-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Tři rozsudky o D4901 ve prospěch spolků za čtyři měsíce

22. května 2024
[Zlínský kraj]

Nejvyšší správní soud během pěti dní vydal dva rozsudky s potvrzením názorů spolků

Správní soudy na základě žalob Dětí Země a spolku Egeria během čtyř měsíců vydaly tři rozsudky, v nichž uznaly jejich argumenty, že státní orgány při rozhodování o změně umístění 22 objektů a o povolení 62 objektů na dálnici D4901 z Hulína do Fryštáku porušily zákon, neboť se pečlivě nezabývaly jejich návrhy na zmírnění vlivů dálnice na životní prostředí nebo rozhodly s rozpornými podklady či bez nich.

Soudy nyní řeší ještě jejich žaloby o změně umístění tří objektů a žaloby o jejich vyloučení ze dvou stavebních řízení.

„Oceňuji, že se Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 16. května 2024, spis. zn. 9 As 110/2022 našimi námitkami proti povolení šedesáti dvou objektů na dálnici D49 zabýval pečlivěji, než bývalý ministr dopravy Karel Havlíček a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ve Zlíně i Městský soud v Praze, neboť uznal čtyři body naší kasační stížnosti,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik upozorňuje, že se čtyři uznané body kasační stížnosti Dětí Země týkají absence konkrétních důvodů o zamítnutí jejich námitek o nesplnění několika podmínek územního rozhodnutí, o neuložení návrhů na zmírnění vlivu dálnice D4901 na krajinný ráz a o způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provozu a dále nebyly řešeny nadlimitní intenzity hluku u obce Třebětice a ani průchod dálnice přes okraj Přírodního parku Hostýnské vrchy.

Nejvyšší správní soud dále v rozsudku z 21. května 2024, spis. zn. 8 As 55/2024 sice na základě kasační stížnosti Ředitelství silnic a dálnic z února 2024 se šesti body zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně z 31. ledna 2024, spis. zn. 31 A 10/2013, kterým bylo uznáno pět bodů žalob Dětí Země a Egerie, takže rozhodnutí o změně umístění dvaceti dvou objektů bylo zrušeno, nicméně uznal jen jeden bod ŘSD, že soud rozhodl bez podkladů.

„U sporu o zákonnosti změny územního rozhodnutí pro část dálnice došlo ke kuriózní situaci, neboť krajský soud ho sice z pěti důvodů zrušil, ale u jednoho bodu se opřel o nepřímý podklad, neboť ty originální ve spise prý nenašel. NSS ale tyto originální podklady ve spise našel. Očekáváme tedy, že krajský soud během několika týdnů rozhodnutí o změně umístění části dálnice opět zruší,“ popisuje Patrik druhý úspěch obou spolků u NSS.

Děti Země o dálnici D4901 v letech 2010-2024 vyvolaly šest soudních sporů, přičemž dva o povolení dálnice vyhrály v 12/2011 v 5/2024 a jeden o změně jejího umístění vyhrají. Na výsledky tří dalších řízení se čeká.

ŘSD si pro kasační řízení u NSS a pro soudní řízení u Krajského soudu v Brně u sporu o změně umístění 22 objektů najalo AK ROWAN LEGAL za 0,9 mil. Kč.

Dálnice D4901 délky 17,3 km se začala stavět 13. prosince 2021 a podle ŘSD by každý den zastavení stavby znamenalo újmu asi 0,45 mil. Kč, tj. asi 13,5 mil. Kč/měsíc.


* * * * * * * * * *


I. Průběh stavebního řízení o povolení 62 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (zatím 12/2007 až 11/2021, tj. téměř 14 let)


03.12.2007 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
17.01.2008 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení
18.01.2008 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
17.07.2008 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 1
21.08.2008 = Děti Země zasílají rozklad

02.02.2009 = Děti Země zasílají doplnění svého rozkladu
26.02.2010 = ministr dopravy Gustav Slamečka rozklady uznává a stavební povolení č. 1 ruší
23.04.2010 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
02.08.2010 = Ministerstvo dopravy řízení do 30.11.2010 přerušuje
14.12.2011 = Městský soud v Praze na základě žaloby DZ ruší jiné stavební povolení (spis. zn. 10 A 149/2010)

09.06.2014 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3
29.12.2014 = Ministerstvo dopravy řízení do 30.06.2015 přerušuje
26.06.2015 = Ministerstvo dopravy řízení do 31.03.2016 přerušuje (novela zákona č. 100/2001 Sb.)
14.03.2016 = Ministerstvo dopravy řízení do 28.04.2017 přerušuje
27.04.2017 = Ministerstvo dopravy spojuje všechna čtyři dílčí stavební řízení do jednoho

