-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2018“ a „Zelená perla 2018“

26. dubna 2019
[Česká republika]

Ropáka 2018 získal předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L Jan Skalický a Zelenou perlu 2018 zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. Rozhodlo o tom 86 členů Komise ze 101.

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 86 členů nezávislé Komise ze 101 rozhodlo o vítězi 27. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 24. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.


Titul Ropák 2018 získal


1) Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA) – Pardubický kraj, Česká republika (198 bodů)

- za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez reálné náhrady zničeny, a dalších vodních staveb na Labi, včetně přístavu Pardubice, přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekonomickou efektivnost stavby, a to například svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v srpnu 2018 do Přelouče a vydáním Přeloučského memoranda na podporu východočeských vodních cest a Akčního plánu splavnění Labe do Pardubic – „Přeloučské desatero“,

- za vehementní a trvalé prosazování výstavby cca 420 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za cca 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní větve Dunaj-Odra za 281 miliard korun, do roku 2045 na základě výsledku studie proveditelnosti z října 2018 s dopravním přínosem asi 10 %, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu a krajinu (v krajině plošně chybí voda, lze očekávat častější sucha, dojde k zásahům do zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů a do řady chráněných území apod.) a dopravní, ekonomická i právní hlediska nemají věrohodné opodstatnění, jak také mj. dokládá dřívější stanovisko Komise životního prostředí AV ČR z roku 2014 i aktuální tvrzení řady nezávislých vědců (biologů, ekologů, hydrologů, klimatologů apod.) a dopravních a ekonomických odborníků, včetně spolků a dotčených obcí a měst v okolí jeho trasy, přičemž efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy.


Zelenou perlu 2018 získal


1) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (119 bodů)

„Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“

z projevu na podporu výstavby jezu u Děčína při schvalování poslaneckého návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v Poslanecké sněmovně P ČR (tisk č. 76)
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016107.htm, 29. 6. 2018


V anketě Ropák 2018 se na dalších dvou místech umístili:


2) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nezávislý za hnutí ANO) – Ústecký kraj, Česká republika (166 bodů)

- za prosazení schválení usnesení české vlády v lednu 2018 o existenci převažujícího veřejného zájmu pro výstavbu jezu Děčín za 5,2 miliard korun, který má na české části Labe na Ústecku zajistit ponor lodí 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, nad zájmy ochrany území NATURA 2000, tj. Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem evropským a s bahnitými náplavami břehů se vzácnou vegetací, a to v rámci schvalování Koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun, takže došlo k nezákonnému zásahu vlády do činnosti správních orgánů, které jako jediné mohou ve správních řízeních o veřejném zájmu a o jeho převaze u konkrétních staveb rozhodovat, jak mj. dokládá i obsah žaloby z ledna 2019 spolku ZO ČSOP Teplice – FERGUNNA proti tomuto usnesení vlády, přičemž podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit,

- za předložení návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na podzim 2018, který by významným způsobem bránil efektivní účasti spolků, majitelů dotčených nemovitostí a příp. i obcí v územních a ve stavebních řízeních, neboť za podání odvolání má být poplatek 25 tisíc korun a za námitky proti každému závaznému stanovisku by se platilo dalších 10 tisíc korun, což je podle mnoha právních analýz v rozporu s Ústavou ČR i s mezinárodními závazky na ochranu občanských práv a životního prostředí, takže obrana veřejných zájmů, včetně ochrany přírody a životního prostředí ze strany veřejnosti by byla téměř nulová; součástí návrhu je navíc i stanovení lhůty dva měsíce pro vydání závazného stanoviska úřady, přičemž pokud nebude vydáno, tak se považuje za souhlasné, přestože z rozhodnutí pak nebude zcela zřejmé, jak stavebník zajistí efektivní ochranu různých veřejných zájmů, což zvyšuje rizikovost těchto liniových staveb.


3) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství – Jihomoravský kraj, Česká republika (158 bodů)

- za podporu změnit manipulační řád pro Vodní dílo Nové Mlýny, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm a získat 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a usychajících lužních lesů na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků cenných lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve dohodnuto, že hladina vody se nebude zvyšovat, přičemž střední nádrž je evropskou ptačí oblastí,

- za odpovědnost při vydání nové „zalesňovací“ vyhlášky č. 298/2018 Sb., která oproti stávající zvyšuje u nových výsadeb lesa povinný podíl tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, tj. listnatých stromů a jedle, jen na nedostatečných 25-45 %, ačkoliv spolky, odborná veřejnost i MŽP požadovaly zvýšení tohoto podílu ve středních polohách, kde nyní dochází k plošnému odumírání smrku, aspoň na 60-80 %, neboť přirozený podíl smrku v našich lesích je jen asi 10 %, takže další kalamity v lesích vlivem klimatických změn, které nyní probíhají již v sedmi krajích, lze nadále očekávat; nová vyhláška nabyla účinnosti od 1. 1. 2019.


V anketě Zelená perla 2018 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:


2) Václav Tomášek, pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství (117 bodů)

„Ani probíhající kůrovcovou kalamitu nelze spojovat se současným pěstováním smrku.“

(z odpovědi na otázku, zda by se měla více omezit výsadba smrků)
z článku Duel Deníku: Měla by se více omezit výsadba smrků?
https://www.denik.cz/komentare/duel-deniku-mela-by-se-vice-omezit-vysadba-smrku-20180923.html, 23. 9. 2018


3) Václav Klaus, prezident ČR v letech 2003 až 2013 (96 bodů)

„Dnešní sucho, které cítím na své chalupě, znamená méně trávy (a sekání), méně vody ve studni, méně hub. Očekávám obrovské posílení moci všech zelených ideologů a pisálků.“

z odpovědi na otázku „Úřady a odborníci varují, že nynější sucho se stane běžným jevem. Myslíte si, že se nedostatek vody dotkne i vás osobně a promění váš život?“
Respekt, 14.-20. 5. 2018

* * * * * * * * * * * * *


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2018


4) Ing. Daniel Beneš, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s. ‒ Ústecký kraj (121 bodů)

- za zodpovědnost v účasti Elektrárny Počerady, a. s., která je dceřinou společností ČEZ, a. s., v soudním sporu lobbistického sdružení Euracoal na podporu uhelných elektráren proti Evropské komisi s cílem zrušit zavedení přísnějších evropských limitů emisí oxidů dusíku a rtuti pro tepelné elektrárny od srpna 2021, přestože se Česká republika jako majoritní akcionář společnosti ČEZ, a. s., k této žalobě a ani k žalobě Polska nepřipojila, neboť logicky hájí zdraví svých obyvatel.


4) Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, zastupitelka Benešova a hejtmanka Středočeského kraje (ANO) – Středočeský kraj (121 bodů)

- za zcela nepřiměřenou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Mezna délky kolem 58,6 km za cca 56,5 miliard korun, která se má od roku 2026 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, významně ovlivní krajinný ráz a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 60 zvláště chráněných druhů organismů, takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, a navíc probíhá i nepřípustný politický tlak na obce dotčené dálnicí, které mají proti její trase zásadní kritické výhrady; přitom rychlé a kvalitní silniční spojení Prahy a jižních Čech může lépe zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku a modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih s výstavbou třetích pruhů, obchvatů, mimoúrovňových křižovatek i se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a dále také modernizovaný železniční koridor na České Budějovice.


5) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) ‒ Ústecký kraj (111 bodů)

- za podání a prosazování změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, kterou předložil při poslanecké novelizaci tohoto zákona na jaře roku 2018 a podle které byl do přílohy se seznamem konkrétních liniových staveb vložen i jez u Děčína za cca 5,2 miliard korun, přestože stavba nemá souhlasné stanovisko EIA a ani územní a stavební rozhodnutí a způsobuje významné negativní vlivy ve dvou územích NATURA 2000, které nelze u nás nijak kompenzovat; zákon s tímto návrhem byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 29. 6. 2018.


5) Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu – Česká republika (111 bodů)

- za odpovědnost při předložení návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) v listopadu 2018 do mezirezortního připomínkování, který účelově u některých typů obnovitelných zdrojů energie nezajišťuje v novém systému získávat v rámci navrhovaných aukcí potřebnou podporu, takže ČR hrozí, že svůj příspěvek ke snižování emisí nežádoucích látek navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie nemusí splnit a navíc takový krok může vyloučit nejlevnější dostupné řešení s minimálními dopady pro spotřebitele energie,

- za odpovědnost při předložení návrhu Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP) v prosinci 2018 k veřejnému připomínkování, který počítá s podílem obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 jen ve výši asi 21 %, ačkoliv reálně to může být nejméně 24 %, přestože z důvodů negativních dopadů globálních změn klimatu bude nutné uhelné elektrárny v blízké budoucnosti odstavit a z důvodů finančních a stavebních problémů je další výstavba jaderných bloků velmi riziková, takže je nutné naopak rozvoj obnovitelných zdrojů, včetně úsporných opatření, jednoznačně a výrazně podporovat,

- za prosazování výstavby dalších jaderných bloků, ačkoliv není zřejmé, kdo by byl hlavním investorem, kdo by tuto vysoce rizikovou investici zaplatil a jaká by byla použitá bezpečná technologie, přičemž řada ekonomických prognóz uvádí, že jde o ekonomicky neefektivní obrovskou investici s velmi nejistým termínem dostavby a o bezpečnostní rizika ze strany některých hlavních dodavatelů, takže vhodnější je spíše podpora úspor a modernizace průmyslu a současně stabilní a daleko vyšší podpora obnovitelných zdrojů.


6) doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna – Jihomoravský kraj (80 bodů)

- za vehementní a nekriticky jednostranné prosazování názoru během jara 2018, podle kterého je v Brně nejlepší postavit nové nádraží u Svratky (např. var. Ac) o 1 km na jih od současného nádraží, nikoliv v centru (např. var. B1b), neboť stát za modernizaci železničního uzlu zaplatí jen 43,1 miliard korun a Brno 2,3 miliard korun, začne se stavět již v roce 2020 a v „Jižním centru“ by na ploše 38 hektarů vzniklo tisíce nových bytů, přestože stát by za moderní nádraží v centru mohl zaplatit 47,1 miliard korun, tj. jen o 9 % více, a Brno jen 0,7 miliard korun, tj. 3,3x méně, přičemž přínosy by byly ale vyšší, provozní náklady by byly naopak 3x nižší, stavět by se sice začalo nejdříve až v roce 2026, ale bylo by to po funkčních celcích, neexistovala by žádná velká rizika pro rozvoj nákladní železniční dopravy, v „Jižním centru“ by se postavilo více nových bytů, cestující by denně ušetřili až 10 minut, výhodou by bylo zachování stávajícího dopravního uzlu před současným nádražím a navíc variantu podporuje asi 64 % občanů Brna: zastupitelé Brna dne 27. 2. 2018 doporučili odsun nádraží ve var. Ac, nicméně vláda v červenci 2018 nakonec schválila var. Ab s celkovými náklady 43,1 miliard korun.


7) Ing. Ladislav Pořízek, ředitel RP AOPK ČR Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – Liberecký kraj (68 bodů)

- za zodpovědnost při vydávání souhlasů během roku 2018 na základě rozhodnutí MŽP z ledna 2017 o povolení výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p., k těžbě smrků napadených lýkožroutem smrkovým v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala u Doks, takže v ní bylo během roku vytěženo až 9,3 tisíc m3 dřeva, čímž za použití těžké techniky vzniklo až 30 hektarů holin a dále došlo bez odborných posudků ke zbytečnému velkoplošnému zničení evropsky unikátních nížinných podmáčených a rašelinných smrčin s hnízdišti vzácných druhů ptáků a míst pro rozmnožování vlků (v roce 2018 se odstěhovali jinam), ačkoliv kolem rezervace se jako „obranný štít“ nacházejí především borové lesy, které lýkožrout z hospodářky pěstovaných smrků nemá šanci napadnout.


