-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky anket „Ropák 2016“ a „Zelená perla 2016“

28. dubna 2017
[Česká republika]

Ropáka 2016 získal ministr dopravy Dan Ťok a Zelenou perlu 2016 poslanec Roman Váňa (ČSSD). Rozhodlo o tom 95 členů Komise ze 107.

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 95 členů nezávislé Komise ze 107 rozhodlo o vítězi 25. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 22. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.


Titul Ropák 2016 získal


1) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy – Pardubický kraj, Ústecký kraj, Česká republika (276 bodů)

- za hlavní podíl na politicky účelovém rozhodnutí české vlády ze dne 2. 5. 2016 o nezařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, včetně území Slavíkových ostrovů se dvěma druhy modrásků a s dalšími téměř 70 zvláště chráněnými druhy živočichů, jejichž biotopy by byly plánovaným plavebním kanálem u Přelouče za 3,1 miliardy korun zničeny, a to i navzdory nesouhlasu Ministerstva životního prostředí, AOPK ČR a řady nezávislých odborníků a opakovaném požadavku Evropské komise na zařazení, takže ČR hrozí soudní řízení u Evropského soudního dvora,

- za hlavní podíl na rozhodnutí české vlády ze dne 2. 5. 2016 o zařazení kaňonovitého údolí Labe v CHKO České středohoří pod názvem Porta Bohemica do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 za účelem ochrany bobrů a lososů bez cenných bahnitých a štěrkových náplavů s výskyty unikátních druhů rostlin a živočichů, a to navzdory odborným argumentům a opakovaném požadavku Evropské komise na jejich zařazení, takže ČR hrozí soudní řízení u Evropského soudního dvora: hlavní motivací odporu rezortu dopravy je výstavba jezu u Děčína za 4,2 miliardy korun, který je v konfliktu s účelem ochrany území NATURA 2000 a dalších částí přírody,

- za zodpovědnost při povolení ročního zkušebního provozu na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří k předem vyhlášenému termínu od 17. 12. 2016, ačkoliv se při projektování a výstavbě dálnice ignorovalo, že trasa prochází rizikovým sesuvným územím délky 3 km a že část estakády Prackovice je velmi nestabilní, neboť se v tomto úseku mj. rozvrátil hydrologický režim podzemních vod, takže se zde jezdí max. rychlostí jen 60 km/h a pokračují zde neplánované rozsáhlé zabezpečovací práce,

- za předložení návrhu na jednání české vlády dne 11. 5. 2016 neprovádět nové hodnocení vlivů u několika účelově vybraných prioritních dopravních staveb na životní prostředí z celkových 98, které byly posouzeny podle dávno neplatného zákona č. 244/1992 Sb. a v rozporu s evropskou směrnicí EIA, čímž se zabrání účasti a připomínkování veřejnosti a možnosti v novém procesu navrhnout k posouzení i jiné varianty, takže do zákona č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů a životní prostředí byl „uměle“ včleněn § 23a, který takovou výjimku umožnil a vláda ji pak realizovala v nařízení č. 283/2016 ze dne 24. 8. 2016 o stanovení těchto devíti staveb: úseky dálnic D1, D3, D6, D11, D35, D48, D49 a D55 a modernizace jedné železniční tratě.


Zelenou perlu 2016 získal


1) Roman Váňa, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (203 bodů)

„S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské.“
(reakce na návrh vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily)
z článku Neberte nám parkoviště. Poslanci protestují proti vyhánění aut z Malostranského náměstí
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/neberte-nam-parkoviste-poslanci-protestuji-proti-vyhaneni-au/r~c4196bd8d40411e5bb3a0025900fea04, 15. 2. 2016


V anketě Ropák 2016 se na dalších dvou místech umístili:


2) Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj – Česká republika (270 bodů)

- za zodpovědnost při přípravě a prosazování novely stavebního zákona, která v rozporu s programovým prohlášením vlády z února 2014 omezí práva občanů na efektivní účast při rozhodování úřadů o stavbách s vlivem na životní prostředí, neboť se mj. omezuje možnost posouzení různých variant stavby, má se zrušit ekologické veřejné projednání stavby a vypracování ekologického posudku, spolky vzniklé do tří let by pro účast v územním či ve stavebním řízení musely předložit 500 podpisů, ačkoliv nyní je potřeba jen 200 podpisů, a veřejnost se nebude moci vyjádřit ke kácení dřevin ve správním řízení, ale jen k závaznému stanovisku jako jednomu z mnoha podkladů územního či stavebního řízení.


