-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Dálnice D11: ještě stále nelze v ČR řídit spolky jako firmu!

23. srpna 2017
[Královehradecký kraj]

Reakce předsedy Dětí Země Miroslava Patrika na tiskovou konferenci ministra dopravy Dana Ťoka a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Kroupy dne 27. července 2017 pod názvem „Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem“

- - - - - - - - - - -


V rámci předvolebního zápolení se na přetřes dostala i dálnice D1106 z Hradce Králové do Smiřic délky 15,46 km, resp. její první úsek do Předměřic nad Labem délky 7,64 km. Pro tuto stavbu byla v květnu 2016 podána ŘSD ČR žádost o vydání stavebního povolení, Ministerstvo dopravy zahájení řízení oznámilo veřejnosti v březnu 2017 (po 10 měsících!) a až v červnu 2017 (po 12 měsících od podání žádosti) vydalo stavební povolení.

Děti Země – Klub pro udržitelnou dopravu se do stavebního řízení přihlásily v březnu 2017, nepodaly v něm žádné námitky a jen dne 3. července 2017 podaly rozklad.

V tomto rozkladu Děti Země v pěti bodech namítají či navrhují tyto skutečnosti:
1) změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
2) přezkoumat zákonnost všech vydaných podkladových závazných stanovisek nadřízenými orgány, aby bylo prokazatelné, že jsou po formální i věcné stránce vydány v souladu se zákonem
3) u závazného stanoviska na ochranu veřejného zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
4) u závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři podmínky
5) u závazného stanoviska EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání MŽP je velmi problematické, neboť k němu nedošlo řádným procesem EIA za účasti veřejnosti

Ministr dopravy ovšem tento standardní opravný prostředek Dětí Země (druhý rozklad podaly dvě majitelky pozemků) označuje za obstrukci a šikanu, jehož cílem je prý se zviditelnit, námitky se údajně netýkají ochrany přírody a životního prostředí a jejich obsah je v řadě případů velmi podobný s námitkami v rozkladech Dětí Země proti rekonstrukci dálnice D1. Dětí Země také prý většinu svých peněz získávají od státu.

Děti Země tato obvinění odmítají, neboť je považují jednak za nepravdivá (10x) a jednak za účelově zavádějící (3x), což rozhodně nesvědčí o pečlivé přípravě ministra Ťok a ředitele Kroupy na tuto tiskovou konferenci.

Podle Dětí Země jde spíše o klasické zastrašování politiků proti angažované veřejnosti, která za splnění přísných podmínek má v demokratickém právním státě právo připomínkovat jakékoliv stavby, které způsobují vážné ničení přírody a krajiny a mají významné škodlivé vlivy na životní prostředí a zdraví osob. A dálnice mezi tyto stavby rozhodně patří.

Ostatně podobné mediální útoky politiků proti spolkům, které se aktivně účastní připomínkování staveb a veřejné kontroly státu a činnosti investorů, jsou před volbami dobře známé. A zvláště, pokud jde o spolky, které mají u správních soudů se svými návrhy a připomínkami většinou zastání.

Z minulosti lze např. připomenout předsedu ČSSD Jiřího Paroubka, který dne 20. května 2010 (Dostavba dálnice D8 se zbytečně prodražuje i prodlužuje: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/dostavba-dalnice-d8-se-zbytecne-prodrazuje-i-prodluzuje) rovněž nepravdivě a demagogicky tvrdil, že Děti Země zdržují a blokují výstavbu dálnice D8-0805 přes České středohoří, ačkoliv se již tři roky stavěla a měla asi 90 % stavebních povolení.

Blízký názor měl i bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík, který dne 25. května 2010 (D8: Paroubkovo máslo na hlavě: http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2231684) zase vyzýval Děti Země a další dva žalobce, aby stáhly svou žalobu z roku 2003 proti územnímu rozhodnutí pro dálnici D8-0805, neboť je zbytečná. Pikantní přitom bylo, že Krajský soud v Ústí nad Labem dne 17. června 2010, tj. za tři týdny, po sedmi letech zkoumání na třetí pokus nakonec územní rozhodnutí zrušil, čímž se dokázalo, že stát porušil zákon.

