-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V Petrovicích u D8 může vyrůst velká podnikatelská zóna

10. dubna 2008
[Ústecký kraj]

Děti Země jsou znepokojeny plánem vykácet téměř 23 hektarů lesa

Obecní úřad Petrovic na Ústecku dne 17. března zveřejnil návrh zadání změny územního plánu obce, který předpokládá na dvou plochách blízko dálnice D8 vytvořit obchodně-podnikatelskou zónu na místě nynějšího lesa.

Vzhledem k tomu, že by se muselo vykácet velké množství stromů, mohou se zde nacházet zvláště chránění živočichové a rostliny a může dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, zaslaly své znepokojující připomínky i Děti Země z Brna. Obavy z narušení pohody bydlení mají i někteří obyvatelé obce. Připomínky lze posílat do 15. dubna.

"Obrovská urbanizace území podél dálnice D8 se sice dala očekávat, ale poněkud nás zaráží, že tato honba za ziskem může být bezohledná nejen vůči občanům, kteří v blízkosti různých zón trvale či rekreačně bydlí, ale i vůči přírodě, neboť se mohou kácet stovky stromů, naruší se krajinný ráz či může dojít k další likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin," vyjadřuje své obavy Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty již v minulosti při schvalování dálnice D8 přes Krušné hory kritizovaly zbytečné umístění mimoúrovňové křižovatky u Petrovic do lesních porostů. Navíc výstavba zařízení staveniště pro stavbu severního portálu tunelu Panenská dálnice D8 v roce 2003 pro firmu METROSTAV, a. s. proběhla bez stavebního povolení. Dokonce byl kvůli tomu jeden hektar lesa vykácen v rozporu se zákony, což potvrdilo i šetření ústecké ČIŽP.

"Ve svých připomínkách po obci požadujeme zpracovat biologické hodnocení, hydrologický posudek, hlukovou a emisní studii a také třeba vliv této podnikatelské zóny na rekreaci a bydlení místních obyvatel," vyjmenovává některé z osmi bodů připomínek Patrik.


Podle zjištění Dětí Země tento záměr zastupitelů Petrovic je také v nelibosti některých místních obyvatel v jižní části obce, kteří bydlí v její blízkosti. Dokonce také prý uvažují o hromadném poslání vlastních připomínek.

Děti Země také již monitorují plán firmy UNIVES, s. r. o. Praha vybudovat po obou stranách dálnice D8 u Knínic obchodní zónu, kterou považují rovněž za nevhodně umístěnou. Správa CHKO České středohoří zde již od října 2007 vede správní řízení k zásahu do biotopů chřástala polního a střevlíka.

"Navrhli jsme výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro tuto zónu samozřejmě nepovolit, další likvidace biotopů chřástala není ve veřejném zájmu, stačila už dálnice D8," upozorňuje Patrik.

Přehled plánovaných zón kolem dálnice D8 na Ústecku:

Petrovice - obchodní zóna
Úžín - elektrárna
Podhorský park - golf
Žďárek - logistické centrum
Knínice - obchodní centrum
Chabařovice - logistické centrum
Chlumec - obchodní centrum

Výtah z připomínek k návrhu změny č. 7 ÚPn SÚ Petrovic:

Obecní úřad Petrovice zveřejnil na své úřední desce dne 17. 3. 2008 veřejnou vyhláškou sdělení, že každý může do 15. 4. 2008 poslat své připomínky k návrhu zadání změny č. 7 ÚPn SÚ Petrovice, který dle předloženého podkladu firmy STAVOPROJEKT 91, s. r. o. Ústí nad Labem (únor 2008) představuje vybudování dvou ploch u jižního okraje obce o velikosti cca 10 hektarů a 12 hektarů pro obchodně-podnikatelské aktivity (většinou jde o lesní pozemky s porostem lesa), včetně spojovací silnice délky cca 680 metrů a šířky cca 15 m.

Pro území č. 1 o velikosti 10 hektarů v dotyku se silnicí č. II/248 Petrovice - Ústí nad Labem v blízkosti severního portálu tunelu Panenská dálnice D8-0807 Trmice - státní hranice bylo prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem, CSc. a prof. RNDr. Karlem Šťastným, CSc. v říjnu 2007 vypracována "Studie hodnocení vlivu výstavby a provozu záměru "Obchodní zóna Petrovice" na lokality soustavy Natura 2000", z které mj. vyplývá, že území se nachází v Ptačí oblasti Východní Krušné hory a že vliv na tetřívka obecného a jeho biotop je nulový (jeho výskyt zde nebyl prokázán).

První autor pak v říjnu 2007 pro území č. 1 vypracoval s dalšími autory "Studii biologického hodnocení lokality s plánovanou výstavbou "Obchodní zóny Petrovice" v souladu s § 45i odst. 2 a § 67 ZOPK".

Z této studie mj. vyplývá, že na tomto území nacházejí biotopy zvláště chráněných druhů rostlin (ohrožený koprník štětinolistý) a živočichů (např. silně ohrožená ještěrka živorodá, ohrožení ropucha obecná a rorýs obecný).

Pro území č. 2 o velikosti 12 hektarů podél silnice z Petrovic do Krásného Lesa nebylo vypracováno žádné posouzení záměru na území soustavy Natura 2000 a ani přírodovědný průzkum s biologickým hodnocením.

Nicméně i toto území se nachází na lesní půdě s lesními porosty, takže výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zde lze vysoce očekávat.

Přehled připomínek Dětí Země (výtah - bez odůvodnění):

1. Pro území č. 2 a pro spojovací silnici délky 680 metrů v koridoru šířky cca 50 metrů vypracovat podrobný přírodovědný průzkum a biologické hodnocení, a to na jaře, v létě a na podzim.

2. Pro území č. 1 a č. 2 a spojovací silnici vypracovat hydrologický a hydrogeologický posudek.

3. Pro území č. 1 a č. 2 a spojovací silnici vypracovat posudek o variantách způsobu odvádění srážkových vod z těchto zastavěných ploch, a to i s ohledem na riziko povodní.

4. Pro území č. 1 a č. 2 a spojovací silnici vypracovat hlukovou a emisní studii s cílem posoudit riziko snížení kvality bydlení (trvalého i rekreačního) na jižním okraji obce Petrovice.

5. Pro území č. 1 a č. 2 a spojovací silnici vypracovat studii možného ovlivnění na stávající rekreační stav a pohodu trvalého bydlení i s ohledem na možné zvýšení zájmu dalšího osídlování, a to pro čtyři varianty: a) bude realizována jen území č. 1, b) jen území č. 2, c) obě území nebo d) žádná z obou území.

6. Posoudit různé varianty specifikace umístění obchodně-podnikatelských aktivit a jejich vlivů na okolní přírodu a krajinu a životní prostředí a zdraví obyvatel (trvale i rekreačně žijících) obce Petrovice.

7. Posoudit soulad či nesoulad záměru se schváleným územním plánem velkého územního celku.

8. Posoudit záměr na výstavbu dvou ploch a spojovací silnice z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Oznámení ObÚ Petrovice o návrhu změny územního plánu

Zařízení staveniště pro dálnici D8 nemá stavební povolení
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-