředí; tento návrh byl při konečném schvalování zákona č. 100/2001 Sb. zamítnut dne 5. 9. 2017.


8) Vlastislav Paseka, jednatel společnosti CONMACO MÍSEČKY s.r.o. – Liberecký kraj (73 bodů)

- za odpovědnost při zničení mokřadu a biotopu vzácného hořce tolitovitého při výstavbě šesti apartmánů v Horních Mísečkách na území KRNAP na jaře 2017, neboť developerem najatá stavební firma navezla zeminu ze stavby do výšky 10 metrů na plochu 5 tisíc m2, tj. o 3 tisíce m2 více, než bylo povoleno, takže developer dostal od ČIŽP pokutu 300 tisíc Kč, kterou potvrdilo i MŽP.


9) Mgr. Jaroslav Větrovský, senátor Senátu P ČR (nezávislý za hnutí ANO) – Česká republika (66 bodů)

- za předložení návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně se senátorem Tomášem Jirsou (ODS) v lednu 2017, který popírá smysl národních parků, neboť by se zrušil jejich dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody aspoň na polovině rozlohy parku, dále návrh jako hlavní cíl kulturních zón uvádí rozvoj obcí, umožňuje převést značnou část lesů mezi hospodářské, nevylučuje budování přehrad či lov zvěře v přírodních zónách parku, kde by měla být divočina, apod.; na základě kritiky laické i odborné veřejnosti byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut dne 1. 3. 2017.


10) Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (63 bodů)

- za podání návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru 2017 jménem osmi poslanců v rámci novelizace stavebního zákona, která umožňuje vydávat buď správní rozhodnutí s účastí spolků v řízení o výjimkách k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů před zahájením územních či stavebních řízení, nebo podkladová závazná stanoviska bez účasti spolků během těchto řízení, takže zde existuje značné riziko omezit vliv spolků, a dále lze prohlásit uložená kompenzační opatření za zásah stavby do území evropské soustavy NATURA 2000 za plně funkční, ačkoliv tomu tak reálně ještě není; novela stavebního zákona s těmito změnami byla schválená Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017.


11) Ing. Daniel Beneš, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s. – Ústecký kraje (61 bodů)

- za zodpovědnost prodat uhelnou elektrárnu Počerady rozhodnutím představenstva ČEZ v dubnu 2017 firmě Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače, ačkoliv elektrárna je zisková a s prodejem nesouhlasí česká vláda, neboť by stát jako majoritní akcionář ztratil kontrolu nad těžbou uhlí z velkolomu Vršany ve vlastnictví skupiny Seven Energy, se kterým má elektrárna dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí, takže by jejím prodejem hrozilo opakované prodlužování životnosti elektrárny se všemi negativními vlivy na zdraví obyvatelstva a životní prostředí; dozorčí rada ČEZ prodej elektrárny Počerady v květnu 2017 neschválila.


12) Ing. Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (KDU-ČSL) – Královéhradecký kraj (33 bodů)

- za trvalou podporu výstavby vodní nádrže Zdobnice-Pěčín umístěné v I. a II. zóně CHKO Orlické hory za 11 miliard korun, která by si vyžádala demolici několika desítek budov, ačkoliv její potřebnost je sporná a zadržování vody v krajině lze účelně zajistit řadou menších opatření v povodí Zdobnice, než stavbou této nádrže; na jaře 2018 Ministerstvo zemědělství na základě kritiky místních obcí a laické i odborné veřejnosti navrhlo přípravu nádrže zastavit.