3) Ing. Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (KDU-ČSL) ‒ Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Česká republika (173 bodů)

- za podporu výstavby protipovodňové vodní nádrže Skalička na Bečvě za 2,7 miliardy korun, a to i přes důrazný odpor Ministerstva životního prostředí z června 2016, neboť podle souhlasného stanoviska SEA z prosince 2015 ke koncepci „Plán zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ je přípustnou variantou jen výstavba suché nádrže, nikoliv vodní nádrže, takže nedošlo k řádnému posouzení jiných variant jako je nezávislými odborníky předložený boční poldr za cca 1 miliardu korun se stejnou kapacitou pro zadržení povodňových vod, který by zachoval tok poslední štěrkonosné řeky v ČR, a to bez rizika razantních změn hladiny podzemních vod a zvýšené vodní eroze břehů a dále i bez zničení cenných lužních lesů a dalších říčních ekosystémů, včetně území NATURA 2000 s názvem Hustopeče – Štěrkáč,

- za podporu výstavby vodní nádrže Zdobnice-Pěčín umístěné v I. a II. zóně CHKO Orlické hory za 11 miliard korun, která by si vyžádala demolici několika desítek budov, ačkoliv její potřebnost je sporná a proti slibům Ministerstva zemědělství nebyly prověřeny přírodě šetrná řešení, které by zajistily zdroje pitné vody,

- za přípravu novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, která má usnadnit lov přemnožené zvěře tím, že se zjednoduší vydávání zákazu vstupu veřejnosti do volné krajiny, tzn. i bez předchozího projednání s vlastníky pozemků a na neomezeně dlouhou dobu, a dále se má zvýšit pokuta za porušení tohoto zákazu z 10 na 30 tisíc korun: v roce 2017 byla sice novela předložena do Poslanecké sněmovny s řadou změn, nicméně bez uspokojivého vyřešení tohoto nerovného vztahu mezi uživateli honiteb, tj. myslivci, a vlastníky pozemků, včetně návštěvníků lesa, kteří pobytem v něm vyjadřují svůj pozitivní vztah k přírodě.


V anketě Zelená perla 2016 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:


2) Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy, s. p. (176 bodů)

„Ceněné údolí Berounky na Křivoklátsku by se jinak nezměnilo – tedy až na tu hráz.“
(z odpovědi na kritiku některých starostů proti stavbě hráze vysoké 40 metrů na řece Berounce na Křivoklátsku)
z článku Přehrada na Křivoklátsku by chránila i Prahu. Údolí by se nezměnilo, až na tu hráz, říká šéf povodí
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prehrada-na-krivoklatsku-by-chranila-i-prahu-udoli-by-se-nez/r~ffeba03ce44d11e5a8d7002590604f2e, 9. 3. 2016


3) Václav Klaus mladší, člen expertního týmu předsedy ODS pro školství (ODS) (143 bodů)

„Mimochodem Pol-Pot by se hodil na školního koordinátora trvale udržitelného environmentálního rozvoje – ty komuny byly zcela zemědělské. Sice tam povraždili asi 2 miliony lidí přitom, no ale – o tom učit zas v dějepisu tolik nemusíme.“
z článku KOMENTÁŘ: Ideologická nalejvárna pro děti – Václav Klaus ml.
https://www.novinky.cz/komentare/413705-komentar-ideologicka-nalejvarna-pro-deti-vaclav-klaus-ml.html, 5. 9. 2016


* * * * * * * * *


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2016


4) RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. – Jihomoravský kraj + Kraj Vysočina (119 bodů)