Není proto také chybou Dětí Země, pokud stavební řízení pro D1106.1 trvá místo asi čtyř měsíců více než rok, neboť žádost ŘSD ČR byla vadná, a ani to, pokud ministr Ťok bez řádných znalostí slibuje občanům rychlou a levnou výstavbu velkého množství dálnic, ačkoliv jsou zde věcné a zákonné podmínky, které je nutné plnit.

Podle Dětí Země nemůže žádný politik, natož ministr Ťok, a ani žádná státní instituce, natož ŘSD ČR, určovat spolkům, čím se budou zabývat, jakou stavbu budou připomínkovat a proti jakému správnímu rozhodnutí podají rozklad či odvolaní nebo dokonce správní žalobu.

Ještě stále nelze v ČR řídit spolky jako firmu, ještě stále se náš stát neřídí korporátními pravidly a ještě stále tu máme liberální demokracii, nikoliv korporátní demokracii!

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země

- - - - - - - - - - -


Děti Země níže předkládají podrobnější argumentaci ke 13 tvrzením ministra dopravy Dana Ťoka a generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy z jejich pečlivě připravené tiskové konference ze dne 27. července 2017, z nichž 10 je nepravdivých a 3 jsou účelově zavádějící:


1) Ministr Ťok tvrdí, že Děti Země mu letos udělily titul Ropák za antiekologickou činnost.

Není to pravda! Ministr Ťok získal titul Ropák 2016 na základě hlasování více než stovky členek a členů nezávislé Komise, tzn. nikoliv od Dětí Země, které tuto anketu jen organizovaly.


2) Ministr Ťok společně s generálním ředitelem Kroupou tvrdí, že rozklad proti dálnici D1106.1 neobsahuje žádné námitky, které by se týkaly ochrany přírody a životního prostředí, tj. „ekologie“.

Není to pravda! Rozklad se především týká těchto témat, neboť v něm poprvé lze namítat vydání podkladových závazných stanovisek, včetně stanoviska EIA, protože politici zařídili, že téměř všechna rozhodnutí, která byla dříve vydávána na základě správních řízení, byla změněna jen na závazná stanoviska. Touto zásadní změnou se prý má urychlit schvalování staveb až o polovinu. Ministr tak paradoxně vyčítá Dětem Země postup, který sám s dalšími politiky urputně hájí a který v zákoně existuje.


3) Ministr Ťok tvrdí, že spolek Děti Země je hnutím.

Není to pravda! Pan ministr si plete občanský spolek s politickým hnutím. Původní právní formou Dětí Země bylo „občanské sdružení“, avšak podle nového občanského zákoníku jsou „spolkem“. Tento rozdíl je zřejmě pod rozlišovací schopností pana ministra.


4) Ministr Ťok tvrdí, že Děti Země způsob rekonstrukce dálnice D1 napadly u soudů, ale ty všechny jejich žaloby zamítly.

Není to úplná pravda! Děti Země sice podaly dvě správní žaloby proti vydání stavebního povolení pro rekonstrukci dvou úseků dálnice D1 a oba soudní spory prohrály, nicméně oba tyto soudní spory se tímto problémem vůbec nezabývaly. Žalobními body byly absence stanoviska EIA, územního rozhodnutí a závazného stanoviska o splnění podmínek územního rozhodnutí. Soudy ovšem v rozsudcích uvedly, že tyto podklady nejsou nutné. Naopak způsob rekonstrukce D1 kritizovala v minulosti řada odborníků, kteří upozorňovali, že metoda fragmentace a frézování betonového povrchu by mohla být 2x rychlejší a 3x levnější, než metoda vybraná ŘSD ČR. Výběr metody navíc v lednu 2017 ještě ostře zkritizoval i NKÚ.