8) Ing. Martin Kolovratník, zastupitel MO Pardubice III a Pardubic a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ANO) – Pardubický kraj, Česká republika (63 bodů)

- za obhajobu výstavby dopravně nedůvodného plavebního kanálu u Přelouče délky 3,2 km za 3,1 miliardy korun přes budoucí území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez reálné náhrady zničeny, a za podporu jeho zařazení do přílohy návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, se seznamem konkrétních liniových staveb, ačkoliv stavba nemá souhlasné stanovisko EIA a ani územní a stavební rozhodnutí,

- za obhajobu výstavby dalších stavebně rizikových a technologicky neperspektivních jaderných bloků se zcela nejasnými finančními zárukami a s nejasným hlavním dodavatelem, přestože rychlejší a efektivnější je spíše prosazování úsporných opatření, modernizace průmyslu a výrazná podpora obnovitelných zdrojů.


9) MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. – Jihomoravský kraj (46 bodů)

- za snahu změnit manipulační řád u Vodního díla Nové Mlýny se střední nádrží schválenou jako ptačí oblast, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat navíc 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a pro usychající lužní lesy na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků cenných lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve kompromisně dohodnuto, že hladina vody bude oproti projektu trvale snížena právě o 35 cm; původně ochrana přírody požadovala snížit hladinu vody až o 85 cm.


10) Ing. Miroslav Kalousek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (TOP09) – Česká republika (29 bodů)

- za podání návrhu na změnu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterou předložil s dalšími pěti poslanci za TOP09 v září 2018, podle níž by státní úředníci nemohli lidem osobně kontrolovat, zda jejich kotle na tuhá paliva nadlimitně neznečišťují ovzduší, přestože by předem zaslali výzvy s důvodným podezřením na nesprávné spalování a přestože část tohoto zákona o kontrolách kotlů svým nálezem Pl. ÚS 2/17 v červenci 2017 potvrdil Ústavní soud; návrh jako nedůvodný v říjnu 2018 zamítla česká vláda a v dubnu 2019 o něm má rozhodovat Poslanecká sněmovna.


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2018


4) Miloš Zeman, prezident ČR (90 bodů)

„Věřím, že já zaklepám na náhrobní kámen organizace, která se jmenuje Děti Země.“
(z odpovědi na otázku, proč se od Hradce Králové dálnice D11 ke státním hranicím a D35 na Olomouc připravují tak dlouho)
z rozhovoru pro TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem
https://www.barrandov.tv/video/136995-tyden-s-prezidentem-4-10-2018 (47:46-49:07 minuta), 4. 10. 2018

5) Ivo Valenta, zastupitel Zlínského kraje a senátor Senátu P ČR (nezávislý za Stranu soukromníků ČR) (86 bodů)

„Máme příliš „zelenou“ legislativu, kterou zneužívají jednotlivci maskovaní za pseudoekologické spolky, aby z nepochopitelných důvodů bránili klíčovým investicím, a tedy i rozvoji regionu.“
z článku Křeček dostal „padáka“!
http://www.idobryden.cz/zpravy/krecek-dostal-padaka/47434f0c-6730-11e8-b7f0-005056ab0011, 4. 6. 2018

6) Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nezávislý za ANO) (85 bodů)

„My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi.“
(z tiskové konference o důvodech, proč 12. prosince 2018 došlo na rozestavěné části dálnice D1 k obrovskému dopravnímu kolapsu, takže kolona aut byla dlouhá až 35 km)
z článku Účelovka na D1? Policie vyšetřuje údajně úmyslné kolony
https://echo24.cz/a/SZTg2/ucelovka-na-d1-policie-vysetruje-udajne-umyslne-kolony, 20. 12. 2018


