-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Výroční zpráva Dětí Země 2002

Kdo jsou Děti Země

Ekologická organizace Děti Země byla založena v roce 1989. Naším hlavním cílem a posláním je ochrana přírody a krajiny, dále se zabýváme ochranou životního prostředí, podporou veřejnosti v jejím zapojování do ochrany životního prostředí a do veřejného života, ekologickou výchovou, osvětou a vzděláváním, v menší míře pak ochranou práv spotřebitelů či propagací alternativních kulturních a uměleckých aktivit.

V roce 2002 jsme se potýkali s mnoha problémy životního prostředí. Jaké to byly konkrétně a jakých výsledků jsme dosáhli můžete posoudit po přečtení následujících řádek.

Program Doprava
"Člověk má právo zvolit si prostředek pro svou přepravu. Snažíme se docílit toho, aby měl možnost výběru z kvalitních alternativ, jejichž dopad na přírodu není ničivý. Města nemusejí být nebezpečným dusivým autoparkem, naše krajina nemusí být pouhou zelenou výplní sítě dálnic."

Nejdůležitější činností v programu je každoroční pořádání celostátní akce Den bez aut. Asi polovina poboček Dětí Země dlouhodobě aktivně usiluje o zlepšování podmínek pro cyklisty. Děti Země v plzeňské pobočce upozorňují na nedostatky Integrovaného dopravního systému Plzeňska, v Ostravě se pracuje na projektu "Beskydského autobusu". Nejvíce pozornosti dopravě věnuje Klub za udržitelnou dopravu, např. prosazováním šetrnější varianty dálnice D8.

Program Příroda
"V přírodě musí být zachován prostor pro přežití všech živých tvorů, včetně člověka. Nepochybujeme o tom, že takové soužití je možné a v naší práci se snažíme o jeho naplnění."

Výhradně na ochranu přírody své aktivity zaměřují Klub ochrany dravců a sov a Klub za záchranu Polabí. Další významné projekty se v tomto roce zabývaly ohrožením přírody Doupovských hor záměrem výstavby zábavního areálu, narušováním krajinného rázu výstavbou stožárů mobilních operátorů, kampaň k motocyklové soutěži Šestidenní. Velká část našich poboček se účastní správních řízení týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Program Věc veřejná
"Stejně tak, jako připomínáme dětem a mladým lidem na školách, co pro člověka znamená nezbytnost chránit své životní prostředí, tak jsme také rozhodnutí to připomínat i všem odpovědným dospělým, kteří na to zapomínají - úředníkům veřejné správy, politikům a investorům."

Desítky případů řešených Centrem pro podporu občanů a každoroční vyhlašování ankety Ropák roku a Zelená perla jsou asi nejdůležitějšími činnostmi Dětí Země v tomto programu. Berounská a zlínská pobočka se navíc věnuje ekovýchově.


Činnost jednotlivých poboček a klubů v roce 2002

Beroun
V roce 2002 pokračovala berounská pobočka Dětí Země především v aktivitách týkajících se nešetrné těžby vápenců v Českém krasu. V kontrastu oproti ničení unikátních přírodních lokalit těžbou vápenců zkoordinovaly Děti Země rozsáhlý úklid černých skládek v Českém krasu a ve spolupráci s dalšími organizacemi zprovoznily naučnou stezku Koukolova hora - Kotýz. Nejvýznamnější kauzou berounského Centra pro podporu občanů byla intenzivní pomoc občanům Unhoště ve snaze prosadit výstavbu dálniční propojky v přijatelné variantě. Pobočka dále uspořádala řadu akcí ke Dni bez aut, stála u zrodu Centra neziskového sektoru v Berouně, podílela se na přípravě hudebního festivalu "Vo patro vejš" na hradě Točníku, pořádala ekovýchovnou soutěž pro děti "Zachraňme odpadky" a mimo jiné se také 10. března připojila ke Dni Tibetu.

Brno
Brněnská pobočka uspořádala již desátý ročník soutěže o antiekologický čin Ropák roku a antiekologický výrok Zelená perla. Titul Ropáka za rok 2001získal Miroslav Beneš, Zelenou perlu obdržel František Brožík za tento výrok: "Vztek si chodím vybíjet do lesa, kde střílím bažanty, srnce a muflony. Naučili mě to kamarádi a je to pro mě ta nejlepší relaxace - fantasticky si při tom vyčistím hlavu." Kromě toho proběhla ekologická výstava ke Dni Země v centru Brna a dvě veřejná projednání týkající se varianty silnice R43. Pobočka se také zúčastnila mnoha správních řízení týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Hodonín
Jako každoročně prováděla místní pobočka mapování výskytu bobrů na Hodonínsku. Také se zabývala mapováním výskytu ohrožených druhů rostlin v lužních lesích a okrajově lesním hospodařením.