- za obhajobu technicko-ekonomické studie k vodnímu dílu Čučice na řece Oslavě o objemu 53 miliónů m3 vody za cca 670 tisíc korun zadané v září 2015 bez pověření Ministerstva zemědělství, což znamená výstavbu přehrady délky 12 km s výškou hráze 63 metrů za cca 13 miliard korun, jejímž účelem je záloha pitné vody, vody pro nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany a pro závlahy v době sucha, ačkoliv by zatopením cca 443 hektarů území zařazeného do přírodní rezervace byly zničeny stovky chat s rekreačním zázemím a také biotopy téměř 110 zvláště chráněných druhů organismů i s evropsky chráněnou lokalitou Údolí Oslavy a Chvojnice, přičemž petici proti přehradě do konce roku 2016 podepsalo asi 24 tisíc občanů a dotčené obce žádají vyřazení přehrady z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod: po jeho odvolání v prosinci 2016 ministrem zemědělství nové vedení Povodí Moravy v lednu 2017 oznámilo, že výstavba přehrady není zatím aktuální.


5) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Ústecký kraj, Česká republika (113 bodů)

- za politickou podporu výstavby jezu u Děčína v chráněném území NATURA 2000 za 4,2 mld. korun, ačkoliv z ekologického hlediska jde v rámci Evropy o jedinečnou lokalitu a dosud chybí souhlasné závazné stanovisko EIA, které by prokázalo, že jez je skutečně z pohledu ochrany přírody přípustný a že neexistuje jiný způsob případné snahy na zlepšení plavebních podmínek na Labi než stavbou jezu,

- za zodpovědnost při přípravě novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou se uměle včleněným § 23a pro účelově vybraných devět dopravních staveb z celkových 98 v hodnotě 130 miliard korun stanovila výjimka z provedení nového hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť tyto stavby byly posouzeny podle dávno neplatného zákona č. 244/1992 Sb., který nebyl v souladu s evropskou směrnicí EIA, takže hodnocení provede jen samo MŽP bez účasti široké veřejnosti, která se tak v rámci celého procesu nebude moci ke stavbě vyjadřovat a ani navrhovat k posouzení jiné varianty,

- za přípravu nového zákona o odpadech, který by z důvodu nekoncepčních změn podmínek pro skládkování reálně vyvolal přesun komunálního odpadu do drahých a ekologicky rizikových spaloven, namísto snahy o další zvyšování jejich separace a recyklace, přičemž Legislativní rada vlády v lednu 2017 doporučila návrh zákona přepracovat.


6) Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu – Česká republika (111 bodů)

- za hlavní zodpovědnost při přípravě návrhu nových tarifů spotřeby elektřiny, které by značným zvýšením paušální platby za hodnotu jističe mohly snížit zájem spotřebitelů na šetření elektřinou a současně by znevýhodňovaly provozovatele malých fotovoltaických zařízení, přičemž po rozsáhlé kritice veřejnosti byl plán na úpravu těchto tarifů zatím odložen.


7) RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, s. p. – Středočeský kraj (108 bodů)

- za podporu a rozvíjení plánu na výstavbu protipovodňové hráze na Berounce mezi Skryjemi a Plzní v části CHKO Křivoklátsko, přestože tato myšlenka byla v minulosti již několikrát zamítnuta, neboť stavba by kromě vysokých investičních nákladů způsobila narušení krajinného rázu území s meandrující řekou a pravidelné poškozování cenných biotopů v zátopové oblasti, takže efektivnější by spíše byla realizace dílčích opatření na zvýšení retence srážkových vod v povodích hlavních přítoků a dílčí protierozní opatření: díky silnému odporu veřejnosti a řady starostů vedení Povodí Vltavy od záměru v červenci 2016 ustoupilo.


8) Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí – Ústecký kraj (69 bodů)

- za (třetí) vrácení dokumentace o hodnocení vlivů jezu u Děčína za cca 4,2 mld. korun na životní prostředí v září 2016 s 9 podmínkami, ačkoliv mělo být spíše vydáno nesouhlasné závazné stanovisko EIA, neboť proces hodnocení probíhá 11 let a již se utratilo více než 600 miliónů korun, aniž bylo nezávislými posudky přesvědčivě prokázáno, že stavba je dopravně skutečně potřebná, finančně efektivní a ekologicky přípustná, zvláště když se nachází v evropsky chráněném území NATURA 2000 s velkými riziky nevratného rozvrácení unikátního říčního ekosystému s obnaženými štěrkovými břehy a narušení biotopu bobrů a lososů v ČR a v SRN, přičemž dokumentace EIA byla MŽP vrácena již v květnu 2011 a v květnu 2012.


9) Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, ÚP, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje – Plzeňský kraj (48 bodů)

- za druhé vydání územního rozhodnutí v červenci 2016 pro velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně za cca 2 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů, které Krajský soud v Plzni v únoru 2017 opět pro nezákonnost zrušil, neboť nebyl proveden přezkum tří závazných stanovisek, včetně vlivů na životní prostředí a na kvalitu ovzduší, takže dosud nebyly veřejně posouzeny ani jiné varianty odstraňování odpadů, například bez spalovny s použitím zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů a s lepším systémem jejich sběru, třídění a recyklace, přičemž od srpna 2016 probíhá ve spalovně roční zkušební spalování odpadů, přestože stále chybí pravomocné územní i stavební rozhodnutí.


10) Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (33 bodů)

- za povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů v srpnu 2016 pro modernizaci plavebního stupně Srnojedy na Labi, kterou Ministerstvo životního prostředí v únoru 2017 pro nezákonnost zrušilo, neboť nebylo doloženo, jak a kdy bude vytvořeno ekologicky vhodné a dlouhodobě udržitelné náhradní pobřeží řeky a dále chyběl projekt náhradní výsadby nových dřevin.


11) Ing. Radek Štejnar, starosta Jirkova (ČSSD) – Ústecký kraj (25 bodů)

- za významný podíl na plánu zrušit bezemisní trolejbusovou dopravu v Jirkově a její nahrazení ekologicky méně příznivými autobusy se spalovacími motory od 1. 1. 2017, čímž dochází i k ohrožení provozování trolejbusů v sousedním Chomutově, který je součástí společného dopravního podniku, přičemž trolejbusová doprava byla v Jirkově zavedena v roce 1995 právě s cílem snížit vysoké znečištění ovzduší: rozhodnutí zastupitelstva se nakonec podařilo zvrátit a trolejbusy se v Jirkově provozují i po 1. 1. 2017.


12) Ing. Jan Filgas, vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Moravskoslezský kraj (21 bodů)

- za povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 33 zvláště chráněných druhů živočichů v dubnu 2016 pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Nošovice na dálnici D48 u Frýdku-Místku, kterou Ministerstvo životního prostředí v říjnu 2016 pro nezákonnost zrušilo, neboť nebylo doloženo, zda tuto obrovskou křižovatku nelze umístit mimo regionální migrační koridor a významný krajinný prvek, zda navrhovaná zmírňující opatření jsou skutečně reálná a zda vůbec existují vhodné náhradní biotopy v okolí.


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2016


4) Miloš Zeman, prezident ČR (136 bodů)

„Tento zákon nebudu vetovat za předpokladu, že bude dávat široká práva obcím na území parku. Já bych šumavský národní park zrušil. Ale to je radikální stanovisko, které se mi zatím nedaří prosadit.“
z článku Zeman: Šumavský národní park bych zrušil, v Rakousku se vesele lyžuje
http://budejovice.idnes.cz/zeman-v-budejovicich-0rf-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160601_134403_budejovice-zpravy_epkub, 1. 6. 2016


5) František Čuba, zastupitel Zlínského kraje a senátor Senátu P ČR (Strana Práv Občanů) (130 bodů)

„A jedním z opatření, jak zadržet potřebnou vodu na našem území, je kanál D-O-L... Kanálem může v době sucha proudit voda z Dunaje proti přirozenému proudu vody v řece Moravě. A to vlastním spádem z Dunaje do Břeclavi a dále je možné vodu čerpat proti proudu zdymadly.“
z článku „Vyprahlá země? Kanál Dunaj-Odra-Labe to změní!
http://www.idobryden.cz/zpravy/vyprahla-zeme-kanal-dunaj-odra-labe-to-zmeni/a0ed5ade-fccd-11e5-8711-005056ab0011, 13. 4. 2016


6) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (119 bodů)