7) Václav Tomášek, pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství (78 bodů)

„Současná výsadba smrku se omezuje pouze na ekologicky vhodná stanoviště a odpovídá odborným znalostem o jeho pěstování a je zřejmé, že současná hysterie okolo jeho údajné nadměrné výsadby je uměle vyvolaným problémem.“
(z odpovědi na otázku, zda by se měla více omezit výsadba smrků)
z článku Duel Deníku: Měla by se více omezit výsadba smrků?
https://www.denik.cz/komentare/duel-deniku-mela-by-se-vice-omezit-vysadba-smrku-20180923.html, 23. 9. 2018


8) Miloš Zeman, prezident ČR (77 bodů)

„Nenechme se terorizovat ekoteroristy, protože si myslím, že nám vnucují svoji představu, že modrásek nebo sysel jsou důležitější než živočich, který se jmenuje člověk.“
z článku VIDEO Merkelová, ksindl a dobře mířená facka. Zemanova dost živá beseda s občany
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Merkelova-ksindl-a-dobre-mirena-facka-Zemanova-dost-ziva-beseda-s-obcany-540950, 21. 6. 2018


9) Pavel Valtr, soudní znalec na ochranu přírody a autorizovaný architekt pro územní plánování a krajinářskou architekturu (70 bodů)

„Ministerstvo životního prostředí a ministr Brabec za ANO manipulativně prosadilo radikální změnu, že v plochách národních parků, oproti tradiční ochraně dochovaných hodnot přírody a krajiny, se ochraňují přírodní procesy, například i epidemie škůdců a chorob, s podtextem módního evolučního vytváření takzvané divočiny.“
z článku Expert z lesnictví burcuje: Bezzásahovostí je chráněno epidemické rozšiřování kůrovce. Navíc sofistikovaná mediální propaganda a kampaň luxusně dotovaného Hnutí Duha...
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Expert-z-lesnictvi-burcuje-Bezzasahovosti-je-chraneno-epidemicke-rozsirovani-kurovce-Navic-sofistikovana-medialni-propaganda-a-kampan-lusuxne-dotovaneho-Hnuti-Duha-562664, 9. 12. 2018


10) Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA) (69 bodů)

„Varianta přímého napojení na Dunaj odvádí nejen povodňové vlny, ale umožňuje čerpání vody z Dunaje.“
z článku Vodu musíme udržet v krajině, ne ji čerpat z Dunaje, zpochybnil přínos kanálu Dunaj–Odra–Labe expert
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pro-a-proti-kanal-dunaj-odra-labe-stavba-povodne-doprava-skalicky-moldan_1811021803_pla?fbclid=IwAR38eoiQSvhGk6Glrw6Bqj4L8_g08hmMKW_VvjhWAaRlQP7gcn0ITj_SBgE, 2. 11. 2018


11) Jiří Mánek, předseda spolku Turistický spolek Lipenska a bývalý ředitel Správy NP a CHKO Šumava (ODS) (68 bodů)

„Lipensko potřebuje nejvíc ze všeho pětihvězdičkový hotel. Kdo s ním přijde jako první, uspěje.“
z článku Místo chatek plánují v Horní Plané u lipenské přehrady bazény a byty
https://budejovice.idnes.cz/horni-plana-lipno-byty-chatyk-d2t-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180720_415676_budejovice-zpravy_epkub, 23. 7. 2018


12) Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR (64 bodů)

„Projektanti udávají, že vodní koridor D-O-L je vodohospodářsky zcela soběstačný a že právě v době kritického sucha může dokonce nadlepšovat průtoky okolních toků a dotovat vodu pro zavlažování.“
z článku Tomáš Kolařík: Kdo je všechno pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-kolarik-kdo-je-vsechno-pro-vodni-koridor-dunaj-odra-labe, 17. 11. 2018


13) Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR (61 bodů)

