-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Umísťování křižovatky na R48 do Nošovic pět let selhává

30. prosince 2014
[Moravskoslezský kraj]

Spolky a občané doložili nezákonnosti a chyby při napojování průmyslové zóny Nošovice

Krajský úřad v Ostravě na základě odvolání brněnských spolků Děti Země a Frank Bold Society a sedmi osob svým rozhodnutím ze dne 16. prosince 2014 zrušil územní rozhodnutí pro stavbu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Nošovice na silnici R48, které 17. října 2013 vydal stavební úřad v Dobré.

Krajský úřad totiž potvrdil, že stavba nesplňuje řadu veřejných zájmů a také že chybí důležité odborné studie a stanoviska. Podle Dětí Země se stav územního řízení dostal po pěti letech průběhu zpátky na začátek.

„Pětiletý bezvýsledný pokus Ředitelství silnic a dálnic ČR získat územní rozhodnutí pro obrovskou křižovatku na silnici R48 ke spojení s nošovickou průmyslovou zónou by mělo být dalším důvodem ke zrušení této dysfunkční státní instituce, která svou neschopností jen utrácí spoustu veřejných prostředků a navíc zbytečně zatěžuje úřady a občany,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, které se územního řízení účastní již pět let.

Krajský úřad o žádosti ŘSD ČR ze srpna 2009 o umístění MÚK Nošovice rozhodoval již třikrát, neboť nejprve dvakrát zrušil usnesení stavebního úřadu v Dobré o zastavení územního řízení a nyní poprvé vydané územní rozhodnutí musel pro zásadní nezákonnosti zrušit.

„Investor pro mě záhadným způsobem buď předložil zcela nekvalitní odborné studie, nebo mu jich řada chybí, či obdržel nezákonně vydaná závazná stanoviska nebo mu zase jiné chybějí. Stavební úřad v Dobré zase zapomněl vyhodnotit vliv stavby na kvalitu bydlení a přesvědčivě vyhodnotit námitky účastníků územního řízení,“ vyjmenovává Patrik základní chyby a nezákonnosti vydaného územního rozhodnutí.

Podle něho čtvrtý pokus stavební úřadu rozhodnout o žádosti ŘSD ČR lze očekávat nejdříve až za rok, neboť chybí celoroční přírodovědný průzkum o tom, zda stavba škodlivě nezasahuje do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, dále chybí kvalitní migrační studie a také přesná inventarizace stavbou dotčených dřevin.

„Ministerstvo zdravotnictví muselo dokonce zrušit souhlasné závazné stanovisko krajského hygienika, neboť předložená hluková studie buď ignoruje platné metodiky, nebo neobsahuje potřebná měření a výpočty,“ pokračuje Patrik ve výčtu chyb, které způsobili také najatí odborníci.

Z celkových 49 měřených bodů byly u 22 z nich překročeny limity hluku pro noční dobu a u 3 i pro denní dobu, vypočtené dopravní intenzity byly asi o 13-15 % nižší, než by měly být, takže rozdíly mezi chybnými intenzitami hluku a správnými byly až 2 dB, a pro řadu budov chyběly intenzity hluku pro 2. nadzemní podlaží.

ŘSD ČR tak musí nejen zajistit nová měření hluku a nové stanovisko krajského hygienika, ale navíc musí dodat i dvě chybějící stanoviska – o zásahu stavby do lesních pozemků a do biokoridoru, který zčásti likviduje.


* * * * * * * * * *


Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 30. prosince 2014:


Hlavní nezákonnosti územního rozhodnutí vydaného ObÚ Dobrá dne 17. října 2013:

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice v Ostravě, neboť hluková studie je nekvalitní, a to z těchto důvodů:
- u 22 měřených bodů z celkových 49 jsou překročeny limity hluku pro noční dobu a u 3 i pro denní dobu
- dopravní intenzity nebyly stanoveny podle metodiky Ministerstva dopravy, takže vypočtené hodnoty jsou cca o 13 až 15 % nižší než by měly být, tzn. rozdíl mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou intenzit hluku je větší než 2 dB, což znamená nízkou přesnost výsledků
- pro řadu obytných budov dotčených stavbou chybějí údaje o intenzitách hluku pro druhá nadzemní podlaží


Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že studie o migraci živočichů je nekvalitní, neboť je vypracována v rozporu s platnými metodikami a s podmínkami stanoviska o hodnocení vlivů křižovatky na životní prostředí.


Krajský úřad v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství zjistil následující:
- chybí souhlasné závazné stanovisko o zásahu stavby do lesních pozemků
- chybí souhlasné závazné stanovisko o zásahu stavby do biokoridoru územního systému ekologické stability
- chybí aktuální přírodovědný průzkum o zásahu stavby do biotopů zvláště chráněných druhů organismů
- chybí přesná inventarizace stavbou zasažených dřevin a vydané povolení k jejich vykácení


Krajský úřad v Ostravě, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury zjistil následující:
- chybí konkrétní popis a vyhodnocení vlivu stavby na kvalitu bydlení dotčených osob
- chybí konkrétní odůvodnění způsobu řešení námitek účastníků řízení a zohlednění podkladů ve spisePrůběh územního řízení pro stavbu MÚK Nošovice na silnici R48 u Frýdku-Místku:

1) 18. 08. 2009 = žádost ŘSD ČR
2) 29. 01. 2010 = ObÚ Dobrá usnesením č.1 žádost ŘSD ČR zamítá
3) 27. 05. 2010 = krajský úřad v Ostravě usnesení č.1 ObÚ ruší a věc vrací zpět
4) 22. 02. 2011 = ObÚ Dobrá usnesením č.2 žádost ŘSD ČR zamítá
5) 11. 07. 2011 = krajský úřad v Ostravě usnesení č.2 ObÚ ruší a věc vrací zpět
6) 17. 10. 2013 = ObÚ Dobrá vydává územní rozhodnutí č.1
7) 16. 12. 2014 = krajský úřad v Ostravě územní rozhodnutí č.1 ruší a věc vrací zpět
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-