„Berlín je zvláštní kosmopolitní město, já ho ale nějak necítím a nemusím. Mému pohledu na svět neodpovídá. Je zelené (ideově), je batůžkářské (pro mne je to nešťastný symbol revolučního zvratu šedesátých let), je cyklistické (berlínská rovina tomu nahrává, ale do měst patří auta, nikoli cyklistika), je podivně – svou architekturou – moderní (měl k tomu svou vybombardovaností nadstandardní volný prostor), je tak nějak násilně či chtěně (či „že se to patří“) kulturní v podivném post-modernistickém stylu.“
(dojmy z berlínské přednášky na téma „Masová migrace a budoucnost Evropy“)
z článku Na skok v Berlíně
http://www.klaus.cz/clanky/3988, 9. 9. 2016


7) Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD) (91 bodů)

„Problém je, že malé množství extrémistů, neomarxistů, ale i ryzích pragmatiků maskovaných dozelena v různých sdruženích a nyní ve vedení magistrátu nenávidí normální lidi a považují je za škůdce řídící auta.“
z článku Kandidáti na hejtmana: Co je třeba řešit?
Metro-Brno, 21. 9. 2016


8) František Čuba, zastupitel Zlínského kraje a senátor Senátu P ČR (Strana Práv Občanů) (59 bodů)

„Ekonomika je naprosto jednoznačně ve prospěch lodní dopravy. Navíc kanál D-O-L přinese 100 tisíc nových pracovních míst.“
z článku „Vyprahlá země? Kanál Dunaj-Odra-Labe to změní!“
http://www.idobryden.cz/zpravy/vyprahla-zeme-kanal-dunaj-odra-labe-to-zmeni/a0ed5ade-fccd-11e5-8711-005056ab0011, 13. 4. 2016


9) Miloš Zeman, prezident ČR (47 bodů)

„Ve vašem kraji řádili a dosud řádí tak zvaní zelení aktivisté, to jsou lidé, kteří podávali jednu žalobu za druhou, když to prohráli, tak se odvolávali, a díky těmto soudním komplikacím tito bojovníci za čistotu ovzduší strpěli, že kamiony na serpentinách přes středohoří čoudí desetkrát víc, než by čoudily na dálnici.“
(tvrzení ze slavnostního otevření dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice v tunelu Prackovice)
z projevu prezidenta republiky při otevření dálnice D8
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-otevreni-dalnice-d8-13086, 17. 12. 2016


10) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (46 bodů)

„Chceme-li mít na Šumavě skutečně divočinu v celé její kráse a také i pestrosti druhů, tak podle mého názoru nám nezbývá než přírodě k tomu pomoci.“
z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tisk 501)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048170.htm, 1. 7. 2016


11) Jan Váňa, zastupitel Třeboně a zastupitel Jihočeského kraje (ODS) (40 bodů)

„Jako krajského zastupitele mě uráží, když o našem správním celku rozhodují od zeleného, a to doslova, stolu v Praze. Navíc, když se veřejně mluví o úlitbě ministra financí A. Babiše zeleným aktivistům, kdy udělal ministrem životního prostředí šéfa chemiček z Agrofertu, R. Brabce. Dnes se tomu neříká obchod nebo kšeft, to je příliš srozumitelné, říká se tomu anglicky deal. Já vám dám Šumavu – rozuměj zeleným aktivistům) – vy dáte pokoj mým chemičkám.“
z článku Zápas o Šumavu je zápasem o svobodu
http://www.ods.cz/os.ceske.budejovice/clanek/12373-zapas-o-sumavu-je-zapasem-o-svobodu, 9. 9. 2016


12) Zbyněk Stanjura, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (36 bodů)

„Proč jste neslyšeli na naše oprávněné výhrady nezvyšovat právo ideologických odpůrců bojkotovat stavby? Na to jste neslyšeli. Já vím, že vám tato hlučná menšina zatleskala. Pan ministr se vyhnul titulu Ropáka roku. Vy byste o něj měl bojovat, pane ministře! Anebo aspoň pan ministr dopravy, jeden z nich by to měl dostat.“
z projevu k informaci ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/049schuz/s049235.htm, 14. 9. 2016


13) Dan Ťok, ministr dopravy (33 bodů)

