-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Dálnice D8 je důkazem selhání právního státu

7. září 2012
[Ústecký kraj]

Miroslav Patrik: Dálnice D8 je důkazem selhání právního státu

Glosa předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o nezákonném schvalování dálnice D8 v CHKO České středohoří a o úloze veřejnosti v demokratickém právním státu, která vyšla v časopise Lovosický dnešek č. 9 dne 07.09.2012 společně s názorem člena redakce Jiřího Velemana a vedoucího stavebního úřadu v Lovosicích Petra Soldona.

Lovosický dnešek požádal Miroslava Patrika z Dětí Země, aby se vyjádřil k nejnovější situaci po zamítnutí odvolání ekologů krajským úřadem a aby situaci vysvětlil i z historického pohledu. Tedy jednou jakýsi pohled z druhé strany než z pohledu státu, kraje atd. Tato stanoviska jsou dostatečně známa (Jiří Veleman).

* * * * *

Vláda v roce 1993 potvrdila trasu dálnice D8 přes České středohoří, ačkoliv její výstavba je přes chráněnou krajinnou oblast bez výjimky ze zákona zakázána. Zřejmě proto byla veřejnost z výběru koridoru dálnice v letech 1994 – 95 nezákonně vyloučena. Přitom tehdy existovala i varianta s dlouhým tunelem, kterou mj. podporovala Správa CHKO České středohoří i Okresní úřad v Litoměřicích.

Od počátku tak došlo porušení práva veřejnosti se výběru koridoru dálnice zúčastnit. Kdyby se jako kompromis vybrala varianta s dlouhým tunelem, jistě by už dálnice byla hotová.

Nezákonný výběr koridoru byl poprvé na základě žaloby Dětí Země potvrzen rozsudkem krajského soudu v únoru 2011, který zrušil územní rozhodnutí pro sto metrů.

Podruhé to bylo na základě žaloby Společnosti ochránců životního prostředí v červenci 2012, kdy bylo zrušeno územní i stavební rozhodnutí pro 4,7 km dálnice. V tomto případě Děti Země žalobu nepodaly, neboť jim jako důkaz stačil rozsudek z února.

Nyní krajský úřad vydal nové rozhodnutí, aniž respektoval rozsudek krajského soudu, takže soudní spor bude asi pokračovat. Přitom stačilo dodržovat zákony a hledat kompromisy pro všechny strany.

A tak zůstávají tyto otázky: Proč byl výběr koridoru před veřejností utajen? Proč Ředitelství silnic a dálnic ČR začalo v roce 2007 stavět, když poslední pozemek koupilo až v roce 2011? Proč Ministerstvo životního prostředí ČR, Správa CHKO České středohoří, Stavební úřad v Lovosicích a krajský úřad porušují zákony?

Jedinou obranou proti této nepochopitelné aroganci moci byla aktivní účast veřejnosti při rozhodování, která opakovaná nezákonná rozhodnutí úředníků, jednajících asi pod vlivem politiků, odhalila. Proto je škoda, že chybí služební zákon, který by úředníky od politiků ochránil. U D8 už nezbývá, než čekat, kdy vše skončí.

* * * * *

Jiří Veleman: D8 – tragikomedie na pokračování s otazníky

Občané Lovosic s uspokojením přijali zprávu, že se v květnu 2012 dostavba D8 opět po roce obnovila s vírou, že na přelomu roků 2014/15 bude dokončena a městu a okolním obcím se uleví.

Jak informoval Lovosický dnešek v minulém vydání, soud bohužel opět vyhověl žádosti ekologů a koncem července stavbu zastavil. Důvodem bylo nedodání kompletních materiálů pro rozhodnutí soudu od Ministerstva životního prostředí ČR. Tyto byly v souladu se zákonem skartovány. Co to tedy vše znamená? Bude či nebude nové vypracování EIA a SEA (posouzení vlivu investice na životní prostředí), které potrvá 6 – 9 měsíců jak v ČT naznačil Miroslav Patrik z Dětí Země?

