-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Analýza příčin sesuvu na dálnici D8 je tajná už pět měsíců

13. října 2016
[Ústecký kraj]

Ministerstvo má strach, že by analýza negativně působila na veřejnost

Děti Země se již pět měsíců marně domáhají získat od Ministerstva dopravy studii Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR o analýze příčin sesuvu na dálnici D8 v Českém středohoří.

Ministerstvo nejprve nezákonně tvrdilo, že tvoří podklad pro jeho rozhodnutí, nyní nově tvrdí, že se týká rozhodovací činnosti soudů.

Podle Dětí Země jde čistě jen o politické rozhodnutí zatajit před veřejností informace, že hlavním viníkem sesuvu jsou státní instituce, které dálnici přes sesuvné území připravovaly a schvalovaly.

„Jde o typický případ arogance veřejné moci, která si za veřejné peníze obstará odborný posudek, z něhož pak občanům účelové šíří jen vybrané části, ačkoliv ti mají právo znát, co odborníci o příčinách sesuvu na dálnici D8 zjistili a příp. vést veřejnou diskusi,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministerstvo tvrdí, že i když analýza zatím není součástí žaloby Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty ze dne 6. 6. 2016 o náhradu škody ve výši 1,037 miliónů korun, proti firmě KÁMEN Zbraslav, která vlastní lom Dobkovičky, stále se o tom uvažuje. Podle obou institucí je právě tato firma hlavním viníkem sesuvu, takže do skončení soudního sporu je analýza tajná.

„Prý bychom získáním analýzy mohli zmanipulovat soudní řízení o náhradě škody a také veřejnost, která by byla proti státu negativně naladěna, což je prý nežádoucí. Navíc jsme prý neprokázali zvláštní zájem na tom, aby občané obsah analýzy znali,“ vysvětluje s ironií Patrik nové důvody odmítnutí žádosti Dětí Země o analýzu.

Patrik také odmítá, že by zveřejněním analýzy došlo k porušení ústavních práv státu na spravedlivý proces, jak ministerstvo tvrdí. Jde čistě jen o politické rozhodnutí ministra Dana Ťoká.

Podle Patrika přitom nemusí ministr hájit neudržitelnou skutečnost, že dálnice D8 byla v minulosti naplánovaná a schválená státem nezákonně a že hlavní podíl na tom mají i někteří lidé ze současného vedení ŘSD ČR.

Nezávislí geologové na vysoká rizika oživení sesuvu poprvé veřejně upozorňovali již v roce 1995 při schvalování územního plánu Litoměřicka a pak s ekologickými organizacemi v čele s Dětmi Země v roce 1996 při nezákonně vedeném procesu EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí pak v listopadu 1996 podle Dětí Země vybralo nejhorší možnou trasu: v koridoru „C“ přes sesuvné území délky asi 2 km, ačkoliv v koridoru „B“ existovala trasa s dlouhým tunelem.

„Na rizika sesuvů ve vybrané trase dálnice D8 jsme opakovaně upozorňovali téměř deset let až do března 2005, kdy zastupitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem (ODS) zamítli vybudovat tunel Kubačka délky 3,4 km, neboť by prý byl příliš drahý a výstavba by se zpozdila. Cena dálnice bez dlouhého tunelu je již teď o šest miliard korun vyšší a termín dostavby se posunul o šest let,“ připomíná nakonec Patrik.


* * * * * * * * * * *


Průběh vyřizování žádosti o poskytnutí „Analýzy příčin vzniku sesuvu na dálnici D8 u Dobkoviček“ s termínem zhotovení do 6. 5. 2016, kterou vypracoval Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.


1) 10.05.2016 = žádost Dětí Země
2) 03.06.2016 = Ministerstvo dopravy analýzu odmítá dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1000 Sb.
3) 16.06.2016 = rozklad Dětí Země
4) 02.09.2016 = ministr Dan Ťok odmítavé rozhodnutí Ministerstva dopravy ruší
5) 10.10.2016 = Ministerstvo dopravy analýzu odmítá dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1000 Sb.


Geologové k trase dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes sesuvné území délky 2 km


RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Posouzení studie „Dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ pro Valbek a spol. v. o. s., Liberec (28. 3. 1995):

„Stavba charakteru dálničního tahu natolik zatěžuje podklad, že jev aktivizace staršího sesuvu, či objevení se sesuvu nového v náchylném území jsou dosti pravděpodobné... To by patrně znamenalo technicky i ekonomicky velmi náročné kotvení vozovky a stabilizaci rozsáhlého areálu sesuvného území.“


Ing. Zdeněk Hroch, CSc. (Český geologický ústav): Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Dálnice D8 – stavba 0805 v úseku mezi Sulejovicemi a Stadicemi (vyjádření ke stanovisku RNDr. Jiřího Čeláka v dokumentaci EIA) pro vyjádření MŽP, odbor ochrany horninového prostředí ze dne 10. 4. 1996, č.j. 630.523-4/96 (11. 3. 1996):

„Předložené trasy dálnice D8, dotýkající se prostoru lomu Prackovice, jsou z hlediska geologických nebezpečí velice riskantní, technicky a finančně náročné, budou vyžadovat rozsáhlé a nákladné sanační práce a nelze vyloučit, že stavba dálnice v tomto prostoru může ohrozit celkovou stabilitu území v poměrně velké rozloze...“


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Závěry expertního posouzení svahových deformací v úseku dálnice D8 – stavba 0805 (širší oblast Prackovice) pro posudek EIA (červenec 1996):

„Variantu doporučuji nadále sledovat jako geotechnicky nejvhodnější i v další etapě průzkumu a projekční přípravy.“


RNDr. Jan Čurda a kolektiv: Vyjádření k „návrhu vybudovat na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří tunel Kubačka délky 3,35 km namísto dvou krátkých z geologického hlediska s důrazem na inženýrsko-geologické vlivy“ pro Děti Země (16. 12. 2004):

„K variantě se schváleným územním rozhodnutím (varianta „ŘSD původní“) je možné říci, že prochází po svazích údolí Labe velmi komplikovaným územím poznamenaným těžební činností v bývalém lomu Prackovice a sesuvným územím s četnými vymapovanými sesuvy všech možných stáří až po recentní... Lehká pata svahu nutně nemůže udržet stabilitu svahu a dochází ke vzniku sesuvu... K jejich aktivaci většinou dochází po delším období srážkové činnosti...“


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Geotechnické posouzení, dálnice D-8 stavba 805, varianty „tunel Kubačka“: Srovnávací posouzení geotechnických podmínek výstavby – autorizovaný odborný posudek pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (17. 12. 2004):

„Trasa je projektovaná tak, že se výstavbou dálnice stabilita svahu neporuší... Navíc snaha o převedení dálnice tunelem není opodstatněná, neboť stále opakované obavy z nestability území nejsou vůbec oprávněné. Území je postiženo fosilními jevy, které jsou dnes stabilní, a trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila.“

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Sesuv svahu v červnu 2013 na stavbě dálnice D8 (videozáznam ze 06.06. a 07.06.2013, 4 minuty)

Děti Země za sesuv na dálnici D8 podaly trestní oznámení (TZ, 06.06.2016)

Podle profesora Jaroslava Paška sesuvy na D8 nehrozily (TZ, 25.07.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-