5) Ministr Ťok tvrdí, že rozklad představuje šikanu a obstrukci a že Děti Země jsou „většinou sponzorovány“ státem.

Není to pravda! Každý účastník správního řízení, včetně Dětí Země, má zákonné právo na opravný prostředek. Není myslitelné, aby bylo Dětem Země určováno, jakého řízení se mohou účastnit a zda mohou podat připomínky či odvolání, neboť by šlo o nepřípustnou diskriminaci. Navíc stát Děti Země přinejmenším za posledních pět let v žádném případě „většinově nesponzoroval“. Spolky, jako jsou Děti Země, mohou od státu získat jen grant na základě podaného projektu, nikoliv sponzorský dar.


6) Ministr Ťok tvrdí, že rozklad neobsahuje žádnou „ekologii“ a že Děti Země hájí občany této země.

Není to pravda! Rozklad obsahuje téměř výlučně námitky, které se týkají vlivu dálnice na přírodu a životní prostředí a na veřejného zdraví. Dětí Země samozřejmě svým rozkladem nemohou hájit občany ČR, ale jen hájí veřejný zájem na veřejnou kontrolu rozhodování Ministerstva dopravy a ministra Ťoka a také právo spolků bez obav o svou existenci a dobré jméno připomínkovat tuto dálnici.


7) Ministr Ťok tvrdí, že činností „pana Patrika a jeho organizace Děti Země“ se dálnice D8 stavěla 35 let.

Není to pravda! Účast Dětí Země při rozhodování o dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem probíhala aktivně jen od roku 1996, tj. cca 16 let, nikoliv 35 let. Navíc se netýkala celé dálnice, ale jen úseku D0807 přes Krušné hory (do roku 2004) a úseku D0805 přes České středohoří (do roku 2012). Vliv Dětí Země na délce povolování a výstavby dálnice D0805 byl malý. Největší vliv měly totiž státní úřady, které nerozhodovaly podle zákona a ve lhůtách, a ŘSD ČR, které předkládalo nedostatečné žádosti. A ani soudní spory neměly žádný významný vliv, neboť soudy žalobám prakticky nepřiznávaly odkladné účinky. Důkazem je spor o územní rozhodnutí, který skončil v červnu 2010 zrušením územního rozhodnutí, kdy již bylo vydáno asi 90 % všech stavebních povolení a dálnice se již tři roky stavěla.


8) Ministr Ťok tvrdí, že z důvodů obstrukcí Dětí Země pří přípravě a výstavbě dálnice D8 došlo na objízdných trasách ke zbytečným smrtelným nehodám, za které jsou odpovědné i ony.

Není to pravda! Žádná obstrukce ze strany Dětí Země a jiných účastníků řízení se reálně nekonala, protože za délku každého správního řízení může z poloviny státní úřad, který rozhoduje, a téměř z druhé poloviny investor, tzn. u dálnic ŘSD ČR, který předkládá nedostatečné žádosti. Tvrzení, že za mrtvé na objízdných trasách kolem dálnice D8 mohou účastníci řízení je demagogické a zavádějící, protože hlavním viníkem je spíše někdo z účastníků silničního provozu. A pokud by se šlo do důsledku, tak viníkem za mrtvé by v řízeních, kde nejsou žádní účastníci řízení, by pak byl kdo? Konkrétní státní úředníci a ŘSD ČR?


9) Ministr Ťok tvrdí, že v ČR se dálnice nestavějí pro ministerstvo či pro nějakou betonovou lobby, ale pro lidi.

Není to úplná pravda! Kdyby se všechny dálnice stavěly skutečně pro lidi, tj. pro bezpečnost řidičů aut a na ochranu zdraví a kvality života obyvatel měst a obcí s tranzitní automobilovou dopravou, tak by komunikace ŘSD ČR a státních úřadů s dotčenými skupinami lidí, projektování tras dálnic a rozhodování úřadů probíhala úplně jinak. Dálnice se u nás spíše stavějí proto, aby se hlavně utrácely „bezedné“ veřejné peníze. A navíc bez ohledu na optimální výběr trasy, na názory relevantních lidí a na střety s přírodou a dokonce i bez ohledu na zákony!