„Studie proveditelnosti potvrdila ekonomickou efektivitu projektu D-O-L, budeme proto usilovat o to, aby vláda urychleně začala s jeho přípravou, aby mohl co nejdříve přispět k boji proti klimatickým extrémům.“
z článku Tomáš Kolařík: Kdo je všechno pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-kolarik-kdo-je-vsechno-pro-vodni-koridor-dunaj-odra-labe, 17. 11. 2018


14) Miloš Zeman, prezident ČR (58 bodů)

„Je to nezisková organizace, kterou bych si dovolil označit za zločineckou.“
(z odpovědi na otázku, co je příčinou pomalé modernizace dálnice D1 v diskusi s občany v Kojetíně)
z článku Prezident Zeman spustil kanonádu: Romové za komunismu museli pracovat, jinak šli do vězení. Zločinecká neziskovka Děti Země. A tento bonmot o Šojdrové raději nedokončím...
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezident-Zeman-spustil-kanonadu-Romove-za-komunismu-museli-pracovat-jinak-sli-do-vezeni-Zlocinecka-neziskovka-Deti-Zeme-A-tento-bonmot-o-Sojdrove-radeji-nedokoncim-552781, 24. 9. 2018


15) Václav Tomášek, pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství (36 bodů)

„Dnešní způsob pěstování smrku ve směsích s ostatními dřevinami při důsledném zohlednění jeho stanovištních nároků nepředstavuje pro naše lesy hrozbu, a naopak přispívá k vyšší biodiverzitě našich lesů.“
(z odpovědi na otázku, zda by se měla více omezit výsadba smrků)
z článku Duel Deníku: Měla by se více omezit výsadba smrků?
https://www.denik.cz/komentare/duel-deniku-mela-by-se-vice-omezit-vysadba-smrku-20180923.html, 23. 9. 2018


16) Lucie Petržílková, vedoucí přístavu Mělník (30 bodů)

„Vynaložením asi dvanácti miliard korun by se zaktivovala dopravní cesta z Prahy a Pardubic do námořních přístavů v ČR v hodnotě dvou set miliard korun.“
(jeden z důvodů, proč je výstavba jezu u Děčína, plavebního kanálu u Přelouče či přístavu Pardubice nutná)
z článku Česká voda je pro dopravce nestálá
Metro-Brno, 21. 5. 2018


17) Pavel Santarius, projektový manažer Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (29 bodů)

„Průplav by nezajišťoval jenom dopravu, ale také protipovodňová opatření, opatření proti suchu, samozřejmě využití pro turistiku a rekreaci.“
z článku Tomáš Kolařík: Kdo je všechno pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-kolarik-kdo-je-vsechno-pro-vodni-koridor-dunaj-odra-labe, 17. 11. 2018


18) Václav Roučka, soudce Krajského soudu v Plzni (28 bodů)

„Tvrzení žalobce, že spalovna ZEVO Chotíkov v Plzeňské teplárenské a. s. ve zkušebním provozu produkuje škodlivé látky a znečišťuje tím ovzduší, tak zůstalo na úrovni neprokázaného tvrzení.“
z usnesení č. j. 30 A 45/2018–131 o nepřiznání odkladného účinku a o nevydání předběžného opatření žalobě Dětí Země proti čtvrtému potvrzení stavebního povolení pro spalovnu komunálních odpadů, 4. 4. 2018


* * * * * * * *


Galerie držitelů titulu Ropák za 27. ročníků


1) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
2) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
3) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
4) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
5) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
6) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
7) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
8) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
9) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a. s.)
12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)
26) 2017 = Jaroslav Foldyna (zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD)
27) 2018 = Ing. Jan Skalický (předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L, ODA)


Galerie držitelů Zelených perel za 24. ročníků


1) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
2) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
3) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
4) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
5) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
6) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
7) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
8) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
9) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
22) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)
23) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)
24) 2018 = Jaroslav Foldyna (zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD)

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Anketa Ropák roku

Anketa Zelená perla roku
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-