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2017


4) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO) (112 bodů)

„Jsem přesvědčen, že výstavba dálnic je stoprocentně v souladu s ochranou krajiny.“
(z odpovědi na tvrzení, že Ministerstvo dopravy při plánování dopravních staveb nerespektuje ochranu životního prostředí, kterou pronesl při návštěvě Zlínského kraje, kde se k výstavbě připravuje dálnice D49 Hulín – Fryšták)
http://byznys.lidovky.cz/tok-dostavba-obchvatu-otrokovic-by-mela-zacit-pristi-rok-pe9-/doprava.aspx?c=A170828_164449_ln-doprava_mha#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main, 28. 8. 2017


5) Miloš Zeman, prezident ČR (110 bodů)

„A když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy, nechápu, proč se smějete, aby je ti dřevorubci přeřízli, tak odešli.“
z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)
https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055015.htm, 21. 2. 2017


6) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (101 bodů)

„Prezident říká, že řešení je zrušit národní park. Má pravdu, kdyby tam nebyl národní park, příroda by se musela normálně chránit.“
(z odpovědi na otázku, co je potřeba udělat, aby na Šumavě byl živý les se zvířaty)
z rozhovoru Senát schválil Šumavský národní park pro lidi, Sněmovna pro vědce a ekologické aktivisty
http://www.novarepublika.cz/2017/03/senat-schvalil-sumavsky-narodni-park.html, 6. 3. 2017


7) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (78 bodů)

„Přečtěte si něco o filosofii divočiny, myslím, že se ten jejich žurnál jmenuje Sedmá generace. Je to filosofie, jako byl třeba komunismus. Pro ně je „divočina“ droga.“
(u odpovědi na otázku, kdo má zájem na tom, aby na Šumavě nic nerostlo)
z rozhovoru Senát schválil Šumavský národní park pro lidi, Sněmovna pro vědce a ekologické aktivisty
http://www.novarepublika.cz/2017/03/senat-schvalil-sumavsky-narodni-park.html, 6. 3. 2017


8) Miloš Zeman, prezident ČR (66 bodů)

„Zelení aktivisté se podle mého názoru vyznačují i tím, že někdy vymáhají tzv. výpalné, tzn. řeknou 'pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu'. Důkaz: Děti Země v čele s panem Patrikem podaly dvacet šest žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji, takže tato dálnice trvala v patnáctikilometrovém úseku asi dvacet let.“
z projevu při návštěvě zastupitelstva Jihomoravského kraje v pořadu „Zavřel bych aktivisty do rezervací bez vody a elektřiny, prohlásil prezident“ (3:59-4:33 minuta)
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/zavrel-bych-aktivisty-do-rezervaci-bez-vody-a-elektriny-prohlasil-prezident-32136, 29. 5. 2017


9) Miloš Zeman, prezident ČR (60 bodů)

„Přál bych si, aby lidé, kteří mnohdy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že se jedná o místo pro lidi a datel tříprstý a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého lesa, dávno zmizeli.“
z článku Šumava má být pro lidi, tetřev i datel už zmizeli, řekl Zeman na jihu Čech
https://budejovice.idnes.cz/prezident-sumava-milos-zeman-jizni-cechy-narodni-park-tetrev-datel-1fl-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170612_120641_budejovice-zpravy_khr, 12. 6. 2017


10) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (52 bodů)

„Na Šumavě a vůbec všude vládnou aktivisté.“
z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055022.htm#r2, 21. 2. 2017


11) Libor Lukáš, předseda spolku Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s., zastupitel obce Pitín a zastupitel Zlínského kraje (ODS) (45 bodů)

„Jednoznačně je třeba v ČR snížit míru byrokracie, prosadit a používat selský rozum a „hrstce kazisvětů“ shromážděných v různorodých „nezávislých“ občanských spolcích, které však nemají vůbec žádnou zodpovědnost, neumožnit nadužívání občanských svobod, rozpínavost a nekonečné brojení proti všemu a proti všem.“
z článku „Ekoterorista“ přímo z Čunkova úřadu blokuje stavbu dálnice. Exhejtman toho má dost a prozradil nám čerstvé zprávy
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Ekoterorista-primo-z-Cunkova-uradu-blokuje-stavbu-dalnice-Exhejtman-toho-ma-dost-a-prozradil-nam-cerstve-zpravy-491461, 9. 6. 2017


11) Alena Nohavová, poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (KSČM) (45 bodů)

„Poslední poměrně suchá léta situaci na Šumavě zhoršila a o vodu přišel i pramen Vltavy, což všichni ekoaktivisté, přestože to viděly tisíce návštěvníků, vesele popírají, a to s odůvodněním, že je ucpaný.“
z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055187.htm#r6, 1. 3. 2017


11) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO) (45 bodů)

„Když jsme otevírali dálnici D8, tak bylo řečeno, že díky konání pana Patrika a jeho organizace Děti Země se ta dálnice zbrzdila a celá se stavěla 35 let.“
z tiskové konference ministra dopravy Dana Ťoka s generálním ředitelem ŘSD ČR Janem Kroupou s názvem Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem (5:27-5:43 minuta)
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-dopravy-Dan-Tok-Spolek-Deti-zeme-udajne-c?returl=/Media, 27. 7. 2017


12) Vojtěch Filip, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ÚV KSČM (41 bodů)

„Souhlasím, že je potřeba chránit naši krajinu, jíž ubližují mnozí, a to včetně tzv. ochránců přírody.“
z článku O Národním parku Šumava je třeba jednat dál
https://www.kscm.cz/aktualne/aktuality/o-narodnim-parku-sumava-je-treba-jednat-dal, 19. 4. 2017


13) Petr Zimmermann, expert ODS pro zdravotnictví a v letech 2000-8 hejtman Plzeňského kraje (ODS) (40 bodů)

„Divočina“ na Šumavě je jen romantickou iluzí zelených, u těch mazanějších pak přímo nástrojem moci a ohlupování lidí. Nástrojem zelené totality.“
z článku Divočina na Šumavě jako nástroj totality
https://www.ods.cz/clanek/13246-divocina-na-sumave-jako-nastroj-totality, 1. 3. 2017


14) Vladimír Puchalský, primátor Přerova (Společně pro Přerov) (30 bodů)

„Miroslav Patrik a Děti Země naprosto falešně předstírají používání subjektivních práv a důsledkem toho je téměř šikana Přerova, Přerovanů a Přerovska.“
(ke sporu o trasování dálničního obchvatu Přerova)
z článku Děti Země dál usilují o změnu trasy dostavby D1 u Přerova, podaly žalobu
https://olomouc.idnes.cz/dostavba-dalnice-d1-prerov-deti-zeme-zaloba-ministerstvo-zmena-trasy-dluhonice-19b-/olomouc-zpravy.aspx?c=A171206_368984_olomouc-zpravy_stk, 15. 12. 2017


15) Antonín Schubert, předseda Svazu obcí NP Šumava a starosta Modravy (26 bodů)

„Novela zákona je vítězstvím lži, demagogie, partikulárních zájmů a honu na voliče nad pravdou a skutečnou ochranou přírody.“
z článku Zimola k zákonu o národních parcích: Čelili jsme výhrůžkám
https://www.denik.cz/z_domova/zimola-k-zakonu-o-narodnich-parcich-celili-jsme-vyhruzkam-201703011.html, 1. 3. 2017


16) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO) (20 bodů)

„Jako ministr dopravy jsem se stal ropákem roku a jsem na to hrdý. Na rozdíl od různých rádobyochránců chci chránit nejen mravence a brouky, ale také živočišný druh jménem člověk.“
z článku Předvolební anketa MF DNES
Mladá fronta Dnes-Karlovarský kraj, 14. 10. 2017* * * * * * * * * *Galerie držitelů titulu Ropák za 26. ročníků


01) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
02) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
03) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
04) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
05) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
06) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
07) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
08) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
09) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a.s.)
12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)
26) 2017 = Jaroslav Foldyna (zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD)


Galerie držitelů Zelených perel za 23. ročníků


01) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
02) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
03) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
04) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
05) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
06) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
07) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
08) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
09) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
22) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)
23) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)


Děkujeme těmto partnerům za letošní podporu:


AusterlitzPro s. r. o., Moravská banka vín, restaurace Vegalité, EkoCentrum Brno, Ekologický institut Veronica, Denikreferendum.cz, časopis Sedmá generace a Ekolist.cz.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Anketa Ropák roku

Anketa Zelená perla roku

Informace o slavnostním vyhlášení výsledků 27. dubna 2018 na soirée v Brně
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-