-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plavební komora Bělov projde celým procesem EIA

23. října 2020
[Zlínský kraj]

Spolky uspěly s návrhem na podrobné ekologické posouzení

Krajský úřad Zlínského kraje na základě deseti doručených vyjádření vydal dne 19. října 2020 závěry zjišťovacího řízení k záměru Ředitelství vodních cest ČR na výstavbu plavební komory Bělov na řece Moravě.

Podle krajského úřadu může mít stavba významný vliv na životní prostředí, takže se musí vypracovat podrobná dokumentace EIA, která musí splnit téměř deset požadavků.

Za veřejnost zaslaly svá vyjádření spolky Egeria, z. s., Lužňáci, z. s., a Děti Země, jejichž návrhy byly většinou uznány.

„Postup krajského úřadu, který uložil vypracovat podrobné vyhodnocení vlivů plavební komory v Bělově a řeky Moravy až do Kroměříže na životní prostředí, považujeme za správný. Navíc je potěšující, pokud většinu z našich dvanácti návrhů zahrnul mezi své požadavky,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik dále připomíná, že stavba celým procesem EIA již jednou prošla, takže v prosinci 2010 získala stanovisko EIA. Proto je podle něho logické, aby proběhl opět celý proces EIA, pokud se projekt po deseti letech změnil. ŘVC ČR si totiž platnost závazného stanoviska EIA z roku 2015 již nenechalo prodloužit, protože je příliš přísné.

Krajský úřad ve Zlíně v závěrech zjišťovacího řízení požaduje, aby se dokumentace EIA zaměřila mj. na tyto oblasti: vypracovat a posoudit varianty zaústění Širokého potoka v Bělově do řeky Moravy, zajistit migraci vodních živočichů, hlavně ryb, na řece Moravě a v blízkém Širokém potoce a Mojeně, podrobně vyhodnotit vlivy plavební komory a úpravy řeky Moravy z Bělova do Kroměříže na biotopy zvláště chráněných druhů organismů i vlivy zásahů do dna řeky Moravy a na jejích březích, vypracovat hlukovou studii apod.

„Pokud se v Bělově již postavil jez a malá vodní elektrárna a nyní to má být plavení komora, tak je zásadní, aby byla konečně zajištěna i efektivní propustnost řeky Moravy, Širokého potoka a Mojeny pro vodní živočichy, hlavně pro ryby. Je také nutné vytvořit lepší vtok Širokého potoka do Moravy,“ upozorňuje dále Patrik.

Cílem výstavby plavební komory Bělov za 300 miliónů korun vpravo od jezu Bělov z roku 1965 je prodloužit stávající Baťův kanál z Rohatce do Otrokovic až do Kroměříže, přičemž v budoucnu by kanál měl vést z Hodonína a měřil by tak asi 75 km.

Podle návrhu Koncepce vodní dopravy z roku 2016 chce stát do Baťova kanálu investovat 1,5 miliardy korun. Vlevo od jezu Bělov se v roce 2013 postavila malá vodní elektrárna.

Podle Patrika jsou uvažované investice do Baťova kanálu za 1,5 miliardy korun ekonomicky neefektivní, stejně jako jeho provozování, neboť vše musí být dotováno s peněz státu a různých samosprávných orgánů.

Server Hlídač státu například uvádí, že spolek Obce pro Baťův kanál získal sedm dotací za téměř 19 miliónů korun.

Příprava plavební komory začala v prosinci 2010 vydáním stanoviska EIA, nicméně nyní je téměř na začátku, neboť ŘVC ČR odmítlo změnit vtok Širokého potoka do řeky Moravy a navíc nebyl navržen rybí přechod.

Od února 2013 také pro stavbu probíhá u Městského úřadu v Otrokovicích územní řízení, které je nyní přerušené. Podle plánů ŘVC ČR by se komora měla stavět v letech 2022-4 a v provozu by měla být od roku 2025.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr „Plavební komora Bělov“ na řece Moravě


01.09.2020 = Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje vypracování oznámení EIA

05.10.2020 = Egeria, z. s., Lužňáci, z. s., a Děti Země zasílají vyjádření mj. s žádostí vypracovat dokumentaci EIA

19.10.2020 = Krajský úřad Zlínského kraje v závěrech zjišťovacího řízení uvádí, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, takže se zpracuje dokumentace EIA, která zohlední sedm důležitých požadavků (zasláno 10 vyjádření, z toho za veřejnost od tří spolků, které shodně s MěÚ Otrokovice žádaly provést celý proces EIA)


II. Závěry zjišťovacího řízení ze dne 19. 10. 2020 s požadavky na dokumentaci EIA


Na základě deseti doručených vyjádření mají být v dokumentaci EIA rozpracovány zejména kapitoly týkající se:

1. úpravy Širokého potoka a jeho zaústění do Moravy, včetně možných variant úprav i zaústění

2. zabezpečení migrace vodních živočichů jak na řece Moravě (překonání Bělovského jezu jakožto migrační bariéry), tak do toků Mojena a Široký potok; zabývat se možnými technickými i územními variantami

3. dopadů záměru na faunu, flóru a místní ekosystémy

4. expanze lodní dopravy na řece Moravě a její vlivy na složky životního prostředí, jelikož plavební komora Bělov otevře možnost splavnění až do míst budoucího přístaviště v Kroměříži (které však není součástí tohoto záměru)

5. opatření, která navazují na výstavbu plavební komory Bělov (např. úpravy Panenského potoka, úpravy pláží u Kvasic atd.) a která jsou navržena jako kompenzační opatření k výstavbě plavební komory

6. problematiky světelného smogu

7. minimalizace vlivu na povodňové průtoky

K dokumentaci EIA bude přiložena hluková studie, která vyhodnotí zatížení lokality hlukovou zátěží v době výstavby, provozu plavební komory i provozu lodní dopravy v úseku od plavební komory Bělov až po místo budoucího přístaviště Kroměříž... je nutné zapracovat připomínky v došlých vyjádřeních a vypořádat se s nimi.


III. Investice na řece Moravě podle návrhu Koncepce vodní dopravy (8/2016)


Plánované dopravní vodní stavby na Baťově kanálu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec = 232 mil. Kč
PK Bělov = 299 mil. Kč
Plavební komora Hodonín = 423 mil. Kč
Modernizace rejd plavebních komor BK = 79 mil. Kč
Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu = cca 18 mil. Kč
Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek = 100 mil. Kč
Rekreační přístav Veselí nad Moravou = 51 mil. Kč
Přístaviště Kunovský Les = 17 mil. Kč
Rekreační přístav Kroměříž = cca 180 mil. Kč
Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK = cca 100 mil. Kč
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELKEM = cca 1 499 mil. Kč

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Posuzování záměru „Plavební komora Bělov“ na životní prostředí (proces EIA)

Informace o státní firmě Obce pro Baťův kanál
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-