-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2014“ a „Zelená perla 2014“

24. dubna 2015
[Česká republika]

Ropáka 2014 získal Jan Mládek a Zelenou perlu 2014 Miloš Zeman. Rozhodlo o tom 90 členů Komise ze 113.

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 90 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 23. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 20. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos nebo teatrolog Vladimír Just.


Titul Ropák 2014 získal

1) Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika (350 bodů)

- za prosazování návrhu aktualizace Státní energetické koncepce ČR do roku 2040 se zachováním vysoké spotřeby energie, s nízkým využitím obnovitelných zdrojů energie a naopak s dalším rozvojem jaderné energetiky výstavbou nových jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech a se zachováním vysokého podílu hnědého uhlí,

- za snahu prolomit územní limity těžby hnědého uhlí schválených českou vládou v roce 1991 na Mostecku, čímž by se pokračovalo v likvidaci zachovalých zbytků okolní krajiny, došlo by k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a Černic a umožnilo by to velkorypadlům přiblížit se na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu, ačkoliv ČR patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě,

- za nekritickou podporu výstavby nových jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech, bez ohledu na vysoká ekologická a ekonomická rizika (značná ekonomická nerentabilnost) a v rozporu s trendem v řadě zemí Evropské unie podporovat spíše energetickou efektivnost a obnovitelné zdroje energie,

- za nesouhlas s návrhem klimatické politiky Evropské komise, který do roku 2030 oproti roku 1990 předpokládá snížení emisí CO2 o 40 % a naopak zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice na 27 %,

- za navržení přípravy ekologicky sporné těžby uranu na ložiscích Brzkov a Věžnice mezi Polnou a Přibyslaví u Jihlavy, kterou v prosinci 2014 schválila česká vláda, navzdory kritice dotčených obcí, v rozporu s platnou surovinovou politikou a s použitím salámové metody, neboť se mají nejprve vydat potřebná povolení a až pak se má rozhodnout o podpoře investičních nákladů na těžbu.


Zelenou perlu 2014 získal

1) Miloš Zeman, prezident České republiky (161 bodů)

„Jako prezident udělám vše pro to, aby zločiny ekologických nebo zelených fanatiků dále nepokračovaly.“

z článku Miloš Zeman: Žádné ústupky zeleným fanatikům. Jsou jako jezinky
http://www.denik.cz/z_domova/milos-zeman-zadne-ustupky-zelenym-fanatikum-jsou-jako-jezinky-20140517.html, 17. 5. 2014


* * * * * * * * * * *


V anketě Ropák 2014 se na dalších dvou místech umístili:


2) Mgr. Pavel Eybert, starosta Chýnova a senátor Senátu P ČR (ODS) – Jihočeský kraj (188 bodů)

- za předložení senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava společně s dalšími 19 senátorkami a senátory v červenci 2014, který by mj. umožňoval převody pozemků z vlastnictví státu na obce s rizikem jejich dalšího prodeje, lov zvěře v celém parku (kromě území obcí), lesnické využívání většiny lesů bez ohledu na zájmy ochrany přírody, absenci oblastí s „divočinou“ nebo výstavbu lyžařského areálu na vrchu Hraničník v I. zóně parku, přestože několik odborných posudků tento záměr odmítlo jako pro přírodu devastující: návrh zákona byl v říjnu 2014 poslanci v prvním čtení zamítnut.


3) PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, starosta Cerhenic a náměstek hejtmana Středočeského kraje (ČSSD) – Středočeský kraj (122 bodů)

- za oživení opakovaně zamítnuté myšlenky postavit na řece Berounce mezi Skryjemi a Plzni v části CHKO Křivoklátsko přehradu jako obranu proti povodním, ačkoliv by zcela stačilo levnější a k přírodě a ke krajině příznivější řešení v podobě revitalizace povodí hlavních přítoků, protierozní opatření a další „měkká“ řešení na udržení srážkové vody v krajině, než část tohoto chráněného území s meandrující řekou navždy zatopit.


