-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Česká republika požaduje přeshraniční posouzení nákladního překladiště u slovenského Holíče

20. ledna 2021
[Jihomoravský kraj]

Samosprávy, úřady, instituce a spolky upozorňují na rizika stavby

Ministerstvo životního prostředí na základě doručených patnácti vyjádření moravských samospráv, úřadů, institucí a spolků, včetně Dětí Země a Hnutí Brontosaurus, zaslalo slovenskému Ministerstvu životného prostredia stanovisko ze dne 12. ledna 2021, v němž ho žádá, aby byl také podrobně posouzen vliv obřího nákladního překladiště u slovenského města Holíč na životní prostředí České republiky. Podpůrné vyjádření dokonce zaslal slovenský spolek OZ Kopčianska lipka z Kopčan nedaleko Holíče.

„S postupem ministerstva jsme spokojeni, neboť zohlednilo jedenáct vyjádření s žádostí na přeshraniční posouzení, která upozorňují na rizika škodlivého vlivu překladiště na území Moravy, přičemž z předložených podkladů je zřejmé, že se těmito vlivy, hlavně vyšším znečištěním ovzduší a vyššími intenzitami hluku z kamionové dopravy, dosud nikdo pečlivě nezabýval,“ pochvaluje si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Z vyjádření dále vyplynulo, že vážným rizikem je i střet stavby s dlouholetým plánem archeologů a památkářů obou států, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje a dotčených samospráv zapsat území Mikulčic a Kopčan na Seznam světového dědictví UNESCO, neboť se v něm nacházejí nejen archeologické nálezy z doby Velké Moravy, ale území je cenné i z přírodního a kulturního hlediska a navíc má velký potenciál na rozvoj turistiky.

„Podle nás uvažované překladiště pro téměř milión kontejnerů za rok, které se mají do Holíče dovážet z Asie a po střední Evropě pak rozvážet stovkami kamiónů denně, představuje střet hodnot. Na jedné straně je to velký byznys a peníze a na straně druhé je to cennost krajiny, kterou Moravané a Slováci zdědili po svých předcích a kterou stačí jen zatraktivnit pro další generace,“ vysvětluje dále Patrik, proč by se měla hledat jiná lokalita.

Podle něho překladiště za asi 5,7 mld. Kč na více než stovce hektarů zemědělské půdy, které by se mělo začít stavět již na konci roku 2022, výrazně zvýší kamionovou dopravu v Hodoníně, v Lužici či v Mikulčicích, škodlivě zasáhne do krajinného rázu, do lužní krajiny, včetně území NATURA 2000 Soutok-Podluží, apod.

Nyní se čeká na postup firmy MLC Holíč s. r. o., která 16. listopadu 2020 stáhla žádost o vydání stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí, takže Okresní úrad Skalica 20. listopadu 2020 zahájený proces EIA zastavil. Až firma předloží přepracovaný projekt, tak se budou posuzovat vlivy na slovenské i na moravské území.


* * * * * * * * * *


I. Hodnocení vlivů nákladního překladiště (MLC) u města Holíč na životní prostředí


21.10.2020 = MŽP ve SR zveřejňuje záměr MLC
28.10.2020 = OkÚ Skalica zveřejňuje záměr MLC
10.11.2020 = Děti Země posílají vyjádření s návrhem na podrobné posouzení a na přeshraniční posouzení
10.11.2020 = Děti Země posílají žádost na MŽP v ČR o zahájení přeshraničního posouzení vlivů
11.11.2020 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC – doručeno 18 vyjádření
16.11.2020 = firma MLC Holíč s. r. o. stahuje žádost o posouzení svého záměru procesem EIA na Slovensku
19.11.2020 = OkÚ Skalica vydává rozhodnutí o zastavení procesu EIA na Slovensku
24.11.2020 = MŽP v ČR oznamuje zahájení přeshraničního posouzení vlivů záměru MLC na životní prostředí
02.12.2020 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje zahájení posuzování vlivů MLC na území ČR
04.01.2021 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC na území ČR – doručeno 15 vyjádření
12.01.2021 = MŽP v ČR posílá MŽP ve SR žádost o podrobné přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí


II. Přehled 15 subjektů, které k nákladnímu překladišti poslalo vyjádření do 4. 1. 2021


Česká republika (14) = Jihomoravský kraj, Město Hodonín, MŽP – odbor ochrany ovzduší, MŽP – odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP – odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, MŽP – odbor ochrany vod, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Městský úřad Hodonín, Krajská hygienická stanice JmK, Česká inspekce životního prostředí (Brno), Archeologický ústav AV ČR (Brno), Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (Brno) a Regionální Centrum Hnutí Brontosaurus PODLUŽÍ (Mikulčice)

Slovenská republika (1) = OZ Kopčianska lipka (Kopčany)


III. Přehled 18 subjektů, které k nákladnímu překladišti poslalo vyjádření do 11. 11. 2020


Slovenská republika (10) = Mesto Holíč, Obec Kopčany, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor dráhový stavebný úrad, Okresný úrad Skalica, OSŽP-ŠVS, Združenie domových samospráv (Bratislava), ICOMOS SLOVAKIA NK (Bratislava), WWF Slovakia (Bratislava), KOZEL o. z. (Senica), OZ Kopčianska lipka (Kopčany) a Občianske združenie HRÚDY (Kopčany)

Česká republika (8) = Město Hodonín, Obec Mikulčice, Obec Lužice, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče (Brno), Archeologický ústav AV ČR (Brno), Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (Brno) a Regionální Centrum Hnutí Brontosaurus PODLUŽÍ (Mikulčice)


IV. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy
2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok
3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025
4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)
5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy
6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)
7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THP
8) předpokládané zvýšení dopravních intenzit: 20 kamionů/hodinu

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Multimodálne logistické centrum Holíč – Slovenská republika (proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.)

Česká veřejnost se může vyjádřit k nákladnímu překladišti u slovenského Holíče (TZ, 26.11.2020)

Příprava obřího nákladního překladiště u Holíče se zbrzdila (TZ, 24.11.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-