Členství ve sdružení Děti Země

1. Členem sdružení může být fyzická osoba po dovršení patnácti let. Členství ve sdružení vzniká schválením zájemce o členství Užším kolegiem a zaplacením členského příspěvku.

2. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se Výročního shromáždění a jednání Rady,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení,
e) být informován o činnosti sdružení a získávat potřebné publikace a informační materiály vydávané sdružením.
f) navrhovat Radě vznik nové organizační jednotky sdružení,
g) zaslat Užšímu kolegiu podnět, aby všem členům sdružení rozeslalo jeho žádost k vyjádření souhlasu ke svolání mimořádného Výročního shromáždění; rozeslání tohoto podnětu je provedeno neprodleně a na náklady žádajícího člena sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů sdružení,
b) hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) zaplatit členský příspěvek nejpozději do 31. března kalendářního roku,
d) nekandidovat jménem sdružení do zastupitelských sborů.

4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, Užšímu kolegiu,
b) nezaplacením členského příspěvku,
c) úmrtím člena sdružení,
d) zánikem sdružení,
e) vyloučením člena sdružení z rozhodnutí Rady z důvodů opakovaného porušení povinností. Vyloučení musí předcházet napomenutí člena Užším kolegiem, po kterém dojde k dalšímu porušení povinností.

5. Do tří měsíců od ukončení členství ve sdružení je bývalý člen sdružení povinen vrátit sdružení, příp. organizačním jednotkám, všechny svěřené věci, které mu byly zapůjčeny. Ve stejné lhůtě je sdružení, příp. organizační jednotky, povinno vrátit svému bývalému členovi všechny svěřené zapůjčené věci. Pokud v uvedené lhůtě k vypořádání práv a povinností nedojde, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud.

Orgány Dětí Země

A) Výroční shromáždění
B) Rada
C) Užší kolegium
D) Čestná rada

Organizační jednotky Dětí Země

1. Organizačními jednotkami jsou:
a) pobočky,
b) kluby.

2. Pobočky jsou organizovány na územním principu uvedeném v jejich Zakládací listině nebo v její změně. Kluby jsou organizovány na základě předmětu činnosti uvedeného v jejich Zakládací listině nebo v její změně.

3. Člen sdružení má právo stát se členem jakékoliv organizační jednotky sdružení, a to na základě písemného oznámení organizační jednotce sdružení. Člen sdružení může být členem více organizačních jednotek sdružení zároveň.

4. Za hospodaření organizační jednotky sdružení zodpovídají její statutární zástupci a jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. Sdružení neručí za finanční či jiné závazky organizační jednotky.

Jednání jménem Dětí Země a jejich jednotek

1. Jménem sdružení jednají členové Užšího kolegia, a to každý z nich samostatně. Jsou tedy statutárními zástupci sdružení. Na základě písemného zmocnění vydaného z rozhodnutí Rady může jménem sdružení jednat i jiná osoba.

2. Jménem organizační jednotky sdružení jedná člen nebo členové sdružení zvolení členy organizační jednotky sdružení a zaregistrovaní Radou v Zakládací listině nebo v její změně. Tato osoba nebo tyto osoby jsou statutárními zástupci organizační jednotky sdružení. Tato osoba či tyto osoby jsou povinny informovat na požádání o svých krocích Radu. Pokud je v Zakládací listině uvedeno více osob, může každá z nich jednat jménem organizační jednotky sdružení samostatně. Změnu Zakládací listiny organizační jednotky schvaluje Rada na základě žádosti organizační jednotky sdružení.

3. Za jednání v rozporu se stanovami sdružení učiněné jménem sdružení nebo organizační jednotky sdružení odpovídá ten, kdo se tohoto jednání dopustil.