-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE skončilo

29. prosince 2020
[Plzeňský kraj]

Závazné stanovisko EIA obsahuje 26 podmínek


Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejnil dne 22. prosince 2020 souhlasné závazné stanovisko EIA s dvaceti šesti podmínkami pro výstavbu obřího obchodního centra AMESIDE v Plzni na ploše téměř tří hektarů, kterou v letech 2022 až 2026 plánuje vybudovat pražská firma AMESIDE, a. s.

Hodnocení vlivů stavby na životní prostředí se za veřejnost aktivně účastnil spolek Kontrolní skupina.cz z Plzně a Děti Země z Brna, jejichž připomínky byly z více než šedesáti procent zahrnuty do podmínek stanoviska EIA.

„Hodnocení vlivů uvažovaného obřího obchodního centra během roku a půl bylo překvapivě podrobné, přičemž jsme hlavně upozorňovali na rizika spojená se zvýšením znečištění ovzduší a intenzit hluku ve městě během výstavby a při provozu centra, což by mělo vliv na pohodu bydlení, a dále na soulad stavby s řadou městských koncepcí na ochranu veřejného zdraví a klimatu,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Patrika by tímto záměrem mohlo dojít ke zvýšení intenzit dopravy na Denisově nábřeží, na Anglickém nábřeží, na Sirkové ulici, na Pražské a na Nádražní, a to ze strany návštěvníků centra i zaměstnanců. Podmínky stanovisko EIA ovšem garantují, že k nadlimitnímu znečištění ovzduší i intenzit hluku by dojít nemělo.

„Krajský úřad se nicméně příliš nezabýval námitkou, že stavba je v rozporu s výsledky místního referenda z ledna 2013, podle nichž musí město Plzeň zajistit, aby nedošlo k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest. Přitom stejný investor předkládá záměr, který má dokonce více plochy pro obchody, než v místním referendu odmítnutý projekt CORSO,“ tvrdí předseda spolku Kontrolní skupina.cz Petr Pelcl.

Podle obou spolků je ovšem správné, pokud aspoň polovina střech bude mít vegetaci a že se dešťové srážky budou zachytávat pro další využívání. Stanovisko EIA dokonce požaduje zajistit, aby ptáci nenaráželi do skleněných ploch a aby byl potlačen světelný i vizuální smog, takže reklama bude mít střízlivý a jednotný styl.

Nové olbřímí obchodní centrum AMESIDE na ploše 2,9 hektarů má být v prostoru vymezeném Americkou třídou, Denisovým nábřežím a stávajícími objekty Obchodního domu TESCO, polikliniky a administrativní budovy.

Stavba se má skládat ze dvou podzemních podlaží s parkovištěm pro téměř 1170 aut a s téměř 330 odstavnými místy. Na povrchu mají být obchody, stravovací a zábavné zařízení, kanceláře a byty a také zastřešené ulice. Celková hrubá podlažní plocha je 13,2 hektarů. Výstavba má probíhat v letech 2022 až 2026.

Vyjádření k dokumentaci EIA, mimo spolku Kontrolní skupina.cz z. s. a Dětí Země, zaslalo město Plzeň, MM Plzně, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice v Plzni, Česká inspekce životního prostředí v Plzni.


* * * * * * * * * * * *


I. Výběr 18 podmínek (výtah) ze stanoviska EIA z celkových 26 pro obchodní centrum AMESIDE v Plzni


1) V navazujícím stupni dokumentace bude provedeno kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci Americká, Denisovo nábřeží, Anglické nábřeží, Nádražní, U Lázní. (1)

2) V rámci projektu dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována hluková studie pro hluk ze stavební činnosti... (2)

3) V rámci projektu DSP bude zpracována hluková studie pro stacionární zdroje hluku pro období provozu... (3)

4) V rámci projektu DSP bude zpracována hluková studie vlivu vyvolané dopravy... (4)

5) Do projektu budou zapracována tato protihluková opatření: ulice Nádražní nebude využívána pro staveništní dopravu, v ulici Denisovo nábřeží a v ulici U Lázní budou realizovány povrchy vozovky se sníženou hlučností... pro ochranu polikliniky bude podél jižního obvodu stavby vybudován prostor, který eliminuje šíření hluku z provozu aut... (5)

6) Skleněné plochy budou upraveny tak, aby bylo minimalizováno riziko střetu ptáků s nimi... konkrétní úpravy budou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení... (6)

7) Budou realizovány tzv. zelené střechy v kombinaci extenzivních i intenzivních ploch v rozsahu min. 50 % plochy střech. (7)

8) V projektu dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) i DSP bude proveden návrh objektů pro hospodaření s dešťovými vodami se zaměřením na využití srážkových vod pro závlahy a vodní prvky... (8)

9) Budou zachovány duby v ulici U Lázní a platany na parkovišti u OD a na Americké třídě... (9)

10) Návrh reklamních ploch bude v jednotném provedení... bude použito jednotné barevné provedení reklamy... billboardy ani loga nebudou nasvícena halogenovými světlomety. (10)

11) Před zahájením stavebních prací budou realizována protihluková opatření na okolních objektech... (11)

12) Před započetím výstavby bude zpracován podrobný harmonogram postupu výstavby... (12)

13) Před započetím výstavby bude nutné informovat obyvatele v okolí o délce a charakteru prací... (16)

14) Při výstavbě budou používány nákladní automobily splňující alespoň normy EURO-3 a EURO-4. (17)

15) Do projektu organizace výstavby je nutné zapracovat požadavky na snížení intenzit hluku do okolí... (19)

16) Zásobování záměru bude prováděno nákladními automobily s nosností do 12 tun. (23)

17) Při výstavbě bude realizováno měření hluku v rozsahu a termínech navržených v hlukové studii... (25)

18) Při výstavbě bude prováděn monitoring účinnosti opatření pro ochranu ovzduší... (26)


II. Průběh hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE v Plzni na životní prostředí (cca 1,5 roku)


27.06.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje oznámení EIA
29.07.2019 = Děti Země zasílají vyjádření s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
29.07.2019 = občan Plzně zasílá vyjádření s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
12.08.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje závěry zjišťovacího řízení se 2 požadavky pro vypracování dokumentace EIA se zaměřením na vlivy intenzit hluku a na veřejné zdraví
28.02.2020 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
30.03.2020 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
30.03.2020 = Kontrolní skupina.cz z. s. zasílá vyjádření k dokumentaci EIA
27.05.2020 = KÚ Plzeňského kraje vrací dokumentaci EIA k přepracování a k doplnění
22.07.2020 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje přepracovanou dokumentaci EIA
20.08.2020 = Kontrolní skupina.cz z. s. zasílá vyjádření k přepracované dokumentaci EIA
21.08.2020 = Děti Země zasílají vyjádření k přepracované dokumentaci EIA
08.09.2020 = KÚ Plzeňského kraje svolává na 17. 9. 2020 veřejné projednání dokumentace EIA
17.09.2020 = probíhá veřejné projednání
16.12.2020 = KÚ Plzeňského kraje vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 26 podmínkami
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů stavby AMESIDE v Plzni na životní prostředí

Obchodní centrum AMESIDE v Plzni musí mít proces EIA (TZ, 09.09.2019)

Místní referendum v Plzni v roce 2013
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-