21.11.2018 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
28.02.2019 = Ministerstvo dopravy řízení do 31.12.2020 přerušuje
29.04.2019 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4
20.02.2020 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
20.03.2020 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5

16.06.2020 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
22.12.2020 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 2
21.01.2021 = Děti Země zasílají rozklad bez odůvodnění
15.02.2021 = Děti Země zasílají rozklad s odůvodněním
05.11.2021 = ministr dopravy Karel Havlíček rozklady zamítá a stavební povolení č. 2 potvrzuje


II. Průběh soudního řízení o zákonnosti rozhodnutí ministra dopravy o povolení 62 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (12/2021 až 5/2024, tj. 2 roky a 5 měsíců)


20.12.2021 = Děti Země zasílají správní žalobu s body č. 1-8
20.01.2022 = Děti Země zasílají správní žalobu s bodem č. 9
27.04.2022 = Městský soud v Praze žalobu Dětí Země na ústním jednání zamítá (spis. zn. 9 A 135/2021)

23.06.2022 = Děti Země zasílají kasační stížnost bez odůvodnění
30.07.2022 = Děti Země zasílají kasační stížnost s odůvodněním
16.05.2024 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek MS v Praze (spis. zn. 9 As 110/2022)


III. Průběh správního řízení o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (zatím 12/2017 až 9/2022, tj. 4 roky a 9 měsíců)


11.12.2017 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
27.07.2018 = MěÚ Holešov oznamuje zahájení řízení
06.08.2018 = MěÚ Holešov oznamuje zahájení řízení
10.12.2018 = MěÚ Holešov řízení přerušuje

09.05.2019 = MěÚ Holešov řízení přerušuje
19.05.2020 = MěÚ Holešov vydává územní rozhodnutí
18.06.2020 = Děti Země zasílají odvolání bez odůvodnění
07.07.2020 = Děti Země zasílají odvolání doplněné o důvody

07.03.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
05.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
15.09.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
19.09.2022 = KÚ ve Zlíně všechna čtyři odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Holešov částečně mění


IV. Průběh soudního řízení o zákonnosti rozhodnutí KÚ ve Zlíně o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (12/2022 až 5/2024, tj. 17 měsíců)


05.12.2022 = Děti Země a spolek Egeria, z. s., zasílají správní žalobu
12.01.2023 = Krajský soud v Ostravě zasílá obě žaloby na Krajský soud v Brně
14.04.2023 = Krajský soud v Brně řízení přerušuje do vydání rozhodnutí Ústavního soudu
20.12.2023 = Ústavní soud návrh na zrušení části ust. § 23a zákona č. 100/2001 Sb. zamítá (spis. zn. Pl. ÚS 7/23)

31.01.2024 = Krajský soud v Brně žaloby spolků uznává a ruší rozhodnutí KÚ ve Zlíně (spis. zn. 31 A 10/2023)
07.02.2024 = zrušující rozsudek Krajského soudu v Brně je pravomocný
20.02.2024 = Ředitelství silnic a dálnic (advokát Martin Janoušek) zasílá kasační stížnost
21.05.2024 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek KS v Brně (spis. zn. 8 As 55/2024)

- - - - -

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 5. 2024, spis. zn. 8 As 55/2024 uznal jen jednu námitku ŘSD ze šesti:

„[48] Krajský soud konstatoval, že koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína se týkalo věcně odlišného předmětu, a i vzhledem k předpisům v oblasti práva životního prostředí, kterých se záměr dotýká, jej nebylo možné pro účely územního řízení využít.

Nejvyšší správní soud předně konstatuje, že koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, ale i potvrzující stanovisko, jsou součástí spisu a Nejvyššímu správnímu soudu se je dohledat podařilo.

Musí proto souhlasit se stěžovatelem, že krajský soud vycházel z neúplně zjištěného skutkového stavu při posuzování toho, zda bylo v tomto řízení možné využít koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína a potvrzující stanovisko.

Krajský soud totiž ve značně obsáhlém spise koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína a jeho potvrzení nedokázal dohledat, tudíž nemohl vycházet z jejich obsahu. Obsah obou podkladů hodnotil pouze zprostředkovaně skrze text sdělení krajského úřadu z 18. 8. 2022. To však nebylo dostačující.“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Umístění dílčí části dálnice D49 u Hulína bylo nezákonné (TZ, 12.02.2024)

Část dálnice D49 u Holešova se stavěla bez povolení (TZ, 24.04.2023)

Začala stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Ekologové plánují žalobu (14.12.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-