Liberec
Nejvýznamnější aktivitou liberecké pobočky byla kampaň týkající se “Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže družstev ENDURO 2002" pořádané 24.-29.září na Liberecku a Jablonecku. Za pomoci řady občanských sdružení a ve spolupráci s orgány státní správy a Lesy ČR se tratě závodu podařilo umístit mimo chráněná území. Během vlastního závodu pomáhaly hlídky Dětí Země monitorovat dodržování schválených tratí závodu a škody způsobené závodníky a “černými jezdci". Vzhledem k tomu, že pořadatelé soutěže nedodrželi v šesti místech předem schválené tratě a způsobili tím škody na životním prostředí, vyměřila Česká inspekce životního prostředí pořadatelské společnosti ISDE pokutu ve výši 300 000 Kč. Mimoto se liberecká pobočka Dětí Země zabývala podporou cyklistické dopravy, zlepšováním nakládání s odpady na Liberecku a činností Centra pro podporu občanů.

Ostrava
V předešlém roce došlo k odchodu části členů Dětí Země do nově založené organizace nazvané Arnika, což se projevilo i v činnosti Dětí Země na severní Moravě. Druhý statutární zástupce dřívějších Dětí Země Ostrava odešel ke konci roku 2001 do Arniky. Počátkem roku spolupracovala ostravská pobočka s Dětmi Země Frýdek-Místek na projektu "Beskydského autobusu". Dosavadní pobočky ve Frýdku-Místku a Ostravě byly v průběhu roku sloučeny do jedné organizace s názvem Děti Země Ostrava. Statutárními zástupci jsou Miroslav Husťák a Přemysl Mácha. Koncem roku dobrovolně odešel ze zaměstnání Miroslav Husťák a obnovil práce na dopravní problematice v Beskydech a na dálnici D47.

Plzeň
Jednou z významných aktivit v Plzni je činnost Centra pro podporu občanů. To se snažilo například o vyhlášení místního referenda o drůbežárně ve Velkém Malahově, kromě toho však řešilo mnoho jiných kauz. Na jaře uspořádala pobočka každoroční Dny alternativní dopravy, v jejichž rámci uspořádala výstavu o šetrných druzích dopravy, cyklistickou jízdu, jízdu zvláštního vlaku, jízdu trolejbusu do míst bez trolejového vedení a benefiční koncert. Během celého roku pak pokračovaly kampaně za zlepšení podmínek pro cyklisty a pro cestující veřejnou dopravou v Plzni. V červenci předali aktivisté hejtmanovi karlovarského kraje petici za záchranu Doupovských hor a uspořádali dvoutýdenní tábor. Toho se zúčastnilo několik dobrovolníků ze zahraničí a společným výsledkem byla naučná stezka o krásách a historii Doupovských hor. Během celého roku také fungovalo Ekologické informační centrum.

Praha
Děti Země - Praha u příležitosti Dne bez aut zahájily kampaň Pomozme cyklistice v Praze. Cílem pobočky je zlepšit otřesné podmínky pražských cyklistů a dosáhnout stavu, kdy bude cyklistika brána jako rovnocenný dopravní prostředek a bude odpovídajícím způsobem podporována.

Zlín
Pobočka řešila problém vedení vysokého napětí přes území Provodovska u Zlína, uspořádala bohatý program na Den Země(informační stánek s výstavou zaměřenou na ochranu dravců, ekovýchovné dopoledne pro děti, koncert pro Den Země a další) a vytrvala ve snahách o zlepšení podmínek pro cyklisty na Zlínsku. Během roku bylo uspořádáno několik cyklojízd, proběhla také jednání se zastupiteli o rozvoji cyklistické dopravy ve městě.

Klub Bohumilice
Hlavní činností klubu byla práce na projektu "Krajina v ohrožení". Jeho hlavní náplní je ochrana krajinného rázu Šumavy a Pošumaví, který poškozují zejména stavby vysílačů mobilních operátorů mnohdy od sebe umístěných jen pár stovek metrů. V rámci této kampaně se klub snažil upozornit veřejnost i orgány státní správy na nezákonné postupy při stavbě některých vysílačů na Šumavě bez platných povolení a účastnil se správních řízení týkajících se staveb dalších stožárů. Ve dvou případech nebyla stavba povolena, ve třech byly stožáry sníženy nebo došlo ke změně jejich konstrukcí. Dále se klub zabýval zásahem do krajiny stavbou rozhledny v NPR Boubínský prales.

Klub ochrany dravců a sov (KODAS)
V roce 2002 KODAS v rámci akce Falco střežil mláďata v hnízdech sokolů stěhovavých v CHKO Broumovsko a CHKO Jeseníky před vykradením nebo vyrušením turisty. Ze dvou hnízd úspěšně vylétlo dohromady šest mláďat, poslední hnízdo bylo zničeno jiným dravcem. V rámci programu na ochranu sov "Budou žít?" byla provedena kontrola 280 dříve nainstalovaných budek coby hnízdních příležitostí pro sovy pálené. Několik sov z odchovů bylo vypuštěno do volné přírody. Dále bylo nainstalováno mnoho budek pro různé druhy ptáků a netopýrů. Výstava "Ohrožené královny noci" putovala po celé republice, byly uspořádány tři víkendové akce na konkrétní praktickou pomoc přírodě. Navíc bylo přeneseno přesně 1841 obojživelníků na rizikovém úseku křížení tahové cesty se silnicí.

