-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Dodatek smlouvy mezi Dětmi Země a Lidlem

6. listopadu 2006
[Česká republika]

Dne 8.11.2006 uzavřely Děti Země a společnost Lidl dodatek smlouvy z 25.10.2006 v následujícím znění:

I.
Smlouva uzavřená mezi uvedenými smluvními stranami dne 25.10.2003 se doplňuje o čl. 1.11 v následujícím znění:
„Rizikové případy:
LIDL se zavazuje bezodkladně informovat Děti Země o případech, kdy dojde k nelegální likvidaci dřevin na pozemcích nebo v souvislosti s výstavbou či provozem prodejen firmy Lidl (např. stavební firmou, neznámým pachatelem, apod.)“

II.
Obě strany tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsaly. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

za LIDL Česká republika v.o.s. Martin Sklenička – jednatel Lidl Holding s.r.o.

za Děti Země Martin Hyťha – místopředseda

Související kampaň: 


Kácení stromů u supermarketů LIDL [skončeno]

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-