10) Generální ředitel Kroupa tvrdí, že cílem rozkladu je jen zablokovat výstavbu dálnice D1106.1, neboť se v něm například navrhuje změnit podmínky pro kácení mimolesních dřevin, které byly přitom již vykácené.

Jde o účelově zavádějící informaci! Účastníci řízení vycházejí z právního stavu podkladů ze spisu. Pokud tedy Ministerstvo dopravy v podmínce č. 39 stavebního povolení podle požadavku závazného stanoviska uložilo kácení mimolesních dřevin „zejména v době vegetačního klidu“, tj. kdykoliv, tak nic nebrání tomu a je logické, pokud Děti Země navrhly, aby k němu došlo „jen v době vegetačního klidu“. A pokud jsou stromy již vykácené, tak se právní stav rozešel s tím reálným, což ovšem není nijak neobvyklé a neřešitelné.


11) Generální ředitel Kroupa tvrdí, že požadavek na přezkum podkladových závazných stanovisek s návrhem na změny jejich podmínek je tradiční obstrukce, protože o „ekologii“ vůbec nejde.

Není to pravda! Pokud spolky ve svém odvolání či v rozkladu namítají vydání závazných stanovisek, tak chtějí prověřit, zda byla vydána v souladu se zákonem, a dále chtějí upřesnit podmínky na ochranu přírody a životního prostředí, za kterých se může stavba realizovat a fungovat. Rozhodně tedy nejde o obstrukci, neboť politici takový postup sami schválili, neboť tvrdili, že podáním rozkladu z důvodu přezkumu všech závazných stanovisek se povolování stavby urychlí až dvakrát.


12) Generální ředitel Kroupa tvrdí, že je bizarní, pokud ekologický spolek žádá přezkum závazného stanoviska třeba Ministerstva obrany, které se ochranou přírody a životního prostředí vůbec netýká.

Jde o účelově zavádějící informaci! Spolky jako standardní účastníci řízení mají právo napadnout jakékoliv podkladové závazné stanoviska. Je to i logické, protože cílem je prověřit, zda bylo vydáno skutečně podle zákona. Děti Země přitom z vlastní zkušenosti zjistily, že tak tomu nebývá, takže na základě principu předběžné opatrnosti žádají přezkum všech závazných stanovisek.


13) Ministr Ťok tvrdí, že Děti Země ve stavebním řízení pro rekonstrukci úseku č. 10 dálnice D1 žádaly provést fragmentaci betonové vozovky, ačkoliv tam je jen asfaltová, takže si vůbec nepřečetly popis toho úseku.

Jde o účelově zavádějící informaci! A také o bagatelní problém. Děti Země ve svých námitkách a rozkladech ve stavebních řízeních pro rekonstrukci dálnice D1 vždy s obecným odkazem na názory nezávislých odborníků navrhují, aby se používala jiná metoda. Ministerstvo dopravy jim ovšem vždy a opakovaně sděluje, že k návrhům na změnu technologie rekonstrukce se ve stavebním řízení nepřihlíží, protože je to věcí ŘSD ČR, jakou metodu zvolilo, takže jde o irelevantní požadavek. Je tedy úplně jedno, zda má úsek č. 10 dálnice D1 povrch z asfaltu a nikoliv z betonu.

- - - - - - - - - - - -


Přepis tiskové konference ministra dopravy Dana Ťoka (nestranný za hnutí ANO) a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Kroupy ze dne 27. 7. 2017 od cca 13:05 hodin na ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058260727

Téma: K blokování dostavby dálnice D11 z Hradce Králové na Smiřice, za kterým stojí občanské sdružení Děti Země

Dan Ťok:

Takže dobré odpoledne ode mě. Ministerstvo dopravy dostalo vůči vydanému stavebnímu povolení na dálnici D11 dva rozklady, oba jsou od, nebo jeden z nich je od hnutí Děti Země, a já bych rád okomentoval způsob, jakým tohle odvolání proti rozhodnutí je vedeno.