Nebudou to roky, jak se občané obávají? Důvod je nasnadě. Přijde na řadu tzv. salámová metoda? A tedy: je vydáno povolení a stavba se rozběhne, ekologové ho napadnou u soudu, který jim dá za pravdu a stavbu zastaví. A opět nanovo. Mezi tím plynou týdny, kdy stavět lze a týdny kdy stavět nelze. Že se vše neúměrně prodražuje a zdržuje? Vždyť to daňoví poplatníci zaplatí!

Zamítnutím odvolání ekologů 14. srpna Krajským úřadem Ústeckého kraje (podruhé) by se měla dostavba obnovit začátkem září. Na jak dlouho? Není to takový kocourkovský ping–pong? Co bude dál? To je rébus i pro věštce z křišťálové koule.

Největší „legrace“ je ale to, že soud vyhověl Lubomíru Studničkovi (předseda Ochránců přírody Litoměřice), který je obviněn z vydírání. Vyžadoval od podnikatelů při povolovacím řízení „sponzorské dary“ v řádech desítek až stovek tisíc korun, že nebude klást překážky při povolovacím řízení. Byl obviněn koncem r. 2010 a soudní líčení začalo. Bylo však odročeno a pokračování, tedy předpokládané, bude v závěru roku. Proč to trvá tak dlouho? Neplní pan Studnička roli tzv. bílého koně?

Jinak si dovolím položit trochu spekulativní otázky. Znamená to, že ekologičtí aktivisté mají kvalitnější právníky, a proto stát prohrává v těchto „bitvách“, kterými občané lovosického regionu trpí? Není za vším tímto martyriem, které stojí stát a potažmo nás všechny na daních značné prostředky, zájem Deutsche Bahn, tedy německých železnic?

Dokončení D8, stejně jako jezů na Labi v úseku Ústí – Děčín a tedy dosáhnutí plnosplavnosti Labe není v jejich zájmu. Přišly by totiž o „kus koláče“ z podílu na přepravě zboží a tedy o ekonomický profit z přepravy.

Občany ani tak nezajímá, kdo má větší díl viny na tom, že se všechno protahuje, ale role státu je nezastupitelná a určující. A občané stát platí. Státem, a tedy politickou garniturou zvolenou ve volbách, byl dán kdysi veřejný slib, že D8 bude. A výsledek je roky zahalen v mlze.

* * * * *

Reakce Petra Soldona, vedoucího Stavebního úřadu Lovosice

Zapátral jsem ve své paměti a u vyjádření pana doktora Patrika si vzpomněl na slovník cizích slov a zopakoval si, co se píše o slově demagog. A nemusím užít citát H. L. Menckena: Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž předpokládá, že jsou hlupáci…

Pokud někdo něco žaluje u soudu, tak by to měl i doložit a nikoliv to jen bez důkazů prohlásit. Vím, že v průběhu cca 20 let ŘSD původně předkládalo několik tras průchodu dálnice přes České středohoří. Ty byly navíc ještě s několika variantami. Nakonec byla vybrána varianta, která i za cenu zvýšených nákladů na stabilizaci území využívala pozemky, které byly znehodnoceny činností člověka (lomy, výsypky, odvaly, ba i orná půda, která je z hlediska ochrany přírody rovněž znehodnocenou krajinou).

Dále uvádím, že není pravda, že by se projednávání trasy dálnice D 805 dělo bez účasti veřejnosti – viz „Zřejmě proto byla veřejnost z výběru koridoru dálnice v letech 1994 – 95 nezákonně vyloučena." Ví autor tohoto citátu, jak byla upravena účast veřejnosti v roce 1994? V dokladech na úřadu územního plánování je založena kopie veřejné vyhlášky o projednání VÚC okresu Litoměřice.

Z vyhlášky je zřejmé, že termín a místo projednání bylo veřejnosti oznámeno 30 dní předem. Jen na vysvětlenou – to pro případ, že by chtěl někdo hledat vinu na těchto úřadech – projednání nezajišťoval ani Městský úřad Lovosice, ani Okresní úřad Litoměřice, ale ministerstvo hospodářství, tedy organizační složka státu. Toho státu, který ústy krajského soudu konstatuje, že část spisu stát ztratil (?). Jen dodám, že v roce 1994 se zástupce veřejnosti mohl jednání zúčastnit, podmínkou byla přihláška a doložení 500 podpisů zmíněné veřejnosti...