Klub za udržitelnou dopravu
Klub za udržitelnou dopravu se sídlem v Brně uspořádal již 10. ročník celostátní akce DEN BEZ AUT. 290 spolupracujících organizací v 85 městech připravilo celkem 420 konkrétních aktivit, ať už se jednalo o MHD zdarma, cyklojízdy, přednášky, besedy, různé happeningy, výstavy a další. Druhou velice významnou aktivitou byla dlouhodobá kampaň týkající se kontroverzní výstavby dálnice D8, která se snaží o co nejšetrnější vedení dálnice. Klub se v rámci této kampaně účastní správních řízení, v tomto roce se navíc zasloužil o zpracování odborné studie zkoumající vlivy dálnice na životní prostředí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Klub za záchranu Polabí
V srpnu uspořádal klub tábor na pomoc přírodě v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Hlavní část prací se týkala ochrany maloplošných chráněných území nebo vzácných druhů živočichů a rostlin. V září se uskutečnila víkendová akce na ochranu vzácných pískomilných společenstev v přírodní památce Písečný přesyp u Píst, v listopadu proběhla víkendovka s názvem Zpátky pod Kokořín, jejíž hlavní náplní byla výsadba několika stromořadí.

Nejvýznamnější úspěchy v roce 2002

pomohli jsme místním obyvatelům ubránit klidný zelený vnitroblok před stavbou nepotřebného Penny marketu v Plzni na Borech

zachránili jsme 55 stromů a 156 m2 keřového porostu před stavbou nového parkoviště v Plzni na Lochotíně

vystavěli jsme naučnou stezku v Doupovských horách

prosadili jsme, že trasy mezinárodní motocyklové Šestidenní v Jizerských horách nebyly vedeny přes původně navrhované přírodně cenné lokality; nejenže tratě musely být vedeny mimo Chráněná krajinná území, ale závodníci mohli všechny vodní toky křížit pouze po vybudovaném přemostění

vysázeli jsme čtyři nová stromořadí původních dřevin kolem polních cest a mezí u Janovy Vsi


Předsednictvo Dětí Země
V roce 2002 byla předsedkyní Dětí Země Simona Jašová. Místopředsedy byli Vít Roušal a Miroslav Patrik.

Členové Čestné rady Dětí Země
Členy Čestné rady Dětí Země v roce 2002 byli:
Jiří Dědeček, písničkář a básník
Ing. Ivan Dejmal, ekolog
Prof. Dr. Erazim Kohák, filozof, ekolog a vysokoškolský učitel
Vladimír Merta, písničkář a vysokoškolský učitel
Jaroslav Pavlíček, polárník a cestovatel
Zdeněk Thoma, orientalista, fotograf a cestovatel
doc. RNDr. Čestmír Jech, Csc., jaderný fyzik (zemřel 9.září 2002 ve věku nedožitých 77 let)

Hospodaření komunikačního centra v roce 2002
Do následujícího rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy a výdaje jednotlivých poboček.

Příjmy:
prodej služeb a zboží 12.800,-
členské příspěvky 40.311,-
dary 76.913,11
úroky z banky 39,96
ostatní příjmy 8.000,-
příspěvky poboček 37.430,-
CELKEM 175.494,07

Výdaje:
materiál, investice 46.118,10
nájmy, telefony 45.800,30
služby 66.879,80
cestovné a přepravné 14.739,90
CELKEM 173.538,10

Hospodářský výsledek: +1955,97 Kč

Zůstatek bude použit na aktivity pokračující v následujícím kalendářním roce.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nás podpořili finanční částkou 1000 Kč a více:
Ing. Petr Henych, Jaroslav Drnek, MVDr. Pavel Kaňka, Marie Procházková, Pavel Hroboň, Jan Zeman, Luděk Špaček, Pavel Chabr, Milan Střílka, Tomáš Hakr

Následujícím subjektům děkujeme za spolupráci:
Pražské matky, občanské sdružení Lysín, občanské sdružení Polabí, Správa CHKO Kokořínsko, Obecní úřad Písty, Referát životního prostředí Okresního úřadu Nymburk, občanské sdružení Cyklisté Liberecka, občanské sdružení Armillaria, občanské sdružení Společnost přátel přírody, Dopravní podnik města Liberce, a.s., Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, Městská policie statutárního města Liberec

Speciální poděkování:
manželé Němcovi, nadace Open society fund, Econnect
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-