Za prvé, já bych chtěl říct jednu věc a chtěl bych se rázně ohradit proti tomu, jak nás stále někdo konfrontuje, že my děláme něco proti ekologii a že se snažíme ničit životní prostředí nebo že to děláme proti lidem. Prostě to není pravda, jsou to lži.

A organizace, která mi udělila hrdý titul Ropáka roku, dneska říká, jak z ekologických důvodů dává vlastně rozklad, nebo protestuje proti, zpochybňuje vydané stavební povolení, které bylo vydáno stavebním úřadem.

Já bych rád řekl, že v tom jejich rozkladu není jediné slovo o ekologii. Všechny věci, které jsou v tomto materiálu, jsou věci, kde zpochybňují pouze stanoviska dotčených orgánů, kterých je 40 až 60, a v podstatě nutí, aby státní správa, nadřízené orgány těchto orgánů, jejich závazná nebo obecná stanoviska znovu potvrzovaly.

A já bych rád ukázal jednu věc. Tohle je graf na dálnici D1. Hnutí Děti Země na dálnici D1 každý úsek, který modernizujeme, u každého úseku napadají závazná stanoviska všech orgánů. A to přitom ten způsob, jakým způsobem se dělá modernizace, napadly u soudu, prohrály všechny soudy, až u nejvyššího soudu. To znamená, všechny soudy daly za pravdu, že způsob, jakým Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo opravuje dálnice, je v pořádku, a přesto každý úsek napadnou.

Já se tudíž ptám, co to má společného s ochranou životního prostředí a co to má společného s ekologií? Je to prostě šikana a je to obstrukce, kterou se chce pan Patrik a jeho hnutí zviditelnit. Nota bene hnutí, které většinou sponzoruje stát, takže to je báječný.

A když vezmu dálnici D11, tak ve své většině všechny argumenty, které jsou uvedeny, jsou opsány z dálnice D1. To je prostě copy pest. V podstatě tam přidali za D1 akorát jednu jedničku a je to D11.

Další věc, kterou napadají je samozřejmě, nebo samozřejmě, je druhý aspekt a to je aspekt, který vyjednala Česká republiky a vláda České republiky, která udělala výjimku, kterou potvrdila Evropská komise, že není potřeba u těch deseti prioritních staveb opakovat EIU.

Tak to je pravděpodobně věc, kterou Děti Země tímto svým rozkladem chtějí napadnout, a očekávám, že se budou chtít soudit ve všech stupních soudního řízení proti tomu, že toto neměla vláda nebo nemohla vláda ani Evropská komise udělat.

Celá záležitost nemá podle mého názoru s ekologií nic společného, a když se zamyslíte nad tím základním principem, že si říkají Děti Země, to znamená, že chtějí hájit občany této země, tak já tady říkám, jejich konání je v rozporu s tím, co obyvatelé této země čekají, to znamená odpovědné stavění dálnic, které my chceme.

A já jenom vezmu jeden příklad. Když jsme otevírali dálnici D8, tak bylo řečeno, že díky konání pana Patrika a jeho organizace Děti Země se ta dálnice zbrzdila a celá se stavěla 35 let.

Uvědomte si, a kdybych chtěl být opravdu emotivní, tak tady řeknu, že díky tomu, že dálnice nebyla otevřená a muselo se jezdit obchvatem, tak na tom obchvatu umíralo ročně deset lidí. Nepřímým způsobem je za tyto lidi odpovědný i ten, který dělá tady tuhle obstrukci, a já musím říct, že jsem z toho velmi naštvaný, protože my ty dálnice nestavíme pro sebe ani pro žádnou betonovou lobby. My je stavíme pro lidi.

Každá dálnice je mnohem bezpečnější, takže vůbec netuším, proč se máme zabývat tím, že budeme opakovaně odpovídat na všechny obstrukce ekologických organizací, které nota bene tu ekologii ani nezmínily. Tam není v jedné větě problém, že toto jste zanedbali, nehleděli jste na ochranu životního prostředí v tomto a tomto bodě. Takovou věc tam neuvidíte. Jediné, co tam uvidíte, jsou administrativní obstrukce opsané z dálnice D1. Hrozný. Děkuju.