„Víte, my se snažíme chránit každý živočišný druh a trochu zapomínáme na člověka.“
(z veřejné besedy o nutnosti postavit jez u Děčína)
z článku FOTO, VIDEO: Referendum o jezu na Labi? Ministr dopravy Ťok by byl pro
http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-referendum-o-jezu-na-labi-ministr-dopravy-tok-by-byl-pro-20160404.html, 4. 4. 2016


14) Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a starosta Bíliny (KSČM) (32 bodů)

„Jednoznačně podporujeme stavbu jezu a odmítáme vyhlásit evropsky významnou lokalitu Porta Bohemica.“
z článku Jez na Labi v Děčíně by mohl stát v roce 2025, míní Ťok
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/jez-na-labi-v-decine-by-mohl-stat-v-roce-2025-mini-tok-1285140, 4. 4. 2016


15) Zdeněk Škromach, senátor Senátu P ČR (ČSSD) (29 bodů)

„Já si velmi vážím stanovisek odborníků, kteří skutečně ekologii rozumí. Na druhé straně vnímám samozřejmě i snahy aktivistů, kteří ale většinou ekologii nerozumí.“
z projevu při projednání petice „NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“ (tisk 208), která v NP a CHKO Šumava v Jihočeském kraji požaduje zachovat dosud zelené lesy a zabránit jejich usychání
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5753&D=25.08.2016#b17092, 25. 8. 2016


16) Zdeněk Škromach, senátor Senátu P ČR (ČSSD) (27 bodů)

„Já dobře vzpomínám, kdy na jižní Moravě byla snaha vypustit jezera pod Pálavou v jakémsi nadšení v 90. letech. Dnes když se podíváme, tak se ukazuje jasně, že to byla naprosto zcestná představa aktivistů, kteří prostě se snažili ovlivňovat to, co už existuje, kde je krásná příroda, kde žijí nové, jak živočišné, tak rostlinné druhy a další.“
z projevu při projednání petice „NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“ (tisk 208), která v NP a CHKO Šumava v Jihočeském kraji požaduje zachovat dosud zelené lesy a zabránit jejich usychání
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5753&D=25.08.2016#b17092, 25. 8. 2016


17) Igor Jakubčík, zastupitel Plzeňského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (25 bodů)

„Ukažte mi jediný národní park u nás, kde uvnitř národního parku kromě šumavského národního parku jsou obce. Nejsou. To znamená, my z občanů a z lidí, kteří žijí na území Národního parku Šumava, děláme občany – brouci, ryby, zvířata – šesté kategorie.“
z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tisk 501)
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048173.htm, 1. 7. 2016


18) Pavel Talíř, starosta Kaplic a zastupitel Jihočeského kraje (KDU-ČSL) (19 bodů)

„Při dnešních znalostech dokážeme využít i schnoucí dřevo a z výdělku z prodeje bychom mohli nakoupit nebo vyprodukovat sazenice nových zdravých stromů.“
(kritika bezzásahovosti v Národním parku Šumava)
z článku „Životní prostředí a dopravu lze na jihu řešit systematicky“
http://www.paveltalir.cz/index.php/2016/05/05/zivotni-prostredi-na-jihu-systematicky, 5. 5. 2016


* * * * * * * * * *


Galerie držitelů titulu Ropák za 25. ročníků

1) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
2) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
3) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)
4) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
5) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
6) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)
7) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
8) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
9) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a.s.)
12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)
14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)
25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)


Galerie držitelů Zelených perel za 22. ročníků

1) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
2) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
3) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
4) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
5) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
6) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
7) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
8) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
9) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
22) 2016 = Roman Váňa (poslanec Poslanecké sněmovny P ČR za ČSSD)


Děkujeme těmto partnerům za letošní podporu:

AusterlitzPro s. r. o., Moravská banka vín, restaurace Vegalite, EkoCentrum Brno, Ekologický institut Veronica, Nadace Veronica, Denikreferendum.cz, časopis Sedmá generace a Ekolist.cz.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Zelená perla roku
Ropák roku

Související odkazy: 

Informace o slavnostním vyhlášení výsledků 28. dubna 2017 na soirée v Brně

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-