* * * * * * * * * *


V anketě Zelená perla 2014 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Miloš Zeman, prezident České republiky (118 bodů)

„Jsem rád, že je nové vedení parku. To předchozí v čele s panem Krejčím přesunulo pramen Vltavy, pomocí plošiny a pily přepůlili kmeny, aby si turisté mysleli, že je to věc polomu, v noci pilně vysazovali stromky a říkali, že probíhá přirozené ozelenění.“
(část z projevu na zastupitelstvu Jihočeského kraje při návštěvě kraje)
z článku Prezident navštívil krajský úřad a nemocnici, nyní míří na besedy
http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/milos-zeman-zahajuje-tridenni-navstevu-jiznich-cech-20140217-wn5l.html, 17. 2. 2014


3) Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (102 bodů)

„V Evropském parlamentu je třeba zastavit takovou tu vlnu zeleného šílení, kdy si Evropský parlament klade různé závazky jako snížení emisí do roku 2030, 2040 nebo 2050 o deset, dvacet, třicet a více procent, protože to právě zdraží energii způsobem, jaký pocítí i naši občané.“
z článku Zahradil: V Evropském parlamentu musíme zastavit vlnu zeleného šílení
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-lidrem-ods-do-eurovoleb-zahradilem-f42-/domaci.aspx?c=A140225_145055_domaci_kop, 25. 2. 2014


* * * * * * * * * * *


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2014

4) Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost – Česká republika (119 bodů)

- za přípravu návrhu nového atomového zákona, který pro provozovatele jaderných elektráren zachovává omezenou odpovědnost za jaderné havárie jen do výše 8 miliard korun, ačkoliv by měli zaplatit všechny škody, odmítá účast dotčených obce a veřejnosti v řízeních o povolování jaderných zařízení, takže účastníkem bude nadále jen provozovatel, a neumožňuje dotčeným obcím se efektivně zapojit do hledání lokalit pro trvalé úložiště jaderného odpadu, přestože by o tak zásadní skutečnosti měly spolurozhodovat.


5) Lubomír Novotný, vedoucí odboru stavebního, vodoprávního a dopravy Městského úřadu Přelouč – Pardubický kraj (106 bodů)

- za vydání třetího územního rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče za tři miliardy korun v července 2014 v ekologicky cenné lokalitě Slavíkovy ostrovy s více než sedmdesáti zvláště chráněnými druhy organismů, včetně modrásků očkovaných a bahenních a brouků vázaných na dutiny starých stromů, přičemž tato lokalita měla být již do května 2004 součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, ačkoliv např. ve spise chybí seznam všech podkladů, povolení ke škodlivému zásahu do biotopů čmeláků a studie o vlivu těžby zeminy na vodní živočichy, přičemž mohlo dojít i k nezákonnému vydání stanoviska k zásahu do nivy a toku řeky Labe atd.: Krajský úřad Pardubického kraje v únoru 2015 územní rozhodnutí zrušil.


6) Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy (hnutí ANO) – Česká republika (87 bodů)

- za bagatelizaci stanoviska desítek obcí, přes které projíždí kamionová doprava, aby se vyhnula placení mýta za použití silnic a dálnic, že je nutné do nového systému výběru mýtného po roce 2016 zahrnout i tyto objízdné trasy, aby se zvýšila bezpečnost a zamezilo se tak významným negativním vlivům na zdraví obyvatel těchto obcí, které mají dosud jen velmi omezené možnosti se bránit.


7) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (85 bodů)

- za podporu novely zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje skládkování směsných komunálních odpadů, takže není zřejmé, zda skončí ve spalovnách nebo na recyklačních linkách k roztřídění, přičemž vhodnější by bylo zakázat spalování recyklovatelných odpadů: dochází tak k nepřímé podpoře spalování netříděného odpadu ve spalovnách a k tlaku na jejich výstavbu, i když prioritou má být komplexní řešení odpadů s vyšší podporou jejich sběru, třídění a recyklace a prosazování programů na předcházení odpadů,
- za rezignaci připojit se k cílům Evropské komise na zvýšení recyklace odpadů, neboť mj. do roku 2030 odmítá recyklovat 70 % komunálních odpadů a 80 % obalových odpadů a do roku 2025 snížit potravinové odpady aspoň o 30 % a také zakázat skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů.


8) Ing. Milan Urban, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Česká republika (83 bodů)

- za předložení pozměňovacího návrhu ke změně zákona o obalech (sněmovní tisk 53) ve druhém čtení zákona, který pro rok 2016 stanovuje nižší úroveň recyklace obalových odpadů (celkem 60 %), než jaké bylo dosaženo např. již v roce 2012 (celkem 70 %), takže zákon zcela demotivuje snahy o zvyšování míry recyklace tohoto druhu odpadu, přičemž tento návrh byl v únoru 2014 poslanci i schválen.