Jan Kroupa:

Já si dovolím navázat na slova pana ministra. My už jsme to říkali i v rámci modernizace dálnice D1, že se nám zdá, že prostě takovéhle odvolání, to nejsou odvolání, která by směřovaly k vylepšení daného projektu.

My jsme několikrát kritizovali, že tím, že se napadají obecně všechna závazná stanoviska a stanoviska, tak se pouze oddaluje ten čas, kdy můžeme zrealizovat a opravit dálnici, kdy jsme schopni u dálnice udělat ploty. Napadají se místa, která nemají vůbec smysl. Tam, kde chceme postavit ekodukt, opět se to posune o nějaký rok dál, i v té chvíli, kdy už soud rozhodne.

Jsou tam věci, kdy se požaduje změna technologie v místech, kde se prostě taková technologie udělat nedá. Dálnice D11 je dalším příkladem toho, jak může využít občanské sdružení zdržení dálnice, kdy se domáhá, aby byly stanoveny podmínky pro kácení mimolesní zeleně, ale ta mimolesní zeleň už tam prostě není, protože děláme archeologický průzkum.

To znamená, nedává potom takové odvolání vůbec žádný smysl a přiznám se, že z pohledu ŘSD to není vnímáno jako nějaká konstruktivní debata, kde se snaží občanské sdružení dosáhnout vylepšení toho stavu. To je prostě tradiční obstrukce, kdy napadám stanovisko, které vlastně ani se životním prostředím nemá nic společného.

K čemu je napadnutí stanoviska Ministerstva obrany, kterým se následně bude muset zabývat rozkladová komise Ministerstva obrany? To je z mého pohledu aspoň takový krátký komentář, kdy vlastně vůbec nechápu, kterým směrem jdeme.

Mně to je líto právě kvůli tomu, co říká i pan ministr. To znamená, že v tu chvíli se nám odsouvá další z prioritních staveb, na které Ředitelství silnic a dálnic pracovalo, které je celospolečensky sledováno a které vlastně může odstranit ty nehodové úseky.

A myslím si, že je to škoda a hlavně je to zbytečnost a opět to vede k tomu, že bychom možná měli diskutovat o tom, kde je ta skutečná celospolečenská debata a to upravování silnic a dálnic tak, aby byly k obrazu všem, kterým to prostupuje v tom území, a kdy už je to šikana vůči vůbec stavebníkovi jako takovému.

Dan Ťok:

Já bych možná ještě doplnil jednu věc. Já prostě odmítám to, že Ministerstvo dopravy s nikým nedebatuje. My debatujeme se všemi dotčenými stranami. Tam, kde to dává logiku, tak všem vyhovíme.

Například teď jsme se bavili i ohledně Jíloviště. Tam byla velká aféra o tom, že chceme zrušit sjezdy. Není tomu tak. Tam, kde to dává logiku, tak tam všem vyhovíme a dbáme na ochranu životního prostředí.

Obviňovat nás z toho, že jsme proti nim, je velmi líbivé, velmi účelové, ale tady je vidět, s odpuštěním, s jakými ptákovinami do těch odvolání jdou. Já vezmu jenom jeden příklad, tady to pan ředitel mírně zmiňoval.

Na úseku 10 na dálnici D1 byla zásadní připomínka, že chtějí jinou technologii, že nechtějí tu betonovou vozovku, která tam údajně je. Tak aby se vybourala a postavila nová, ale že chtěli takzvané fragmentování. Jenomže tam není betonová vozovka. Tam je asfaltová. Oni si ani nepřečetli specifikaci toho úseku.

Takže tady je vidět ta kvalita, tady je vidět ta obstrukce. A já prostě říkám, že bychom opravdu neměli skákat na lep takovýmto chytrákům a měly by ty připomínky být opravdu pro ochranu životního prostředí. A taky pro ochranu toho, kdo je na vrcholu toho životního prostředí, a to je člověk.

