-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země za sesuv na dálnici D8 podaly trestní oznámení

6. června 2016
[Ústecký kraj]

Viníkem je celý rezort dopravy a státní úřady, které dálnici nezákonně povolovaly

Děti Země v pondělí 6. června 2016 zaslaly na Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení s více než dvaceti přílohami, v němž žádají, aby bylo prošetřeno, zda zničením 200 metrů železniční trati č. 097 a zasypáním rozestavěné dálnice D8 v Českém středohoří sesuvem o objemu 500 tisíc m3 zeminy dne 7. června 2013 nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu, například obecného ohrožení z nedbalosti.

Od události uplynuly tři roky, aniž je podle Dětí Země známo, které osoby tento sesuv skutečně zavinily.

„Trestní oznámení jsme podali z opatrnosti, neboť ani po třech letech od sesuvu jsme neslyšeli, že by probíhalo nějaké nestranné vyšetření, ačkoliv jen odhadovaná škoda za zničenou železniční trať, za sanaci sesuvu a za opravu nedostavěné dálnice D8 je kolem miliardy korun, takže jsme pro jistotu předložili seznam téměř třiceti osob, které by bylo vhodné vyslechnout,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je hlavním viníkem sesuvu rezort dopravy, neboť zajišťuje přípravu, povolování a výstavbu dálnice D8 i dozor na stavbě. Je zde proto velké nebezpečí, že bude jen předstírat hledání viníků zástupným způsobem jinde než na Ministerstvu dopravy, na ŘSD ČR v čele s Janem Kroupou či mezi projektovými a stavebními firmami. Ministr Dan Ťok jako ex-šéf Skansky je totiž jasně vystaven ochranitelskému komplexu.

„K chybám došlo už hlavně při výběru koridoru a variant dálnice D8 v letech 1995-6, kdy geologové opakovaně při každé příležitosti kritizovali bizarní způsob vybírání varianty právě přes sesuvné území délky dva kilometry, ačkoliv existovaly i varianty s dlouhými tunely, které se sesuvům vyhýbaly,“ připomíná Patrik.

Kromě bývalého vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektantů považují Děti Země za viníky také tehdejší pracovníky Ministerstva životního prostředí, kteří v procesu hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí rozhodovali nezákonně, což prokázaly dva rozsudky krajského soudu v roce 2012.

Podle Dětí Země k dalším chybám pak došlo při samotné výstavbě této nezákonně vybrané trasy, neboť k dílčím sesuvům na svahu vysokého odřezu dálnice docházelo již od roku 2010, aniž jim zhotovitelské firmy a stavební dozor ŘSD ČR účinně zabránily. Po velkých deštích v červnu 2013 se pak dálnicí na tři roky odlehčenou patu svahu logicky sesunul obnažený okraj kamenolomu Dobkovičky firmy Kámen Zbraslav, a. s.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posunul zatím na 16. prosinec 2016.


* * * * * * * * * *

Geologové k trase dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes sesuvné území délky 2 km


RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Posouzení studie „Dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ pro Valbek a spol. v. o. s., Liberec (28. 3. 1995):

„Stavba charakteru dálničního tahu natolik zatěžuje podklad, že jev aktivizace staršího sesuvu, či objevení se sesuvu nového v náchylném území jsou dosti pravděpodobné... To by patrně znamenalo technicky i ekonomicky velmi náročné kotvení vozovky a stabilizaci rozsáhlého areálu sesuvného území.“


Ing. Zdeněk Hroch, CSc. (Český geologický ústav): Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Dálnice D8 – stavba 0805 v úseku mezi Sulejovicemi a Stadicemi (vyjádření ke stanovisku RNDr. Jiřího Čeláka v dokumentaci EIA) pro vyjádření MŽP, odbor ochrany horninového prostředí ze dne 10. 4. 1996, č.j. 630.523-4/96 (11. 3. 1996):

„Předložené trasy dálnice D8, dotýkající se prostoru lomu Prackovice, jsou z hlediska geologických nebezpečí velice riskantní, technicky a finančně náročné, budou vyžadovat rozsáhlé a nákladné sanační práce a nelze vyloučit, že stavba dálnice v tomto prostoru může ohrozit celkovou stabilitu území v poměrně velké rozloze...


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Závěry expertního posouzení svahových deformací v úseku dálnice D8 – stavba 0805 (širší oblast Prackovice) pro posudek EIA (červenec 1996):
„Variantu doporučuji nadále sledovat jako geotechnicky nejvhodnější i v další etapě průzkumu a projekční přípravy.“


RNDr. Jan Čurda a kolektiv: Vyjádření k „návrhu vybudovat na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří tunel Kubačka délky 3,35 km namísto dvou krátkých z geologického hlediska s důrazem na inženýrsko-geologické vlivy“ pro Děti Země (16. 12. 2004):

„K variantě se schváleným územním rozhodnutím (varianta „ŘSD původní“) je možné říci, že prochází po svazích údolí Labe velmi komplikovaným územím poznamenaným těžební činností v bývalém lomu Prackovice a sesuvným územím s četnými vymapovanými sesuvy všech možných stáří až po recentní... Lehká pata svahu nutně nemůže udržet stabilitu svahu a dochází ke vzniku sesuvu... K jejich aktivaci většinou dochází po delším období srážkové činnosti...“


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Geotechnické posouzení, dálnice D-8 stavba 805, varianty „tunel Kubačka“: Srovnávací posouzení geotechnických podmínek výstavby – autorizovaný odborný posudek pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (17. 12. 2004):

„Trasa je projektovaná tak, že se výstavbou dálnice stabilita svahu neporuší... Navíc snaha o převedení dálnice tunelem není opodstatněná, neboť stále opakované obavy z nestability území nejsou vůbec oprávněné. Území je postiženo fosilními jevy, které jsou dnes stabilní, a trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila.“

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Dálnice v háji (reportáž, 13.04.2014)

Podle profesora Jaroslava Paška sesuvy na D8 nehrozily (TZ, 25.07.2013)

Dálnici D8 ve Středohoří mohou ohrozit sesuvy (TZ, 28.12.2004)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-