9) RNDr. Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje – Ústecký kraj (53 bodů)

- za druhé povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v květnu 2014 ke škodlivému zásahu do biotopů 14 zvláště chráněných druhů živočichů na území uvažovaného logistického areálu CPI Park Žďárek nedaleko Ústí nad Labem o rozloze téměř 53 hektarů se zástavbou na 33 hektarech, ačkoliv se stavbou nesouhlasí místní spolky a obec Libouchec, neboť nebyla doložena převaha veřejného zájmu na výstavbě tohoto areálu nad zájmy ochrany přírody, takže se zbytečně zničí zemědělská půda a negativně se ovlivní krajinný ráz pod Krušnými horami: Ministerstvo životního prostředí výjimku ze zákona v říjnu 2014 zrušilo.


10) Ing. Petr Navrátil, starosta Chebu (ČSSD) – Karlovarský kraj (51 bodů)

- za intenzivní podporu výstavby spalovny odpadů v Chebu s kapacitou 20.000 tun odpadů za rok, ačkoliv není zřejmé, jaké druhy odpadů se mají spalovat a jaká nejlepší dostupná technologie má být použita, aby byla i ekonomicky efektivní: Krajský úřad Karlovarského kraje v lednu 2015 rozhodl, že z důvodu systémové podjatosti bude z řízení o vydání územního rozhodnutí vyloučen starosta, neboť město má ve firmě TEREA Cheb, s. r. o., která má spalovnu stavět, poloviční podíl.


11) Šárka Gilarová, vedoucí oddělení zeleně Magistrátu města Frýdek-Místek – Moravskoslezský kraj (46 bodů)

- za vydání povolení ke kácení téměř 3.200 kusů dřevin na ploše 2,5 hektarů v části trasy budoucího jižního obchvatu Frýdku-Místku silnicí R48 v květnu 2014 s náhradní výsadbou asi 1.300 dřevin, tj. 37 % počtu kácených, ačkoliv přiměřená výsadba za způsobenou ekologickou újmu by měla být v násobném počtu nových dřevin, nikoliv naopak: Krajský úřad Moravskoslezského kraje povolení v srpnu 2014 zrušil.


12) Josef Makovec, starosta obce Jivno (Sdružení nezávislých kandidátů I) – Jihočeský kraj (34 bodů)

- za prosazení územního plánu obce v dubnu 2014 s významným negativním zásahem do přírodně velmi cenného údolí Rudolfovského potoka s výskytem zvláště chráněných druhů organismů, takže plán umožňoval např. výstavbu chat, restaurace, vodní nádrže a čistírny odpadních vod nebo novou silnicí, přestože plány na tuto novou výstavbu několik let kritizovali stovky místních i okolních obyvatel: Krajský úřad Jihočeského kraje v prosinci 2014 zrušil část schváleného územního plánu v oblasti Rudolfovského potoka, neboť by toto území bylo negativně dotčeno novou výstavbou.


* * * * * * * * * *


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2014

4) Jan Veleba, čestný prezident Agrární komory ČR a senátor Senátu P ČR (předseda Strany Práv Občanů) (94 bodů)

„Pokud bychom totiž nic neudělali a jen nečinně přihlíželi, jak ultrazelená lobby pod rouškou vzletných ideálů nicméně čistě za účelem plnění vlastních kapes, plení Šumavu, čeká tento krásný kout České republiky katastrofa.“

z článku Veleba (SPO): Fakta jsou šokující, nesmíme nechat nadále plenit Šumavu v podobě projevu na semináři „Zachraňme Šumavu a český dřevozpracující průmysl“ v Českých Budějovicích
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Veleba-SPO-Fakta-jsou-sokujici-nesmime-nechat-nadale-plenit-Sumavu-333233, 1. 9. 2014


5) Jan Skalický, předseda Asociace D-O-L a bývalý pověřenec řízení Ředitelství vodních cest ČR (91 bodů)

„Koridor DOL má vést Hanou, kde jsou dnes pole. Když se zeptáte ochránce přírody, tak řekne, že tam žádný koridor vést nemůže, protože na poli žije tento typ myši. Ano, bude muset utéct stranou.“

z rozhovoru v článku Brání kanál DOL stejně jako „Ropák roku“ Zeman. Dnes jde mezi rozlícené ekology
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Brani-kanal-DOL-stejne-jako-Ropak-roku-Zeman-Dnes-jde-mezi-rozlicene-ekology-316713, 25. 4. 2014


6) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, zastupitel Jihočeského kraje a senátor Senátu P ČR (ODS) (81 bodů)

„Ačkoliv nový ministr životního prostředí Richard Brabec veřejně prohlašoval, že je vůči nátlakovým skupinám rezistentní, podlehl tlaku aktivistů z Hnutí Duha a ideologům „divočiny“. K 30. dubnu odvolal ředitele šumavského národního parku Jiřího Mánka a pověřil řízením výše zmíněného zeleného Pavla Hubeného, čímž znovu otevřel dveře těžařské lobby i penězotok pro duhácké ekologisty.“

z článku Tomáš Jirsa: ANO. Ministr životního prostředí Brabec vyhlásil válku Šumavě!
http://www.ods.cz/clanek/7145-ano-ministr-zivotniho-prostredi-brabec-vyhlasil-valku-sumave, 6. 5. 2014


6) Miloš Zeman, prezident České republiky (81 bodů)

„Za druhý poslední impuls považuji výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Vím, že někteří to považují za megalomanský projekt, kdyby žili v době Jakuba Krčína, nikdy by nevznikly rožmberské rybníky, protože to byl také megalomanský projekt.“

z projevu na setkání lídrů českého stavebnictví roku 2014 v Praze
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-republiky-na-%E2%80%9Esetkani-lidru-ceskeho-stavebnictvi-2014%E2%80%9C-457971.htm, 29. 5. 2014


7) Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a předseda představenstva a generální ředitel FITE, a. s. (78 bodů)

„A proto si myslím, že by tyto organizace měly být stejně mapovány, aby se vědělo, čí hájí zájmy, kdo je platí, protože jsem přesvědčen, že v několika případech jde o peníze. A o velké peníze! Možná větší, než si myslíme.“

z diskuse o nutnosti změnit zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, především s ohledem na efektivní účast veřejnosti a přípravu investičních záměrů
sborník ze semináře „Implementace směrnice EIA v České republice“, který pořádala Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR v Poslanecké sněmovně P ČR, 21. 5. 2014


8) Alena Nohavová, poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (KSČM) (73 bodů)

„Lži o snaze zastavět Šumavu, lži o samoobnově šumavských pralesů, jsou jen průvodním jevem činnosti těch, kteří se pod rouškou ekologie Šumavu snažili vydrancovat a chtějí tak nadále v tom pokračovat.“

z diskuse o senátním návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 250)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019166.htm, 29. 10. 2014


9) Robert Kotzian, náměstek primátora Brna (ODS) (60 bodů)

„Referendum považuji za účelovou politizaci problému od Strany zelených a od aktivistů, jako je pan Patočka a Patrik. Buďme si vědomi, že referendum není o ničem jiném než o nulové variantě. A znovu opakuji, že se jedná o nepřátelské chování vůči vlastnímu městu.“

(odpověď na otázku, co říká spojení referenda o poloze železničního nádraží v Brně s komunálními volbami)
z rozhovoru v článku Přesun nádraží? Aktivisté jsou nepřátelští vůči vlastnímu městu, míní náměstek Kotzian
http://www.acobrno.cz/aktualita/10/presun-nadrazi-aktiviste-jsou-nepratelsti-vuci-vlastnimu-mestu-mini-namestek-kotzian, 21. 4. 2014


10) Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje (ČSSD) (56 bodů)

„Není možné, aby tetřev či lýkovec stál nad člověkem. Na druhé straně, my musíme hájit přírodní odkaz, musíme chránit přírodu a dostat ji do souladu s člověkem, jeho aktivitami.“

z tiskové konference na závěr návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Plzeňském kraji o prosazení speciálního zákona o Národním parku Šumava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058320516, 16. 5. 2014 (od 8:27 minuty)


10) Hana Šťastná, ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice (ODS) (56 bodů)

„Navíc oba zájmy jdou například na Šumavě proti sobě: vydání hospodářských lesů napospas chráněnému kůrovci a přírodnímu tlení znamená nevyužití veřejného majetku – dotčené dřevní hmoty – třeba k lokální výrobě tepla či elektřiny.“

z článku Hana Šťastná: Šumava i obnovitelné zdroje energie potřebují pravidla
http://www.modrenoviny.cz/blogy/hana-stastna-sumava-i-obnovitelne-zdroje-energie-potrebuji-pravidla.html,
23. 5. 2014


11) Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu (KSČM) (55 bodů)

„Navrhované zkomplikování procesu povolení staveb a výrazné rozšíření prostoru pro obstrukce správních řízení totiž velmi pravděpodobně povede k situaci, kdy naše země vyčerpá finanční prostředky pouze na dřevěné posedy pro ekologické aktivisty a nikoli na infrastrukturní stavby, jako jsou obchvaty měst nebo kanalizace, na které všichni čekáme.“

z článku Přestane se v České republice stavět?
http://konecna.cz/prestane-se-v-ceske-republice-stavet, 5. 9. 2014


12) Milan Urban, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (50 bodů)

„Ale když bude přijat, tak vám říkám, že nepostavíme Temelín, nepostavíme pátý blok v Dukovanech, nevyvedeme tu elektrickou energii z Temelína, nepostavíme tady spoustu investic firemních.“

z diskuse o návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který má být od 1. 4. 2015 v souladu se směrnicí EU, především z hlediska efektivní účasti veřejnosti (sněmovní tisk 299)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/017schuz/s017320.htm, 25. 9. 2014


13) Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) (45 bodů)

„Na rozdíl od ochránců přírody, fanatici mají ekologii jako náboženství. Neposlouchají argumenty a nejsou ochotní k žádnému kompromisu. Myslí si, že všichni, kdo chtějí něco vyrábět nebo stavět silnice, jsou škůdci životního prostředí. Někteří navíc mají bohužel ochranu životního prostředí spíš jako podnikatelský záměr.“

(odpověď na otázku, kdo je to fanatik)
z rozhovoru v článku Ministerstvo životního prostředí bylo rejdištěm lobbistů, tvrdí Brabec
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-ministrem-zivotniho-prostredi-richardem-brabcem-prv-/domaci.aspx?c=A140124_161927_domaci_zt, 28. 1. 2014


14) Jan Veleba, čestný prezident Agrární komory ČR a senátor Senátu P ČR (předseda Strany Práv Občanů) (38 bodů)

„Už nyní je přes dvacet tisíc šumavských lesů zničeno, už nyní je silně narušena rovnováha mezi přírodou a lidmi, kteří tady žijí.“

z článku Veleba (SPO): Fakta jsou šokující, nesmíme nechat nadále plenit Šumavu z projevu na semináři „Zachraňme Šumavu a český dřevozpracující průmysl“ v Českých Budějovicích
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Veleba-SPO-Fakta-jsou-sokujici-nesmime-nechat-nadale-plenit-Sumavu-333233, 1. 9. 2014


14) Miloš Zeman, prezident České republiky (38 bodů)

„Nechal jsem si zjistit, o co se jedná, a je to křeček. Pokud jde o křečky, tím nikoho nenabádám k ničemu, ale volte lidi, kteří nemají zelený mozek.“

(vysvětlení důvodu, proč schvalování silnice R4901 ve Zlínském kraji bylo přerušeno, který se prezident dověděl před návštěvou kraje, ačkoliv do biotopu křečka polního škodlivě zasahuje silnice, nikoliv naopak)
z článku Lidé na Valašsku podrážejí mnohem méně než jinde, pochvaloval si Zeman
http://zlin.idnes.cz/navsteva-prezidenta-milose-zemana-ve-valasskem-mezirici-pea-/zlin-zpravy.aspx?c=A140923_150720_zlin-zpravy_ras, 23. 9. 2014


15) Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu (KSČM) (36 bodů)

„Není tak jasné, zda požadavky DG ENVI skutečně vyplývají z evropské legislativy, anebo jsou výmyslem několika úředníků Evropské komise omámených ekologickými nevládními organizacemi.“

z článku Přestane se v České republice stavět?
http://konecna.cz/prestane-se-v-ceske-republice-stavet, 5. 9. 2014Děkujeme těmto partnerům za letošní podporu:

AusterlitzPro s. r. o., Moravská banka vín, restaurace Vegalite, EkoCentrum Brno,
Ekologický institut Veronica, Denikreferendum.cz, časopis Sedmá generace a Aktualne.cz.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Ropák roku

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-