My tady máme lidi na Spořilově, kteří kvůli tomu, že jsme nebyli schopni kvůli obstrukcím postavit okruh, tak tam jezdí tisícovky kamionů, tisíce kamionů denně. A to pravděpodobně těmto organizacím nevadí. Děkuju.

Ministr Dan Ťok: Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem (TZ, 27.07.2017)
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-dopravy-Dan-Tok-Spolek-Deti-zeme-udajne-c?returl=/Media


* * * * * * * * * *

Příloha k reakci předsedy Dětí Země, která se týká podobné předvolební kritice politiků (2010).


D8: vláda zákona neskončila! (27.05.2010)
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2231684

Reakce předsedy Dětí Země Miroslava Patrika na článek Martina Bursíka ze dne 25. května 2010 pod názvem „D8: Paroubkovo máslo na hlavě".

- - - - - - - - - - -


V rámci předvolebního zápolení v Ústeckém kraji se na přetřes dostala pochopitelně i dálnice D8. Martin Bursík jako lídr Strany zelených má pravdu, že o její variantě rozhodla vláda ČSSD díky oposmlouvě s ODS, resp. v únoru 2001 tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart se svým náměstkem a Ropákem 2000 Josefem Bělem.

Za dosavadní potíže s ostudnou přípravou a kolabující výstavbou skutečně Strana zelených nemůže. Viníkem je jednak investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, který se za státní peníze nevěnuje pečlivé přípravě a férovému jednání se všemi stranami, ale spíše mediálním aktivitám, a jednak státní úředníci, kteří s lehkostí srdce porušují zákony. Zatím to je Správa CHKO České středohoří a Ministerstvo životního prostředí.

Je proto od Martina Bursíka poněkud nešťastné, když se domnívá, že kritiky porušování občanských práv už bylo dost a stejně jako jiní politici vyzývá Děti Země, aby se vzdaly svého práva podávat žaloby proti selhávání státu vůči vlastním občanům. Možná, že od března 2005 trasu dálnice D8 už nelze změnit, avšak jen díky soudním sporům bude možné aspoň ukázat na viníky nezákonného rozhodování a žádat jejich potrestání.

Bez rozsudků nelze očekávat pozitivní změny při schvalování jiných staveb. V demokratickém právním státě je však nutné kategoricky odmítnout úvahu, že o soudní ochraně a obraně kohokoliv rozhodnou politici svými populistickými výzvami či dokonce průzkumy veřejného mínění. Mnohaleté spory o dálnici D8 tak naopak mohou pomoci získat větší úctu k zákonům a do budoucna i účinněji chránit životní prostředí.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země

- - - - - - - - - - - - -


D8: Paroubkovo máslo na hlavě
25.05.2010 Mladá fronta Dnes-severní Čechy Martin Bursík

Minulý týden se konalo setkání svazu měst a obcí Českého středohoří, na kterém byla hlavním bodem dostavba dálnice D8. Doslechl jsem se, že účastníci svalovali vinu za zablokování výstavby dálnice na mne a Stranu zelených. To je absolutní nesmysl, který lze lehce vyvrátit. Dostavbu dálnice blokují žaloby několika ekologických aktivistů, kteří se soudí o to, kdo má formálně pravdu při povolování průchodu D8 Českým středohořím. Jejich boj přitom už dávno přestal dávat smysl. Samoúčelné bránění dostavbě dálnice "netrestá" chybující úředníky, ale obyvatele obcí, kterými provizorně projíždějí tisíce osobních automobilů a kamionů. Rozhořčení obyvatel Ústeckého kraje je naprosto oprávněné.

