-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tábor Dětí Země už podesáté na Kokořínsku

V neděli 13. července 2003 skončil 10. ročník tábora Dětí Země na Kokořínsku. Tradiční akce na pomoc přírodě se v Kokořínském dole zúčastnilo 25 dobrovolníků z různých koutů Čech, Moravy i Slezska.

Účastníci tábora se v letošním roce zaměřili zejména na vytváření tůněk v Přírodní rezervaci Mokřady dolní Liběchovky. Tyto tůňky budou sloužit jako útočiště vodních živočichů a zároveň zlepšují vodní režim v krajině.

Další část tábora strávili dobrovolníci kosením rákosin a mokřadních luk, především v Přírodní rezervaci Kokořínský důl. Kosení mělo zlepšit podmínky pro chráněné druhy rostlin, např. vachtu trojlistou nebo orchidej prstnatec májový.

Jeden den byl věnován kosení a hrabání trávy na suché stráni v Přírodní památce Na Oboře, kde se vyskytují i chráněné rostliny záraza vyšší a hořec křížatý. Každoroční pokosení trávy je pro přežití těchto rostlin nezbytné.

Volný čas účastníků tábora vyplnily výlety do okolí, večerní táboráky nebo promítání diapozitivů z Kokořínska.


Více o táboře:
V srpnu roku 1994 se několik členů Klubu za záchranu Polabí při sdružení Děti Země sešlo na terénní základně Správy CHKO Kokořínsko v Kokořínském dole, aby společně vybudovali přírodní líheň pro raky. Z prázdninové akce se stala tradice a v roce 2003 už proběhne její desátý ročník. V roce 1996 dostal tábor mladšího bratříčka - podzimní víkendovku Zpátky pod Kokořín. Návrh na její uspořádání vzešel přímo od účastníků tábora, kterým bylo líto, že se na Kokořínsku uvidí až za rok. Od té doby je také tato akce pořádána každoročně.

V prvních letech se tábora účastnilo nejvíce deset lidí, ale s postupem času se počet účastníků zvyšoval. V současné době se na akce Dětí Země do Kokořínského dolu sjíždí dobrovolníci s celé České republiky a jejich adresář čítá kolem stovky adres (samozřejmě ne všichni mohou pokaždé přijet). Do údolí pod máchovským hradem Kokořínem přijíždějí lidé různého věku, vzdělání i světonázoru, které ovšem spojila ochota pomáhat ve svém volném čase místní přírodě.

Během devíti let, kdy jsou akce Dětí Země na Kokořínsku pořádány, pracovali jejich účastníci na desítkách míst v této chráněné krajinné oblasti. Podíleli se např. na kosení luk a rákosin obr.1a,obr.1b,obr.1c, jehož cílem je zachování nebo zvýšení druhové pestrosti mokřadních společenstev Kokořínska. Vytvořili nebo upravili desítky tůněk obr.2a,obr.2b pro vodní živočichy, kde se dnes rozmnožuje řada druhů chráněných obojživelníků obr.7,obr.8. Pomáhali vyčistit od nánosů jeskyni Klemperka obr.3a,obr.3b, kde nyní zimují netopýři obr.6a,obr.6b,obr.6c. Pracovali na řadě míst s výskytem vzácných živočichů a rostlin obr.4a,obr.4b, jejichž populace se poté zvýšily. Podél polních cest vysazovali stromky obr.5a,obr.5b. Ve výčtu pracovních aktivit by se samozřejmě dalo ještě pokračovat.

Volný čas účastníků tábora vyplňuje poznávání přírodních krás a kulturních památek Kokořínska. Oblíbené jsou také noční akce - odchyt a určování netopýrů obr.6a,obr.6b,obr.6c nebo sledování populací obojživelníků obr.7,obr.8 a raků.

Pokud se chcete kokořínských akcí Dětí Země účastnit i vy, můžete napsat na e-mail RehounekJ@seznam.cz nebo adresu Jiří Řehounek, Dlouhá 29, 370 11 České Budějovice. Budete pak zařazeni do e-mailového nebo poštovního adresáře a my vás budeme o všech akcích předem informovat.


Úspěchy Dětí Země na Kokořínsku:

Vytvořili jsme nebo upravili desítky tůněk 2a,b na různých místech Kokořínska, kde se dnes běžně rozmnožují chránění obojživelníci (mlok skvrnitý, čolek horský, čolek obecný, skokan štíhlý aj.) (1994 - 2002).

Po našich zásazích se zvýšily populace některých vzácných a chráněných rostlin nebo se alespoň výrazně zlepšily podmínky pro jejich život. Jedná se např. o orchideje kruštík bahenní, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův a střevíčník pantoflíček, hořec křížatý, sasanku lesní, koniklec luční, hadí mord nachový, kosatec bezlistý, třemdavu bílou, pcháč bezlodyžný, prustku obecnou aj. (1995 - 2002).

Podíleli jsme se na převodu některých rákosin v PR Mokřady horní Liběchovky obr.1a,obr.1b na druhově bohatší mokřadní louky (1996 - 2002).

Přispěli jsme k vyčištění jeskyně Klemperka obr.3a,obr.3b od nánosů, jehož cílem bylo vytvoření vhodných podmínek pro chráněné netopýry 6a,6b,6c. Dnes v Klemperce netopýři v létě nocují a také přezimují. (1997 - 1999).

Zachránili jsme stovky chráněných škeblí z vypuštěného rybníka Harasov (1999).

Zlepšili jsme podmínky pro populaci kriticky ohroženého plže vrkoče bažinného v PR Kokořínský důl (2000).

Vysázeli jsme čtyři nová stromořadí původních dřevin kolem polních cest a mezí u Janovy Vsi obr.5a,obr.5b (2002).

Poděkování: Za všestrannou spolupráci děkujeme pracovníkům Správy CHKO Kokořínsko, zejména pak Mgr. Luboši Beranovi, který akce Dětí Země připravuje po odborné stránce, a paní Boženě Nové, správcové terénní základny.[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-