Již k výše zmíněné demagogii. Není pravdou, že stavba dálnic je v CHKO zakázána. Zákon umožňuje jejich stavbu povolit na základě výjimky. Projednání výjimky proběhlo. Copak se teprve v roce 2012 Děti Země a SOŢP (Studnička) dozvěděli, že výjimka byla vydána? Nedozvěděli. Ale namítaná nezákonnost byla Ministerstvem životního prostředí odmítnuta. Proto úřady považovaly výjimku pro průchod CHKO za platnou.

Při zrušení územního rozhodnutí na stavbu 100 m dálnice u Bílinky nebyl důvodem nezákonný výběr koridoru (toto slovo se v odůvodnění rozsudku snad ani nevyskytuje). To, že nebyly pozemky pro stavbu dálnice při zahájení stavby vykoupeny, je pravda, ale cudně je zamlčován fakt, že právo stavby vzniká i smlouvou o věcném břemeni nebo i souhlasem vlastníka pozemku. Pozemek nemusí být nutně ve vlastnictví ŘSD.

Může pan Patrik konkretizovat, v čem lovosický stavební úřad porušil zákon? Řada rozhodnutí a rozsudků z poslední doby pochybení našeho úřadu nezmiňuje. Většinou je důvodem zrušení povolení stavby procesní chyba u orgánů ŽP. Pokud uvádím procesní, mám na mysli, že nedošlo k věcnému porušení zákona o ochraně přírody, ale spíše o formální chyby, resp. porušení správního řádu orgány ŽP.

Tvrzení, že Stavební úřad v Lovosicích porušuje zákony se dotýká profesní cti mé i kolegyně, která rozhodnutí vydávala a jeho vypracování věnovala desítky hodin přesčasů. Pokud došlo k porušení některého zákona, pak to bylo zaviněno nejednoznačností výkladů českých zákonů. Rozhodně se však žádný úřad neuchýlil ke zneužití zákona pro obstrukční chování, resp. vydírání stavebníků. To je parketou tzv. občanských sdružení, z nichž jedno, a je z Litoměřic, vyniká.

Na samý závěr jen jednu informaci, pro ty, kteří se domnívají, že stavbou tunelu Kubačka by se stavba urychlila. Pominu, že „ekolog“ Studnička dokonce v tunelu viděl možnost protijaderného krytu při havárii některé severočeské jaderné elektrárny (sic!). Stavba tunelu Kubačka byla podmíněna odepsáním ložiska v lomu Dobkovičky a vím, že společnost, která zde těží, byla odhodlána stejným obstrukčním způsobem přes rádoby občanské sdružení stavbu blokovat.

* * * * *

D8: Lidé v Lovosicích chystají blokády (tuc)

Obyvatelům Lovosic dochází trpělivost s průtahy kolem dostavby dálnice D8. Pokud nedostanou jasnou záruku, že bude dálnice dostavěna, na řadu přijdou blokády dopravy.

„Urychlená dostavba dálnice D8 je nejvyšší veřejný zájem. V žádném případě není možné, aby nekonečné obstrukce prodlužovaly dostavbu o další desítky let,“ říká k aktuálnímu dění lovosická starostka Lenka Lízlová.

Situace na Lovosicku je skutečně kritická. Lovosice jsou jedním z nejvíce postižených měst. Veškerá silniční doprava je svedena přes město. Dlouhodobě je poškozováno zdraví obyvatel města, silný provoz ničí místní komunikace, majetky lidí i města. Dostavba dálnice je nyní opět povolena. Hrozí ale další odvolávání ekologických aktivistů, která mohou stavbu dále zdržet.

„Není možné neustále přihlížet ekologickému terorismu. I tady žijí lidé a ti si přejí dostavěnou dálnici. Pokud justice nedokáže zajistit právo a spravedlnosti, musí nastoupit občanská společnost,“ stojí v prohlášení Občanského sdružení Nové Klapý – Lovosice, které se postavilo za urychlenou dostavbu dálnice.

„Nebudeme z dálky sledovat, jak někteří jedinci svým jednáním tyranizují obyvatele měst a obcí. My jsme veřejnost a chceme bránit veřejný zájem, a to je naše zdraví a životy. Třeba blokádou dopravy, pokud to bude nutné,“ říká za občanské sdružení Vladimír Brchel.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-