Bohužel se obrací i proti všem ostatním, kteří usilují o zlepšení životního prostředí a s uvedenou kauzou nemají nic společného. Strana zelených není Děti Země a Martin Bursík není Miroslav Patrik. Komicky působí Jiří Paroubek, když hřímá na náměstích o tom, že dálnici blokuje Bursík. Byl to ministr životního prostředí Miloš Kužvart, který 26. listopadu 1998 neudělil výjimku pro vedení D8 v úseku Lovosice-Řehlovice. Kužvart nebyl ministrem za Stranu zelených, ale za ČSSD! Vlastní gól, pane Paroubku.

Mimochodem, dva roky nato rozhodl tentýž ministr za ČSSD, že se na dálnici nebude stavět další tunel. Od té doby podávají aktivisté jednu žalobu za druhou. Ministr Kužvart pravda sice nejprve požadoval předložení ekologicky šetrnější tzv. tunelové varianty. Když ji ale ŘSD nedodalo, odsouhlasil prostě v odvolacím řízení variantu bez tunelu. Nápadně to připomíná nedávné rozhodnutí ministryně Bízkové o elektrárně Prunéřov, když "vybrala" a odsouhlasila variantu se zastaralou technologií elektrárny, protože ČEZ jinou variantu prostě nepředložil.

Aby bylo jasno, nezpochybňuji formální oprávněnost podaných stížností a žalob - to potvrdil i veřejný ochránce práv Otakar Motejl a za pravdu mu dávají i soudy. Formálně mají aktivisté pravdu, jenže z té jejich bitvy za pravdu se jaksi vytratil původní cíl - prosadit šetrnější variantu dálnice.

Poslední pokus o dohodu mezi aktivisty, staviteli dálnice, ministerstvem dopravy a hejtmanem Ústeckého kraje probíhal od října 2004 do března 2005. Zastupitelé kraje zamítli svedení trasy v nejcitlivějším úseku do tunelu Kubačka.

Nejpozději od této chvíle postrádá podávání žalob jakékoliv oprávnění. Předkladatelé žalob přeci musí vědět, že deset let staré rozhodnutí Zemanovy vlády a pět let staré rozhodnutí krajského zastupitelstva už změnit nemohou.

Proto touto cestou opět vyzývám stěžovatele, aby své žaloby stáhli. Pomohou tím obyvatelům Ústeckého kraje a v konečném důsledku i ochraně životního prostředí.

A Jiřího Paroubka vyzývám, aby si nechal prověřit, jak dlouho zdržoval rozhodnutí o výjimce vedení dálnice přes České středohoří jeho ministr životního prostředí Kužvart (ČSSD).

Martin Bursík, lídr kandidátky Strany zelených v kraji.

- - - - - - - - - - -


Dostavba dálnice D8 se zbytečně prodražuje i prodlužuje (20.05.2010)
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/dostavba-dalnice-d8-se-zbytecne-prodrazuje-i-prodluzuje/

Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek spolu s Petrem Bendou, radním Ústeckého kraje a předsedou KVV ČSSD, a hejtmankou Janou Vaňhovou navštívil klíčové úseky rozestavěné dálnice D8 mezi obcemi Lovosice a Řehlovice. O současném stavu výstavby informoval Dr. Pavel Lány. Posledních 16 km dálnice D8 naráží na ekologické iniciativy, které výstavbu komplikují.

„Hlavní problém spočívá v tom, že některé ekologické iniciativy jako Děti Země zdržují a blokují stavbu, a to samozřejmě vede k prodražování a také k tomu, že je doprava namísto po dálnici vedena nejzalidněnějšími oblastmi Ústeckého kraje,“ uvedl Jiří Paroubek a dodal, že současný stav ve svém důsledku vede ke zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva. „Myslím si, že je to naprostá neodpovědnost a musíme s tím něco dělat – změnou legislativy,“ uzavřel Jiří Paroubek.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Tisková konference ministra dopravy Dana Ťoka (nestranný za hnutí ANO) a generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy ze dne 27. 7. 2017 od cca 13:05 hodin na ČT24

Dálnice D1106.1 - oznámení MD o podaných dvou rozkladech (21.07.2017)

D8: vláda zákona neskončila! (27.05.2010)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-